Sree Stuti – శ్రీస్తుతిః

Lakshmi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Sri Stuti

శ్రీమాన్వేంకటనాథార్యః కవితార్కికకేసరీ |
వేదాంతాచార్యవర్యో మే సన్నిధత్తాం సదా హృది ||

 

ఈశానాం జగతోఽస్య వేంకటపతేర్విష్ణోః పరాం ప్రేయసీం
తద్వక్షఃస్థలనిత్యవాసరసికాం తత్క్షాంతిసంవర్ధినీమ్ |
పద్మాలంకృత పాణిపల్లవయుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం
వాత్సల్యాది గుణోజ్జ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాతరం ||

 

మానాతీతప్రథితవిభవాం మంగళం మంగళానాం
వక్షఃపీఠీం మధువిజయినో భూషయంతీం స్వకాంత్యా |
ప్రత్యక్షానుశ్రవికమహిమప్రార్థినీనాం ప్రజానాం
శ్రేయోమూర్తిం శ్రియమశరణస్త్వాం శరణ్యాం ప్రపద్యే || ౧ ||

 

ఆవిర్భావః కలశజలధావధ్వరే వాఽపి యస్యాః
స్థానం యస్యాః సరసిజవనం విష్ణువక్షఃస్థలం వా |
భూమా యస్యా భువనమఖిలం దేవి దివ్యం పదం వా
స్తోకప్రజ్ఞైరనవధిగుణా స్తూయసే సా కథం త్వమ్ || ౨ ||

 

స్తోతవ్యత్వం దిశతి భవతీ దేహిభిః స్తూయమానా
తామేవ త్వామనితరగతిః స్తోతుమాశంసమానః |
సిద్ధారంభః సకలభువనశ్లాఘనీయో భవేయం
సేవాపేక్షా తవ చరణయోః శ్రేయసే కస్య న స్యాత్ || ౩ ||

 

యత్సంకల్పాద్భవతి కమలే యత్ర దేహిన్యమీషాం
జన్మస్థేమప్రళయరచనా జంగమాజంగమానామ్ |
తత్కల్యాణం కిమపి యమినామేకలక్ష్యం సమాధౌ
పూర్ణం తేజః స్ఫురతి భవతీపాదలాక్షారసాంకమ్ || ౪ ||

 

నిష్ప్రత్యూహప్రణయఘటితం దేవి నిత్యానపాయం
విష్ణుస్త్వం చేత్యనవధిగుణం ద్వంద్వమన్యోన్యలక్ష్యమ్ |
శేషశ్చిత్తం విమలమనసాం మౌలయశ్చ శ్రుతీనాం
సంపద్యంతే విహరణవిధౌ యస్య శయ్యావిశేషాః || ౫ ||

 

ఉద్దేశ్యత్వం జనని భజతోరుజ్ఝితోపాధిగంధం
ప్రత్యగ్రూపే హవిషి యువయోరేకశేషిత్వయోగాత్ |
పద్మే పత్యుస్తవ చ నిగమైర్నిత్యమన్విష్యమాణో
నావచ్ఛేదం భజతి మహిమా నర్తయన్మానసం నః || ౬ ||

 

పశ్యంతీషు శ్రుతిషు పరితః సూరిబృందేన సార్థం
మధ్యేకృత్య త్రిగుణఫలకం నిర్మితస్థానభేదమ్ |
విశ్వాధీశప్రణయినీ సదా విభ్రమద్యూతవృత్తౌ
బ్రహ్మేశాద్యా దధతి యువయోరక్షశారప్రచారమ్ || ౭ ||

 

అస్యేశానా త్వమసి జగతః సంశ్రయంతీ ముకుందం
లక్ష్మీః పద్మా జలధితనయా విష్ణుపత్నీందిరేతి |
యన్నామాని శ్రుతిపరిపణాన్యేవమావర్తయంతో
నావర్తంతే దురితపవనప్రేరితే జన్మచక్రే || ౮ ||

 

త్వామేవాహుః కతిచిదపరే త్వత్ప్రియం లోకనాథం
కిం తైరంతఃకలహమలినైః కించిదుత్తీర్య మగ్నైః |
త్వత్సంప్రీత్యై విహరతి హరౌ సమ్ముఖీనాం శ్రుతీనాం
భావారూఢౌ భగవతి యువాం దంపతీ దైవతం నః || ౯ ||

 

ఆపన్నార్తిప్రశమనవిధౌ బద్ధదీక్షస్య విష్ణో-
-రాచఖ్యుస్త్వాం ప్రియసహచరీమైకమత్యోపపన్నామ్ |
ప్రాదుర్భావైరపి సమతనుః ప్రాధ్వమన్వీయసే త్వం
దూరోత్క్షిప్తైరివ మధురతా దుగ్ధరాశేస్తరంగైః || ౧౦ ||

 

ధత్తే శోభాం హరిమరకతే తావకీ మూర్తిరాద్యా
తన్వీ తుంగస్తనభరనతా తప్తజాంబూనదాభా |
యస్యాం గచ్ఛంత్యుదయవిలయైర్నిత్యమానందసింధా-
-విచ్ఛావేగోల్లసితలహరీవిభ్రమం వ్యక్తయస్తే || ౧౧ ||

 

ఆసంసారం వితతమఖిలం వాఙ్మయం యద్విభూతి-
-ర్యద్భ్రూభంగాత్కుసుమధనుషః కింకరో మేరుధన్వా |
యస్యాం నిత్యం నయనశతకైరేకలక్ష్యో మహేంద్రః
పద్మే తాసాం పరిణతిరసౌ భావలేశైస్త్వదీయైః || ౧౨ ||

 

అగ్రే భర్తుః సరసిజమయే భద్రపీఠే నిషణ్ణా-
-మంభోరాశేరధిగతసుధాసంప్లవాదుత్థితాం త్వామ్ |
పుష్పాసారస్థగితభువనైః పుష్కలావర్తకాద్యైః
క్లుప్తారంభాః కనకకలశైరభ్యషించన్గజేంద్రాః || ౧౩ ||

 

ఆలోక్య త్వామమృతసహజే విష్ణువక్షఃస్థలస్థాం
శాపాక్రాంతాః శరణమగమన్సావరోధాః సురేంద్రాః |
లబ్ధ్వా భూయస్త్రిభువనమిదం లక్షితం త్వత్కటాక్షైః
సర్వాకారస్థిరసముదయాం సంపదం నిర్విశంతి || ౧౪ ||

 

ఆర్తత్రాణవ్రతిభిరమృతాసారనీలాంబువాహై-
-రంభోజానాముషసి మిషతామంతరంగైరపాంగైః |
యస్యాం యస్యాం దిశి విహరతే దేవి దృష్టిస్త్వదీయా
తస్యాం తస్యామహమహమికాం తన్వతే సంపదోఘాః || ౧౫ ||

 

యోగారంభత్వరితమనసో యుష్మదైకాంత్యయుక్తం
ధర్మం ప్రాప్తుం ప్రథమమిహ యే ధారయంతే ధనాయామ్ |
తేషాం భూమేర్ధనపతిగృహాదంబరాదంబుధేర్వా
ధారా నిర్యాంత్యధికమధికం వాంఛితానాం వసూనామ్ || ౧౬ ||

 

శ్రేయస్కామాః కమలనిలయే చిత్రమామ్నాయవాచాం
చూడాపీడం తవ పదయుగం చేతసా ధారయంతః |
ఛత్రచ్ఛాయాసుభగశిరసశ్చామరస్మేరపార్శ్వాః
శ్లాఘాశబ్దశ్రవణముదితాః స్రగ్విణః సంచరంతి || ౧౭ ||

 

ఊరీకర్తుం కుశలమఖిలం జేతుమాదీనరాతీన్
దూరీకర్తుం దురితనివహం త్యక్తుమాద్యామవిద్యామ్ |
అంబ స్తంబావధికజననగ్రామసీమాంతరేఖా-
-మాలంబంతే విమలమనసో విష్ణుకాంతే దయాం తే || ౧౮ ||

 

జాతాకాంక్షా జనని యువయోరేకసేవాధికారే
మాయాలీఢం విభవమఖిలం మన్యమానాస్తృణాయ |
ప్రీత్యై విష్ణోస్తవ చ కృతినః ప్రీతిమంతో భజంతే
వేలాభంగప్రశమనఫలం వైదికం ధర్మసేతుమ్ || ౧౯ ||

 

సేవే దేవి త్రిదశమహిళామౌళిమాలార్చితం తే
సిద్ధిక్షేత్రం శమితవిపదాం సంపదాం పాదపద్మమ్ |
యస్మిన్నీషన్నమితశిరసో యాపయిత్వా శరీరం
వర్తిష్యంతే వితమసి పదే వాసుదేవస్య ధన్యాః || ౨౦ ||

 

సానుప్రాసప్రకటితదయైః సాంద్రవాత్సల్యదిగ్ధై-
-రంబ స్నిగ్ధైరమృతలహరీలబ్ధసబ్రహ్మచర్యైః |
ఘర్మే తాపత్రయవిరచితే గాఢతప్తం క్షణం మా-
-మాకించన్యగ్లపితమనఘైరాద్రియేథాః కటాక్షైః || ౨౧ ||

 

సంపద్యంతే భవభయతమీభానవస్త్వత్ప్రసాదా-
-ద్భావాః సర్వే భగవతి హరౌ భక్తిముద్వేలయంతః |
యాచే కిం త్వామహమతిభయశ్శీతలోదారశీలా-
-న్భూయో భూయో దిశసి మహతాం మంగళానాం ప్రబంధాన్ || ౨౨ ||

 

మాతా దేవి త్వమసి భగవాన్వాసుదేవః పితా మే
జాతః సోఽహం జనని యువయోరేకలక్ష్యం దయాయాః |
దత్తో యుష్మత్పరిజనతయా దేశికైరప్యతస్త్వం
కిం తే భూయః ప్రియమితి కిల స్మేరవక్రా విభాసి || ౨౩ ||

 

కల్యాణానామవికలనిధిః కాఽపి కారుణ్యసీమా
నిత్యామోదా నిగమవచసాం మౌళిమందారమాలా |
సంపద్దివ్యా మధువిజయినః సన్నిధత్తాం సదా మే
సైషా దేవీ సకలభువనప్రార్థనాకామధేనుః || ౨౪ ||

 

ఉపచితగురుభక్తేరుత్థితం వేంకటేశా-
-త్కలికలుషనివృత్త్యై కల్ప్యమానం ప్రజానామ్ |
సరసిజనిలయాయాః స్తోత్రమేతత్పఠంతః
సకలకుశలసీమా సార్వభౌమా భవంతి || ౨౫ ||

 

ఇతి శ్రీమద్వేదాంతదేశికవిరచితా శ్రీస్తుతిః |

 

మరిన్ని శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రాలు చూడండి.

Sri Stutiin telugu

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *