Venkatesha Stotram – శ్రీ వేంకటేశ స్తోత్రం

Stotram, venkateswara stotra Jun 20, 2023

Venkatesha Stotram Telugu

 

కౌశికశ్రీనివాసార్యతనయం వినయోజ్జ్వలమ్ |
వాత్సల్యాదిగుణావాసం వందే వరదదేశికమ్ ||

పద్మస్థాం యువతీం పరార్ధ్యవృషభాద్రీశాయతోరస్స్థలీ-
మధ్యావాసమహోత్సవాం క్షణసకృద్విశ్లేషవాక్యాసహామ్ |
మూర్తీభావముపాగతామివ కృపాం ముగ్ధాఖిలాంగాం శ్రియం
నిత్యానందవిధాయినీం నిజపదే న్యస్తాత్మనాం సంశ్రయే || ౧ ||

శ్రీమచ్ఛేషమహీధరేశచరణౌ ప్రాప్యౌ చ యౌ ప్రాపకౌ
అస్మద్దేశికపుంగవైః కరుణయా సందర్శితౌ తావకౌ |
ప్రోక్తౌ వాక్యయుగేన భూరిగుణకావార్యైశ్చ పూర్వైర్ముహుః
శ్రేయోభిః శఠవైరిముఖ్యమునిభిస్తౌ సంశ్రితౌ సంశ్రయే || ౨ ||

యస్యైకం గుణమాదృతాః కవయితుం నిత్యాః ప్రవృత్తా గిరః
తస్యాభూమితయా స్వవాఙ్మనసయోర్వైక్లబ్యమాసేదిరే |
తత్తాదృగ్బహుసద్గుణం కవయితుం మోహాద్వృషాద్రీశ్వరం
కాంక్షే కార్యవివేచనం న హి భవేన్మూఢాశయానాం నృణామ్ || ౩ ||

యత్పాదా .. యోషితం నిజసకృత్స్పర్శేన కాంచిచ్ఛిలా-
మంగార .. డింభతామనుపమౌ శాంతం కమప్యంచితౌ |
యత్పాదూరఖిలాం శశాస చ మహీమాశ్చర్యసీమాస్థలీమ్
అద్రాక్షం హరిమంజనాచలతటే నిర్నిద్రపద్మేక్షణమ్ || ౪ ||

అత్రస్యన్మణిరాజరాజివిలసన్మంజీరనిర్యన్మహః-
స్తోమప్రాస్తసమస్తవిస్తృతతమశ్శ్రీమందిరాభ్యంతరమ్ |
వ్యాకోచాంబుజసుందరం చరణయోర్ద్వంద్వం వృషాద్రీశితుః
చక్షుర్భ్యామనుభూయ సర్వసులభం ప్రాప్స్యామి మోదం కదా || ౫ ||

సత్కృత్యా సమకాలలబ్ధతనుభిర్గోపీభిరత్యాదరాత్
విన్యస్తౌ వదనే కుచే చ నితరాం రోమాంచరోహాంచితే |
పద్మాభూకరపల్లవైః సచకితం సంవాహ్యమానౌ మృదూ
మాన్యౌ వేంకటభూధరేశచరణౌ మార్గే దృశోః స్తాం మమ || ౬ ||

ప్రాతః ఫుల్లపయోరుహాంతరదలస్నిగ్ధారుణాంతస్థలౌ
నిష్పీతాఖిలనీరనీరధిలసన్నీలాంబుదాభౌ బహిః |
రాకాశీతమరీచిసన్నిభనఖజ్యోతిర్వితానాంచితౌ
పాదౌ పన్నగపుంగవాచలపతేర్మధ్యేమనస్స్తాం మమ || ౭ ||

మందారప్రసవాభిరామశిరసాం బృందారకశ్రేయసాం
బృందైరిందుకలాభృతా చ విధినా వంద్యౌ ధృతానందథూ |
బంధచ్ఛేదవిధాయినౌ వినమతాం ఛందశ్శతాభిష్టుతౌ
వందే శేషమహీధరేశచరణౌ వందారుచింతామణీ || ౮ ||

చించామూలకృతాసనేన మునినా తత్త్వార్థసందర్శినా
కారుణ్యేన జగద్ధితం కథయతా స్వానుష్ఠితిఖ్యాపనాత్ |
నిశ్చిక్యే శరణం యదేవ పరమం ప్రాప్యం చ సర్వాత్మనాం
తత్పాదాబ్జయుగం భజామి వృషభక్షోణీధరాధీశితుః || ౯ ||

నందిష్యామి కదాఽహమేత్య మహతా ఘర్మేణ తప్తో యథా
మందోదంచితమారుతం మరుతలే మర్త్యో మహాంతం హ్రదమ్ |
సంతప్తో భవతాపదావశిఖినా సర్వార్తిసంశామకం
పాదద్వంద్వమహీశభూధరపతేర్నిర్ద్వంద్వహృన్మందిరమ్ || ౧౦ ||

యౌ బృందావనభూతలే వ్యహరతాం దైతేయబృందావృతే
కుప్యత్కాలియవిస్తృతోచ్ఛ్రితఫణారంగేషు చానృత్యతామ్ |
కించానస్సముదాస్థతాం కిసలయప్రస్పర్ధినావాసురం
తన్వాతాం మమ వేంకటేశచరణౌ తావంహసాం సంహృతిమ్ || ౧౧ ||

శేషిత్వప్రముఖాన్నిపీయ తు గుణాన్నిత్యా హరేస్సూరయో
వైకుంఠే తత ఏత్య వేంకటగిరిం సౌలభ్యముఖ్యానిహ |
నిత్యోదంచితసంనిధేర్నిరుపమాన్నిర్విశ్య తస్యాద్భుతాన్
నిర్గంతుం ప్రభవంతి హంత న తతో వైకుంఠకుంఠాదరాః || ౧౨ ||

సంఫుల్లాద్భుతపుష్పభారవినమచ్ఛాఖాశతానాం సదా
సౌరభ్యానుభవాభియన్మధులిహాం సంఘైర్వృతే భూరుహామ్ |
ఉద్యద్రశ్మిభిరుజ్జ్వలైర్మణిగణైరుత్తుంగశృంగైర్వృష-
క్షోణీభర్తరి వర్తతేఽఖిలజగత్క్షేమాయ లక్ష్మీసఖః || ౧౩ ||

నానాదిఙ్ముఖవాసినో నరగణానభ్యాగతానాదరాత్
ప్రత్యుద్యాత ఇవాంతికస్ఫుటతరప్రేక్ష్యప్రసన్నాననః |
సానుక్రోశమనాస్సడింభమహిలాన్ సంప్రాప్తసర్వేప్సితాన్
కుర్వన్నంజనభూధరే కువలయశ్యామో హరిర్భాసతే || ౧౪ ||

ఆపాదాదనవద్యమాచ శిరసస్సౌందర్యసీమాస్పదం
హస్తోదంచితశంఖచక్రమురసా బిభ్రాణమంభోధిజామ్ |
మాల్యైరుల్లసితం మనోజ్ఞమకుటీముఖ్యైశ్చ భూషాశతైః
మధ్యేతారణమంజనాచలతటే భాంతం హరిం భావయే || ౧౫ ||

మంజీరాంచితపాదమద్భుతకటీవిభ్రాజిపీతాంబరం
పద్మాలంకృతనాభిమంగమహసా పాథోధరభ్రాంతిదమ్ |
పార్శ్వాలంకృతిశంఖచక్రవిలసత్పాణిం పరం పూరుషం
వందే మందహసం విచిత్రమకుటీజుష్టం వృషాద్రీశ్వరమ్ || ౧౬ ||

నానాభాసురరత్నమౌక్తికవరశ్రేణీలసత్తోరణ-
స్వర్ణస్తంభయుగాంతరాలకభృశప్రద్యోతమానాననమ్ |
ఆనాసశ్రుతిలోలనీలవిశదస్నిగ్ధాంతరక్తేక్షణం
నాథం ప్రేక్షితుమంజనాచలతటే నాలం సహస్రం దృశామ్ || ౧౭ ||

చక్రాబ్జే కరయుగ్మకేన సతతం బిభ్రత్ కరేణ స్పృశన్
సవ్యేనోరుమపీతరేణ చరణౌ సందర్శయన్ భూషణైః |
సద్రత్నైః సకలా దిశో వితిమిరాః కుర్వన్ వృషాద్రౌ హరిః
శుద్ధస్వాంతనిషేవితే విజయతే శుద్ధాంతబాహాంతరః || ౧౮ ||

సుస్నిగ్ధాధరపల్లవం మృదుహసం మీనోల్లసల్లోచనం
గండప్రస్ఫురదంశుకుండలయుగం విభ్రాజిసుభ్రూన్నసమ్ |
ఫాలోద్భాసిపరార్ధ్యరత్నతిలకం వక్త్రం ప్రలంబాలకం
భవ్యం వేంకటనాయకస్య పిబతాం భాగ్యం న వాచాం పదమ్ || ౧౯ ||

త్వత్పాదాంబుజసస్పృహం మమ మనః కుర్యాస్త్వదన్యస్పృహాం
దూరం తోలయ దుఃఖజాలజననీం త్వత్పాదవాంఛాద్విషమ్ |
కించ త్వత్పరతంత్రభూసురకృపాపాత్రం క్రియా మాం సదా
సర్పాధీశ్వరభూధరేంద్ర భగవన్ సర్వార్థసందాయక || ౨౦ ||

నాకార్షం శ్రుతిచోదితాం కృతిమహం కించిన్న చావేదిషం
జీవేశౌ భవభంజనీ న చ భవత్పాదాబ్జభక్తిర్మమ |
శ్రీమత్త్వత్కరుణైవ దేశికవరోపజ్ఞం ప్రవృత్తా మయి
త్వత్ప్రాప్తౌ శరణం వృషాచలపతేఽభూవం తతస్త్వద్భరః || ౨౧ ||

శ్రీమత్కౌశికవంశవారిధివిధోః శ్రీవేంకటేశాఖ్యయా
విఖ్యాతస్య గురోర్విశుద్ధమనసో విద్యానిధేః సూనునా |
భక్త్యైతాం వరదాభిధేన భణితాం శ్రీవేంకటేశస్తుతిం
భవ్యాం యస్తు పఠేదముష్య వితరేచ్ఛ్రేయః పరం శ్రీసఖః ||

 

ఇతి వేంకటేశ స్తోత్రమ్ |

 

మరిన్ని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రాలు  చూడండి.

Venkatesha Stotram Telugu

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *