Prahlada Krutha Narasimha Stotram – శ్రీ నృసింహ స్తుతిః (ప్రహ్లాద కృతం)- Telugu

Narasimha swamy stotra, Stotram Jun 20, 2023

Prahlada Krutha Narasimha Stotram in English

[** అధిక శ్లోకాః –
నారద ఉవాచ –
ఏవం సురాదయస్సర్వే బ్రహ్మరుద్రపురస్సరాః |
నోపైతుమశకన్మన్యుసంరమ్భం సుదురాసదమ్ ||

 

సాక్షాచ్ఛ్రీః ప్రేషితాదేవైర్దృష్ట్వా తన్మహదద్భుతమ్ |
అదృష్టా శ్రుతపూర్వత్వాత్సానోపేయాయశఙ్కితా ||

 

ప్రహ్లాదం ప్రేషయామాస బ్రహ్మాఽవస్థితమన్తికే |
తాతప్రశమయోపేహి స్వపిత్రేకుపితం ప్రభుమ్ ||

 

తథేతి శనకై రాజన్మహాభాగవతోఽర్భకః |
ఉపేత్య భువికాయేన ననామ విధృతాఞ్జలిః ||

 

స్వపాదమూలే పతితం తమర్భకం
విలోక్య దేవః కృపయా పరిప్లుతః |
ఉత్థాప్య తచ్ఛీర్ష్యణ్యదధాత్కరామ్బుజం
కాలాహివిత్రస్తధియాం కృతాభయమ్ ||

 

సతత్కరస్పర్శధుతాఖిలాశుభ-
స్సపద్యభివ్యక్తపరాత్మదర్శనః |
తత్పాదపద్మం హృదినిర్వృతోదధౌ
హృష్యత్తనుః క్లిన్న హృదశ్రులోచనః ||

 

అస్తౌషీద్ధరిమేకాగ్రమనసాసుసమాహితః |
ప్రేమగద్గదయా వాచాతన్న్యస్తహృదయేక్షణః ||
**]

 

ప్రహ్లాద ఉవాచ –
బ్రహ్మాదయస్సురగణా మునయోఽథ సిద్ధా-
స్సత్త్వైకతానమతయో వచసాం ప్రవాహైః |
నారాధనం పురుగణైరధునాపి పూర్ణాః
కిం తోష్టుమర్హతి స మే హరిరుగ్రతేజాః || ౧ ||

 

మన్యే ధనాభిజనరూపతపశ్శ్రుతౌజ-
స్తేజః ప్రభావబలపౌరుషబుద్ధియోగాః |
నారాధనాయ హి భవన్తి పరస్య పుంసో
భక్త్యా తుతోష భగవాన్గజయూథపాయ || ౨ ||

 

విప్రాద్ద్విషడ్గుణయుతాదరవిన్దనాభ-
పాదారవిన్దవిముఖాచ్ఛ్వపచం వరిష్ఠమ్ |
మన్యే తదర్పితమనోవచనేహితార్థ
ప్రాణః పునాతి స కులం స తు భూరిమానః || ౩ ||

 

నైవాత్మనః ప్రభురయం నిజలాభపూర్ణో
మానం జనాదవిదుషః కరుణో వృణీతే |
యద్యజ్జనో భగవతే విదధీత మానం
తత్త్వాత్మనే ప్రతిముఖస్య యథా ముఖశ్రీః || ౪ ||

 

తస్మాదహం విగతవిక్లబ ఈశ్వరస్య
సర్వాత్మనామపి గృణామి యథా మనీషమ్ |
నీచోఽజయా గుణవిసర్గమనుప్రవిష్టః
పూయేత యేన హి పుమాననువర్ణితేన || ౫ ||

 

సర్వే హ్యమీ విధికరాస్తవ సత్త్వధామ్నో
బ్రహ్మాదయో వయమివేశ న చోద్విజన్తః |
క్షేమాయ భూతయ ఉతాత్మసుఖాయ చాస్య
విక్రీడితం భగవతో రుచిరావతారైః || ౬ ||

 

తద్యచ్ఛ మన్యుమసురశ్చ హతస్త్వయాఽద్య
మోదేత సాధురపి వృశ్చికసర్పహత్యా |
లోకాశ్చ నిర్వృతిమితాః ప్రతియాన్తు సర్వే
రూపం నృసింహ విభయాయ జనాస్స్మరన్తి || ౭ ||

 

నాహం బిభేమ్యజిత తేఽతిభయానకాస్య-
జిహ్వార్కనేత్రభ్రుకుటీరభసోగ్రదంష్ట్రాత్ |
ఆన్త్రస్రజః క్షతజకేసరశంకుకర్ణ
నిర్హ్రాదభీతదిగిభాదరిభిన్నఖాగ్రాత్ || ౮ ||

 

త్రస్తోఽస్మ్యహం కృపణవత్సల దుస్సహోగ్ర-
సంసారచక్రకదనాద్గ్రసతాం ప్రణీతః |
బద్ధస్స్వకర్మభిరుశత్తమ తేఽఙ్ఘ్రిమూలం
ప్రీతోఽపవర్గశరణం హ్వయసే కదా ను || ౯ ||

 

యస్మాత్ప్రియాప్రియవియోగసయోగజన్మ
శోకాగ్నినా సకలయోనిషు దహ్యమానః |
దుఃఖౌషధం తదపి దుఃఖమతద్ధియాఽహం
భూమన్భ్రమామి దిశ మే తవ దాస్యయోగమ్ || ౧౦ ||

 

సోఽహం ప్రియస్య సుహృదః పరదేవతాయా
లీలాకథాస్తవ నృసింహ విరిఞ్చిగీతాః |
అఞ్జస్తితర్మ్యనుగృణన్గుణవిప్రయుక్తో
దుర్గాణి తే పదయుగాలయహంససంగః || ౧౧ ||

 

బాలస్య నేహ శరణం పితరౌ నృసింహ
నార్తస్య చాగదముదన్వతి మజ్జతో నౌః |
తప్తస్య తత్ప్రతివిధిర్య ఇహాఞ్జసేష్ట-
స్తావత్ప్రభో తనుభృతాం త్వదుపేక్షితానామ్ || ౧౨ ||

 

యస్మిన్యతో యర్హి యేన చ యస్య యస్మా-
దస్మై యథాఽయముత యస్త్వపరః పరో వా |
భావః కరోతి వికరోతి పృథక్స్వభావ-
స్సఞ్చోదితస్తదఖిలం భవతస్స్వరూపమ్ || ౧౩ ||

 

మాయా మనుస్సృజతి కర్మమయం బలీయః
కాలేన చోదితగుణానుమతేన పుంసః |
ఛన్దోమయం యదజయాఽర్పితషోడశారం
సంసారచక్రమజ కోఽతితరేత్త్వదన్యః || ౧౪ ||

 

స త్వం హి నిత్యవిజితాత్మగుణస్స్వధామ్నా
కాలో వశీకృతవిసృజ్య విసర్గశక్తిః |
చక్రే విసృష్టమజయేశ్వర షోడశారే
నిష్పీడ్యమానమపకర్ష విభో ప్రపన్నమ్ || ౧౫ ||

 

దృష్టా మయా దివి విభోఽఖిలధిష్ణ్యపానా-
మాయుశ్శ్రియో విభవ ఇచ్ఛతియాన్జనోఽయమ్ |
యేఽస్మత్పితుః కుపితహాసవిజృమ్భితభ్రూ-
విస్ఫూర్జితేన లులితాస్స తు తే నిరస్తః || ౧౬ ||

 

తస్మాదమూస్తనుభృతామహమాశిషోఽజ్ఞ
ఆయుశ్శ్రియం విభవమైన్ద్రియ మావిరిఞ్చాత్ |
నేచ్ఛామి తే విలులితానురువిక్రమేణ
కాలాత్మనోపనయ మాం నిజభృత్యపార్శ్వమ్ || ౧౭ ||

 

కుత్రాశిషశ్శ్రుతిసుఖా మృగతృష్ణరూపాః
క్వేదం కళేబరమశేషరుజాం విరోహః |
నిర్విద్యతే న తు జనో యదపీతి విద్వాన్
కామానలం మధులవైశ్శమయన్ దురాపైః || ౧౮ ||

 

క్వాహం రజఃప్రభవ ఈశ తమోఽధికేఽస్మిన్
జాతస్సురేతరకులే క్వ తవానుకమ్పా |
న బ్రహ్మణో న తు భవస్య న వై రమాయా
యన్మేఽర్పితశ్శిరసి పద్మకరః ప్రసాదః || ౧౯ ||

 

నైషా పరావరమతిర్భవతో ననుస్యా-
జ్జన్తోర్యథాఽఽత్మసుహృదో జగతస్తథాఽపి |
సంసేవయా సురతరోరివ తే ప్రసాద-
స్సేవానురూపముదయో న పరావరత్వమ్ || ౨౦ ||

 

ఏవం జనం నిపతితం ప్రభవాహికూపే
కామాభికామమను యః ప్రపతన్ప్రసఙ్గాత్ |
కృత్వాఽఽత్మసాత్సురర్షిణా భగవన్ గృహీత-
స్సోహం కథం ను విసృజే తవ భృత్యసేవామ్ || ౨౧ ||

 

మత్ప్రాణరక్షణమనన్త పితుర్వధం చ
మన్యే స్వభృత్యఋషివాక్యమృతం విధాతుమ్ |
ఖడ్గం ప్రగృహ్య యదవోచదసద్విధిత్సు-
స్త్వామీశ్వరో మదపరోఽవతు కం హరామి || ౨౨ ||

 

ఏకస్త్వమేవ జగదేతదముష్య యత్త్వ-
మాద్యన్తయోః పృథగవస్యసి మధ్యతశ్చ |
సృష్ట్వా గుణవ్యతికరం నిజమాయయేదం
నానేవ తైరవసితస్తదనుప్రవిష్టః || ౨౩ ||

 

త్వం వా ఇదం సదసదీశ భవాంస్తతోఽన్యో
మాయా యదాత్మపరబుద్ధిరియం హ్యపార్థా |
యద్యస్య జన్మ నిధనం స్థితిరీక్షణం చ
తద్వై తదేవ వసుకాలవదుష్టితర్వోః || ౨౪ ||

 

న్యస్యేదమాత్మని జగద్విలయామ్బుమధ్యే
శేషేస్వతో నిజసుఖానుభవో నిరీహః |
యోగేన మీలితదృగాత్మనివీతనిద్ర-
స్తుర్యే స్థతో న తు తమో న గుణాంశ్చ యుఙ్క్షే || ౨౫ ||

 

తస్యైవ తే వపురిదం నిజకాలశక్త్యా
సఞ్చోదితప్రకృతిధర్మిణ ఆత్మగూఢమ్ |
అమ్భస్యనన్తశయనాద్విరమత్సమాధే-
ర్నాభేరభూత్స్వకణికాద్వటవన్మహాబ్జమ్ || ౨౬ ||

 

తత్సమ్భవః కవిరతోఽన్యదపశ్యమాన-
స్త్వాం బీజమాత్మని తతం స్వబహిర్విచిన్త్య |
నావిన్దదబ్దశతమప్సు నిమజ్జమానో
జాతేఙ్కురే కథమహోముపలభేత బీజమ్ || ౨౭ ||

 

స త్వాత్మయోనిరతివిస్మిత ఆశ్రితోఽబ్జం
కాలేన తీవ్రతపసా పరిశుద్ధభావః |
త్వామాత్మనీశ భువి గన్ధమివాతిసూక్ష్మం
భూతేన్ద్రియాశయమయం వితతం దదర్శ || ౨౮ ||

 

ఏవం సహస్రవదనాఙ్ఘ్రిశిరః కరోరు-
నాసాస్యకర్ణనయనాభరణాయుధాఢ్యమ్ |
మాయామయం సదుపలక్షితసన్నవేశం
దృష్ట్వా మహాపురుషమాప ముదం విరిఞ్చః || ౨౯ ||

 

తస్మై భవాన్హయశిరస్తనుతాం చ బిభ్ర-
ద్వేదద్రుహావతిబలౌ మధుకైటభాఖ్యౌ |
హత్వాఽఽనయచ్ఛ్రుతిగణాంస్తు రజస్తమశ్చ
సత్త్వం తవ ప్రియతమాం తనుమామనన్తి || ౩౦ ||

 

ఇత్థం నృతిర్యగృషిదేవఝషావతారై-
ర్లోకాన్ విభావయసి హంసి జగత్ప్రతీపాన్ |
ధర్మం మహాపురుష పాసి యుగానువృత్తం
ఛన్నః కలౌ యదభవస్త్రియుగోసి స త్వమ్ || ౩౧ ||

 

నైతన్మనస్తవ కథాసు వికుణ్ఠనాథ
సమ్ప్రీయతే దురితదుష్టమసాధు తీవ్రమ్ |
కామాతురం హర్షశోకభయేషణార్తం
తస్మిన్కథం తవ గతిం ప్రమృశామి లీనః || ౩౨ ||

 

జిహ్వైకతోఽచ్యుత వికర్షతి మావితృప్తా
శిశ్నోఽన్యతస్త్వగుదరం శ్రవణం కుతశ్చిత్ |
ఘ్రాణోఽన్యతశ్చపలదృక్క్వ చ కర్మశక్తి-
ర్బహ్వ్యస్సపత్న్య ఇవ గేహపతిం లునన్తి || ౩౩ ||

Prahlada Krutha Narasimha Stotram in English

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *