Mahanyasam 03 – Anga nyasa, Dashanga Nyasa, Panchanga Nyasa – అంగన్యాసః, దశాంగ న్యాసః, పంచాంగ న్యాసః

Mahanyasam, Stotram Jun 19, 2023

Mahanyasam 03 – Anga nyasa, Dashanga Nyasa, Panchanga Nyasa

౩) అంగన్యాసః
ఓం యా తే॑ రుద్ర శి॒వా త॒నూరఘో॒రాపా॑పకాశినీ |
తయా॑ నస్త॒నువా॒ శన్త॑మయా॒ గిరి॑శన్తా॒భిచా॑కశీహి ||
శిఖాయై నమః ||

ఓం అ॒స్మిన్మ॑హ॒త్య॑ర్ణ॒వే”ఽన్తరి॑క్షే భ॒వా అధి॑ ||
తేషాగ్॑o సహస్రయోజ॒నేఽవ॒ ధన్వా॑ని తన్మసి ||
శిరసే నమః ||

ఓం స॒హస్రా॑ణి సహస్ర॒శో యే రు॒ద్రా అధి॒ భూమ్యా”మ్ |
తేషాగ్॑o సహస్రయోజ॒నేఽవ॒ ధన్వా॑ని తన్మసి ||
లలాటాయ నమః ||

ఓం హ॒గ్॒oసశ్శు॑చి॒షద్వసు॑రన్తరిక్ష॒సద్ధోతా॑ వేది॒షదతి॑థిర్దురోణ॒సత్ |
నృ॒షద్వ॑ర॒సదృ॑త॒సద్వ్యో॑మ॒సద॒బ్జా గో॒జా ఋ॑త॒జా అ॑ద్రి॒జా ఋ॒తం బృ॒హత్ ||
భ్రువోర్మధ్యాయ నమః ||

ఓం త్ర్య॑oబకం యజామహే సుగ॒న్ధిం పు॑ష్టి॒వర్ధ॑నమ్ |
ఉ॒ర్వా॒రు॒కమి॑వ॒ బన్ధ॑నాన్మృ॒త్యోర్ము॑క్షీయ॒ మాఽమృతా”త్ ||
నేత్రాభ్యాం నమః ||

ఓం నమ॒స్స్రుత్యా॑య చ॒ పథ్యా॑య చ॒ నమ॑: కా॒ట్యా॑య చ నీ॒ప్యా॑య చ॒
(నమ॒: సూద్యా॑య చ సర॒స్యా॑య చ॒ నమో॑ నా॒ద్యాయ॑ చ వైశ॒న్తాయ॑ చ॒ ||)
కర్ణాభ్యాం నమః ||

ఓం మాన॑స్తో॒కే తన॑యే॒ మా న॒ ఆయు॑షి॒ మా నో॒ గోషు॒ మా నో॒ అశ్వే॑షు రీరిషః |
వీ॒రాన్మా నో॑ రుద్ర భామి॒తోఽవ॑ధీర్హ॒విష్మ॑న్తో॒ నమ॑సా విధేమ తే ||
నాసికాయై నమః ||

ఓం అ॒వ॒తత్య॒ ధను॒స్త్వగ్ం సహ॑స్రాక్ష॒ శతే॑షుధే |
ని॒శీర్య॑ శ॒ల్యానా॒o ముఖా॑ శి॒వో న॑: సు॒మనా॑ భవ ||
ముఖాయ నమః ||

ఓం నీల॑గ్రీవాః శితి॒కణ్ఠా”: శ॒ర్వా అ॒ధః క్ష॑మాచ॒రాః ||
తేషాగ్॑o సహస్రయోజ॒నేఽవ॒ ధన్వా॑ని తన్మసి ||
కణ్ఠాయ నమః ||

ఓం నీల॑గ్రీవాః శితి॒కణ్ఠా॒ దివగ్॑o రు॒ద్రా ఉప॑శ్రితాః ||
తేషాగ్॑o సహస్రయోజ॒నేఽవ॒ ధన్వా॑ని తన్మసి ||
ఉపకణ్ఠాయ నమః ||

ఓం నమ॑స్తే అ॒స్త్వాయు॑ధా॒యానా॑తతాయ ధృ॒ష్ణవే” |
ఉ॒భాభ్యా॑ము॒త తే॒ నమో॑ బా॒హుభ్యా॒మ్ తవ॒ ధన్వ॑నే ||
బాహుభ్యాం నమః ||

ఓం యా తే॑ హే॒తిర్మీ॑ఢుష్టమ॒ హస్తే॑ బ॒భూవ॑ తే॒ ధను॑: |
తయా॒ఽస్మాన్ వి॒శ్వత॒స్త్వమ॑య॒క్ష్మయా॒ పరి॑బ్భుజ ||
ఉపబాహుభ్యాం నమః ||

(ఓం పరి॑ణో రు॒ద్రస్య॑ హే॒తిర్వృ॑ణక్తు॒ పరి॑ త్వే॒షస్య॑ దుర్మ॒తిర॑ఘా॒యోః |
అవ॑ స్థి॒రా మ॒ఘవ॑ద్భ్యస్తనుష్వ॒ మీఢ్వ॑స్తో॒కాయ॒ తన॑యాయ మృడయ ||
మణిబన్ధాభ్యాం నమః || )

ఓం యే తీ॒ర్థాని॑ ప్ర॒చర॑న్తి సృ॒కావ॑న్తో నిష॒ఙ్గిణ॑: ||
తేషాగ్॑o సహస్రయోజ॒నేఽవ॒ ధన్వా॑ని తన్మసి ||
హస్తాభ్యాం నమః ||

ఓం స॒ద్యోజా॒తం ప్ర॑పద్యా॒మి॒ స॒ద్యోజా॒తాయ॒ వై నమో॒ నమ॑: |
భ॒వే భ॑వే॒ నాతి॑భవే భవస్వ॒ మామ్ | భ॒వోద్భ॑వాయ॒ నమ॑: ||
అంగుష్ఠాభ్యాం నమః ||

ఓం వా॒మ॒దే॒వాయ॒ నమో” జ్యే॒ష్ఠాయ॒ నమ॑: శ్రే॒ష్ఠాయ॒ నమో॑ రు॒ద్రాయ॒ నమ॒:
కాలా॑య॒ నమ॒: కల॑వికరణాయ॒ నమో॒ బల॑వికరణాయ॒ నమో॒ బలా॑య॒ నమో॒
బల॑ప్రమథనాయ॒ నమ॒స్సర్వ॑భూతదమనాయ॒ నమో॑ మ॒నోన్మ॑నాయ॒ నమ॑: ||
తర్జనీభ్యాం నమః ||

ఓం అ॒ఘోరే”భ్యోఽథ॒ ఘోరే”భ్యో॒ ఘోర॒ఘోర॑తరేభ్యః |
సర్వే”భ్యః సర్వ॒శర్వే”భ్యో॒ నమ॑స్తే అస్తు రు॒ద్రరూ॑పేభ్యః ||
మధ్యమాభ్యాం నమః ||

ఓం తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ మహాదే॒వాయ॑ ధీమహి |
తన్నో॑ రుద్రః ప్రచో॒దయా”త్ ||
అనామికాభ్యాం నమః ||

ఓం ఈశానస్సర్వ॑విద్యా॒నా॒మీశ్వరః సర్వ॑ భూతా॒నా॒o
బ్రహ్మాధి॑పతి॒ర్బ్రహ్మ॒ణోఽధి॑పతి॒ర్బ్రహ్మా॑ శి॒వో మే॑ అస్తు సదాశి॒వోమ్ ||
కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ||

[** నమో హిరణ్యబాహవే హిరణ్యవర్ణాయ హిరణ్యరూపాయ హిరణ్యపతయేఽంబికాపతయ
ఉమాపతయే పశుపతయే॑ నమో॒ నమ॑: |
కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ||
**]

ఓం నమో॑ వః కిరి॒కేభ్యో॑ దే॒వానా॒గ్॒o హృద॑యేభ్యో॒
నమో॑ విక్షీణ॒కేభ్యో॒ నమో॑ విచిన్వ॒త్కేభ్యో॒
నమ॑ ఆనిర్-హ॒తేభ్యో॒ నమ॑ ఆమీవ॒త్కేభ్య॑: ||
హృదయాయ నమః ||

ఓం నమో॑ గ॒ణేభ్యో॑ గ॒ణప॑తిభ్యశ్చ వో॒ నమో॒
నమో॒ విరూ॑పేభ్యో వి॒శ్వరూ॑పేభ్యశ్చ వో॒ నమో॒ నమ॑: |
పృష్ఠాయ నమః ||

ఓం నమ॒స్తక్ష॑భ్యో రథకా॒రేభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒
నమ॒: కులా॑లేభ్యః క॒ర్మారే”భ్యశ్చ వో॒ నమో॒ నమ॑: |
కక్షాభ్యాం నమః ||

ఓం నమో॒ హిర॑ణ్యబాహవే సేనా॒న్యే॑ ది॒శాం చ॒ పత॑యే॒ నమో॒
నమో॑ వృ॒క్షేభ్యో॒ హరి॑కేశేభ్యః పశూ॒నాం పత॑యే॒ నమో॒ నమ॑: |
పార్శ్వాభ్యాం నమః ||

ఓం విజ్య॒o ధను॑: కప॒ర్దినో॒ విశ॑ల్యో॒ బాణ॑వాగ్ం ఉ॒త |
అనే॑శన్న॒స్యేష॑వ ఆ॒భుర॑స్య నిష॒ఙ్గథి॑: |
జఠరాయ నమః ||

ఓం హి॒ర॒ణ్య॒గ॒ర్భస్సమ॑వర్త॒తాగ్రే॑ భూతస్య॑ జా॒తః పతి॒రేక॑ ఆసీత్ |
సదా॑ధార పృథి॒వీం ద్యాము॒తేమాం కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ ||
నాభ్యై నమః ||

ఓం మీఢు॑ష్టమ॒ శివ॑తమ శి॒వో న॑: సు॒మనా॑ భవ |
ప॒ర॒మే వృ॒క్ష ఆయు॑ధం ని॒ధాయ॒ కృత్తి॒o వసా॑న॒
ఆచ॑ర॒ పినా॑క॒o బిభ్ర॒దాగ॑హి ||
కట్యై నమః ||

ఓం యే భూ॒తానా॒మధి॑పతయో విశి॒ఖాస॑: కప॒ర్దిన॑: |
తేషాగ్॑o సహస్రయోజ॒నేఽవ॒ ధన్వా॑ని తన్మసి ||
గుహ్యాయ నమః ||

ఓం యే అన్నే॑షు వి॒విధ్య॑న్తి॒ పాత్రే॑షు॒ పిబ॑తో॒ జనాన్॑ |
తేషాగ్॑o సహస్రయోజ॒నేఽవ॒ ధన్వా॑ని తన్మసి ||
అణ్డాభ్యాం నమః ||

ఓం స॒ శి॑రా జా॒తవే॑దాః | అ॒క్షర॑o పర॒మం ప॒దమ్ |
వే॒దానా॒గ్॒o శిర॑ ఉత్తమమ్ | జా॒తవే॑దసే॒ శిర॑సి మా॒తా బ్రహ్మ॒ భూర్భువ॒స్సువ॒రోమ్ ||

[** పాఠభేదః –
వే॒దానా॒గ్॒o శిర॑సి మా॒తా ఆయుష్మన్తం కరోతు మామ్ ||
**]
అపానాయ నమః ||

ఓం మా నో॑ మ॒హాన్త॑ము॒త మా నో॑ అర్భ॒కం మా న॒ ఉక్ష॑న్తము॒త మా న॑ ఉక్షి॒తమ్ |
మా నో॑ఽవధీః పి॒తర॒o మోత మా॒తర॑o ప్రి॒యా మా న॑స్త॒నువో॑ రుద్ర రీరిషః ||
ఊరుభ్యాం నమః ||

ఓం ఏ॒ష తే॑ రుద్రభా॒గస్తం జు॑షస్వ॒ తేనా॑వ॒సేన॑ ప॒రో
మూజ॑వ॒తోఽతీ॒హ్యవ॑తతధన్వా॒ పినా॑కహస్త॒: కృత్తి॑వాసాః ||
జానుభ్యాం నమః ||

ఓం స॒గ్॒oసృ॒ష్ట॒జిథ్సో॑మ॒పా బా॑హుశ॒ర్ధ్యూ”ర్ధ్వధ॑న్వా॒ ప్రతి॑హితాభి॒రస్తా” |
బృహ॑స్పతే॒ పరి॑దీయా॒ రథే॑న రక్షో॒హాఽమిత్రాగ్॑o అప॒బాధ॑మానః ||
జఙ్ఘాభ్యాం నమః ||

ఓం విశ్వ॑o భూ॒తం భువ॑నం చి॒త్రం బ॑హు॒ధా జా॒తం జాయ॑మానం చ॒ యత్ |
సర్వో॒ హ్యే॑ష రు॒ద్రస్తస్మై॑ రు॒ద్రాయ॒ నమో॑ అస్తు ||
గుల్ఫాభ్యాం నమః ||

ఓం యే ప॒థాం ప॑థి॒రక్ష॑య ఐలబృ॒దా య॒వ్యుధ॑: ||
తేషాగ్॑o సహస్రయోజ॒నేఽవ॒ ధన్వా॑ని తన్మసి ||
పాదాభ్యాం నమః ||

ఓం అధ్య॑వోచదధివ॒క్తా ప్ర॑థ॒మో దైవ్యో॑ భి॒షక్ |
అహీగ్॑oశ్చ॒ సర్వా”ఞ్జ॒మ్భయ॒న్థ్సర్వా”శ్చ యాతుధా॒న్య॑: ||
కవచాయ నమః ||

ఓం నమో॑ బి॒ల్మినే॑ చ కవ॒చినే॑ చ॒
నమ॑: శ్రు॒తాయ॑ చ శ్రుతసే॒నాయ॑ చ ||
ఉపకవచాయ నమః ||

ఓం నమో॑ అస్తు॒ నీల॑గ్రీవాయ సహస్రా॒క్షాయ॑ మీ॒ఢుషే” |
అథో॒ యే అ॑స్య॒ సత్వా॑నో॒ఽహం తేభ్యో॑ఽకర॒o నమ॑: ||
తృతీయనేత్రాయ నమః ||

ఓం ప్రము॑ఞ్చ॒ ధన్వ॑న॒స్త్వము॒భయో॒రార్త్ని॑యో॒ర్జ్యామ్ |
యాశ్చ॑ తే॒ హస్త॒ ఇష॑వ॒: పరా॒ తా భ॑గవో వప ||
అస్త్రాయ నమః ||

ఓం య ఏ॒తావ॑న్తశ్చ॒ భూయాగ్॑oసశ్చ॒ దిశో॑ రు॒ద్రా వి॑తస్థి॒రే |<br>
తేషాగ్॑o సహస్రయోజ॒నేఽవ॒ ధన్వా॑ని తన్మసి ||<br>
[** పాఠభేదః – ఇతి దిగ్బన్ధః **]<br>
దిగ్బన్ధాయ నమః ||

౪) దశాంగ న్యాసః

ఓం నమో భగవతే॑ రుద్రా॒య ||

ఓం మూర్ధ్నే నమః | నం నాసికాయై నమః |
మోం లలాటాయ నమః | భం ముఖాయ నమః |
గం కణ్ఠాయ నమః | వం హృదయాయ నమః |
తేం దక్షిణహస్తాయ నమః | రుం వామహస్తాయ నమః |
ద్రాం నాభ్యై నమః | యం పాదాభ్యాం నమః ||

౫) పంచాంగ న్యాసః

Mahanyasam 03 – Anga nyasa, Dashanga Nyasa, Panchanga Nyasa

2 Comments

 1. Ch santhosh says:

  Need to upload complete

  Mahanyasam 03 – Anga nyasa, Dashanga Nyasa, Panchanga Nyasa – అంగన్యాసః, దశాంగ న్యాసః, పంచాంగ న్యాసః

  1. Hi, santhosh
   Mahanyasam 03 is successfully updated.
   Thank you for bringing this to our notice, please don’t hesitate to comment infuture if you found any issues.
   Thank you.

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *