Sri Samba Sada Shiva Bhujanga Prayata Stotram – శ్రీ సాంబసదాశివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం

Shiva stotram, Stotram Jun 19, 2023

కదా వా విరక్తిః కదా వా సుభక్తిః కదా వా మహాయోగి సంసేవ్య ముక్తిః | హృదాకాశమధ్యే సదా సంవసన్తం సదానందరూపం శివం సాంబమీడే || ౧ || సుధీరాజహంసైస్సుపుణ్యావతంసైః సురశ్రీ సమేతైస్సదాచారపూతైః | అదోషైస్సురుద్రాక్ష భూషావిశేషై- రదీనైర్విభూత్యంగరాగోజ్జ్వలాంగైః || ౨ || శివధ్యానసంసక్త శుద్ధాంతరంగైః మహాశైవపంచాక్షరీ మంత్రసిద్ధైః | తమో మోచకై రేచకైః పూరకాద్యైః సముద్దీపితాధార ముఖ్యాబ్జషట్కైః || ౩ || హఠల్లంబికా రాజయోగ ప్రభావా- ల్లుఠత్కుండలీ వ్యక్త ముక్తావకాశామ్ | సహస్రారపద్మస్థితాం పారవారాం సుధామాధురీం సాధురీత్యా పిబద్భిః || ౪ ||…

SrI Hatakeshwara Ashtakam – శ్రీ హాటకేశ్వరాష్టకమ్

Shiva stotram, Stotram Jun 19, 2023

జటాతటాన్తరోల్లసత్సురాపగోర్మిభాస్వరమ్ లలాటనేత్రమిన్దునావిరాజమానశేఖరమ్ | లసద్విభూతిభూషితం ఫణీంద్రహారమీశ్వరమ్ నమామి నాటకేశ్వరం భజామి హాటకేశ్వరమ్ || ౧ || పురాన్ధకాదిదాహకం మనోభవప్రదాహకమ్ మహాఘరాశినాశకం అభీప్సితార్థదాయకమ్ | జగత్త్రయైకకారకం విభాకరం విదారకమ్ నమామి నాటకేశ్వరం భజామి హాటకేశ్వరమ్ || ౨ || మదీయ మానసస్థలే సదాఽస్తు తే పదద్వయమ్ మదీయ వక్త్రపంకజే శివేతి చాక్షరద్వయమ్ | మదీయ లోచనాగ్రతః సదాఽర్ధచన్ద్రవిగ్రహమ్ నమామి నాటకేశ్వరం భజామి హాటకేశ్వరమ్ || ౩ || భజంతి హాటకేశ్వరం సుభక్తి భావతో త్రయే భజంతి హాటకేశ్వరం ప్రమాణమాత్ర నాగరాః | ధనేన తేజ సాధికాః…

Sri Kiratha (Ayyappa) Ashtakam – శ్రీ కిరాతాష్టకం

Uncategorized Jun 19, 2023

[ad_1] కరన్యాసః – ఓం హ్రాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | ఓం హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః | ఓం హ్రూం మధ్యమాభ్యాం నమః | ఓం హ్రైం అనామికాభ్యాం నమః | ఓం హ్రౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః | ఓం హ్రః కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః | అంగన్యాసః – ఓం హ్రాం హృదయాయ నమః | ఓం హ్రీం శిరసే స్వాహా | ఓం హ్రూం శిఖాయై వషట్ | ఓం హ్రైం కవచాయ హుమ్ | ఓం హ్రౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్…

Sri Shukra Kavacham – శ్రీ శుక్ర కవచం in Telugu

Stotram, Surya stotra Jun 19, 2023

ఓం అస్య శ్రీశుక్రకవచస్తోత్రమహామన్త్రస్య భరద్వాజ ఋషిః అనుష్టుప్ఛన్దః  భగవాన్ శుక్రో దేవతా  అం బీజం  గం శక్తిః  వం కీలకం  మమ శుక్రగ్రహప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | కరన్యాసః | భాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | భీం తర్జనీభ్యాం నమః | భూం మధ్యమాభ్యాం నమః | భైం అనామికాభ్యాం నమః | భౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః | భః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః || అంగన్యాసః | భాం హృదయాయ నమః | భీం శిరసే స్వాహా | భూం శిఖాయై వషట్…

Sri Devi Khadgamala Namavali – దేవీ ఖడ్గమాలా నామావళీ in Telugu

Gayatri stotra, Stotram Jun 19, 2023

(గమనిక: దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రం కూడా ఉన్నది చూడండి.) ఓం త్రిపురసుందర్యై నమః | ఓం హృదయదేవ్యై నమః | ఓం శిరోదేవ్యై నమః | ఓం శిఖాదేవ్యై నమః | ఓం కవచదేవ్యై నమః | ఓం నేత్రదేవ్యై నమః | ఓం అస్త్రదేవ్యై నమః | ఓం కామేశ్వర్యై నమః | ఓం భగమాలిన్యై నమః | ౯ ఓం నిత్యక్లిన్నాయై నమః | ఓం భేరుండాయై నమః | ఓం వహ్నివాసిన్యై నమః | ఓం మహావజ్రేశ్వర్యై నమః | ఓం…

Sri Dakshayani Stotram – శ్రీ దాక్షాయణీ స్తోత్రం

Devi stotra, Stotram Jun 19, 2023

Sri Dakshayani Stotram గంభీరావర్తనాభీ మృగమదతిలకా వామబింబాధరోష్టీ శ్రీకాంతాకాంచిదామ్నా పరివృత జఘనా కోకిలాలాపవాణి | కౌమారీ కంబుకంఠీ ప్రహసితవదనా ధూర్జటీప్రాణకాంతా రంభోరూ సింహమధ్యా హిమగిరితనయా శాంభవీ నః పునాతు || ౧ ||   దద్యాత్కల్మషహారిణీ శివతనూ పాశాంకుశాలంకృతా శర్వాణీ శశిసూర్యవహ్నినయనా కుందాగ్రదంతోజ్జ్వలా | కారుణ్యామృతపూర్ణవాగ్విలసితా మత్తేభకుంభస్తనీ లోలాక్షీ భవబంధమోక్షణకరీ స్వ శ్రేయసం సంతతమ్ || ౨ ||   సన్నద్ధాం వివిధాయుధైః పరివృతాం ప్రాంతే కుమారీగణై- ర్ధ్యాయేదీప్సితదాయినీం త్రిణయనాం సింహాధిరూఢాంసితాం | శంఖారీషుధనూంషి చారు దధతీం చిత్రాయుధాం తర్జనీం వామే శక్తిమణీం మహాఘమితరే…

Varuna Krita Shiva Stotram – శ్రీ శివ స్తోత్రమ్ (వరుణ కృతమ్)

Shiva stotram, Stotram Jun 19, 2023

కళ్యాణశైలపరికల్పితకార్ముకాయ మౌర్వీకృతాఖిలమహోరగనాయకాయ | పృథ్వీరధాయ కమలాపతిసాయకాయ హాలాస్యమధ్యనిలయాయ నమశ్శివాయ || ౧ || భక్తార్తిభంజన పరాయ పరాత్పరాయ కాలాభ్రకాంతి గరళాంకితకంధరాయ | భూతేశ్వరాయ భువనత్రయకారణాయ హాలాస్యమధ్యనిలయాయ నమశ్శివాయ || ౨ || భూదారమూర్తి పరిమృగ్య పదాంబుజాయ హంసాబ్జసంభవసుదూర సుమస్తకాయ | జ్యోతిర్మయ స్ఫురితదివ్యవపుర్ధరాయ హాలాస్యమధ్యనిలయాయ నమశ్శివాయ || ౩ || కాదంబకానననివాస కుతూహలాయ కాంతార్ధభాగ కమనీయకళేబరాయ | కాలాంతకాయ కరుణామృతసాగరాయ హాలాస్యమధ్యనిలయాయ నమశ్శివాయ || ౪ || విశ్వేశ్వరాయ విబుధేశ్వరపూజితాయ విద్యావిశిష్టవిదితాత్మ సువైభవాయ | విద్యాప్రదాయ విమలేంద్రవిమానగాయ హాలాస్యమధ్యనిలయాయ నమశ్శివాయ || ౫ ||…

Sri Ayyappa Shodasa Upchara Puja Vidhanam – శ్రీ అయ్యప్ప షోడశోపచార పూజ

Uncategorized Jun 19, 2023

[ad_1] పూర్వాంగం చూ. || శ్రీ గణపతి పూజ (పసుపు గణపతి పూజ) చూ. || శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య పూజా విధానం చూ. || పునః సంకల్పం – పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ శ్రీ పూర్ణాపుష్కలాంబా సమేత హరిహరపుత్ర అయ్యప్ప స్వామినః అనుగ్రహప్రసాద సిద్ధ్యర్థం శ్రీ అయ్యప్ప స్వామినః ప్రీత్యర్థం ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే || ధ్యానం – ఆశ్యామకోమల విశాలతనుం విచిత్ర- వాసోవసానమరుణోత్పల వామహస్తం | ఉత్తుంగరత్నమకుటం కుటిలాగ్రకేశం శాస్తారమిష్టవరదం శరణం ప్రపద్యే ||…

Mahanyasam in Telugu – మహాన్యాసం

Shiva stotram, Stotram Jun 19, 2023

విషయ సూచిక – 01 – సంకల్పం, ప్రార్థన 02 – పంచాంగ రుద్రన్యాసః, పంచముఖ న్యాసః 03 – అంగన్యాసః, దశాంగ న్యాసః, పంచాంగ న్యాసః 04 – హంస గాయత్రీ 05 – దిక్సంపుటన్యాసః 06 – దశాంగ రౌద్రీకరణం, షోడశాంగ రౌద్రీకరణం 07 – షడంగ న్యాసః 08 – ఆత్మరక్షా 09 – శివసంకల్పాః 10 – పురుషసూక్తం, ఉత్తరనారాయణం 11 – అప్రతిరథం 12 – ప్రతిపూరుషం 13 – త్వమగ్నే రుద్రోఽనువాకః 14 – పఞ్చాఙ్గజపః,…

Sri Shani Ashtottara Shatanamavali in telugu – శ్రీ శని అష్టోత్తరశతనామావళిః

Navagraha stotra, Stotram Jun 19, 2023

Sri Shani Ashtottara Shatanamavali ఓం శనైశ్చరాయ నమః | ఓం శాంతాయ నమః | ఓం సర్వాభీష్టప్రదాయినే నమః | ఓం శరణ్యాయ నమః | ఓం వరేణ్యాయ నమః | ఓం సర్వేశాయ నమః | ఓం సౌమ్యాయ నమః | ఓం సురవంద్యాయ నమః | ఓం సురలోకవిహారిణే నమః | ౯ | ఓం సుఖాసనోపవిష్టాయ నమః | ఓం సుందరాయ నమః | ఓం ఘనాయ నమః | ఓం ఘనరూపాయ నమః | ఓం ఘనాభరణధారిణే…

Sri Krishna Krita Sri Shiva Stotram – శ్రీ శివ స్తోత్రమ్ (శ్రీకృష్ణ కృతమ్)

Shiva stotram, Stotram Jun 19, 2023

Sri Krishna Krita Sri Shiva Stotram in telugu శ్రీకృష్ణ ఉవాచ – ప్రణమ్య దేవ్యా గిరిశం సభక్త్యా స్వాత్మన్యధాత్మాన మసౌవిచింత్య | నమోఽస్తు తే శాశ్వత సర్వయోనే బ్రహ్మాధిపం త్వాం మునయో వదంతి || ౧ || త్వమేవ సత్త్వం చ రజస్తమశ్చ త్వామేవ సర్వం ప్రవదంతి సంతః | తతస్త్వమేవాసి జగద్విధాయక- స్త్వమేవ సత్యం ప్రవదంతి వేదాః || ౨ || త్వం బ్రహ్మా హరిరథ విశ్వయోనిరగ్ని- స్సంహర్తా దినకర మండలాధివాసః | ప్రాణస్త్వం హుతవహ వాసవాదిభేద- స్త్వామేకం శరణముపైమి…

Sri Surya Namaskar Mantra with Names – శ్రీ సూర్య నమస్కార మంత్రం in Telugu

Stotram, Surya stotra Jun 19, 2023

ధ్యేయః సదా సవితృమండలమధ్యవర్తీ నారాయణః సరసిజాసన సన్నివిష్టః | కేయూరవాన్ మకరకుండలవాన్ కిరీటీ హారీ హిరణ్మయవపుః ధృతశంఖచక్రః || ఓం మిత్రాయ నమః | ౧ ఓం రవయే నమః | ౨ ఓం సూర్యాయ నమః | ౩ ఓం భానవే నమః | ౪ ఓం ఖగాయ నమః | ౫ ఓం పూష్ణే నమః | ౬ ఓం హిరణ్యగర్భాయ నమః | ౭ ఓం మరీచయే నమః | ౮ ఓం ఆదిత్యాయ నమః | ౯ ఓం…

Sri Siddhi Lakshmi Stotram – శ్రీ సిద్ధిలక్ష్మీ స్తోత్రం

Lakshmi stotra, Stotram Jun 19, 2023

ఓం అస్య శ్రీసిద్ధిలక్ష్మీస్తోత్రస్య హిరణ్యగర్భ ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః సిద్ధిలక్ష్మీర్దేవతా మమ సమస్త దుఃఖక్లేశపీడాదారిద్ర్యవినాశార్థం సర్వలక్ష్మీప్రసన్నకరణార్థం మహాకాలీ మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వతీ దేవతాప్రీత్యర్థం చ సిద్ధిలక్ష్మీస్తోత్రజపే వినియోగః | కరన్యాసః | ఓం సిద్ధిలక్ష్మీ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | ఓం హ్రీం విష్ణుహృదయే తర్జనీభ్యాం నమః | ఓం క్లీం అమృతానందే మధ్యమాభ్యాం నమః | ఓం శ్రీం దైత్యమాలినీ అనామికాభ్యాం నమః | ఓం తం తేజఃప్రకాశినీ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః | ఓం హ్రీం క్లీం శ్రీం బ్రాహ్మీ వైష్ణవీ మాహేశ్వరీ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః…

Ashtadasa Shakthi Peetha Stotram – అష్టాదశ శక్తిపీఠ స్తోత్రం

Devi stotra, Stotram Jun 19, 2023

Ashtadasa Shakthi Peetha Stotram లంకాయాం శాంకరీదేవీ కామాక్షీ కాంచికాపురే | ప్రద్యుమ్నే శృంఖళాదేవీ చాముండీ క్రౌంచపట్టణే || ౧ ||   అలంపురే జోగులాంబా శ్రీశైలే భ్రమరాంబికా | కొల్హాపురే మహాలక్ష్మీ ముహుర్యే ఏకవీరా || ౨ ||   హరిక్షేత్రే కామరూపా ప్రయాగే మాధవేశ్వరీ | జ్వాలాయాం వైష్ణవీదేవీ గయా మాంగళ్యగౌరికా || ౪ ||   హరిక్షేత్రే కామరూపా ప్రయాగే మాధవేశ్వరీ | జ్వాలాయాం వైష్ణవీదేవీ గయా మాంగళ్యగౌరికా || ౪ ||   వారాణస్యాం విశాలాక్షీ కాశ్మీరేషు సరస్వతీ…

Gayatri ashtakam – శ్రీ గాయత్రీ అష్టకం in Telugu

Gayatri stotra, Stotram Jun 19, 2023

విశ్వామిత్రతపఃఫలాం ప్రియతరాం విప్రాలిసంసేవితాం నిత్యానిత్యవివేకదాం స్మితముఖీం ఖండేందుభూషోజ్జ్వలామ్ | తాంబూలారుణభాసమానవదనాం మార్తాండమధ్యస్థితాం గాయత్రీం హరివల్లభాం త్రిణయనాం ధ్యాయామి పంచాననామ్ || ౧ || జాతీపంకజకేతకీకువలయైః సంపూజితాంఘ్రిద్వయాం తత్త్వార్థాత్మికవర్ణపంక్తిసహితాం తత్త్వార్థబుద్ధిప్రదామ్ | ప్రాణాయామపరాయణైర్బుధజనైః సంసేవ్యమానాం శివాం గాయత్రీం హరివల్లభాం త్రిణయనాం ధ్యాయామి పంచాననామ్ || ౨ || మంజీరధ్వనిభిః సమస్తజగతాం మంజుత్వసంవర్ధనీం విప్రప్రేంఖితవారివారితమహారక్షోగణాం మృణ్మయీమ్ | జప్తుః పాపహరాం జపాసుమనిభాం హంసేన సంశోభితాం గాయత్రీం హరివల్లభాం త్రిణయనాం ధ్యాయామి పంచాననామ్ || ౩ || కాంచీచేలవిభూషితాం శివమయీం మాలార్ధమాలాదికా- న్బిభ్రాణాం పరమేశ్వరీం శరణదాం మోహాంధబుద్ధిచ్ఛిదామ్ |…

Sri Aditya Stotram 2 (Mahabharatam) – శ్రీ ఆదిత్య స్తోత్రం (మహాభారతే)

Stotram, Surya stotra Jun 19, 2023

తవ యద్యుదయో న స్యాదంధం జగదిదం భవేత్ | న చ ధర్మార్థకామేషు ప్రవర్తేరన్ మనీషిణః || ౧ || ఆధానపశుబన్ధేష్టిమంత్రయజ్ఞతపఃక్రియాః | త్వత్ప్రసాదాదవాప్యంతే బ్రహ్మక్షత్రవిశాం గణైః || ౨ || యదహర్బ్రహ్మణః ప్రోక్తం సహస్రయుగసంమితమ్ | తస్య త్వమాదిరంతశ్చ కాలజ్ఞైః పరికీర్తితః || ౩ || మనూనాం మనుపుత్రాణాం జగతోఽమానవస్య చ | మన్వంతరాణాం సర్వేషామీశ్వరాణాం త్వమీశ్వరః || ౪ || సంహారకాలే సంప్రాప్తే తవ క్రోధవినిఃసృతః | సంవర్తకాగ్నిః త్రైలోక్యం భస్మీకృత్యావతిష్ఠతే || ౫ || త్వద్దీధితిసముత్పన్నాః నానావర్ణా మహాఘనాః |…

Mahanyasam 17 – Ekadasa Rudra Abhishekam – ఏకాదశవారాభిషేచనం

Mahanyasam, Stotram Jun 19, 2023

[ad_1] ఓం భూర్భువ॒స్సువ॑: | వికి॑రిద॒ విలో॑హిత॒ నమ॑స్తే అస్తు భగవః | యాస్తే॑ స॒హస్రగ్॑o హే॒తయో॒న్యమ॒స్మన్నివ॑పన్తు॒ తాః | చణ్డీశ్వరాయ నమః నిర్మాల్యం విసృజ్య || స॒ద్యోజా॒తం ప్ర॑పద్యా॒మి॒ | ఆవాహనం సమర్పయామి | స॒ద్యో జా॒తాయ॒ వై నమో॒ నమ॑: | ఆసనం సమర్పయామి | భ॒వే భ॑వే॒ నా | పాద్యం సమర్పయామి| అతి॑భవే భవస్వ॒ మామ్ | అర్ఘ్యం సమర్పయామి | భ॒వోద్భ॑వాయ॒ నమ॑: | ఆచమనీయం సమర్పయామి | ఓం వా॒మ॒దే॒వాయ॒ నమ॑: | అస్య శ్రీ…

Shiva Aparadha Kshamapana Stotram – శ్రీ శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం

Shiva stotram, Stotram Jun 19, 2023

ఆదౌ కర్మప్రసంగాత్కలయతి కలుషం మాతృకుక్షౌ స్థితం మాం విణ్మూత్రామేధ్యమధ్యే కథయతి నితరాం జాఠరో జాతవేదాః | యద్యద్వై తత్ర దుఃఖం వ్యథయతి నితరాం శక్యతే కేన వక్తుం క్షంతవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భోః శ్రీ మహాదేవ శంభో || ౧ || బాల్యే దుఃఖాతిరేకాన్మలలులితవపుః స్తన్యపానే పిపాసు- ర్నో శక్తశ్చేంద్రియేభ్యో భవగుణజనితాః జంతవో మాం తుదంతి | నానారోగాతిదుఃఖాద్రుదితపరవశః శంకరం న స్మరామి క్షంతవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భోః శ్రీ మహాదేవ శంభో || ౨ || ప్రౌఢోఽహం…

Shyamala stotram in Telugu– శ్యామలా స్తోత్రమ్

Devi stotra, Stotram Jun 19, 2023

Shyamala stotram in Telugu జయ మాతర్విశాలాక్షీ జయ సంగీతమాతృకే | జయ మాతంగి చండాలి గృహీతమధుపాత్రకే  || ౧ ||   నమస్తేస్తు మహాదేవి నమో భగవతీశ్వరీ | నమస్తేస్తు జగన్మాతర్జయ శంకరవల్లభే  || ౨ ||   జయ త్వం శ్యామలేదేవీ శుకశ్యామే నమోస్తుతే | మహాశ్యామే మహారామే జయ సర్వమనోహరే  || ౩ ||   జయ నీలోత్పలప్రఖ్యే జయ సర్వవశంకరి | జయ త్వజాత్వసంస్తుత్యే లఘుశ్యామే నమోస్తుతే  || ౪ ||   నమో నమస్తే రక్తాక్షి జయ…

1 29 30 31