Sri Shiva Kavacham – శ్రీ శివ కవచం

Shiva stotram, Stotram Jun 19, 2023

Sri Shiva Kavacham in telugu

Please learn this from your guru to know the proper mantras.

 

అస్య శ్రీశివకవచ స్తోత్ర మహామంత్రస్య ఋషభ యోగీశ్వర ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః శ్రీ సదాశివరుద్రో దేవతా, హ్రీం శక్తిః, రం కీలకం, శ్రీం హ్రీం క్లీం బీజం, శ్రీసదాశివప్రీత్యర్థే శివకవచస్తోత్రజపే వినియోగః ||

 

కరన్యాసః ||
ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే
ఓం హ్రీం రాం సర్వశక్తిధామ్నే ఈశానాత్మనే అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే
ఓం నం రీం నిత్యతృప్తిశక్తిధామ్నే తత్పురుషాత్మనే తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే
ఓం మం రూం అనాదిశక్తిధామ్నే అఘోరాత్మనే మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే
ఓం శిం రైం స్వతంత్రశక్తిధామ్నే వామదేవాత్మనే అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే
ఓం వాం రౌం అలుప్తశక్తిధామ్నే సద్యోజాతాత్మనే కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే
ఓం యం రః అనాదిశక్తిధామ్నే సర్వాత్మనే కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ||

 

హృదయాద్యంగన్యాసః ||
ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే
ఓం హ్రీం రాం సర్వశక్తిధామ్నే ఈశానాత్మనే హృదయాయ నమః |
ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే
ఓం నం రీం నిత్యతృప్తిశక్తిధామ్నే తత్పురుషాత్మనే శిరసే స్వాహా |
ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే
ఓం మం రూం అనాదిశక్తిధామ్నే అఘోరాత్మనే శిఖాయై వషట్ |
ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే
ఓం శిం రైం స్వతంత్రశక్తిధామ్నే వామదేవాత్మనే కవచాయ హుమ్ |
ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే
ఓం వాం రౌం అలుప్తశక్తిధామ్నే సద్యోజాతాత్మనే నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే
ఓం యం రః అనాదిశక్తిధామ్నే సర్వాత్మనే అస్త్రాయ ఫట్ ||

 

ధ్యానమ్ ||
వజ్రదంష్ట్రం త్రినయనం కాలకంఠమరిందమమ్ |
సహస్రకరమత్యుగ్రం వందే శంభుముమాపతిమ్ ||

 

రుద్రాక్షకంకణలసత్కరదండయుగ్మః
ఫాలాంతరాలధృతభస్మసితత్రిపుండ్రః |
పంచాక్షరం పరిపఠన్ వరమంత్రరాజం
ధ్యాయన్ సదా పశుపతిం శరణం వ్రజేథాః ||

 

అతః పరం సర్వపురాణగుహ్యం
నిశ్శేషపాపౌఘహరం పవిత్రమ్ |
జయప్రదం సర్వవిపత్ప్రమోచనం
వక్ష్యామి శైవం కవచం హితాయ తే ||

 

పంచపూజా ||
లం పృథివ్యాత్మనే గంధం సమర్పయామి |
హం ఆకాశాత్మనే పుష్పైః పూజయామి |
యం వాయ్వాత్మనే ధూపమాఘ్రాపయామి |
రం అగ్న్యాత్మనే దీపం దర్శయామి |
వం అమృతాత్మనే అమృతం మహానైవేద్యం నివేదయామి |
సం సర్వాత్మనే సర్వోపచారపూజాం సమర్పయామి ||

 

ఋషభ ఉవాచ |
నమస్కృత్య మహాదేవం విశ్వవ్యాపినమీశ్వరమ్ |
వక్ష్యే శివమయం వర్మ సర్వరక్షాకరం నృణామ్ || ౧ ||

 

శుచౌ దేశే సమాసీనో యథావత్కల్పితాసనః |
జితేంద్రియో జితప్రాణశ్చింతయేచ్ఛివమవ్యమ్ || ౨ ||

 

హృత్పుండరీకాంతరసన్నివిష్టం
స్వతేజసా వ్యాప్తనభోఽవకాశమ్ |
అతీంద్రియం సూక్ష్మమనంతమాద్యం
ధ్యాయేత్పరానందమయం మహేశమ్ || ౩ ||

 

ధ్యానావధూతాఖిలకర్మబంధః
చిరం చిదాందనిమగ్నచేతాః |
షడక్షరన్యాససమాహితాత్మా
శైవేన కుర్యాత్కవచేన రక్షామ్ || ౪ ||

 

మాం పాతు దేవోఽఖిలదేవతాత్మా
సంసారకూపే పతితం గభీరే |
తన్నామ దివ్యం వరమంత్రమూలం
ధునోతు మే సర్వమఘం హృదిస్థమ్ || ౫ ||

 

సర్వత్ర మాం రక్షతు విశ్వమూర్తిః
జ్యోతిర్మయానందఘనశ్చిదాత్మా |
అణోరణీయానురుశక్తిరేకః
స ఈశ్వరః పాతు భయాదశేషాత్ || ౬ ||

 

యో భూస్వరూపేణ బిభర్తి విశ్వం
పాయాత్స భూమేర్గిరిశోఽష్టమూర్తిః |
యోఽపాం స్వరూపేణ నృణాం కరోతి
సంజీవనం సోఽవతు మాం జలేభ్యః || ౭ ||

 

కల్పావసానే భువనాని దగ్ధ్వా
సర్వాణి యో నృత్యతి భూరిలీలః |
స కాలరుద్రోఽవతు మాం దవాగ్నేః
వాత్యాదిభీతేరఖిలాచ్చ తాపాత్ || ౮ ||

 

ప్రదీప్తవిద్యుత్కనకావభాసో
విద్యావరాభీతికుఠారపాణిః |
చతుర్ముఖస్తత్పురుషస్త్రినేత్రః
ప్రాచ్యాం స్థితో రక్షతు మామజస్రమ్ || ౯ ||

 

కుఠార ఖేటాంకుశపాశశూల
కపాలమాలాగ్నికణాన్ దధానః |
చతుర్ముఖో నీలరుచిస్త్రినేత్రః
పాయాదఘోరో దిశి దక్షిణస్యామ్ || ౧౦ ||

 

కుందేందుశంఖస్ఫటికావభాసో
వేదాక్షమాలావరదాభయాంకః |
త్ర్యక్షశ్చతుర్వక్త్ర ఉరుప్రభావః
సద్యోఽధిజాతోఽవతు మాం ప్రతీచ్యామ్ || ౧౧ ||

 

వరాక్షమాలాభయటంకహస్తః
సరోజకింజల్కసమానవర్ణః |
త్రిలోచనశ్చారుచతుర్ముఖో మాం
పాయాదుదీచ్యాం దిశి వామదేవః || ౧౨ ||

 

వేదాభయేష్టాంకుశటంకపాశ
కపాలఢక్కాక్షరశూలపాణిః |
సితద్యుతిః పంచముఖోఽవతాన్మాం
ఈశాన ఊర్ధ్వం పరమప్రకాశః || ౧౩ ||

 

మూర్ధానమవ్యాన్మమ చంద్రమౌళిః
ఫాలం మమావ్యాదథ ఫాలనేత్రః |
నేత్రే మమావ్యాద్భగనేత్రహారీ
నాసాం సదా రక్షతు విశ్వనాథః || ౧౪ ||

 

పాయాచ్ఛ్రుతీ మే శ్రుతిగీతకీర్తిః
కపోలమవ్యాత్సతతం కపాలీ |
వక్త్రం సదా రక్షతు పంచవక్త్రో
జిహ్వాం సదా రక్షతు వేదజిహ్వః || ౧౫ ||

 

కంఠం గిరీశోఽవతు నీలకంఠః
పాణిద్వయం పాతు పినాకపాణిః |
దోర్మూలమవ్యాన్మమ ధర్మబాహుః
వక్షఃస్థలం దక్షమఖాంతకోఽవ్యాత్ || ౧౬ ||

 

మమోదరం పాతు గిరీంద్రధన్వా
మధ్యం మమావ్యాన్మదనాంతకారీ |
హేరంబతాతో మమ పాతు నాభిం
పాయాత్కటిం ధూర్జటిరీశ్వరో మే || ౧౭ ||

 

(స్మరారిరవ్యాన్మమ గుహ్యదేశం
పృష్ఠం సదా రక్షతు పార్వతీశః )

 

ఊరుద్వయం పాతు కుబేరమిత్రో
జానుద్వయం మే జగదీశ్వరోఽవ్యాత్ |
జంఘాయుగం పుంగవకేతురవ్యాత్
పాదౌ మమావ్యాత్సురవంద్యపాదః || ౧౮ ||

 

మహేశ్వరః పాతు దినాదియామే
మాం మధ్యయామేఽవతు వామదేవః |
త్రిలోచనః పాతు తృతీయయామే
వృషధ్వజః పాతు దినాంత్యయామే || ౧౯ ||

 

పాయాన్నిశాదౌ శశిశేఖరో మాం
గంగాధరో రక్షతు మాం నిశీథే |
గౌరీపతిః పాతు నిశావసానే
మృత్యుంజయో రక్షతు సర్వకాలమ్ || ౨౦ ||

 

అంతఃస్థితం రక్షతు శంకరో మాం
స్థాణుః సదా పాతు బహిఃస్థితం మామ్ |
తదంతరే పాతు పతిః పశూనాం
సదాశివో రక్షతు మాం సమంతాత్ || ౨౧ ||

 

తిష్ఠంతమవ్యాద్భువనైకనాథః
పాయాద్వ్రజంతం ప్రమథాధినాథః |
వేదాంతవేద్యోఽవతు మాం నిషణ్ణం
మామవ్యయః పాతు శివః శయానమ్ || ౨౨ ||

 

మార్గేషు మాం రక్షతు నీలకంఠః
శైలాదిదుర్గేషు పురత్రయారిః |
అరణ్యవాసాదిమహాప్రవాసే
పాయాన్మృగవ్యాధ ఉదారశక్తిః || ౨౩ ||

 

కల్పాంతకాలోగ్ర పటుప్రకోపః
స్ఫుటాట్టహాసోచ్చలితాండకోశః |
ఘోరారిసేనార్ణవదుర్నివార-
మహాభయాద్రక్షతు వీరభద్రః || ౨౪ ||

 

పత్త్యశ్వమాతంగఘటావరూథ
సహస్రలక్షాయుతకోటిభీషణమ్ |
అక్షౌహిణీనాం శతమాతతాయినాం
ఛింద్యాన్మృడో ఘోరకుఠారధారయా || ౨౫ ||

 

నిహంతు దస్యూన్ప్రళయానలార్చి-
ర్జ్వలత్త్రిశూలం త్రిపురాంతకస్య |
శార్దూలసింహర్క్షవృకాదిహింస్రాన్
సంత్రాసయత్వీశ ధనుః పినాకః || ౨౬ ||

 

దుస్స్వప్న దుశ్శకున దుర్గతి దౌర్మనస్య
దుర్భిక్ష దుర్వ్యసన దుస్సహ దుర్యశాంసి |
ఉత్పాతతాపవిషభీతిమసద్గ్రహార్తిం
వ్యాధీంశ్చ నాశయతు మే జగతామధీశః || ౨౭ ||

 

ఓం నమోభగవతే సదాశివాయ- సకలతత్త్వాత్మకాయ- సర్వమంత్రస్వరూపాయ- సర్వయంత్రాధిష్ఠితాయ- సర్వతంత్ర స్వరూపాయ- సర్వ తత్త్వవిదూరాయ- బ్రహ్మ రుద్రావతారిణే- నీలకంఠాయ- పార్వతీ మనోహర ప్రియాయ- సోమసూర్యాగ్ని లోచనాయ- భస్మోద్ధూళిత విగ్రహాయ- మహామణి మకుటధారణాయ- మాణిక్యభూషణాయ- సృష్టిస్థితిప్రళయకాల రౌద్రావతారాయ- దక్షాధ్వర ధ్వంసకాయ- మహాకాలభేదనాయ- మూలాధారైకనిలయాయ- తత్త్వాతీతాయ- గంగాధరాయ- సర్వదేవాదిదేవాయ- షడాశ్రయాయ- వేదాంత సారాయ- త్రివర్గసాధనాయ- అనంతకోటి బ్రహ్మాండనాయకాయ- అనంత వాసుకి తక్షక కర్కోటక శంఖ కుళిక పద్మ మహాపద్మేత్యష్ట మహానాగ కుల భూషణాయ- ప్రణవస్వరూపాయ- చిదాకాశాయాకాశ దిక్స్వరూపాయ- గ్రహనక్షత్రమాలినే- సకలాయ- కళంక రహితాయ- సకలలోకైకకర్త్రే- సకలలోకభర్త్రే- సకల లోకైకసంహర్త్రే- సకలలోకైకగురవే- సకలలోకైకసాక్షిణే- సకలనిగమగుహ్యాయ- సకలవేదాంతపారగాయ- సకలలోకైక వరప్రదాయ- సకలలోకైక శంకరాయ- సకల దురితార్తిభంజనాయ- సకల జగదభయంకరాయ- శశాంకశేఖరాయ- శాశ్వతనిజావాసాయ- నిరాకారాయ- నిరాభాసాయ- నిరామయాయ- నిర్మలాయ- నిర్లోభాయ- నిర్మదాయ- నిశ్చింతాయ- నిరహంకారాయ- నిరంకుశాయ- నిష్కళంకాయ- నిర్గుణాయ- నిష్కామాయ- నిరుపప్లవాయ- నిరవద్యాయ- నిరంతరాయ- నిష్కారణాయ- నిరాతంకాయ- నిష్ప్రపంచాయ- నిస్సంగాయ- నిర్ద్వంద్వాయ- నిరాధారాయ- నీరాగాయ- నిష్క్రోధాయ- నిర్లాయ- నిర్లోపాయ- నిష్పాపాయ- నిర్భయాయ- నిర్వికల్పాయ- నిర్భేదాయ- నిష్క్రియాయ- నిస్తులాయ- నిస్సంశయాయ- నిరంజనాయ- నిరుపమవిభవాయ- నిత్యశుద్ధబుద్ధముక్తపరిపూర్ణసచ్చిదానందాద్వయాయ- పరమశాంతస్వరూపాయ- పరమశాంతప్రకాశాయ- తేజోరూపాయ- తేజోమయాయ- తేజోఽధిపతయే- జయజయ రుద్ర మహారుద్ర- మహారౌద్ర- భద్రావతార మహాభైరవ కాలభైరవ కల్పాంతభైరవ కపాలమాలాధర ఖట్వాంగఖడ్గచర్మపాశాంకుశ డమరు శూల చాప బాణ గదా శక్తి భిండి వాల తోమర ముసల ముద్గర పాశ పరిఘ భుశుండీ శతఘ్నీ చక్రాద్యాయుధ భీషణకర సహస్రముఖ దంష్ట్రాకరాళవదన వికటాట్టహాస విస్ఫరిత బ్రహ్మాండమండల నాగేంద్రకుండల నాగేంద్రహార నాగేంద్రవలయ నాగేంద్రచర్మధర నాగేంద్రనికేతన మృత్యుంజయ త్ర్యంబక త్రిపురాంతక విశ్వరూప విరూపాక్ష విశ్వేశ్వర వృషభవాహన విషవిభూషణ విశ్వతోముఖ సర్వతోముఖ మాం రక్ష రక్ష జ్వలజ్వల ప్రజ్వలప్రజ్వల మహామృత్యు భయం శమయ శమయ అపమృత్యుభయం నాశయ నాశయ- రోగభయం ఉత్సాదయోత్సాదయ- విషసర్పభయం శమయ శమయ- చోరాన్మారయ మారయ- మమ శత్రూనుచ్చాటయోచ్చాటయ- త్రిశూలేన విదారయ విదారయ- కుఠారేణ భింధిభింధి ఖడ్గేన ఛింధిఛింధి ఖట్వాంగేన వ్యపోథయ వ్యపోథయ మమ పాపం శోధయ శోధయ- ముసలేన నిష్పేషయ నిష్పేషయ- బాణైస్సంతాడయ సంతాడయ- యక్షరక్షాంసి భీషయ భీషయ అశేషభూతాన్ విద్రావయ విద్రావయ- కూష్మాండ భూతవేతాళ మారీగణ బ్రహ్మరాక్షసగణాన్ సంత్రాసయ సంత్రాసయ మమ అభయం కురుకురు- నరకభయాన్మాముద్ధర ఉద్ధర- విత్రస్తం మామాశ్వాసయాశ్వాసయ- అమృతకటాక్ష వీక్షణేన మాం ఆలోకయ ఆలోకయ- సంజీవయ సంజీవయ- క్షుత్తృడ్భ్యాం మామాప్యాయయాప్యాయయ- దుఃఖాతురం మామానందయానందయ- శివకవచేన మామాచ్ఛాదయాచ్ఛాదయ- హరహర మృత్యుంజయ త్ర్యంబక సదాశివ నమస్తే నమస్తే నమః |

 

కరన్యాసః ||
ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే
ఓం హ్రీం రాం సర్వశక్తిధామ్నే ఈశానాత్మనే అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే
ఓం నం రీం నిత్యతృప్తిశక్తిధామ్నే తత్పురుషాత్మనే తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే
ఓం మం రూం అనాదిశక్తిధామ్నే అఘోరాత్మనే మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే
ఓం శిం రైం స్వతంత్రశక్తిధామ్నే వామదేవాత్మనే అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే
ఓం వాం రౌం అలుప్తశక్తిధామ్నే సద్యోజాతాత్మనే కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే
ఓం యం రః అనాదిశక్తిధామ్నే సర్వాత్మనే కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ||

 

హృదయాద్యంగన్యాసః ||
ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే
ఓం హ్రీం రాం సర్వశక్తిధామ్నే ఈశానాత్మనే హృదయాయ నమః |
ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే
ఓం నం రీం నిత్యతృప్తిశక్తిధామ్నే తత్పురుషాత్మనే శిరసే స్వాహా |
ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే
ఓం మం రూం అనాదిశక్తిధామ్నే అఘోరాత్మనే శిఖాయై వషట్ |
ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే
ఓం శిం రైం స్వతంత్రశక్తిధామ్నే వామదేవాత్మనే కవచాయ హుమ్ |
ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే
ఓం వాం రౌం అలుప్తశక్తిధామ్నే సద్యోజాతాత్మనే నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే
ఓం యం రః అనాదిశక్తిధామ్నే సర్వాత్మనే అస్త్రాయ ఫట్ ||

 

భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్విమికః ||

Sri Shiva Kavacham

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *