Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika – శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రం

Lalitha stotram, Stotram Jun 20, 2023

Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika

|| అథోత్తరభాగే ఫలశ్రుతిః ||

ఇత్యేతన్నామసాహస్రం కథితం తే ఘటోద్భవ |
రహస్యానాం రహస్యం చ లలితాప్రీతిదాయకమ్ || ౧ ||

అనేన సదృశం స్తోత్రం న భూతం న భవిష్యతి |
సర్వరోగప్రశమనం సర్వసంపత్ప్రవర్ధనమ్ || ౨ ||

సర్వాపమృత్యుశమనం కాలమృత్యునివారణమ్ |
సర్వాజ్వరార్తిశమనం దీర్ఘాయుష్యప్రదాయకమ్ || ౩ ||

పుత్రప్రదమపుత్రాణాం పురుషార్థప్రదాయకమ్ |
ఇదం విశేషాచ్ఛ్రీదేవ్యాః స్తోత్రం ప్రీతివిధాయకమ్ || ౪ ||

జపేన్నిత్యం ప్రయత్నేన లలితోప్రాస్తితత్పరః |
ప్రాతస్స్నాత్వా విధానేన సంధ్యాకర్మ సమాప్య చ || ౫ ||

పూజాగృహం తతో గత్వా చక్రరాజం సమర్చయేత్ |
విద్వాన్ జపేత్సహస్రం వా త్రిశతం శతమేవ వా || ౬ ||

రహస్యనామసాహస్రమిదం పశ్చాత్పఠేన్నరః |
జన్మమధ్యే సకృచ్చాపి య ఏతత్పఠతే సుధీః || ౭ ||

తస్య పుణ్యఫలం వక్ష్యే శృణు త్వం కుంభసంభవ |
గంగాదిసర్వతీర్థేషు యస్స్నాయాత్కోటిజన్మసు || ౮ ||

కోటిలింగప్రతిష్ఠాం చ యః కుర్యాదవిముక్తకే |
కురుక్షేత్రే తు యో దద్యాత్కోటివారం రవిగ్రహే || ౯ ||

కోటీస్సువర్ణభారాణాం శ్రోత్రియేషు ద్విజాతిషు |
కోటిం చ హయమేధానామాహరేద్గాంగరోధసి || ౧౦ ||

ఆచరేత్కూపకోటీర్యో నిర్జలే మరుభూతలే |
దుర్భిక్షే యః ప్రతిదినం కోటిబ్రాహ్మణభోజనమ్ || ౧౧ ||

శ్రద్ధయా పరయా కుర్యాత్సహస్రపరివత్సరాన్ |
తత్పుణ్యం కోటిగుణితం భవేత్పుణ్యమనుత్తమమ్ || ౧౨ ||

రహస్యనామసాహస్రే నామ్నోప్యేకస్య కీర్తనాత్ |
రహస్యనామసాహస్రే నామైకమపి యః పఠేత్ || ౧౩ ||

తస్య పాపాని నశ్యంతి మహాంత్యపి న సంశయః |
నిత్యకర్మాననుష్ఠానాన్నిషిద్ధకరణాదపి || ౧౪ ||

యత్పాపం జాయతే పుంసాం తత్సర్వం నశ్యతి ధ్రువమ్ |
బహునాత్ర కిముక్తేన శృణు త్వం కుంభసంభవ || ౧౫ ||

అత్రైకనామ్నో యా శక్తిః పాతకానాం నివర్తనే |
తన్నివర్త్యమఘం కర్తుం నాలం లోకాశ్చతుర్దశ || ౧౬ ||

యస్త్యక్త్వా నామసాహస్రం పాపహానిమభీప్సతి |
స హి శీతనివృత్త్యర్థం హిమశైలం నిషేవతే || ౧౭ ||

భక్తో యః కీర్తయేన్నిత్యమిదం నామసహస్రకమ్ |
తస్మై శ్రీలలితాదేవీ ప్రీతాభీష్టం ప్రయచ్ఛతి || ౧౮ ||

అకీర్తయన్నిదం స్తోత్రం కథం భక్తో భవిష్యతి |
నిత్యం సంకీర్తనాశక్తః కీర్తయేత్పుణ్యవాసరే || ౧౯ ||

సంక్రాంతౌ విషువే చైవ స్వజన్మత్రితయేఽయనే |
నవమ్యాం వా చతుర్దశ్యాం సితాయాం శుక్రవాసరే || ౨౦ ||

కీర్తయేన్నామసాహస్రం పౌర్ణమాస్యాం విశేషతః |
పౌర్ణమాస్యాం చంద్రబింబే ధ్యాత్వా శ్రీలలితాంబికామ్ || ౨౧ ||

పంచోపచారైస్సంపూజ్య పఠేన్నామసాహస్రకమ్ |
సర్వేరోగాః ప్రణశ్యంతి దీర్ఘాయుష్యం చ విందతి || ౨౨ ||

అయమాయుష్కరో నామ ప్రయోగః కల్పచోదితః |
జ్వరార్తం శిరసి స్పృష్ట్వా పఠేన్నామసహస్రకమ్ || ౨౩ ||

తత్‍క్షణాత్ప్రశమం యాతి శిరోబాధా జ్వరోపిచ |
సర్వవ్యాధినివృత్త్యర్థం స్పష్ట్వా భస్మ పఠేదిదమ్ || ౨౪ ||

తద్భస్మధారణాదేవ నశ్యంతి వ్యాధయః క్షణాత్ |
జలం సమ్మంత్ర్య కుంభస్థం నామసాహస్రతో మునే || ౨౫ ||

అభిషించేద్గ్రహగస్తాన్ గ్రహా నశ్యంతి తత్‍క్షణాత్ |
సుధాసాగరమధ్యస్థాం ధ్యాత్వా శ్రీలలితాంబికామ్ || ౨౬ ||

యః పఠేన్నామసాహస్రం విషం తస్య వినశ్యతి |
వంధ్యానాం పుత్రలాభాయ నామసాహస్రమంత్రితమ్ || ౨౭ ||

నవనీతం ప్రదద్యాత్తు పుత్రలాభో భవేద్ధ్రువమ్ |
దేవ్యాః పాశేన సంబద్ధా మాకృష్టామంకుశేన చ || ౨౮ ||

ధ్యాత్వాభీష్టాంస్త్రియం రాత్రౌ జపేన్నామసహస్రకమ్ |
ఆయాతి స్వసమీపం సా యద్యప్యంతఃపురం గతా || ౨౯ ||

రాజాకర్షణకామశ్చేద్రాజావసథదిఙ్ముఖః |
త్రిరాత్రం యః పఠేదేతత్ శ్రీదేవీధ్యానతత్పరః || ౩౦ ||

స రాజా పారవశ్యేన తురంగం వా మతంగజమ్ |
ఆరుహ్యాయాతి నికటం దాసవత్ప్రణిపత్య చ || ౩౧ ||

తస్మై రాజ్యం చ కోశం చ దద్యాదేవ వశం గతః |
రహస్యనామసాహస్రం యః కీర్తయతి నిత్యశః || ౩౨ ||

తన్ముఖాలోకమాత్రేణ ముహ్యేల్లోకత్రయం మునే |
యస్త్విదం నామసాహస్రం సకృత్పఠతి శక్తిమాన్ || ౩౩ ||

తస్య యే శత్రవస్తేషాం నిహంతా శరభేశ్వరః |
యో వాభిచారం కురుతే నామసాహస్రపాఠకే || ౩౪ ||

నిర్వర్త్య తత్క్రియా హన్యాత్ తం వై ప్రత్యంగిరాస్స్వయమ్ |
యే క్రూరదృష్ట్యా వీక్షంతే నామసాహస్రపాఠకమ్ || ౩౫ ||

తానంధాన్కురుతే క్షిపం స్వయం మార్తాండభైరవః |
ధనం యో హరతే చోరైర్నామసాహస్రజాపినః || ౩౬ ||

యత్ర యత్ర స్థితం వాపి క్షేత్రపాలో నిహంతి తమ్ |
విద్యాసు కురుతే వాదం యో విద్వాన్నామజాపినా || ౩౭ ||

తస్య వాక్ స్తంభనం సద్యః కరోతి నకులేశ్వరీ |
యో రాజా కురుతే వైరం నామసాహస్రజాపినా || ౩౮ ||

చతురంగబలం తస్య దండినీ సంహారేత్స్వయమ్ |
యః పఠేన్నామసాహస్రం షణ్మాసం భక్తిసంయుతః || ౩౯ ||

Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *