Varahi Pooja English lyrics

Dasa Mahavidya, Varahi Jun 20, 2023

ShuklaAmbara Dharam Vishnum
Shashi Varnam Chatur Bhujam
Prasanna Vadanam Dhyaayet
Sarva Vighnopashaantaye

OM kaeSavaaya svaahaa – OM naaraayaNaaya svaahaa
OM maadhavaaya svaahaa – OM gOviMdaaya nama:
vishNavae nama: – madhusoodanaaya nama:
tri vikramaaya nama: – vaamanaaya nama:
Sreedharaaya nama: – hRsheekaeSaaya nama:
padmanaabhaaya nama: – daamOdaraaya nama:
saMkarshaNaaya nama: – vaasudaevaaya nama:
pradyu mnaaya nama: – aniruddhaaya nama:
purushOttamaaya nama: – adhOkshajaaya nama:
naarasiMhaaya nama: – achyutaaya nama:
janaardhanaaya nama: – upaeMdraaya nama:
harayae nama: – Sree kRshNaaya nama

uttishTaMtu bhootapiSaachaa: aetae bhoomi bhaarakaa:
aetaeshaa mavirOdhaena brahmakarma samaarabhae

praaNaayaamamu
poorakaM kuMbhakaM chaiva raechakaM tadanaMtaraM
praaNaayaama midaM prOktaM sarva daeva namaskRtaM

saMkalpamu
mama upaatta samasta duritakshaya dvaaraa Sree vaaraahee daevataa
preetyardhaM, sarvaeshaaM gOtrOdbhavaanaaM jeevaanaaM , kshaema
sthairya vijaya abhaya aayuraarOgya aiSvarya abhivRdhyardhaM,
dharmaardha kaama mOksha chaturvidha purushaartha phala
sidhyarthaM, dhana dhaanya samRdhyardhaM , ishTa kaamyaartha
sidhyarthaM, asmin daeSae gOvadha nishaedhaardhaM, gO
saMrakshaNaardhaM, sakala lOka kalyaaNaardhaM, vaeda
saMpradaayaabhivRdyardhaM , dhana kanaka vastu vaahanaadi
samRdhyardhaM , sarvatOmukhaabhi vRdhyardhaM , mahaakaaLee
mahalakshmee mahaa sarasvatee svaroopa vaaraahee daevataaM uddiSya
yaavaChchakti dhyaana aavaahanaadi shODaSOpachaara poojaaM
karishyae!

ghaMTaa naadaM
aagamaardhaMtu daevaanaaM gamanaardhaM tu raakshasaaM
kuru ghaMTaaravaM tatra daevataahvaana laaMchanam

kalaSaaraadhana (Optional)
kalaSasya mukhae vishNu: kaMThae rudra ssamaaSrita:
moolae tatra sthitO brahmaa madhyae maatRgaNaa: smRtaa:
kukshautu saagaraa ssarvae sapta dveepaa vasuMdharaa
RgvaedO tha yajurvaeda ssaamavaedO hyadharvaNa:
aMgaiScha sahitaa ssarvae kalaSaaMbu samaaSritaa:
gaMgaecha yamunaechaiva gOdaavari sarasvatee
narmadaa siMdhu kaavaeri jalaesmin sannidhiM kuru
poojaadravyaaNi daevaM aatmaanaM saMprOkshya

gaNapati pooja
aadau nirvighna parisamaaptyardhaM Sree mahaagaNapati poojaaM
karishyae
sumukhaSchaika daMtaScha kapilO gajakarNaka:
laMbOdaraScha vikaTO vighnaraajO gaNaadhipa
dhoomakaetu rgaNaadhyaksha: phaalachaMdrO gajaanana:
vakratuMDa SSoorpakarNO haeraMbha: skaMdhapoorvaja:
shODaSaitaani naamani ya:paThaechChRNuyaadapi.
vidyaaraMbhae vivaahaecha pravaeSae nirgamae tathaa,
poojaadi sarvakaaraeshu vighnastasya najaayatae
Sree mahaa gaNapati prasaadaM Sirasaa gRNhaami

(Below Pranapratishta mantra should be done only on First day. It should
not be done on remaining days)

praaNa pratishTha

———– praaNa pratishTha process starting———–

maeghaSyaamaruchiM manOhara kuchaaM naetratrayOdhbaasitaaM
kOlaasyaaM SaSiSaekharaaM achalitai: daMshTraatalai: SObhitaam
bibhraaNaaM svakaraaMbujai rasilataaM charmaasi paaSaM sRNeeM
vaaraaheeM anuchiMtayaetkirivaraa rooDhaaM SubhaalaMkRteeM
saaMgaaM saayudhaaM savaahanaaM saSaktiM pati putra parivaara
samaetaaM
Sree vaaraahee maataaM aavaahayaami sthaapayaami, poojayaami

———– praaNa pratishTha process Ending ———–

vaaraahee shodasopachaara pooja

dhyaanaM
kRshNa varNaaM tu vaaraaheeM mahishasthaaM mahOdareeM
varadaaM daMDineeM khaDgaM bibhrateeM dakshiNae karae
khaeTa paatraa2bhayaan vaamae sookaraasyaaM bhajaamyahaM
Sree vaaraahee daevyai nama: dhyaayaami

aavaahanaM
ugra roopaaM mahaadaeveeM Satru naaSana tatparaaM
triSaktiroopiNee maMbaaM vaMdaehaM kaarya sidhdhayae
Sree vaaraahee daevyai nama: aavaahayaami

aasanaM
sooryaayuta nibhasphoortae sphuradratna vibhooshitae
ratna siMhaasana midaM daMDanaadhaaM pragRhyataam
Sree vaaraahee daevyai nama: aasanaM samarpayaami

paadyaM
suraasura mahaa mauLee maalaa maaNikya kaaMtibhi:
viraajita padadvaMdvae paadyaM daevee dadaamyahaM
Sree vaaraahee daevyai nama: paadayO: paadyaM samarpayaami

arghyaM
pushpachaMdana doorvaadi saMyutaM jaahnavee jalaM
SaMkha garbha sthitaM SuddhaM gRhyataaM samayaeSvaree
Sree vaaraahee daevyai nama: hastayO: arghyaM samarpayaami

aachamaneeyaM
puNya teerthOdakaM chaiva viSuddhaM SuddhidaM sadaa
gRhaaNaachamanaM daevee ripu saMhaara taaMDaveeM
Sree vaaraahee daevyai nama: aachamaneeyaM samarpayaami

snaanaM
payOdadhi ghRtO paetaM Sarkaraa mathu saMyutaM
paMchaamRta midaM snaanaM gRhaaNa surapoojitae
Sree vaaraahee daevyai nama: paMchaamRta snaanaM samarpayaami
tadanaMtaraM SuddhOdaka snaanaM samarpayaami
snaanaanaMtaraM aachamaneeyaM samarpayaami

vastraM
dharaNee dhaariNee dhaenur dharitree dhaavanee dhavaa
kRshNaaMbaraM prayaChchaami vidyut aMga jaTaadharae
Sree vaaraahee daevyai nama: vastrayugmaM samarpayaami
vastrayugma dhaaraNaanaMtaraM aachamaneeyaM samarpayaami

yaj~nOpaveetaM
Rgyaju: saama roopaacha paraa pOtriNyuduMbaraaM
sauvarNaM yaj~na sootraMtae, dadaami paramaeSvaree
Sree vaaraahee daevyai nama: yaj~nOpaveetaM samarpayaami

gaMdhaM
kastooree kuMkumair yuktaM ghanasaara vimiSritaM
malayaachala saMbhootaM chaMdanaM pratigRhyataaM
Sree vaaraahee daevyai nama: Sree gaMdhaan dhaarayaami
haridraa kuMkumaadi sugaMdha dravyaaNi samarpayaami

pushpaM – aabharaNaM
tureeya vana saMbhootaM naanaa guNa manOharaM
aanaMda saurabhaM pushpaM gRhyataaM paradaevataaM
Sree vaaraahee daevyai nama: pushpaabharaNaani samarpayaami

aMga pooja

Sree vaaraahyai nama: – paadau poojayaami
bhaktOpadrava naaSinyai nama: – gulphau poojayaami
peeThaatmikaayai nama: – jaanunee poojayaami
unmatta bhairavaaMkasthaayai – oorooM poojayaami
siMhavaahanaayai nama: – kaTiM poojayaami
neelaasyaayai nama: – naabhiM poojayaami
paMchamyai nama: – udaraM poojayaami
paramaeSvara vallabhaayai nama: – hRdayaM poojayaami
ghanastana samOpaetaayai nama: – stanau poojayaami
musaladhaariNyai nama: – bhujadvayaM poojayaami
bhaktaanaaM abhaya pradaayai nama: – kaMThaM poojayaami
krODaananaayai nama: – mukhaM poojayaami
sunaasikaayai nama: – naasikaaM poojayaami
kapila lOchanaayai nama: – naetrae poojayaami
chiMtitaardha pradaayinyai nama: – karNau poojayaami
aSubha vaariNyai nama: – lalaaTaM poojayaami
varaaha vadanaayai nama: – Sira: poojayaami
Satru naaSinyai nama: – sarvaaNyaMgaani poojayaami

vaaraahee stuti

namOstu daevi vaaraahi jayaikaara svaroopiNi
japitvaa bhoomiroopaeNa namO bhagavata: priyae
jayakrODaastu vaaraahi daevitvaaMcha namaamyahaM
jayavaaraahi viSvaeSi mukhyavaaraahitae nama:
mukhyavaaraahi vaMdaetvaaM aMdhae aMdhinitae nama:
sarvadushTa pradushTaanaaM vaak staMbhanakaree nama:
namastaMbhini staMbhaetvaaM jRMbhae jRMbhiNitae nama:
ruMdhae ruMdhini vaMdaetvaaM namO daeveetu mOhinee
svabhaktaanaaMhi sarvaeshaaM sarvakaama pradae nama:
baahvO: staMbhakaree vaMdae chitta staMbhinitae nama:
chakshu staMbhini tvaaM mukhya staMbhineetae namO nama:
jagat staMbhini vaMdaetvaaM jihvaa staMbhana kaariNi
staMbhanaM kuru SatrooNaaM kurumae Satru naaSanaM
SeeghraM vaSyaMcha kurutae yO2gnae vaachaatmikae nama:
Tha chatushTaya roopaetvaaM SaraNaM sarvadaabhajae
humaatmikae phaTroopaeNa jaya aadyaananae Sivae
daehimae sakalaan kaamaan vaaraahee jagadeeSvaree
namastubhyaM namastubhyaM namastubhyaM namOnama:

anugraha stuti:
kiM dushkaraM tvayi manO vishayaM gataayaaM
kiM durlabhaM tvayi vidhaanuva darchitaayaam
kiM dushkaraM tvayi sakRt smRti maagataayaaM
kiM durjayaM tvayi kRtastuti vaada puMsaam

Here you can pause Pooja and chant any stotras that you want

dhoopaM
vanaspatyudbhavai: divyai: naanaagaMdhai: susaMyutaM
aaghraeya: sarvadaevaanaaM dhoopOyaM pratigRhyataaM
Sree vaaraahee daevyai nama: dhoopaM aaghraapayaami
deepaM
jagachchakshu: svaroopaMcha praaNarakshaNa kaaraNaM
pradeepaM SuddharoopaMcha gRhyataaM paramaeSvari
Sree vaaraahee daevyai nama: deepaM darSayaami
naivaedyaM
Sarkaraa madhu saMyuktaM , aajyaadai: adhapooritaM
gRhaaNa daevee naivaedyaM, bhaktOpadrava naaSinee
Sree vaaraahee daevyai nama: naivaedyaM samarpayaami
taaMboolaM
poogeephalaiScha karpoorai rnaagavallee daLairyutaM
karpoorachoorNa saMyuktaM taaMboolaM pratigRhyataam
Sree vaaraahee daevyai nama: taaMboolaM samarpayaami

neeraajanaM
neeraajanaM samaaneetaM karpooraeNa samanvitaM
tubhyaM daasyaamyahaM daevee gRhaeNa hala dhaariNee
saMtata Sreerastu samasta maMgaLaani bhavaMtu nitya Sreerastu
nityamaMgaLaani bhavaMtu
Sree vaaraahee daevyai nama: karpoora neeraajanaM samarpayaami
maMtrapushpaM – namaskaaraM
paMchamee daMDanaathaa cha saMkaetaa samayaeSvaree
tathaa samayasaMkaetaa vaaraahee pOtriNee Sivaa
vaartaaLee cha mahaasaenaapyaaj~naachakraeSvaree tathaa
arighnee bhoomi roopaeNa kurumae Satru naaSanaM
Sree vaaraahee daevyai nama: suvarNa divya maMtrapushpaM samarpayaami
aatma pradakshiNa namaskaaraan samarpayaami
Chatra chaamara geeta nRtya aaMdOLikaa aSvaarOhaNa gajaarOhaNa
samasta raajOpacharaan manasaa samarpayaami
maMtra heenaM kriyaaheenaM bhaktiheenaM mahaeSvaree
yatpoojitaM maayaa daevi paripoorNaM tadastutae
anayaa yadhaa Sakti poojayaacha bhagavatee sarvaatmikaa
Sree vaaraahee daevataa suprasanna: ssupreetO varadO bhavatu
svasti prajaabhya: paripaalayaMtaaM nyaayaena maargaena maheeM
maheeSaa
gO braahmaNaebhya: Subhamastu nityaM, lOkaa: samastaa sukhinO
bhavaMtu.

Udvasana Mantra (Chant only on Last Day)
sahasra paramaadaevee Satamoolaa SataaMkuraa
sarvagM haratumae paapaM doorvaa dusvapna naaSinee
jayadaevee namastubhyaM jayabhakta varapradae
jaya SaMkara vaamaaMgee maMgaLae sarva maMgaLae
Sree vaaraahee daevyai nama: yadhaa sthaanaM udvaasayaami –
punaraagamanaayacha

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *