Daya Shatakam – దయా శతకం

Devi stotra, Stotram Jun 19, 2023

Daya Shatakam

ప్రపద్యే తం గిరిం ప్రాయః శ్రీనివాసానుకంపయా |
ఇక్షుసారస్రవంత్యేవ యన్మూర్త్యా శర్కరాయితమ్ || ౧ ||

 

విగాహే తీర్థబహులాం శీతలాం గురుసంతతిమ్ |
శ్రీనివాసదయాంభోధిపరీవాహపరంపరామ్ || ౨ ||

 

కృతినః కమలావాసకారుణ్యైకాంతినో భజే |
ధత్తే యత్సూక్తిరూపేణ త్రివేదీ సర్వయోగ్యతామ్ || ౩ ||

 

పరాశరముఖాన్వందే భగీరథనయే స్థితాన్ |
కమలాకాంతకారుణ్యగంగాప్లావితమద్విధాన్ || ౪ ||

 

అశేషవిఘ్నశమనమనీకేశ్వరమాశ్రయే |
శ్రీమతః కరుణాంభోధౌ శిక్షాస్రోత ఇవోత్థితమ్ || ౫ ||

 

సమస్తజననీం వందే చైతన్యస్తన్యదాయినీమ్ |
శ్రేయసీం శ్రీనివాసస్య కరుణామివ రూపిణీమ్ || ౬ ||

 

వందే వృషగిరీశస్య మహిషీం విశ్వధారిణీమ్ |
తత్కృపాప్రతిఘాతానాం క్షమయా వారణం యయా || ౭ ||

 

నిశామయతు మాం నీళా యద్భోగపటలైర్ధ్రువమ్ |
భావితం శ్రీనివాసస్య భక్తదోషేష్వదర్శనమ్ || ౮ ||

 

కమప్యనవధిం వందే కరుణావరుణాలయమ్ |
వృషశైలతటస్థానాం స్వయం వ్యక్తిముపాగతమ్ || ౯ ||

 

అకించననిధిం సూతిమపవర్గత్రివర్గయోః |
అంజనాద్రీశ్వరదయామభిష్టౌమి నిరంజనామ్ || ౧౦ ||

 

అనుచరశక్త్యాదిగుణామగ్రేసరబోధవిరచితాలోకామ్ |
స్వాధీనవృషగిరీశాం స్వయం ప్రభూతాం ప్రమాణయామి దయామ్ || ౧౧ ||

 

అపి నిఖిలలోకసుచరితముష్టింధయదురితమూర్ఛనాజుష్టమ్ |
సంజీవయతు దయే మామంజనగిరినాథరంజనీ భవతీ || ౧౨ ||

 

భగవతి దయే భవత్యాం వృషగిరినాథే సమాప్లుతే తుంగే |
అప్రతిఘమజ్జనానాం హస్తాలంబో మదాగసాం మృగ్యః || ౧౩ ||

 

కృపణజనకల్పలతికాం కృతాపరాధస్య నిష్క్రియామాద్యామ్ |
వృషగిరినాథదయే త్వాం విదంతి సంసారతారిణీం విబుధాః || ౧౪ ||

 

వృషగిరిగృహమేధిగుణా బోధబలైశ్వర్యవీర్యశక్తిముఖాః |
దోషా భవేయురేతే యది నామ దయే త్వయా వినాభూతాః || ౧౫ ||

 

ఆసృష్టి సంతతానామపరాధానాం నిరోధినీం జగతః |
పద్మాసహాయకరుణే ప్రతిసంచరకేళిమాచరసి || ౧౬ ||

 

అచిదవిశిష్టాన్ప్రలయే జంతూనవలోక్య జాతనిర్వేదా |
కరణకలేబరయోగం వితరసి వృషశైలనాథకరుణే త్వమ్ || ౧౭ ||

 

అనుగుణదశార్పితేన శ్రీధరకరుణే సమాహితస్నేహా |
శమయసి తమః ప్రజానాం శాస్త్రమయేన స్థిరప్రదీపేన || ౧౮ ||

 

రుఢా వృషాచలపతేః పాదే ముఖకాంతిపత్రలచ్ఛాయా |
కరుణే సుఖయసి వినతాంకటాక్షవిటపైః కరాపచేయఫలైః || ౧౯ ||

 

నయనే వృషాచలేందోస్తారామైత్రీం దధానయా కరుణే |
దృష్టస్త్వయైవ జనిమానపవర్గమకృష్టపచ్యమనుభవతి || ౨౦ ||

 

సమయోపనతైస్తవ ప్రవాహైరనుకంపే కృతసంప్లవా ధరిత్రీ |
శరణాగతసస్యమాలినీయం వృషశైలేశకృషీవలం ధినోతి || ౨౧ ||

 

కలశోదధిసంపదో భవత్యాః కరుణే సన్మతిమంథసంస్కృతాయాః |
అమృతాంశమవైమి దివ్యదేహం మృతసంజీవనమంజనాచలేందోః || ౨౨ ||

 

జలధేరివ శీతతా దయే త్వం వృషశైలాధిపతేస్స్వభావభూతా |
ప్రలయారభటీంనటీం తదీక్షాం ప్రసభం గ్రాహయసి ప్రసక్తిలాస్యమ్ || ౨౩ ||

 

ప్రణతప్రతికూలమూలఘాతీ ప్రతిఘః కోఽపి వృషాచలేశ్వరస్య |
కలమే యవసాపచాయనీత్యా కరుణే కింకరతాం తవోపయాతి || ౨౪ ||

 

అబహిష్కృతనిగ్రహాన్విదంతః కమలాకాంతగుణాన్స్వతంత్రతాదీన్ |
అవికల్పమనుగ్రహం దుహానాం భవతీమేవ దయే భజంతి సంతః || ౨౫ ||

 

కమలానిలయస్త్వయా దయాలుః కరుణే నిష్కరుణా నిరూపణే త్వమ్ |
అత ఏవ హి తావకాశ్రితానాం దురితానాం భవతి త్వదేవ భీతిః || ౨౬ ||

 

అతిలంఘితశాసనేష్వభీక్ష్ణం వృషశైలాధిపతిర్విజృంభితోష్మా |
పునరేవ దయే క్షమానిదానైర్భవతీమాద్రియతే భవత్యధీనైః || ౨౭ ||

 

కరుణే దురితేషు మామకేషు ప్రతికారాంతరదుర్జయేషు ఖిన్నః |
కవచాయితయా త్వయైవ శార్ంగీ విజయస్థానముపాశ్రితో వృషాద్రిమ్ || ౨౮ ||

 

మయి తిష్ఠతి దుష్కృతాం ప్రధానే మితదోషానితరాన్విచిన్వతీ త్వమ్ |
అపరాధగణైరపూర్ణకుక్షిః కమలాకాంతదయే కథం భవిత్రీ || ౨౯ ||

 

అహమస్మ్యపరాధచక్రవర్తీ కరుణే త్వం చ గుణేషు సార్వభౌమీ |
విదుషీ స్థితిమీదృశీం స్వయం మాం వృషశైలేశ్వరపాదసాత్కురు త్వమ్ || ౩౦ ||

 

అశిథిలకరణేఽస్మిన్నక్షతశ్వాసవృత్తౌ
వపుషి గమనయోగ్యే వాసమాసాదయేయమ్ |
వృషగిరికటకేషు వ్యంజయత్సు ప్రతీతై-
ర్మధుమథనదయే త్వాం వారిధారావిశేషైః || ౩౧ ||

 

అవిదితనిజయోగక్షేమమాత్మానభిజ్ఞం
గుణలవరహితం మాం గోప్తుకామా దయే త్వమ్ |
పరవతి చతురైస్తే విభ్రమైః శ్రీనివాసే
బహుమతిమనపాయాం విందసి శ్రీధరణ్యోః || ౩౨ ||

 

ఫలవితరణదక్షం పక్షపాతానభిజ్ఞం
ప్రగుణమనువిధేయం ప్రాప్య పద్మాసహాయమ్ |
మహతి గుణసమాజే మానపూర్వం దయే త్వం
ప్రతివదసి యథార్హం పాప్మనాం మామకానామ్ || ౩౩ ||

 

అనుభవితుమఘౌఘం నాలమాగామికాలః
ప్రశమయితుమశేషం నిష్క్రియాభిర్న శక్యమ్ |
స్వయమితి హి దయే త్వం స్వీకృతశ్రీనివాసా
శిథిలితభవభీతిశ్శ్రేయసే జాయసే నః || ౩౪ ||

 

అవతరణవిశేషైరాత్మలీలాపదేశై-
రవమతిమనుకంపే మందచిత్తేషు విందన్ |
వృషభశిఖరినాథస్త్వన్నిదేశేన నూనం
భజతి చరణభాజాం భావినో జన్మభేదాన్ || ౩౫ ||

 

పరహితమనుకంపే భావయంత్యాం భవత్యాం
స్థిరమనుపధి హార్దం శ్రీనివాసో దధానః |
లలితరుచిషు లక్ష్మీభూమినీలాసు నూనం
ప్రథయతి బహుమానం త్వత్ప్రతిచ్ఛందబుద్ధ్యా || ౩౬ ||

 

వృషగిరిసవిధేషు వ్యాజతో వాసభాజాం
దురితకలుషితానాం దూయమానా దయే త్వమ్ |
కరణవిలయకాలే కాందిశీకస్మృతీనాం
స్మరయసి బహులీలం మాధవం సావధానా || ౩౭ ||

 

దిశి దిశి గతివిద్భిర్దేశికైర్నీయమానా
స్థిరతరమనుకంపే స్త్యానలగ్నా గుణైస్త్వమ్ |
పరిగతవృషశైలం పారమారోపయంతీ
భవజలధిగతానాం పోతపాత్రీ భవిత్రీ || ౩౮ ||

 

పరిమితఫలసంగాత్ప్రాణినః కిమ్పచానా
నిగమవిపణిమధ్యే నిత్యముక్తానుషక్తమ్ |
ప్రసదనమనుకంపే ప్రాప్తవత్యాం భవత్యాం
వృషగిరిహరినీలం వ్యంజితం నిర్విశంతి || ౩౯ ||

 

త్వయి బహుమతిహీనః శ్రీనివాసానుకంపే
జగతి గతిమిహాన్యాం దేవి సమ్మన్యతే యః |
స ఖలు విబుధసింధౌ సన్నికర్షే వహంత్యాం
శమయతి మృగతృష్ణావీచికాభిః పిపాసామ్ || ౪౦ ||

 

ఆజ్ఞాం ఖ్యాతిం ధనమనుచరానాధిరాజ్యాదికం వా
కాలే దృష్ట్వా కమలవసతేరప్యకించిత్కరాణి |
పద్మాకాంతం ప్రణిహితవతీం పాలనేఽనన్యసాధ్యే
సారాభిజ్ఞా జగతి కృతినస్సంశ్రయంతే దయే త్వామ్ || ౪౧ ||

 

ప్రాజాపత్యప్రభృతివిభవం ప్రేక్ష్య పర్యాయదుఃఖం
జన్మాకాంక్షన్ వృషగిరివనే జగ్ముషాం తస్థుషాం వా |
ఆశాసానాః కతిచన విభోః త్వత్పరిష్వంగధన్యైః
అంగీకారం క్షణమపి దయే హార్దతుంగైరపాంగైః || ౪౨ ||

 

నాభీపద్మస్ఫురణసుభగా నవ్యనీలోత్పలాభా
క్రీడాశైలం కమపి కరుణే వృణ్వతీ వేంకటాఖ్యమ్ |
శీతా నిత్యం ప్రసదనవతీ శ్రద్ధధానావగాహ్యా
దివ్యా కాచిజ్జయతి మహతీ దీర్ఘికా తావకీనా || ౪౩ ||

 

యస్మిందృష్టే తదితరసుఖైర్గమ్యతే గోష్పదత్వం
సత్యం జ్ఞానం త్రిభిరవధిభిర్ముక్తమానందసింధుమ్ |
త్వత్స్వీకారాత్తమిహ కృతినస్సూరిబృందానుభావ్యం
నిత్యాపూర్వం నిధిమివ దయే నిర్విశంత్యంజనాద్రౌ || ౪౪ ||

 

సారం లబ్ధ్వా కమపి మహతః శ్రీనివాసాంబురాశేః
కాలే కాలే ఘనరసవతీ కాలికేవానుకంపే |
వ్యక్తోన్మేషా మృగపతిగిరౌ విశ్వమాప్యాయయంతీ
శీలోపజ్ఞం క్షరతి భవతీ శీతలం సద్గుణౌఘమ్ || ౪౫ ||

 

భీమే నిత్యం భవజలనిధౌ మజ్జతాం మానవానా-
మాలంబార్థం వృషగిరిపతిస్త్వన్నిదేశాత్ప్రయుంక్తే |
ప్రజ్ఞాసారం ప్రకృతిమహతా మూలభాగేన జుష్టం
శాఖాభేదైస్సుభగమనఘం శాశ్వతం శాస్త్రపాణిమ్ || ౪౬ ||

 

విద్వత్సేవాకతకనికషైర్వీతపంకాశయానాం
పద్మాకాంతః ప్రణయతి దయే దర్పణం తే స్వశాస్త్రమ్ |
లీలాదక్షాం త్వదనవసరే లాలయన్విప్రలిప్సాం
మాయాశాస్త్రాణ్యపి శమయితుం త్వత్ప్రపన్నప్రతీపాన్ || ౪౭ || [దమయితుం]

 

దైవాత్ప్రాప్తే వృషగిరితటం దేహిని త్వన్నిదానా-
త్స్వామిన్పాహీత్యవశవచనే విందతి స్వాపమంత్యమ్ |
దేవః శ్రీమాన్ దిశతి కరుణే దృష్టిమిచ్ఛంస్త్వదీయా-
ముద్ఘాతేన శ్రుతిపరిషదాముత్తరేణాభిముఖ్యమ్ || ౪౮ ||

 

శ్రేయస్సూతిం సకృదపి దయే సమ్మతాం యస్సఖీం తే
శీతోదారామలభత జనః శ్రీనివాసస్య దృష్టిమ్ |
దేవాదీనామయమనృణతాం దేహవత్త్వేఽపి వింద-
న్బంధాన్ముక్తో బలిభిరనఘైః పూర్యతే తత్ప్రయుక్తైః || ౪౯ ||

 

దివ్యాపాంగం దిశసి కరుణే యేషు సద్దేశికాత్మా
క్షిప్రం ప్రాప్తా వృషగిరిపతిం క్షత్రబంధ్వాదయస్తే |
విశ్వాచార్యా విధిశివముఖాస్స్వాధికారోపరుద్ధా
మన్యే మాతా జడ ఇవ సుతే వత్సలా మాదృశే త్వమ్ || ౫౦ ||

Daya Shatakam

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *