Mahanyasam 18 – Dasha Shantayah – దశశాన్తయః

Mahanyasam, Stotram Jun 19, 2023

[ad_1]

ఓం నమో॒ బ్రహ్మ॑ణే॒ నమో॑ అస్త్వ॒గ్నయే॒ నమ॑: పృథి॒వ్యై నమ॒ ఓష॑ధీభ్యః |
నమో॑ వా॒చే నమో॑ వా॒చస్పత॑యే॒ నమో॒ విష్ణ॑వే బృహ॒తే క॑రోమి ||
ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: || ౨ ||

నమో॑ వా॒చే యా చో॑ది॒తా యా చాను॑దితా॒ తస్యై॑ వా॒చే నమో॒ నమో॑ వా॒చే నమో॑ వా॒చస్పత॑యే॒ నమ॒ ఋషి॑భ్యో మన్త్ర॒కృద్భ్యో॒ మన్త్ర॑పతిభ్యో॒ మామామృష॑యో
మన్త్ర॒కృతో॑ మన్త్ర॒పత॑య॒: పరా॑దు॒ర్మాఽహమృషీ”న్మన్త్ర॒కృతో॑ మన్త్ర॒పతీ॒న్పరా॑దాం వైశ్వదే॒వీం వాచ॑ముద్యాసగ్ం శి॒వామద॑స్తా॒o జుష్టా”o దే॒వేభ్య॒శ్శర్మ॑ మే॒ ద్యౌశ్శర్మ॑పృథి॒వీ శర్మ॒ విశ్వ॑మి॒దం జగ॑త్ |
శర్మ॑ చ॒న్ద్రశ్చ॒ సూర్య॑శ్చ॒ శర్మ॑ బ్రహ్మప్రజాప॒తీ |
భూ॒తం వ॑దిష్యే॒ భువ॑నం వదిష్యే॒ తేజో॑ వదిష్యే॒ యశో॑ వదిష్యే॒ తపో॑ వదిష్యే॒ బ్రహ్మ॑ వదిష్యే స॒త్యం వ॑దిష్యే॒ తస్మా॑ అ॒హమి॒దము॑ప॒స్తర॑ణ॒ముప॑స్తృణ ఉప॒స్తర॑ణం మే ప్ర॒జాయై॑ పశూ॒నాం భూ॑యాదుప॒స్తర॑ణమ॒హం ప్ర॒జాయై॑ పశూ॒నాం భూ॑యాస॒o ప్రాణా॑పానౌ మృ॒త్యోర్మా॑పాత॒o ప్రాణా॑పానౌ॒ మా మా॑ హాసిష్ట॒o మధు॑ మనిష్యే॒ మధు॑ జనిష్యే॒ మధు॑ వక్ష్యామి॒ మధు॑ వదిష్యామి॒ మధు॑మతీం దే॒వేభ్యో॒ వాచ॑ముద్యాసగ్ం శుశ్రూ॒షేణ్యా”o మను॒ష్యే”భ్య॒స్తం మా॑ దే॒వా అ॑వన్తు శో॒భాయై॑ పి॒తరోఽను॑మదన్తు || ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: || ౩ ||

ఓం శం నో॒ వాత॑: పవతాం మాత॒రిశ్వా॒ శం న॑స్తపతు॒ సూర్య॑: |
అహా॑ని॒ శం భ॑వన్తు న॒శ్శగ్ం రాత్రి॒: ప్రతి॑ ధీయతామ్ |
శము॒షానో॒ వ్యు॑చ్ఛతు॒ శమా॑ది॒త్య ఉదే॑తు నః | శి॒వా న॒శ్శన్త॑మాభవ సుమృడీ॒కా సర॑స్వతి | మాతే॒ వ్యో॑మ స॒న్దృశి॑ | ఇడా॑యై॒వాస్త్వ॑సి వాస్తు॒ మద్వా”స్తు॒మన్తో॑ భూయాస్మ॒ మా వాస్తో”శ్ఛిథ్స్మహ్యవా॒స్తుస్స భూ॑యా॒ద్యో”ఽస్మాన్ద్వేష్టి॒ యం చ॑ వ॒యం ద్వి॒ష్మః | ప్ర॒తి॒ష్ఠాసి॑ ప్రతి॒ష్ఠావ॑న్తో భూయాస్మ॒మా ప్ర॑తి॒ష్ఠాయా”శ్ఛిథ్స్మహ్యప్రతి॒ష్ఠస్స భూ॑యా॒ద్యో”ఽస్మాన్ద్వేష్టి॒ యం చ॑ వ॒యం ద్వి॒ష్మః |
ఆవా॑తవాహి భేష॒జం వివా॑తవాహి॒ యద్రప॑: | త్వగ్ం హి వి॒శ్వభే॑షజో దే॒వానా”o దూ॒త ఈయ॑సే | ద్వావి॒మౌ వాతౌ॑ వాత॒ ఆసిన్ధో॒రాప॑రా॒వత॑: ||
దక్ష॑o మే అ॒న్య ఆ॒వాతు॒ పరా॒ఽన్యోవా॑తు॒ యద్రప॑: | యద॒దోవా॑తతే గృ॒హే॑ఽమృత॑స్య ని॒ధిర్ హి॒తః | తతో॑ నో దేహి జీ॒వసే॒ తతో॑ నో ధేహి భేష॒జమ్ | తతో॑ నో॒ మహ॒ ఆవ॑హ॒ వాత॒ ఆవా॑తు భేష॒జమ్ | శ॒oభూర్మ॑యో॒భూర్నో॑ హృ॒దేప్రణ॒ ఆయూగ్॑oషి తారిషత్ | ఇన్ద్ర॑స్య గృ॒హో॑ఽసి॒ తం త్వా॒ ప్రప॑ద్యే॒ సగు॒స్సాశ్వ॑: | స॒హ యన్మే॒ అస్తి॒ తేన॑ |
భూః ప్రప॑ద్యే॒ భువ॒: ప్రప॑ద్యే॒ సువ॒: ప్రప॑ద్యే॒ భూర్భువ॒స్సువ॒: ప్రప॑ద్యే వా॒యుం ప్రప॒ద్యేనా”ర్తాం దే॒వతా॒o ప్రప॒ద్యేఽశ్మా॑నమాఖ॒ణం ప్రప॑ద్యే ప్ర॒జాప॑తేర్బ్రహ్మకో॒శం బ్రహ్మ॒ప్రప॑ద్య॒ ఓం ప్రప॑ద్యే | అ॒న్తరి॑క్షం మ ఉ॒ర్వ॑న్తర॑o బృ॒హద॒గ్నయ॒: పర్వ॑తాశ్చ॒ యయా॒ వాత॑: స్వ॒స్త్యా స్వ॑స్తి॒మాన్తయా” స్వ॒స్త్యా స్వ॑స్తి॒మాన॑సాని | ప్రాణా॑పానౌ మృ॒త్యోర్మా॑పాత॒o ప్రాణా॑పానౌ॒ మా మా॑ హాసిష్ట॒o మయి॑ మే॒ధాం మయి॑ ప్ర॒జాం మయ్య॒గ్నిస్తేజో॑ దధాతు॒ మయి॑ మే॒ధాం మయి॑ ప్ర॒జాం మయీన్ద్ర॑ ఇన్ద్రి॒యం ద॑ధాతు॒ మయి॑ మే॒ధాం మయి॑ ప్ర॒జాం మయి॒ సూర్యో॒ భ్రాజో॑ దధాతు ||
ద్యు॒భిర॒క్తుభి॒: పరి॑పాతమ॒స్మానరి॑ష్టేభిరశ్వినా॒ సౌభ॑గేభిః | తన్నో॑ మి॒త్రో వరు॑ణో మామహన్తా॒మది॑తి॒స్సిన్ధు॑: పృథి॒వీ ఉ॒తద్యౌః | కయా॑నశ్చి॒త్ర ఆభు॑వదూ॒తీ స॒దావృ॑ధ॒స్సఖా” | కయా॒శచి॑ష్ఠయా వృ॒తా | కస్త్వా॑ స॒త్యో మదా॑నా॒o మగ్ంహి॑ష్ఠో మ॑థ్స॒దన్ధ॑సః | దృ॒ఢా చి॑దా॒రుజే॒ వసు॑ | అ॒భీషుణ॒స్సఖీ॑నామవి॒తా జ॑రితౄ॒ణామ్ | శ॒తం భ॑వాస్యూ॒తిభి॑: | వయ॑స్సుప॒ర్ణా ఉప॑సేదు॒రిన్ద్ర॑o ప్రి॒యమే॑ధా॒ ఋష॑యో॒ నాధ॑మానాః | అప॑ధ్వా॒న్తమూ”ర్ణు॒హి పూ॒ర్ధిచక్షు॑ర్ముము॒గ్‍ధ్య॑స్మాన్ని॒ధయే॑వ బ॒ద్ధాన్ | శం నో॑ దే॒వీర॒భిష్ట॑య॒ ఆపో॑ భవన్తు పీ॒తయే” | శంయోర॒భిస్ర॑వన్తు నః ||
ఈశా॑నా॒వార్యా॑ణా॒o క్షయ॑న్తీశ్చర్షణీ॒నామ్ | అ॒పో యా॑చామి భేష॒జమ్ |
సు॒మి॒త్రాన॒ ఆప॒ ఓష॑ధయస్సన్తు దుర్మి॒త్రాస్తస్మై॑ భూయాసు॒ర్యో”ఽస్మాన్ద్వేష్టి॒ యం చ॑ వ॒యం ద్వి॒ష్మః | ఆపో॒ హిష్ఠా మ॑యో॒భువ॒స్తా న॑ ఊ॒ర్జే ద॑ధాతన | మ॒హేరణా॑య॒ చక్ష॑సే | యో వ॑: శి॒వత॑మో రస॒స్తస్య॑ భాజయతే॒ హ న॑: | ఉ॒శ॒తీరి॑వ మా॒త॑రః | తస్మా॒ అర॑ఙ్గమామవో॒ యస్య॒ క్షయా॑య॒ జిన్వ॑థ | ఆపో॑ జ॒నయ॑థా చ నః | పృ॒థి॒వీ శా॒న్తా సాఽగ్నినా॑ శా॒న్తా సామే॑ శా॒న్తా శుచగ్॑o శమయతు |
అ॒న్తరి॑క్షగ్ం శా॒న్తం తద్వా॒యునా॑ శా॒న్తం తన్మే॑ శా॒న్తగ్ం శుచగ్॑o శమయతు |
ద్యౌశ్శా॒న్తా సాఽఽది॒త్యేన॑ శా॒న్తా సా మే॑ శా॒న్తా శుచగ్॑o శమయతు |
పృ॒థి॒వీ శాన్తి॑ర॒న్తరి॑క్ష॒గ్॒o శాన్తి॒-ర్ద్యౌ-శ్శాన్తి॒-ర్దిశ॒-శ్శాన్తి॑-రవాన్తరది॒శా-శ్శాన్తి॑-ర॒గ్ని-శ్శాన్తి॑-ర్వా॒యు-శ్శాన్తి॑-రాది॒త్య-శ్శాన్తి॑-శ్చ॒న్ద్రమా॒-శ్శాన్తి॒-ర్నక్ష॑త్రాణి॒-శాన్తి॒-రాప॒-శ్శాన్తి॒-రోష॑ధయ॒-శ్శాన్m<wపురు॑ష॒-శ్శాన్తి॒-ర్బ్రహ్మ॒-శ్శాన్తి॑-ర్బ్రాహ్మ॒ణ-శ్శాన్తి॒-శ్శాన్తి॑-రే॒వ శాన్తి-శ్శాన్తి॑-ర్మే అస్తు॒ శాన్తి॑: | తయా॒ఽహగ్ం శా॒న్త్యా స॑ర్వశా॒న్త్యా మహ్య॑o ద్వి॒పదే॒ చతు॑ష్పదే చ॒ శాన్తి॑o కరోమి శాన్తి॑ర్మే అస్తు॒ శాన్తి॑: ||
ఏహ॒ శ్రీశ్చ॒ హ్రీశ్చ॒ ధృతి॑శ్చ॒ తపో॑ మే॒ధా ప్ర॑తి॒ష్ఠా శ్ర॒ద్ధా స॒త్యం ధర్మ॑శ్చై॒తాని॒ మోత్తి॑ష్ఠన్త॒-మనూత్తి॑ష్ఠన్తు॒ మా మా॒గ్॒ శ్రీశ్చ॒ హ్రీశ్చ॒ ధృతి॑శ్చ॒ తపో॑ మే॒ధా ప్ర॑తి॒ష్ఠా శ్ర॒ద్ధా స॒త్యం ధర్మ॑శ్చై॒తాని॑ మా॒ మా హా॑సిషుః | ఉదాయు॑షా స్వా॒యుషోదోష॑ధీనా॒గ్॒o రసే॒నోత్ప॒ర్జన్య॑స్య॒ శుష్మే॒ణోద॑స్థామ॒మృతా॒గ్॒o అను॑ | తచ్చక్షు॑ర్దే॒వహి॑తం పు॒రస్తా”-చ్ఛు॒క్రము॒చ్చర॑త్ | పశ్యే॑మ శ॒రద॑శ్శ॒తం జీవే॑మ శ॒రద॑శ్శ॒తం నన్దా॑మ శ॒రద॑శ్శ॒తం మోదా॑మ శ॒రద॑శ్శ॒తం భవా॑మ శ॒రద॑శ్శ॒తగ్ం శృ॒ణవా॑మ శ॒రద॑శ్శ॒తం ప్రబ్ర॑వామ శ॒రద॑శ్శ॒తమజీ॑తాస్స్యామ శ॒రద॑శ్శ॒తం జ్యోక్చ॒ సూర్య॑o దృ॒శే | య ఉద॑గాన్మహ॒తోఽర్ణవా”ద్వి॒భ్రాజ॑మానస్సరి॒రస్య॒ మధ్యా॒థ్స మా॑ వృష॒భో లో॑హితా॒క్షస్సూర్యో॑ విప॒శ్చిన్మన॑సా పునాతు ||
బ్రహ్మ॑ణ॒శ్చోత॑న్యసి॒ బ్రహ్మ॑ణ ఆ॒ణీస్థో॒ బ్రహ్మ॑ణ ఆ॒వప॑నమసి ధారి॒తేయం పృ॑థి॒వీ బ్రహ్మ॑ణా మ॒హీ ధా॑రి॒తమే॑నేన మ॒హద॒న్తరి॑క్ష॒o దివ॑o దాధార పృథి॒వీగ్ం సదే॑వా॒o యద॒హం వేద॒ తద॒హం ధా॑రయాణి॒ మామద్వేదోఽధి॒ విస్ర॑సత్ |
మే॒ధా॒మ॒నీ॒షే మావి॑శతాగ్ం స॒మీచీ॑ భూ॒తస్య॒ భవ్య॒స్యావ॑రుధ్ధ్యై॒ సర్వ॒మాయు॑రయాణి॒ సర్వ॒మాయు॑రయాణి | ఆ॒భిర్గీ॒ర్భిర్యదతో॑న ఊ॒నమాప్యా॑యయ హరివో॒ వర్ధ॑మానః | య॒దా స్తో॒తృభ్యో॒ మహి॑ గో॒త్రా రు॒జాసి॑ భూయిష్ఠ॒భాజో॒ అధ॑ తే స్యామ | బ్రహ్మ॒ ప్రావా॑దిష్మ॒ తన్నో॒ మా హా॑సీత్ ||
ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: || ౪ ||

ఓం సం త్వా॑ సిఞ్చామి॒ యజు॑షా ప్ర॒జామాయు॒ర్ధన॑o చ ||
ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: || ౫ ||

ఓం శం నో॑ మి॒త్రశ్శం వరు॑ణః |
శం నో॑ భవత్వర్య॒మా |
శం న॒ ఇన్ద్రో॒ బృహ॒స్పతి॑: |
శం నో॒ విష్ణు॑రురుక్ర॒మః |
నమో॒ బ్రహ్మ॑ణే | నమ॑స్తే వాయో |
త్వమే॒వ ప్ర॒త్యక్ష॒o బ్రహ్మా॑సి |
త్వమే॒వ ప్ర॒త్యక్ష॒o బ్రహ్మ॑ వదిష్యామి |
ఋ॒తం వ॑దిష్యామి | స॒త్యం వ॑దిష్యామి |
తన్మామ॑వతు | తద్వ॒క్తార॑మవతు |
అవ॑తు॒ మామ్ | అవ॑తు వ॒క్తారమ్” ||
ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: || ౬ ||

ఓం తచ్ఛ॒o యోరావృ॑ణీమహే | గా॒తుం య॒జ్ఞాయ॑ |
గా॒తుం య॒జ్ఞప॑తయే | దైవీ”: స్వ॒స్తిర॑స్తు నః |
స్వ॒స్తిర్మాను॑షేభ్యః | ఊ॒ర్ధ్వం జి॑గాతు భేష॒జమ్ |
శం నో॑ అస్తు ద్వి॒పదే” | శం చతు॑ష్పదే ||
ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: || ౭ ||

ఓం స॒హ నా॑వవతు | స॒హ నౌ॑ భునక్తు |
స॒హ వీ॒ర్య॑o కరవావహై |
తే॒జ॒స్వినా॒వధీ॑తమస్తు॒ మా వి॑ద్విషా॒వహై” ||
ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: || ౮ ||

ఓం స॒హ నా॑వవతు | స॒హ నౌ॑ భునక్తు |
స॒హ వీ॒ర్య॑o కరవావహై |
తే॒జ॒స్వినా॒వధీ॑తమస్తు॒ మా వి॑ద్విషా॒వహై” ||
ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: || ౯ ||

ఓం స॒హ నా॑వవతు | స॒హ నౌ॑ భునక్తు |
స॒హ వీ॒ర్య॑o కరవావహై |
తే॒జ॒స్వినా॒వధీ॑తమస్తు॒ మా వి॑ద్విషా॒వహై” ||
ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: || ౧౦ ||

 

Mahanyasam 19 – Samrajya Pattabhisheka – సామ్రాజ్యపట్టాఽభిషేకః >>

సంపూర్ణ మహాన్యాస సూచిక చూడండి.

[ad_2]

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *