Sri Narasimha Stotram 2 – శ్రీ నృసింహ స్తోత్రం – ౨

Narasimha swamy stotra, Stotram Jun 19, 2023

కున్దేన్దుశఙ్ఖవర్ణః కృతయుగభగవాన్పద్మపుష్పప్రదాతా
త్రేతాయాం కాఞ్చనాభిః పునరపి సమయే ద్వాపరే రక్తవర్ణః |
శఙ్కో సమ్ప్రాప్తకాలే కలియుగసమయే నీలమేఘశ్చ నాభా
ప్రద్యోతసృష్టికర్తా పరబలమదనః పాతు మాం నారసింహః || ౧ ||

నాసాగ్రం పీనగణ్డం పరబలమదనం బద్ధకేయురహారం
వజ్రం దంష్ట్రాకరాలం పరిమితగణనః కోటిసూర్యాగ్నితేజః |
గాంభీర్యం పిఙ్గలాక్షం భ్రుకిటతముఖం కేశకేశార్ధభాగం
వన్దే భీమాట్టహాసం త్రిభువనజయః పాతు మాం నారసింహః || ౨ ||

పాదద్వన్ద్వం ధరిత్ర్యాం పటుతరవిపులం మేరుమధ్యాహ్నసేతుం
నాభిం బ్రహ్మాణ్డసిన్ధో హృదయమభిముఖం భూతవిద్వాంసనేతః |
ఆహుశ్చక్రం తస్య బాహుం కులిశనఖముఖం చన్ద్రసూర్యాగ్నినేత్రమ్ |
వక్త్రం వహ్న్యస్య విద్యస్సురగణవినుతః పాతు మాం నారసింహః || ౩ ||

ఘోరం భీమం మహోగ్రం స్ఫటికకుటిలతా భీమపాలం పలాక్షం
చోర్ధ్వం కేశం ప్రలయశశిముఖం వజ్రదంష్ట్రాకరాలమ్ |
ద్వాత్రింశద్బాహుయుగ్మం పరిఖగదాత్రిశూలపాశపాణ్యగ్నిధార
వన్దే భీమాట్టహాసం లఖగుణవిజయః పాతు మాం నారసింహః || ౪ ||

గోకణ్ఠం దారుణాన్తం వనవరవిదిపీ డిండిడిండోటడింభం
డింభం డింభం డిడింభం దహమపి దహమః ఝంప్రఝంప్రేస్తు ఝంప్రైః |
తుల్యస్తుల్యస్తుతుల్య త్రిఘుమ ఘుమఘుమాం కుఙ్కుమాం కుఙ్కుమాఙ్గం
ఇత్యేవం నారసింహం పూర్ణచన్ద్రం వహతి కుకుభః పాతు మాం నారసింహః || ౫ ||

భూభృద్భూభుజఙ్గం మకరకరకర ప్రజ్వలజ్జ్వాలమాలం
ఖర్జర్జం ఖర్జఖర్జం ఖజఖజఖజితం ఖర్జఖర్జర్జయన్తమ్ |
భోభాగం భోగభాగం గగ గగ గహనం కద్రుమ ధృత్య కణ్ఠం
స్వచ్ఛం పుచ్ఛం సుకచ్ఛం స్వచితహితకరః పాతు మాం నారసింహః || ౬ ||

ఝుంఝుంఝుంకారకారం జటమటిజననం జానురూపం జకారం
హంహంహం హంసరూపం హయశత కకుభం అట్టహాసం వివేశమ్ |
వంవంవం వాయువేగం సురవరవినుతం వామనాక్షం సురేశం
లంలంలం లాలితాక్షం లఖగుణవిజయః పాతు మాం నారసింహః || ౭ ||

యం దృష్ట్వా నారసింహం వికృతనఖముఖం తీక్ష్ణదంష్ట్రాకరాలం
పిఙ్గాక్షం స్నిగ్ధవర్ణం జితవపుసదృశః కుంచితాగ్రోగ్రతేజాః |
భీతాశ్చా దానవేన్ద్రాస్సురభయవినుతిశ్శక్తినిర్ముక్తహస్తం
నాశాస్యం కిం కమేతం క్షపితజనకజః పాతు మాం నారసింహః || ౮ ||

శ్రీవత్సాఙ్కం త్రినేత్రం శశిధరధవలం చక్రహస్తం సురేశం
వేదాఙ్గం వేదనాదం వినుతతనువిదం వేదరూపం స్వరూపమ్ |
హోంహోం హోంకారకారం హుతవహ నయనం ప్రజ్వలజ్వాల పాక్షం
క్షంక్షంక్షం బీజరూపం నరహరి వినుతః పాతు మాం నారసింహః || ౯ ||

అహో వీర్యమహో శౌర్యం మహాబలపరాక్రమమ్ |
నారసింహం మహాదేవం అహోబలమహాబలమ్ || ౧౦ ||

జ్వాలాహోబలమాలోలః క్రోడాకారం చ భార్గవమ్ |
యోగానన్దశ్చత్రవట పావనా నవమూర్తయే || ౧౧ ||

శ్రీమన్నృసింహ విభవే గరుడధ్వజాయ
తాపత్రయోపశమనాయ భవౌషధాయ |
తృష్ణాది వృశ్చిక జలాగ్నిభుజఙ్గ రోగ-
క్లేశవ్యయాయ హరయే గురవే నమస్తే ||

ఇతి శ్రీ నృసింహ స్తోత్రం |

మరిన్ని శ్రీ నృసింహ స్తోత్రాలు చూడండి.

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *