Sri Lakshmi Narasimha Sahasranama Stotram – శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ సహస్రనామ స్తోత్రం

Narasimha swamy stotra, Stotram Jun 20, 2023

ఓం అస్య శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ దివ్య సహస్రనామస్తోత్రమహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః శ్రీలక్ష్మీనృసింహ దేవతా క్ష్రౌం ఇతి బీజం శ్రీం ఇతి శక్తిః నఖదంష్ట్రాయుధాయేతి కీలకం మన్త్రరాజ శ్రీలక్ష్మీనృసింహ ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః |

ధ్యానమ్ |
సత్యజ్ఞానసుఖస్వరూపమమలం క్షీరాబ్ధిమధ్యస్థితం
యోగారూఢమతిప్రసన్నవదనం భూషాసహస్రోజ్జ్వలమ్ |
త్ర్యక్షం చక్రపినాకసాభయకరాన్బిభ్రాణమర్కచ్ఛవిం
ఛత్రీభూతఫణీంద్రమిందుధవళం లక్ష్మీనృసింహం భజే || ౧

లక్ష్మీ చారుకుచద్వన్ద్వకుంకుమాంకితవక్షసే |
నమో నృసింహనాథాయ సర్వమంగళమూర్తయే || ౨

ఉపాస్మహే నృసింహాఖ్యం బ్రహ్మ వేదాంతగోచరమ్ |
భూయోల్లాసితసంసారచ్ఛేదహేతుం జగద్గురుమ్ || ౩

బ్రహ్మోవాచ |
ఓం నమో నారసింహాయ వజ్రదంష్ట్రాయ వజ్రిణే |
వజ్రదేహాయ వజ్రాయ నమో వజ్రనఖాయ చ || ౧ ||

వాసుదేవాయ వన్ద్యాయ వరదాయ వరాత్మనే |
వరదాభయహస్తాయ వరాయ వరరూపిణే || ౨ ||

వరేణ్యాయ వరిష్ఠాయ శ్రీవరాయ నమో నమః |
ప్రహ్లాదవరదాయైవ ప్రత్యక్షవరదాయ చ || ౩ ||

పరాత్పరాయ పారాయ పవిత్రాయ పినాకినే |
పావనాయ ప్రసన్నాయ పాశినే పాపహారిణే || ౪ ||

పురుష్టుతాయ పుణ్యాయ పురుహూతాయ తే నమః |
తత్పూరుషాయ తథ్యాయ పురాణపురుషాయ చ || ౫ ||

పురోధసే పూర్వజాయ పుష్కరాక్షాయ తే నమః |
పుష్పహాసాయ హాసాయ మహాహాసాయ శార్ఙ్గిణే || ౬ ||

సింహరాజాయ సింహాయ జగద్వన్ద్యాయ తే నమః |
అట్టహాసాయ రోషాయ జ్వాలాహాసాయ తే నమః || ౭ ||

భూతావాసాయ వాసాయ శ్రీనివాసాయ ఖడ్గినే |
ఖడ్గజిహ్వాయ సింహాయ ఖడ్గవాసాయ తే నమః || ౮ ||

నమో మూలాధివాసాయ ధర్మవాసాయ ధర్మిణే |
ధనంజయాయ ధన్యాయ నమో మృత్యుంజయాయ చ || ౯ ||

శుభంజయాయ సూత్రాయ నమః శత్రుంజయాయ చ |
నిరంజనాయ నీరాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే || ౧౦ ||

నిష్ప్రపంచాయ నిర్వాణప్రదాయ నిబిడాయ చ |
నిరాలంబాయ నీలాయ నిష్కళాయ కళాత్మనే || ౧౧ ||

నిమేషాయ నిబంధాయ నిమేషగమనాయ చ | [** నిబద్ధాయ **]
నిర్ద్వంద్వాయ నిరాశాయ నిశ్చయాయ నిజాయ చ || ౧౨ ||

నిర్మలాయ నిదానాయ నిర్మోహాయ నిరాకృతే |
నమో నిత్యాయ సత్యాయ సత్కర్మనిరతాయ చ || ౧౩ ||

సత్యధ్వజాయ ముంజాయ ముంజకేశాయ కేశినే |
హరికేశాయ కేశాయ గుడాకేశాయ వై నమః || ౧౪ ||

సుకేశాయోర్ధ్వకేశాయ కేశిసంహారకాయ చ |
జలేశాయ స్థలేశాయ పద్మేశాయోగ్రరూపిణే || ౧౫ ||

పుష్పేశాయ కులేశాయ కేశవాయ నమో నమః |
సూక్తికర్ణాయ సూక్తాయ రక్తజిహ్వాయ రాగిణే || ౧౬ ||

దీప్తరూపాయ దీప్తాయ ప్రదీప్తాయ ప్రలోభినే |
ప్రసన్నాయ ప్రబోధాయ ప్రభవే విభవే నమః || ౧౭ ||

ప్రభంజనాయ పాంథాయ ప్రమాయప్రతిమాయ చ |
ప్రకాశాయ ప్రతాపాయ ప్రజ్వలాయోజ్జ్వలాయ చ || ౧౮ ||

జ్వాలామాలాస్వరూపాయ జ్వాలజిహ్వాయ జ్వాలినే |
మహాజ్వాలాయ కాలాయ కాలమూర్తిధరాయ చ || ౧౯ ||

కాలాంతకాయ కల్పాయ కలనాయ కలాయ చ |
కాలచక్రాయ చక్రాయ షట్చక్రాయ చ చక్రిణే || ౨౦ ||

అక్రూరాయ కృతాంతాయ విక్రమాయ క్రమాయ చ |
కృత్తినే కృత్తివాసాయ కృతఘ్నాయ కృతాత్మనే || ౨౧ ||

సంక్రమాయ చ క్రుద్ధాయ క్రాంతలోకత్రయాయ చ |
అరూపాయ సరూపాయ హరయే పరమాత్మనే || ౨౨ ||

అజయాయాదిదేవాయ హ్యక్షయాయ క్షయాయ చ |
అఘోరాయ సుఘోరాయ ఘోరఘోరతరాయ చ || ౨౩ ||

నమోఽస్తు ఘోరవీర్యాయ లసద్ఘోరాయ తే నమః |
ఘోరాధ్యక్షాయ దక్షాయ దక్షిణార్హాయ శంభవే || ౨౪ ||

అమోఘాయ గుణౌఘాయ హ్యనఘాయాఘహారిణే |
మేఘనాదాయ నాదాయ తుభ్యం మేఘాత్మనే నమః || ౨౫ || [** నాథాయ **]

మేఘవాహనరూపాయ మేఘశ్యామాయ మాలినే |
వ్యాలయజ్ఞోపవీతాయ వ్యాఘ్రదేహాయ తే నమః || ౨౬ ||

వ్యాఘ్రపాదాయ తే వ్యాఘ్రకర్మణే వ్యాపకాయ చ |
వికటాస్యాయ వీర్యాయ విష్టరశ్రవసే నమః || ౨౭ ||

వికీర్ణనఖదంష్ట్రాయ నఖదంష్ట్రాయుధాయ చ |
విశ్వక్సేనాయ సేనాయ విహ్వలాయ బలాయ చ || ౨౮ ||

విరూపాక్షాయ వీరాయ విశేషాక్షాయ సాక్షిణే |
వీతశోకాయ విత్తాయ విస్తీర్ణవదనాయ చ || ౨౯ ||

విధానాయ విధేయాయ విజయాయ జయాయ చ |
విబుధాయ విభావాయ నమో విశ్వంభరాయ చ || ౩౦ ||

వీతరాగాయ విప్రాయ విటంకనయనాయ చ |
విపులాయ వినీతాయ విశ్వయోనే నమో నమః || ౩౧ ||

విడంబనాయ విత్తాయ విశ్రుతాయ వియోనయే |
విహ్వలాయ వివాదాయ నమో వ్యాహృతయే నమః || ౩౨ ||

విరాసాయ వికల్పాయ మహాకల్పాయ తే నమః |
బహుకల్పాయ కల్పాయ కల్పాతీతాయ శిల్పినే || ౩౩ ||

కల్పనాయ స్వరూపాయ ఫణితల్పాయ వై నమః |
తటిత్ప్రభాయ తార్క్ష్యాయ తరుణాయ తరస్వినే || ౩౪ ||

రసనాయాన్తరిక్షాయ తాపత్రయహరాయ చ |
తారకాయ తమోఘ్నాయ తత్త్వాయ చ తపస్వినే || ౩౫ ||

తక్షకాయ తనుత్రాయ తటితే తరలాయ చ |
శతరూపాయ శాంతాయ శతధారాయ తే నమః || ౩౬ ||

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *