Sri Panchamukha Hanuman Kavacham – శ్రీ పంచముఖ హనుమత్కవచం

Hanuma, Stotram Jun 19, 2023

[ad_1]

ఓం అస్య శ్రీ పంచముఖహనుమన్మంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః | గాయత్రీఛందః | పంచముఖవిరాట్ హనుమాన్ దేవతా | హ్రీం బీజమ్ | శ్రీం శక్తిః | క్రౌం కీలకమ్ | క్రూం కవచమ్ | క్రైం అస్త్రాయ ఫట్ | ఇతి దిగ్బంధః |

శ్రీ గరుడ ఉవాచ |
అథ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి శృణు సర్వాంగసుందరి |
యత్కృతం దేవదేవేన ధ్యానం హనుమతః ప్రియమ్ || ౧ ||

పంచవక్త్రం మహాభీమం త్రిపంచనయనైర్యుతమ్ |
బాహుభిర్దశభిర్యుక్తం సర్వకామార్థసిద్ధిదమ్ || ౨ ||

పూర్వం తు వానరం వక్త్రం కోటిసూర్యసమప్రభమ్ |
దంష్ట్రాకరాళవదనం భృకుటీకుటిలేక్షణమ్ || ౩ ||

అస్యైవ దక్షిణం వక్త్రం నారసింహం మహాద్భుతమ్ |
అత్యుగ్రతేజోవపుషం భీషణం భయనాశనమ్ || ౪ ||

పశ్చిమం గారుడం వక్త్రం వక్రతుండం మహాబలమ్ ||
సర్వనాగప్రశమనం విషభూతాదికృంతనమ్ || ౫ ||

ఉత్తరం సౌకరం వక్త్రం కృష్ణం దీప్తం నభోపమమ్ |
పాతాళసింహవేతాలజ్వరరోగాదికృంతనమ్ || ౬ ||

ఊర్ధ్వం హయాననం ఘోరం దానవాంతకరం పరమ్ |
యేన వక్త్రేణ విప్రేంద్ర తారకాఖ్యం మహాసురమ్ || ౭ ||

జఘాన శరణం తత్స్యాత్సర్వశత్రుహరం పరమ్ |
ధ్యాత్వా పంచముఖం రుద్రం హనుమంతం దయానిధిమ్ || ౮ ||

ఖడ్గం త్రిశూలం ఖట్వాంగం పాశమంకుశపర్వతమ్ |
ముష్టిం కౌమోదకీం వృక్షం ధారయంతం కమండలుమ్ || ౯ ||

భిందిపాలం జ్ఞానముద్రాం దశభిర్మునిపుంగవమ్ |
ఏతాన్యాయుధజాలాని ధారయంతం భజామ్యహమ్ || ౧౦ ||

ప్రేతాసనోపవిష్టం తం సర్వాభరణభూషితమ్ |
దివ్యమాల్యాంబరధరం దివ్యగంధానులేపనమ్ || ౧౧ ||

సర్వాశ్చర్యమయం దేవం హనుమద్విశ్వతోముఖమ్ |

పంచాస్యమచ్యుతమనేకవిచిత్రవర్ణం
వక్త్రం శశాంకశిఖరం కపిరాజవర్యమ్ |
పీతాంబరాదిముకుటైరుపశోభితాంగం
పింగాక్షమాద్యమనిశం మనసా స్మరామి || ౧౨ ||

మర్కటేశం మహోత్సాహం సర్వశత్రుహరం పరమ్ |
శత్రుం సంహర మాం రక్ష శ్రీమన్నాపదముద్ధర || ౧౩ ||

ఓం హరిమర్కట మర్కట మంత్రమిదం పరిలిఖ్యతి లిఖ్యతి వామతలే |
యది నశ్యతి నశ్యతి శత్రుకులం యది ముంచతి ముంచతి వామలతా || ౧౪ ||

ఓం హరిమర్కటాయ స్వాహా |

ఓం నమో భగవతే పంచవదనాయ పూర్వకపిముఖాయ సకలశత్రుసంహారకాయ స్వాహా |
ఓం నమో భగవతే పంచవదనాయ దక్షిణముఖాయ కరాళవదనాయ నరసింహాయ సకలభూతప్రమథనాయ స్వాహా |
ఓం నమో భగవతే పంచవదనాయ పశ్చిమముఖాయ గరుడాననాయ సకలవిషహరాయ స్వాహా |
ఓం నమో భగవతే పంచవదనాయ ఉత్తరముఖాయ ఆదివరాహాయ సకలసంపత్కరాయ స్వాహా |
ఓం నమో భగవతే పంచవదనాయ ఊర్ధ్వముఖాయ హయగ్రీవాయ సకలజనవశంకరాయ స్వాహా |

ఓం అస్య శ్రీ పంచముఖహనుమన్మంత్రస్య శ్రీరామచంద్ర ఋషిః | అనుష్టుప్ఛందః | పంచముఖవీరహనుమాన్ దేవతా | హనుమాన్ ఇతి బీజమ్ | వాయుపుత్ర ఇతి శక్తిః | అంజనీసుత ఇతి కీలకమ్ |
శ్రీరామదూతహనుమత్ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |
ఇతి ఋష్యాదికం విన్యసేత్ ||

ఓం అంజనీసుతాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం రుద్రమూర్తయే తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం వాయుపుత్రాయ మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం అగ్నిగర్భాయ అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం రామదూతాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం పంచముఖహనుమతే కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |
ఇతి కరన్యాసః ||

ఓం అంజనీసుతాయ హృదయాయ నమః |
ఓం రుద్రమూర్తయే శిరసే స్వాహా |
ఓం వాయుపుత్రాయ శిఖాయై వషట్ |
ఓం అగ్నిగర్భాయ కవచాయ హుమ్ |
ఓం రామదూతాయ నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం పంచముఖహనుమతే అస్త్రాయ ఫట్ |
పంచముఖహనుమతే స్వాహా |
ఇతి దిగ్బంధః ||

అథ ధ్యానమ్ |
వందే వానరనారసింహఖగరాట్క్రోడాశ్వవక్త్రాన్వితం
దివ్యాలంకరణం త్రిపంచనయనం దేదీప్యమానం రుచా |
హస్తాబ్జైరసిఖేటపుస్తకసుధాకుంభాంకుశాద్రిం హలం
ఖట్వాంగం ఫణిభూరుహం దశభుజం సర్వారివీరాపహమ్ |

అథ మంత్రః |
ఓం శ్రీరామదూతాయ ఆంజనేయాయ వాయుపుత్రాయ మహాబలపరాక్రమాయ సీతాదుఃఖనివారణాయ లంకాదహనకారణాయ మహాబలప్రచండాయ ఫాల్గునసఖాయ కోలాహలసకలబ్రహ్మాండవిశ్వరూపాయ
సప్తసముద్రనిర్లంఘనాయ పింగళనయనాయామితవిక్రమాయ సూర్యబింబఫలసేవనాయ దుష్టనివారణాయ దృష్టినిరాలంకృతాయ సంజీవినీసంజీవితాంగదలక్ష్మణమహాకపిసైన్యప్రాణదాయ
దశకంఠవిధ్వంసనాయ రామేష్టాయ మహాఫాల్గునసఖాయ సీతాసహితరామవరప్రదాయ షట్ప్రయోగాగమపంచముఖవీరహనుమన్మంత్రజపే వినియోగః |

ఓం హరిమర్కటమర్కటాయ బంబంబంబంబం వౌషట్ స్వాహా |
ఓం హరిమర్కటమర్కటాయ ఫంఫంఫంఫంఫం ఫట్ స్వాహా |
ఓం హరిమర్కటమర్కటాయ ఖేంఖేంఖేంఖేంఖేం మారణాయ స్వాహా |
ఓం హరిమర్కటమర్కటాయ లుంలుంలుంలుంలుం ఆకర్షితసకలసంపత్కరాయ స్వాహా |
ఓం హరిమర్కటమర్కటాయ ధంధంధంధంధం శత్రుస్తంభనాయ స్వాహా |

ఓం టంటంటంటంటం కూర్మమూర్తయే పంచముఖవీరహనుమతే పరయంత్రపరతంత్రోచ్చాటనాయ స్వాహా |
ఓం కంఖంగంఘంఙం చంఛంజంఝంఞం టంఠండంఢంణం తంథందంధంనం పంఫంబంభంమం యంరంలంవం శంషంసంహం ళంక్షం స్వాహా |
ఇతి దిగ్బంధః |

ఓం పూర్వకపిముఖాయ పంచముఖహనుమతే టంటంటంటంటం సకలశత్రుసంహరణాయ స్వాహా |
ఓం దక్షిణముఖాయ పంచముఖహనుమతే కరాళవదనాయ నరసింహాయ ఓం హ్రాం హ్రీం హ్రూం హ్రైం హ్రౌం హ్రః సకలభూతప్రేతదమనాయ స్వాహా |
ఓం పశ్చిమముఖాయ గరుడాననాయ పంచముఖహనుమతే మంమంమంమంమం సకలవిషహరాయ స్వాహా |
ఓం ఉత్తరముఖాయ ఆదివరాహాయ లంలంలంలంలం నృసింహాయ నీలకంఠమూర్తయే పంచముఖహనుమతే స్వాహా |
ఓం ఊర్ధ్వముఖాయ హయగ్రీవాయ రుంరుంరుంరుంరుం రుద్రమూర్తయే సకలప్రయోజననిర్వాహకాయ స్వాహా |

ఓం అంజనీసుతాయ వాయుపుత్రాయ మహాబలాయ సీతాశోకనివారణాయ శ్రీరామచంద్రకృపాపాదుకాయ మహావీర్యప్రమథనాయ బ్రహ్మాండనాథాయ కామదాయ పంచముఖవీరహనుమతే స్వాహా |

భూతప్రేతపిశాచబ్రహ్మరాక్షసశాకినీడాకిన్యంతరిక్షగ్రహ-పరయంత్రపరతంత్రోచ్చటనాయ స్వాహా |
సకలప్రయోజననిర్వాహకాయ పంచముఖవీరహనుమతే శ్రీరామచంద్రవరప్రసాదాయ జంజంజంజంజం స్వాహా |

ఇదం కవచం పఠిత్వా తు మహాకవచం పఠేన్నరః |
ఏకవారం జపేత్ స్తోత్రం సర్వశత్రునివారణమ్ || ౧౫ ||

ద్వివారం తు పఠేన్నిత్యం పుత్రపౌత్రప్రవర్ధనమ్ |
త్రివారం చ పఠేన్నిత్యం సర్వసంపత్కరం శుభమ్ || ౧౬ ||

చతుర్వారం పఠేన్నిత్యం సర్వరోగనివారణమ్ |
పంచవారం పఠేన్నిత్యం సర్వలోకవశంకరమ్ || ౧౭ ||

షడ్వారం చ పఠేన్నిత్యం సర్వదేవవశంకరమ్ |
సప్తవారం పఠేన్నిత్యం సర్వసౌభాగ్యదాయకమ్ || ౧౮ ||

అష్టవారం పఠేన్నిత్యమిష్టకామార్థసిద్ధిదమ్ |
నవవారం పఠేన్నిత్యం రాజభోగమవాప్నుయాత్ || ౧౯ ||

దశవారం పఠేన్నిత్యం త్రైలోక్యజ్ఞానదర్శనమ్ |
రుద్రావృత్తిం పఠేన్నిత్యం సర్వసిద్ధిర్భవేద్ధృవమ్ || ౨౦ ||

నిర్బలో రోగయుక్తశ్చ మహావ్యాధ్యాదిపీడితః |
కవచస్మరణేనైవ మహాబలమవాప్నుయాత్ || ౨౧ ||

ఇతి సుదర్శనసంహితాయాం శ్రీరామచంద్రసీతాప్రోక్తం శ్రీ పంచముఖహనుమత్కవచం సంపూర్ణం ||

మరిన్ని శ్రీ హనుమాన్ స్తోత్రాలు పఠించండి.

[ad_2]

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *