Tag

Anjaneya

Sri Anjaneya Ashtottara Shatanamavali in English

Sri Anjaneya Ashtottara Shatanamavali in English   ōṁ āñjanēyāya namaḥ | ōṁ mahāvīrāya namaḥ | ōṁ hanumatē namaḥ | ōṁ mārutātmajāya namaḥ | ōṁ tattvajñānapradāya namaḥ | ōṁ sītādēvīmudrāpradāyakāya namaḥ | ōṁ aśōkavanikācchētrē namaḥ | ōṁ sarvamāyāvibhañjanāya namaḥ | ōṁ sarvabandhavimōktrē namaḥ | 9 ōṁ rakṣōvidhvaṁsakārakāya namaḥ | ōṁ paravidyāparīhārāya namaḥ | ōṁ paraśauryavināśanāya namaḥ | ōṁ paramantranirākartrē namaḥ |…

Anjaneya Dvadasa nama stotram – శ్రీ ఆంజనేయ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

Hanuma, Stotram Jun 20, 2023

Anjaneya Dvadasa nama stotram హనుమానంజనాసూనుః వాయుపుత్రో మహాబలః | రామేష్టః ఫల్గుణసఖః పింగాక్షోఽమితవిక్రమః || ౧ ||   ఉదధిక్రమణశ్చైవ సీతాశోకవినాశకః | లక్ష్మణ ప్రాణదాతాచ దశగ్రీవస్య దర్పహా || ౨ ||   ద్వాదశైతాని నామాని కపీంద్రస్య మహాత్మనః | స్వాపకాలే పఠేన్నిత్యం యాత్రాకాలే విశేషతః | తస్యమృత్యు భయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్ || ౩ ||   మరిన్ని శ్రీ హనుమాన్ స్తోత్రాలు పఠించండి. Anjaneya Dvadasa nama stotram

Sri Anjaneya Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శతనామావళిః

Hanuma, Stotram Jun 20, 2023

[ad_1] ఓం పరవిద్యాపరీహారాయ నమః | ఓం పరశౌర్యవినాశనాయ నమః | ఓం పరమంత్రనిరాకర్త్రే నమః | ఓం పరయంత్రప్రభేదకాయ నమః | ఓం సర్వగ్రహవినాశినే నమః | ఓం భీమసేనసహాయకృతే నమః | ఓం సర్వదుఃఖహరాయ నమః | ఓం సర్వలోకచారిణే నమః | ఓం మనోజవాయ నమః | ఓం పారిజాతద్రుమూలస్థాయ నమః || ౨౦ || ఓం సర్వమంత్రస్వరూపిణే నమః | ఓం సర్వతంత్రస్వరూపిణే నమః | ఓం సర్వయంత్రాత్మకాయ నమః | ఓం కపీశ్వరాయ నమః | ఓం…

Sri Anjaneya Ashtottara Shatanama stotram – శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

Hanuma, Stotram Jun 20, 2023

[ad_1] అశోకవనికాచ్ఛేత్తా సర్వమాయావిభంజనః | సర్వబంధవిమోక్తా చ రక్షోవిధ్వంసకారకః || ౨ || పరవిద్యాపరీహారః పరశౌర్యవినాశనః | పరమంత్రనిరాకర్తా పరయంత్రప్రభేదకః || ౩ || సర్వగ్రహవినాశీ చ భీమసేనసహాయకృత్ | సర్వదుఃఖహరః సర్వలోకచారీ మనోజవః || ౪ || పారిజాతద్రుమూలస్థః సర్వమంత్రస్వరూపవాన్ | సర్వతంత్రస్వరూపీ చ సర్వయంత్రాత్మకస్తథా || ౫ || కపీశ్వరో మహాకాయః సర్వరోగహరః ప్రభుః | బలసిద్ధికరః సర్వవిద్యాసంపత్ప్రదాయకః || ౬ || కపిసేనానాయకశ్చ భవిష్యచ్చతురాననః | కుమారబ్రహ్మచారీ చ రత్నకుండలదీప్తిమాన్ || ౭ || సంచలద్వాలసన్నద్ధలంబమానశిఖోజ్జ్వలః | గంధర్వవిద్యాతత్త్వజ్ఞో మహాబలపరాక్రమః…

Sri Anjaneya Navaratna Mala Stotram – శ్రీ ఆంజనేయ నవరత్నమాలా స్తోత్రం

Hanuma, Stotram Jun 19, 2023

[ad_1] ముత్యం – యస్య త్వేతాని చత్వారి వానరేంద్ర యథా తవ | స్మృతిర్మతిర్ధృతిర్దాక్ష్యం స కర్మసు న సీదతి || ౨ || ప్రవాలం – అనిర్వేదః శ్రియో మూలం అనిర్వేదః పరం సుఖమ్ | అనిర్వేదో హి సతతం సర్వార్థేషు ప్రవర్తకః || ౩ || మరకతం – నమోఽస్తు రామాయ సలక్ష్మణాయ దేవ్యై చ తస్యై జనకాత్మజాయై | నమోఽస్తు రుద్రేంద్రయమానిలేభ్యః నమోఽస్తు చంద్రార్కమరుద్గణేభ్యః || ౪ || పుష్యరాగం – ప్రియాన్న సంభవేద్దుఃఖం అప్రియాదధికం భయమ్ | తాభ్యాం…

Anjaneya Bhujanga Stotram – శ్రీ ఆంజనేయ భుజంగ స్తోత్రం

Hanuma, Stotram Jun 19, 2023

[ad_1] భజే పావనం భావనానిత్యవాసం భజే బాలభానుప్రభాచారుభాసమ్ | భజే చంద్రికా కుంద మందార హాసం భజే సంతతం రామభూపాల దాసమ్ || ౨ || భజే లక్ష్మణప్రాణరక్షాతిదక్షం భజే తోషితానేక గీర్వాణపక్షమ్ | భజే ఘోర సంగ్రామ సీమాహతాక్షం భజే రామనామాతి సంప్రాప్తరక్షమ్ || ౩ || కృతాభీలనాదం క్షితక్షిప్తపాదం ఘనక్రాంత భృంగం కటిస్థోరు జాంఘమ్ | వియద్వ్యాప్తకేశం భుజాశ్లేషితాశ్మం జయశ్రీ సమేతం భజే రామదూతమ్ || ౪ || చలద్వాలఘాతం భ్రమచ్చక్రవాళం కఠోరాట్టహాసం ప్రభిన్నాబ్జజాండమ్ | మహాసింహనాదా ద్విశీర్ణత్రిలోకం భజే చాంజనేయం…

Sri Anjaneya Mangala Ashtakam – శ్రీ ఆంజనేయ మంగళాష్టకం

Hanuma, Stotram Jun 19, 2023

[ad_1] గౌరీశివవాయువరాయ అంజనికేసరిసుతాయ చ | అగ్నిపంచకజాతాయ ఆంజనేయాయ మంగళమ్ || ౧ || వైశాఖేమాసి కృష్ణాయాం దశమ్యాం మందవాసరే | పూర్వాభాద్రప్రభూతాయ ఆంజనేయాయ మంగళమ్ || ౨ || పంచాననాయ భీమాయ కాలనేమిహరాయ చ | కౌండిన్యగోత్రజాతాయ ఆంజనేయాయ మంగళమ్ || ౩ || సువర్చలాకళత్రాయ చతుర్భుజధరాయ చ | ఉష్ట్రారూఢాయ వీరాయ ఆంజనేయాయ మంగళమ్ || ౪ || దివ్యమంగళదేహాయ పీతాంబరధరాయ చ | తప్తకాంచనవర్ణాయ ఆంజనేయాయ మంగళమ్ || ౫ || కరుణారసపూర్ణాయ ఫలాపూపప్రియాయ చ | మాణిక్యహారకంఠాయ ఆంజనేయాయ…

Sri Anjaneya Sahasranama Stotram – శ్రీ ఆంజనేయ సహస్రనామ స్తోత్రం

Hanuma, Stotram Jun 19, 2023

[ad_1] ఓం అస్య శ్రీహనుమత్సహస్రనామస్తోత్ర మన్త్రస్య శ్రీరామచన్ద్రఋషిః  అనుష్టుప్ఛన్దః శ్రీహనుమాన్మహారుద్రో దేవతా  హ్రీం శ్రీం హ్రౌం హ్రాం బీజం  శ్రీం ఇతి శక్తిః   కిలికిల బు బు కారేణ ఇతి కీలకమ్ లంకావిధ్వంసనేతి కవచమ్  మమ సర్వోపద్రవశాన్త్యర్థే మమ సర్వకార్యసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః || ధ్యానం – ప్రతప్తస్వర్ణవర్ణాభం సంరక్తారుణలోచనమ్ | సుగ్రీవాదియుతం ధ్యాయేత్ పీతాంబరసమావృతమ్ || గోష్పదీకృతవారాశిం పుచ్ఛమస్తకమీశ్వరమ్ | జ్ఞానముద్రాం చ బిభ్రాణం సర్వాలంకారభూషితమ్ || వామహస్తసమాకృష్టదశాస్యాననమణ్డలమ్ | ఉద్యద్దక్షిణదోర్దణ్డం హనూమన్తం విచిన్తయేత్ || స్తోత్రం – ఓం హనూమాన్ శ్రీప్రదో…