Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika – శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం – పూర్వపీఠిక-

Lalitha stotram, Stotram Jun 20, 2023

Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika

సకుంకుమవిలేపనా-మళిక చుంబికస్తూరికాం
సమందహసితేక్షణాం-సశరచాపపాశాంకుశామ్ |
అశేషజనమోహినీ-మరుణమాల్యభూషామ్బరాం
జపాకుసుమభాసురాం-జపవిధౌ స్మరేదమ్బికామ్ ||

అగస్త్య ఉవాచ-
హయగ్రీవ దయాసింధో భగవన్భక్తవత్సల |
త్వత్తశ్శ్రుతమశేషేణ శ్రోతవ్యం యద్యదస్తి తత్ || ౧ ||

రహస్యం నామసాహస్రమపి తత్సంశ్రుతం మయా |
ఇతఃపరం చ మే నాస్తి శ్రోతవ్యమితి నిశ్చయః || ౨ ||

తథాపి మమ చిత్తస్య పర్యాప్తిర్నైవ జాయతే |
కార్త్స్న్యార్థః ప్రాప్య ఇత్యేవ శోచయిష్యామ్యహం ప్రభో || ౩ ||

కిమిదం కారణం బ్రూహి జ్ఞాతవ్యాంశోపి వా పునః |
అస్తిచేన్మమ తం బ్రూహి బ్రూహీత్యుక్త్వా ప్రణమ్య తమ్ || ౪ ||

సూత ఉవాచ-
సమావలంబే తత్పాదయుగళం కలశోద్భవః |
హయాననో భీతభీతః కిమిదం కిమిదంత్వితి || ౫ ||

ముంచ ముంచేతి తం చోక్త్వా చింతాక్రాంతో బభూవ సః |
చిరం విచార్య నిశ్చిన్వన్వక్తవ్యం న మయేత్యసౌ || ౬ ||

తూష్ణీం స్థితఃస్మరన్నాజ్ఞాం లలితాంబాకృతాం పురా |
తం ప్రణమ్యైవ స మునిస్తత్పాదా వత్యజన్ స్థితః || ౭ ||

వర్షత్రయావధి తదా గురుశిష్యౌ తథా స్థితౌ |
తచ్ఛృణ్వంతశ్చ పశ్యంతస్సర్వలోకాస్సువిస్మితాః || ౮ ||

తత్ర శ్రీ లలితాదేవీ కామేశ్వరసమన్వితా |
ప్రాదుర్భూతా రహస్యేవం హయగ్రీవమవోచత || ౯ ||

శ్రీ దేవ్యువాచ-
అశ్వాననావయోః ప్రీతిశ్శాస్త్రవిశ్వాసినే త్వయా |
రాజ్యం దేయం శిరో దేయం న దేయా షోడశాక్షరీ || ౧౦ ||

స్వమాతృజారవద్గోప్యా విద్యైషేత్యాగమా జగుః |
తతోఽతిగోపనీయా మే సర్వపూర్తికరీ స్తుతిః || ౧౧ ||

మయా కామేశ్వరేణాపి కృతా సా గోపితా భృశమ్ |
మదాజ్ఞయా వచోదేవ్యశ్చక్రుర్నామసహస్రకమ్ || ౧౨ ||

ఆవాభ్యాం కథితం ముఖ్యం సర్వపూర్తికరం స్తవమ్ |
సర్వక్రియాణాం వైకల్యపూర్తిర్యజ్జపతో భవేత్ || ౧౩ ||

సర్వపూర్తికరం తస్మాదిదం నామ కృతం మయా |
తద్బ్రూహిత్వమగస్త్యాయ పాత్రభూతో న సంశయః || ౧౪ ||

పత్న్యస్య లోపాముద్రాఖ్యా మాముపాస్తేఽతిభక్తితః |
అయం చ నితరాం భక్తస్తస్మాదస్యవదస్వ తత్ || ౧౫ ||

అముఞ్చమానస్త్వత్పాదౌ వర్షత్రయమసౌ స్థితః |
ఏతత్ జ్ఞాతుమతో భక్త్యా హీదమేవ నిదర్శనమ్ || ౧౬ ||

చిత్తపర్యాప్తి రేతస్యనాన్యథా సంభవిష్యతి |
సర్వపూర్తికరం తస్మాదనుజ్ఞాతో మయా వద || ౧౭ ||

సూత ఉవాచ-
ఇత్యుక్త్వాంతర్దధావమ్బా కామేశ్వరసమన్వితా |
అథోత్థాప్య హయగ్రీవః పాణిభ్యాం కుంభసంభవమ్ || ౧౮ ||

హయగ్రీవ ఉవాచ-
సంస్థాప్య నికటే వాచమువాచ భృశవిస్మితః |
కృతార్థోసి కృతార్థోసి కృతార్థోసి ఘటోద్భవ || ౧౯ ||

త్వత్సమో లలితాభక్తో నాస్తి నాస్తి జగత్త్రయే |
యేనాగస్త్య స్వయం దేవీ తవ వక్తవ్య మన్వశాత్ || ౨౦ ||

సచ్ఛిష్యేణ త్వయాహం చ దృష్టవానస్మి తాం శివామ్ |
యతన్తే యద్దర్శనాయ బ్రహ్మవిష్ణ్వీశపూర్వకాః || ౨౧ ||

అతఃపరం తే వక్ష్యామి సర్వపూర్తికరం స్తవమ్ |
యస్య స్మరణమాత్రేణ పర్యాప్తిస్తే భవేద్ధృది || ౨౨ ||

రహస్యనామసాహస్రాదతిగుహ్యతమం మునే |
ఆవశ్యకం తతో హ్యేతల్లలితాం సముపాసతామ్ || ౨౩ ||

తదహం తే ప్రవక్ష్యామి లలితాంబానుశాసనాత్ |
శ్రీమత్పంచదశాక్షర్యాః కాదివర్ణక్రమాన్మునే || ౨౪ ||

పృథగ్వింశతినామాని కథితాని ఘటోద్భవ |
ఆహత్య నామ్నాం త్రిశతీ సర్వసంపూర్తికారిణీ || ౨౫ ||

రహస్యాతిరహస్యైషా గోపనీయా ప్రయత్నతః |
తాం శృణుష్వ మహాభాగ సావధానేన చేతసా || ౨౬ ||

కేవలం నామబుద్ధిస్తే న కార్యా తేషు కుంభజ |
మంత్రాత్మకత్వమేతేషాం నామ్నాం నామాత్మతాపి చ || ౨౭ ||

తస్మాదేకాగ్రమనసా శ్రోతవ్యం భవతా మునే |
ఇత్యుక్త్వా తు హయగ్రీవః ప్రోచే నామశతత్రయమ్ || ౨౮ ||

 

మరిన్ని శ్రీ లలితా స్తోత్రాలు  చూడండి.

Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *