Anamaya Stotram – అనామయ స్తోత్రమ్in Telugu

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

తృష్ణాతన్త్రే మనసి తమసా దుర్దినే బన్ధువర్తీ
మాదృగ్జన్తుః కథమధికరోత్యైశ్వరం జ్యోతిరగ్ర్యమ్ |
వాచః స్ఫీతా భగవతి హరేస్సన్నికృష్టాత్మరూపా-
స్స్తుత్యాత్మానస్స్వయమివముఖాదస్య మే నిష్పతన్తి || ౧ ||

వేధా విష్ణుర్వరుణధనదౌ వాసవో జీవితేశ-
శ్చన్ద్రాదిత్యౌ వసవ ఇతి యా దేవతా భిన్నకక్ష్యాః |
మన్యే తాసామపి న భజతే భారతీ తే స్వరూపం
స్థూలే త్వంశే స్పృశతి సదృశం తత్పునర్మాదృశోఽపి || ౨ ||

తన్నస్థాణోస్స్తుతిరతిభరా భక్తిరుచ్చైర్ముఖీ చే-
ద్గ్రామ్యస్తోతా భవతి పురుషః కశ్చిదారణ్యకో వా |
నో చేద్భక్తిస్త్వయి చ యది వా బ్రహ్మవిద్యాత్వధీతే
నానుధ్యేయస్తవ పశురసావాత్మకర్మానభిజ్ఞః || ౩ ||

విశ్వం ప్రాదుర్భవతి లభతే త్వామధిష్ఠాయకం చే-
న్నేహ్యుత్పత్తిర్యది జనయితా నాస్తి చైతన్యయుక్తః |
క్షిత్యాదీనాం భవ నిజకలావత్తయా జన్మవత్తా
సిధ్యత్యేవం సతి భగవతస్సర్వలోకాధిపత్యమ్ || ౪ ||

భోగ్యామాహుః ప్రకృతిమృషయశ్చేతనాశక్తిశూన్యాం
భోక్తా చైనాం పరిణమయితుం బుద్ధివర్తీ సమర్థః |
భోగోప్యస్మిన్ భవతి మిథునే పుష్కలస్తత్ర హేతు-
ర్నీలగ్రీవ త్వమసి భువనస్థాపనాసూత్రధారః || ౫ ||

భిన్నావస్థం జగతి బహునా దేశకాలప్రభేదా-
ద్ద్వాభ్యాం పాపాన్యభిగిరి హరన్ యోనవద్యః క్రమాభ్యామ్ |
ప్రేక్ష్యారూఢస్సృజతి నియమాదస్య సర్వం హి యత్త-
త్సర్వజ్ఞత్వం త్రిభువన సృజా యత్ర సూత్రం న కిఞ్చిత్ || ౬ ||

చారూద్రేకే రజసి జగతాం జన్మసత్వే ప్రకృష్టే
యాత్రాం భూయస్తమసి బహులే బిభ్రతస్సంహృతిం చ |
బ్రహ్మాద్యైతత్ప్రకృతిగహనం స్తంభపర్యన్తమాసీ-
త్క్రీడావస్తు త్రినయన మనోవృత్తిమాత్రానుగం తే || ౭ ||

కృత్తిశ్చిత్రా నివసనపదే కల్పితా పౌణ్డరీకీ
వాసాగారం పితృవనభువం వాహనం కశ్చిదుక్షా |
ఏవం ప్రాహుః ప్రలఘుహృదయా యద్యపి స్వార్థపోషం
త్వాం ప్రత్యేకం ధ్వనతి భగవన్నీశ ఇత్యేష శబ్దః || ౮ ||

క్లృప్తాకల్పః కిమయమశివైరస్థిముఖ్యైః పదార్థైః
కస్స్యాదస్య స్తనకలశయోర్భారనమ్రా భవానీ |
పాణౌ ఖణ్డః పరశురిదమప్యక్షసూత్రం కిమస్యే-
త్యా చక్షాణో హర కృతధియామస్తు హాస్యైకవేద్యః || ౯ ||

యత్కాపాలవ్రతమపి మహద్దృష్టమేకాన్తఘోరం
ముక్తేరధ్వా స పునరమలః పావనః కిం న జాతః |
దాక్షాయణ్యాం ప్రియతమతయా వర్తతే యోగమాయా
సా స్యాద్ధత్తే మిథునచరితం వృద్ధిమూలం ప్రజానామ్ || ౧౦ ||

కశ్చిన్మర్త్యః క్రతుకృశతనుర్నీలకణ్ఠ త్వయా చే-
ద్దృష్టిస్నిగ్ధస్స పునరమరస్త్రీభుజగ్రాహ్యకణ్ఠః |
అప్యారూఢస్సురపరివృతం స్థానమాఖణ్డలీయం
త్వం చేత్క్రుద్ధస్స పతతి నిరాలంబనో ధ్వాన్తజాలే || ౧౧ ||

శశ్వద్బాల్యం శరవణభవం షణ్ముఖం ద్వాదశాక్షం
తేజో యత్తే కనకనలినీపద్మపత్రావదాతమ్ |
విస్మార్యన్తే సురయువతయస్తేన సేన్ద్రావరోధా
దైత్యేన్ద్రాణామసురజయినాం బన్ధనాగారవాసమ్ || ౧౨ ||

వేగాకృష్టగ్రహరవిశశివ్యశ్నువానం దిగన్తా-
న్న్యక్కుర్వాణం ప్రలయపయసామూర్మిభఙ్గావలేపమ్ |
ముక్తాకారం హర తవ జటాబద్ధసంస్పర్శి సద్యో
జజ్ఞే చూడా కుసుమసుభగం వారి భాగీరథీయమ్ || ౧౩ ||

కల్మాషస్తే మరకతశిలాభఙ్గకాన్తిర్న కణ్ఠే
న వ్యాచష్టే భువనవిషయాం త్వత్ప్రసాదప్రవృత్తిమ్ |
వారాం గర్భస్సహి విషమయో మన్దరక్షోభజన్మా
నైవం రుద్ధో యది న భవతి స్థావరం జఙ్గమం వా || ౧౪ ||

సన్ధాయాస్త్రం ధనుషి నియమోన్మాథి సమ్మోహనాఖ్యం
పార్శ్వే తిష్ఠన్ గిరిశసదృశే పఞ్చబాణో ముహూర్తమ్ |
తస్మాదూర్ధ్వం దహనపరిధౌ రోషదృష్టి ప్రసూతే
రక్తాశోకస్తబకిత ఇవ ప్రాన్తధూమద్విరేఫః || ౧౫ ||

లఙ్కానాథం లవణజలధిస్థూలవేలోర్మిదీర్ఘైః
కైలాసం తే నిలయనగరీం బాహుభిః కమ్పయన్తమ్ |
ఆక్రోశద్భిర్వమితరుధిరైరాననైరాప్లుతాక్షై-
రాపాతాలానయదలసాబద్ధమఙ్గుష్ఠకర్మ || ౧౬ ||

ఐశ్వర్యం తేఽప్యవృణతపతన్నేకమూర్ధావశేషః
పాదద్వన్ద్వే దశముఖశిరః పుణ్డరీకోపహారః |
యేనైవాసావధిగతఫలో రాక్షసశ్రీవిధేయ-
శ్చక్రే దేవాసురపరిషదో లోకపాలైకశత్రుః || ౧౭ ||

భక్తిర్బాణా సురమపి భవత్పాదపద్మం స్పృశన్తం
స్థానం చన్ద్రాభరణ గమయామాస లోకస్య మూర్ధ్ని |
సహ్యస్యాపి భ్రుకుటినయనాదగ్నిదంష్ట్రాకరాలం
ద్రష్టుం కశ్చిద్వదనమశకద్దేవదైత్యేశ్వరేషు || ౧౮ ||

పాదన్యాసాన్నమతి వసుధా పన్నగస్కన్ధలగ్నా
బాహుక్షేపాద్గ్రహగణయుతం ఘూర్ణతే మేఘబృన్దమ్ |
ఉత్సాద్యన్తే క్షణమివ దిశో హుఙ్కృతేనాతిమాత్రం
భిన్నావస్థం భవతి భువనం త్వయ్యుపక్రాన్తనృత్తే || ౧౯ ||

నోర్ధ్వం గమ్యం సరసిజభువో నాప్యధశ్శార్ఙ్గపాణే-
రాసీదన్తస్తవ హుతవహస్తం భమూర్త్యా స్థితస్య |
భూయస్తాభ్యాముపరి లఘునా విస్మయేన స్తువద్భ్యాం
కణ్ఠే కాలం కపిలనయనం రూపమావిర్బభూవ || ౨౦ ||

శ్లాఘ్యాం దృష్టిం దుహితరి గిరేర్న్యస్య చాపోర్ధ్వకోట్యాం
కృత్వా బాహుం త్రిపురవిజయానన్తరం తే స్థితస్య |
మన్దారాణాం మధురసురభయో వృష్టయః పేతురార్ద్రా-
స్స్వర్గోద్యానభ్రమరవనితాదత్తదీర్ఘానుయాతాః || ౨౧ ||

ఉద్ధృత్యైకం నయనమరుణం స్నిగ్ధతారాపరాగం
పూర్ణేథాద్యః పరమసులభే దుష్కరాణాం సహస్రే |
చక్రం భేజే దహనజటిలం దక్షిణం తస్య హస్తం
బాలస్యేవ ద్యూతివలయితం మణ్డలం భాస్కరస్య || ౨౨ ||

విష్ణుశ్చక్రే కరతలగతే విష్టపానాం త్రయాణాం
దత్తాశ్వాసో దనుసుతశిరశ్ఛేదదీక్షాం బబన్ధ |
ప్రత్యాసన్నం తదపి నయనం పుణ్డరీకానుకారి
శ్లాఘ్యా భక్తిస్త్రినయన భవత్యర్పితా కిం న సూతే || ౨౩ ||

సవ్యే శూలం త్రిశిఖమపరే దోష్ణి భిక్షాకపాలం
సోమో ముగ్ధశ్శిరసి భుజగః కశ్చిదంసోత్తరీయః |
కోఽయం వేషస్త్రినయన కుతో దృష్ట ఇత్యద్రికన్యా
ప్రాయేణ త్వాం హసతి భగవన్ ప్రేమనిర్యన్త్రితాత్మా || ౨౪ ||

ఆర్ద్రం నాగాజినమవయవగ్రన్థిమద్బిభ్రదంసే
రూపం ప్రావృడ్ఘనరుచిమహాభైరవం దర్శయిత్వా |
పశ్యన్ గౌరీం భయచల కరాలంబిత స్కన్ధహస్తాం
మన్యే ప్రీత్యా దృఢ ఇతి భవాన్ వజ్రదేహేఽపి జాతః || ౨౫ ||

వ్యాలాకల్పా విషమనయనా విద్రుమాతామ్రభాసో
జాయామిశ్రా జటిలశిరసశ్చన్ద్రరేఖావతంసాః |
నిత్యానన్దా నియతలలితాస్స్నిగ్ధకల్మాషకణ్ఠాః
దేవా రుద్రా ధృతపరశవస్తే భవిష్యన్తి భక్తాః || ౨౬ ||

మన్త్రాభ్యాసో నియమవిధయస్తీర్థయాత్రానురోధో
గ్రామే భిక్షాచరణముటజే బీజవృత్తిర్వనే వా
ఇత్యాయాసే మహతి రమతామప్రగల్భః ఫలార్థే
స్మృత్వేవాహం తవచరణయోర్నిర్వృతిం సాధయామి || ౨౭ ||

ఆస్తాం తావత్స్నపనముపరిక్షీరధారాప్రవాహై-
స్స్నేహాభ్యఙ్గో భవనకరణం గన్ధధూపార్పణం వా |
యస్తే కశ్చిత్కిరతి కుసుమాన్యుద్దిశన్ పాదపీఠం
భూయో నైష భ్రమతి జననీగర్భకారాగృహేషు || ౨౮ ||

ముక్తాకారం మునిభిరనిశం చేతసి ధ్యాయమానం
ముక్తాగౌరం శిరసిజటిలే జాహ్నవీముద్వహన్తమ్ |
నానాకారం నవశశికలాశేఖరం నాగహారం
నారీమిశ్రం ధృతనరతిరోమాల్యమీశం నమామి || ౨౯ ||

తిర్యగ్యోనౌ త్రిదశనిలయే మానుషే రాక్షసే వా
యక్షావాసే విషధరపురే దేవ విద్యాధరే వా |
యస్మిన్ కస్మింత్సుకృతనిలయే జన్మని శ్రేయసే వా
భూయాద్యుష్మచ్చరణకమలధ్యాయినీ చిత్తవృత్తిః || ౩౦ ||

వన్దే రుద్రం వరదమమలం దణ్డినం ముణ్డధారిం
దివ్యజ్ఞానం త్రిపురదహనం శఙ్కరం శూలపాణిమ్ |
తేజోరాశిం త్రిభువనగురుం తీర్థమౌలిం త్రినేత్రం
కైలాసస్థం ధనపతిసఖం పార్వతీనాథమీశమ్ || ౩౧ ||

యోగీ భోగీ విషభుగమృతశ్శస్త్రపాణిః తపస్వీ
శాన్తః క్రూరః శమితవిషయః శైలకన్యాసహాయః |
భిక్షావృత్తిస్త్రిభువనపతిః శుద్ధిమానస్థిమాలీ
శక్యో జ్ఞాతుం కథమివ శివ త్వం విరుద్ధస్వభావః || ౩౨ ||

ఉపదిశతీ యదుచ్చైర్జ్యోతిరామ్నాయవిద్యాం
పరమ పరమదూరం దూరమాద్యన్తశూన్యామ్ |
త్రిపురజయినీ తస్మిన్ దేవదేవే నివిష్టాం
భగవతి పరివర్తోన్మాదినీ భక్తిరస్తు || ౩౩ ||

ఇతి విరచితమేతచ్చారుచన్ద్రార్ధమౌలే-
ర్లలితపదముదారం దణ్డినా పణ్డితేన |
స్తవనమవనకామేనాత్మనోఽనామయాఖ్యం
భవతి విగతరోగో జన్తురేతజ్జపేన || ౩౪ ||

స్తోత్రం సమ్యక్పరమవిదుషా దణ్డినా వాచ్యవృత్తా-
న్మన్దాక్రాన్తాన్ త్రిభువనగురోః పార్వతీవల్లభస్య |
కృత్వా స్తోత్రం యది సుభగమాప్నోతి నిత్యం హి పుణ్యం
తేన వ్యాధిం హర హర నృణాం స్తోత్రపాఠేన సత్యమ్ || ౩౫ ||

ఇతి దణ్డివిరచితం అనామయస్తోత్రమ్ |

మరిన్ని శ్రీ శివ స్తోత్రాలు చూడండి.

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *