Mahanyasam 13 – Tvamagne Rudro Anuvaka, Deva Deveshu Shrayadhvam – త్వమగ్నే రుద్రోఽనువాకః

Mahanyasam, Stotram Jun 19, 2023

[ad_1]

త్వమ॑గ్నే రు॒ద్రో అసు॑రో మ॒హో ది॒వస్త్వగ్ం శర్ధో॒ మారు॑తం పృ॒క్ష ఈ॑శిషే |
త్వం వాతై॑రరు॒ణైర్యా॑సి శంగ॒యస్త్వం పూ॒షా వి॑ధ॒తః పా॑సి॒ ను త్మనా” |(ఋ.౨.౦౦౧.౦౬)

ఆ వో॒ రాజా॑న మధ్వ॒రస్య॑ రు॒ద్రగ్ం హోతా॑రగ్ం సత్య॒ యజ॒గ్॒o రోద॑స్యోః |
అ॒గ్నిం పు॒రా త॑నయి॒త్నో ర॒చిత్తా॒ద్ధిర॑ణ్యరూప॒మవ॑సే కృణుధ్వమ్ |
అ॒గ్నిర్హోతా॒ నిష॑సాదా॒ యజీ॑ యాను॒ పస్థే॑ మా॒తుస్సు॑ర॒భావు॑ లో॒కే |
యువా॑ క॒విః పురు॑ని॒ష్ఠః ఋ॒తావా॑ ధ॒ర్తాకృ॑ష్టీ॒నా ము॒త మధ్య॑ ఇ॒ద్ధః |
సా॒ధ్వీ మ॑కర్దే॒వవీ॑తిం నో అ॒ద్య య॒జ్ఞస్య॑ జి॒హ్వామ॑ విదామ॒ గుహ్యా”మ్ |
స ఆయు॒రాగా”థ్సుర॒భిర్వసా॑నో భ॒ద్రామ॑కర్దే॒వహూ॑తిం నో అ॒ద్య |
అక్ర॑న్దద॒గ్నిస్స్త॒నయ॑న్నివ॒ ద్యౌః క్షామా॒ రేరి॑హద్వీ॒రుధ॑స్సమ॒ఞ్జన్న్ |
స॒ద్యో జ॑జ్ఞా॒నో విహీమి॒ద్ధో అఖ్య॒దా రోద॑సీ భా॒నునా॑ భాత్య॒న్తః |
త్వే వసూ॑ని పుర్వణీక హోతర్దో॒షా వస్తో॒ రేరి॑రే య॒జ్ఞియా॑సః |
క్షామే॑వ॒ విశ్వా॒ భువ॑నాని॒ యస్మి॒న్థ్సగ్ం సౌభ॑గాని దధి॒రే పా॑వ॒కే |
తుభ్య॒o తా అ॑ఙ్గిరస్తమ॒ విశ్వా”స్సుక్షి॒తయ॒: పృథ॑క్ |
అగ్నే॒ కామా॑యయేమిరే |
అ॒శ్యామ॒తంకామ॑మగ్నే॒ తవో॒త్య॑శ్యామ॑ర॒యిగ్ం ర॑యివస్సు॒వీర”మ్ |
అ॒శ్యామ॒వాజ॑మ॒భివా॒జయ॑న్తో॒ఆమ ద్యు॒మ్నమజ॑రా॒ జర॑న్తే |
శ్రేష్ఠ॑o యవిష్ఠ భార॒తాగ్నే” ద్యు॒మన్త॒ మాభ॑ర |
వసో॑ పురు॒స్పృహగ్॑oర॒యిమ్ |
సశ్వి॑తా॒నస్త॑న్య॒తూ రో॑చన॒స్థా అ॒జరే॑భి॒ర్నాన॑దద్భి॒ర్యవి॑ష్ఠః |
యః పా॑వ॒కః పు॑రు॒తమ॑: పు॒రూణి॑ పృ॒థూన్య॒గ్నిర॑ను॒యాతి॒ భర్వన్॑ |
ఆయు॑ష్టే వి॒శ్వతో॑ దధ ద॒యమ॒గ్నిర్వరే”ణ్యః |
పున॑స్తే ప్రా॒ణ ఆయ॑తి॒ పరా॒ యక్ష్మగ్॑o సువామి తే |
ఆ॒యు॒ర్దా అ॑గ్నే హ॒విషో॑ జుషా॒ణో ఘృ॒తప్ర॑తీకో ఘృ॒తయో॑ నిరేధి |
ఘృ॒తం పీ॒త్వా మధు॒ చారు॒ గవ్య॑o పి॒తేవ॑ పు॒త్త్రమ॒భి ర॑క్షతాది॒మమ్ |
తస్మై॑ తే ప్రతి॒హర్య॑ తే॒ జాత॑వేదో॒ విచ॑ర్షణే | అగ్నే॒ జనా॑మి సుష్టు॒తిమ్ |
ది॒వస్పరి॑ ప్రథ॒మం జ॑జ్ఞే అ॒గ్నిర॒స్మద్ద్వి॒తీయ॒o పరి॑ జా॒తవే॑దాః |
తృ॒తీయ॑మ॒ఫ్సునృ॒మణా॒ అజ॑స్ర॒మిన్ధా॑న ఏనం జరతే స్వా॒ధీః |
శుచి॑: పావక॒ వన్ద్యోఽగ్నే॑ బృ॒హద్విరో॑చసే | త్వం ఘృ॒తేభి॒రాహు॑తః |
దృ॒శా॒నో రు॒క్మ ఉ॒ర్వ్యా వ్య॑ద్యౌద్దుర్మర్‍ష॒మాయుశ్శ్రి॒యే రు॑చా॒నః |
అ॒గ్నిర॒మృతో॑ అభవ॒ద్వయో॑భి॒ర్యదే॑న॒o ద్యౌరజ॑నయథ్సు॒రేతా”: |
ఆ యది॒షే నృ॒పతి॒o తేజ॒ ఆన॒ట్ఛుచి॒రేతో॒ నిషి॑క్తం ద్యౌర॒భీకే” |
అ॒గ్నిశ్శర్ధ॑మనవ॒ద్యం యువా॑నగ్గ్ం స్వా॒ధియ॑o జనయథ్సూ॒దయ॑చ్చ |
స తేజీ॑యసా॒ మన॑సా॒ త్వోత॑ ఉ॒త శి॑క్ష స్వప॒త్యస్య॑ శి॒క్షోః |
అగ్నే॑రా॒యో నృత॑మస్య॒ ప్రభూ॑తౌ భూ॒యామ॑ తే సుష్టు॒ తయ॑శ్చ॒వస్వ॑: |
అగ్నే॒ సహ॑న్త॒మాభ॑ర ద్యు॒మ్నస్య॑ ప్రా॒సహా॑ ర॒యిమ్ |
విశ్వా॒యశ్చ॑ర్‍ష॒ణీర॒భ్యా॑సా వాజే॑షు సా॒సహ॑త్ |
తమ॑గ్నే పృతనా॒సహగ్॑o ర॒యిగ్ం స॑హస్వ॒ ఆభ॑ర |
త్వగ్ం హి స॒త్యో అద్భు॑తో దా॒తా వాజ॑స్య॒ గోమ॑తః |
ఉ॒క్షాన్నా॑య వ॒శాన్నా॑య॒ సోమ॑పృష్ఠాయ వే॒ధసే” | స్తోమై”ర్విధేమా॒గ్నయే” |
వ॒ద్మాహి సూ॑నో॒ అస్య॑ద్మ॒ సద్వా॑ చ॒క్రే అ॒గ్నిర్జ॒నుషాఽజ్మాన్న”మ్ |
స త్వం న॑ ఊర్జసన॒ ఊర్జ॑o ధా॒రాజే॑వజేరవృ॒కే క్షే”ష్య॒న్తః |
అగ్న॒ ఆయూగ్॑oషి పవస॒ ఆసు॒వోర్జ॒మిష॑o చ నః |
ఆ॒రే బా॑ధస్వ దు॒చ్ఛునా”మ్ | అగ్నే॒ పవ॑స్వ॒ స్వపా॑ అ॒స్మే వర్చ॑స్సు॒విర్య”మ్ |
దధ॒త్పోషగ్॑o ర॒యిం మయి॑ | అగ్నే॑ పావక రో॒చిషా॑ మ॒న్ద్రయా॑ దేవజి॒హ్వయా” |
ఆ దే॒వాన్ వ॑క్షి॒ యక్షి॑ చ | స న॑: పావక దీది॒వోఽగ్నే॑ దే॒వాగ్ం ఇ॒హావ॑హ |
ఉప॑ య॒జ్ఞగ్ం హ॒విశ్చ॑ నః | అ॒గ్నిశ్శుచి॑వ్రతతమ॒శ్శుచి॒ర్విప్ర॒శ్శుచి॑: క॒విః |
శుచీ॑రోచత॒ ఆహు॑తః | ఉద॑గ్నే॒ శుచ॑య॒స్తవ॑ శు॒క్రా భ్రాజ॑న్త ఈరతే |
తవ॒ జ్యోతీగ్॑oష్య॒ర్చయః ||

త్వమ॑గ్నే రు॒ద్రో అసు॑రో మ॒హో ది॒వస్త్వగ్ం శర్ధో॒ మారు॑తం పృ॒క్ష ఈ॑శిషే |
త్వం వాతై॑రరు॒ణైర్యా॑సి శంగ॒యస్త్వం పూ॒షా వి॑ధ॒తః పా॑సి॒ ను త్మనా” ||

దేవా॑ దే॒వేషు॑ శ్రయధ్వమ్ | ప్రథ॑మా ద్వి॒తీయే॑షు శ్రయధ్వమ్ |
ద్వితీ॑యాస్తృ॒తీయే॑షు శ్రయధ్వమ్ | తృతీ॑యాశ్చతు॒ర్థేషు॑ శ్రయధ్వమ్ |
చ॒తు॒ర్థాః ప॑ఞ్చ॒మేషు॑ శ్రయధ్వమ్ | ప॒ఞ్చ॒మాష్ష॒ష్ఠేషు॑ శ్రయధ్వమ్ ||
ష॒ష్ఠాస్స॑ప్త॒మేషు॑ శ్రయధ్వమ్ | స॒ప్త॒మా అ॑ష్ట॒మేషు॑ శ్రయధ్వమ్ |
అ॒ష్టమా న॑వ॒మేషు॑ శ్రయధ్వమ్ | న॒వ॒మా ద॑శ॒మేషు॑ శ్రయధ్వమ్ |
ద॒శ॒మా ఏ॑కాద॒శేషు॑ శ్రయధ్వమ్ | ఏ॒కా॒ద॒శా ద్వా॑ద॒శేషు॑ శ్రయధ్వమ్ |
ద్వా॒ద॒శాస్త్ర॑యోద॒శేషు॑ శ్రయధ్వమ్ | త్ర॒యో॒ద॒శాశ్చ॑తుర్ద॒శేషు॑ శ్రయధ్వమ్ |
చ॒తు॒ర్ద॒శాః ప॑ఞ్చద॒శేషు॑ శ్రయధ్వమ్ | ప॒ఞ్చ॒ద॒శాష్షో॑డ॒శేషు॑ శ్రయధ్వమ్ ||
షో॒డ॒శాస్స॑ప్తద॒శేషు॑ శ్రయధ్వమ్ | స॒ప్త॒ద॒శా అ॑ష్టాద॒శేషు॑ శ్రయధ్వమ్ |
అ॒ష్టా॒ద॒శా ఏ॑కాన్నవి॒గ్॒oశేషు॑ శ్రయధ్వమ్ | ఏ॒కా॒న్న॒వి॒గ్॒oశా వి॒గ్॒oశేషు॑ శ్రయధ్వమ్ |
వి॒గ్॒oశా ఏ॑కవి॒గ్॒oశేషు॑ శ్రయధ్వమ్ | ఏ॒క॒వి॒గ్॒oశా ద్వా॑వి॒గ్॒oశేషు॑ శ్రయధ్వమ్ |
ద్వా॒వి॒గ్॒oశాస్త్ర॑యోవి॒గ్॒oశేషు శ్రయధ్వమ్ | త్ర॒యో॒వి॒గ్॒oశాశ్చ॑తుర్వి॒గ్॒oశేషు॑ శ్రయధ్వమ్ |
చ॒తు॒ర్వి॒గ్॒oశాః ప॑ఞ్చవి॒గ్॒oశేషు॑ శ్రయధ్వమ్ | ప॒ఞ్చ॒వి॒గ్॒oశాష్ష॑డ్వి॒గ్॒oశేషు॑ శ్రయధ్వమ్ ||
ష॒డ్వి॒గ్॒oశాస్స॑ప్తవి॒గ్॒oశేషు॑ శ్రయధ్వమ్ | స॒ప్త॒వి॒గ్॒oశా అ॑ష్టావి॒గ్॒oశేషు॑ శ్రయధ్వమ్ |
అ॒ష్టా॒వి॒గ్॒oశా ఏ॑కాన్నత్రి॒గ్॒oశేషు॑ శ్రయధ్వమ్ | ఏ॒కా॒న్న॒త్రి॒గ్॒oశాస్త్రి॒గ్॒oశేషు॑ శ్రయధ్వమ్ |
త్రి॒గ్॒oశా ఏ॑కత్రి॒గ్॒oశేషు॑ శ్రయధ్వమ్ | ఏ॒క॒త్రి॒గ్॒oశా ద్వా”త్రి॒గ్॒oశేషు॑ శ్రయధ్వమ్ |
ద్వా॒త్రి॒గ్॒oశాస్త్ర॑యస్త్రి॒గ్॒oశేషు॑ శ్రయధ్వమ్ |

దేవా”స్త్రిరేకాదశా॒స్త్రిస్త్ర॑యస్త్రి॒గ్ంశాః |
ఉత్త॑రే భవత | ఉత్త॑ర వర్త్మాన॒ ఉత్త॑ర సత్వానః |
యత్కా॑మ ఇ॒దం జు॒హోమి॑ | తన్మే॒ సమృ॑ద్ధ్యతామ్ |
వ॒యగ్గ్ంస్యా॑మ॒ పత॑యో రయీ॒ణామ్ |

భూర్భువ॒స్వ॑స్వాహా” ||

ఓం నమో భగవతే॑ రుద్రా॒య త్వమగ్నే త్వమగ్నే శతరుద్రీయమిత్యస్త్రాయ ఫట్ ||

(భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బన్ధః ||)

Mahanyasam 14 – Panchanga Japa, Sashtanga Pranama – పఞ్చాఙ్గజపః, సాష్టాంగ ప్రణామః >>

సంపూర్ణ మహాన్యాస సూచిక చూడండి.

[ad_2]

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *