srinivasa Narasimha Stotram – శ్రీనివాస నృసింహ స్తోత్రం

Narasimha swamy stotra, Stotram Jun 20, 2023

srinivasa Narasimha Stotram

అథ విబుధవిలాసినీషు విష్వ-
-ఙ్మునిమభితః పరివార్య తస్థుషీషు |
మదవిహృతివికత్థనప్రలాపా-
-స్వవమతినిర్మితనైజచాపలాసు || ౧ ||

త్రిభువనముదముద్యతాసు కర్తుం
మధుసహసాగతిసర్వనిర్వహాసు |
మధురసభరితాఖిలాత్మభావా-
-స్వగణితభీతిషు శాపతశ్శుకస్య || ౨ ||

అతివిమలమతిర్మహానుభావో
మునిరపి శాంతమనా నిజాత్మగుప్త్యై |
అఖిలభువనరక్షకస్య విష్ణోః
స్తుతిమథ కర్తుమనా మనాగ్బభూవ || ౩ ||

శ్రియఃశ్రియం షడ్గుణపూరపూర్ణం
శ్రీవత్సచిహ్నం పురుషం పురాణమ్ |
శ్రీకంఠపూర్వామరబృందవంద్యం
శ్రియఃపతిం తం శరణం ప్రపద్యే || ౪ ||

విభుం హృది స్వం భువనేశమీడ్యం
నీళాశ్రయం నిర్మలచిత్తచింత్యమ్ |
పరాత్పరం పామరపారమేన-
-ముపేంద్రమూర్తిం శరణం ప్రపద్యే || ౫ ||

స్మేరాతసీసూనసమానకాంతిం
సురక్తపద్మప్రభపాదహస్తమ్ |
ఉన్నిద్రపంకేరుహచారునేత్రం
పవిత్రపాణిం శరణం ప్రపద్యే || ౬ ||

సహస్రభానుప్రతిమోపలౌఘ-
-స్ఫురత్కిరీటప్రవరోత్తమాంగమ్ |
ప్రవాలముక్తానవరత్నహార-
-తారం హరిం తం శరణం ప్రపద్యే || ౭ ||

పురా రజోదుష్టధియో విధాతు-
-రపాహృతాన్ యో మధుకైటభాభ్యామ్ |
వేదానుపాదాయ దదౌ చ తస్మై
తం మత్స్యరూపం శరణం ప్రపద్యే || ౮ ||

పయోధిమధ్యేఽపి చ మందరాద్రిం
ధర్తుం చ యః కూర్మవపుర్బభూవ |
సుధాం సురాణామవనార్థమిచ్ఛం-
-స్తమాదిదేవం శరణం ప్రపద్యే || ౯ ||

వసుంధరామంతరదైత్యపీడాం
రసాతలాంతర్వివశాభివిష్టామ్ |
ఉద్ధారణార్థం చ వరాహ ఆసీ-
-చ్చతుర్భుజం తం శరణం ప్రపద్యే || ౧౦ ||

నఖైర్వరైస్తీక్ష్ణముఖైర్హిరణ్య-
-మరాతిమామర్దితసర్వసత్త్వమ్ |
విదారయామాస చ యో నృసింహో
హిరణ్యగర్భం శరణం ప్రపద్యే || ౧౧ ||

మహన్మహత్వేంద్రియపంచభూత-
-తన్మాత్రమాత్రప్రకృతిః పురాణీ |
యతః ప్రసూతా పురుషాస్తదాత్మా
తమాత్మనాథం శరణం ప్రపద్యే || ౧౨ ||

పురా య ఏతత్సకలం బభూవ
యేనాపి తద్యత్ర చ లీనమేతత్ |
ఆస్తాం యతోఽనుగ్రహనిగ్రహౌ చ
తం శ్రీనివాసం శరణం ప్రపద్యే || ౧౩ ||

నిరామయం నిశ్చలనీరరాశి-
-నీకాశసద్రూపమయం మహస్తత్ |
నియంతృ నిర్మాతృ నిహంతృ నిత్యం
నిద్రాంతమేనం శరణం ప్రపద్యే || ౧౪ ||

జగంతి యః స్థావరజంగమాని
సంహృత్య సర్వాణ్యుదరేశయాని |
ఏకార్ణవాంతర్వటపత్రతల్పే
స్వపిత్యనంతం శరణం ప్రపద్యే || ౧౫ ||

నిరస్తదుఃఖౌఘమతీంద్రియం తం
నిష్కారణం నిష్కలమప్రమేయమ్ |
అణోరణీయాంసమనంతమంత-
-రాత్మానుభావం శరణం ప్రపద్యే || ౧౬ ||

సప్తాంబుజీరంజకరాజహాసం
సప్తార్ణవీసంసృతికర్ణధారమ్ |
సప్తాశ్వబింబాశ్వహిరణ్మయం తం
సప్తార్చిరంగం శరణం ప్రపద్యే || ౧౭ ||

నిరాగసం నిర్మలపూర్ణబింబం
నిశీథినీనాథనిభాననాభమ్ |
నిర్ణీతనిద్రం నిగమాంతనిత్యం
నిఃశ్రేయసం తం శరణం ప్రపద్యే || ౧౮ ||

నిరామయం నిర్మలమప్రమేయం
నిజాంతరారోపితవిశ్వబింబమ్ |
నిస్సీమకల్యాణగుణాత్మభూతిం
నిధిం నిధీనాం శరణం ప్రపద్యే || ౧౯ ||

త్వక్చర్మమాంసాస్థ్యసృగశ్రుమూత్ర-
-శ్లేష్మాంత్రవిట్చ్ఛుక్లసముచ్చయేషు |
దేహేష్వసారేషు న మే స్పృహైషా
ధ్రువం ధ్రువం త్వం భగవన్ ప్రసీద || ౨౦ ||

గోవింద కేశవ జనార్దన వాసుదేవ
విశ్వేశ విశ్వ మధుసూదన విశ్వరూప |
శ్రీపద్మనాభ పురుషోత్తమ పుష్కరాక్ష
నారాయణాచ్యుత నృసింహ నమో నమస్తే || ౨౧ ||

దేవాః సమస్తామరయోగిముఖ్యాః
గంధర్వవిద్యాధరకిన్నరాశ్చ |
యత్పాదమూలం సతతం నమంతి
తం నారసింహం శరణం ప్రపద్యే || ౨౨ ||

వేదాన్ సమస్తాన్ ఖలు శాస్త్రగర్భాన్
ఆయుః స్థిరం కీర్తిమతీవ లక్ష్మీమ్ |
యస్య ప్రసాదాత్ పురుషా లభంతే
తం నారసింహం శరణం ప్రపద్యే || ౨౩ ||

బ్రహ్మా శివస్త్వం పురుషోత్తమశ్చ
నారాయణోఽసౌ మరుతాం‍పతిశ్చ |
చంద్రార్కవాయ్వగ్నిమరుద్గణాశ్చ
త్వమేవ నాన్యత్ సతతం నతోఽస్మి || ౨౪ ||

స్రష్టా చ నిత్యం జగతామధీశః
త్రాతా చ హంతా విభురప్రమేయః |
ఏకస్త్వమేవ త్రివిధా విభిన్నః
త్వాం సింహమూర్తిం సతతం నతోఽస్మి || ౨౫ ||

 

ఇతి శ్రీనివాస స్తోత్రమ్ |

srinivasa Narasimha Stotram in telugu

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *