Sri Lakshmi Kavacham – శ్రీ లక్ష్మీ కవచం

Lakshmi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Sri Lakshmi Kavacham

శుకం ప్రతి బ్రహ్మోవాచ –
మహాలక్ష్మ్యాః ప్రవక్ష్యామి కవచం సర్వకామదమ్ |
సర్వపాపప్రశమనం దుష్టవ్యాధివినాశనమ్ || ౧ ||

 

గ్రహపీడాప్రశమనం గ్రహారిష్టప్రభఞ్జనమ్ |
దుష్టమృత్యుప్రశమనం దుష్టదారిద్ర్యనాశనమ్ || ౨ ||

 

పుత్రపౌత్రప్రజననం వివాహప్రదమిష్టదమ్ |
చోరారిహారి జపతామఖిలేప్సితదాయకమ్ || ౩ ||

 

సావధానమనా భూత్వా శృణు త్వం శుక సత్తమ |
అనేకజన్మసంసిద్ధిలభ్యం ముక్తిఫలప్రదమ్ || ౪ ||

 

ధనధాన్యమహారాజ్య-సర్వసౌభాగ్యకల్పకమ్ |
సకృత్స్మరణమాత్రేణ మహాలక్ష్మీః ప్రసీదతి || ౫ ||

 

క్షీరాబ్ధిమధ్యే పద్మానాం కాననే మణిమణ్టపే |
తన్మధ్యే సుస్థితాం దేవీం మనీషిజనసేవితామ్ || ౬ ||

 

సుస్నాతాం పుష్పసురభికుటిలాలకబన్ధనామ్ |
పూర్ణేన్దుబిమ్బవదనా-మర్ధచన్ద్రలలాటికామ్ || ౭ ||

 

ఇన్దీవరేక్షణాం కామకోదణ్డభ్రువమీశ్వరీమ్ |
తిలప్రసవసంస్పర్ధినాసికాలఙ్కృతాం శ్రియమ్ || ౮ ||

 

కున్దకుట్మలదన్తాలిం బన్ధూకాధరపల్లవామ్ |
దర్పణాకారవిమలకపోలద్వితయోజ్జ్వలామ్ || ౯ ||

 

రత్నతాటఙ్కకలితకర్ణద్వితయసున్దరామ్ |
మాఙ్గల్యాభరణోపేతాం కంబుకణ్ఠీం జగత్ప్రసూమ్ || ౧౦ ||

 

తారహారిమనోహారికుచకుమ్భవిభూషితామ్ |
రత్నాఙ్గదాదిలలితకరపద్మచతుష్టయామ్ || ౧౧ ||

 

కమలే చ సుపత్రాఢ్యే హ్యభయం దధతీం వరమ్ |
రోమరాజికలాచారుభుగ్ననాభితలోదరీమ్ || ౧౨ ||

 

పట్టవస్త్రసముద్భాసిసునితమ్బాదిలక్షణామ్ |
కాఞ్చనస్తమ్భవిభ్రాజద్వరజానూరుశోభితామ్ || ౧౩ ||

 

స్మరకాహలికాగర్వహారిజంఘాం హరిప్రియామ్ |
కమఠీపృష్ఠసదృశపాదాబ్జాం చన్ద్రసన్నిభామ్ || ౧౪ ||

 

పఙ్కజోదరలావణ్యసున్దరాఙ్ఘ్రితలాం శ్రియమ్ |
సర్వాభరణసంయుక్తాం సర్వలక్షణలక్షితామ్ || ౧౫ ||

 

పితామహమహాప్రీతాం నిత్యతృప్తాం హరిప్రియామ్ |
నిత్యం కారుణ్యలలితాం కస్తూరీలేపితాఙ్గికామ్ || ౧౬ ||

 

సర్వమన్త్రమయాం లక్ష్మీం శ్రుతిశాస్త్రస్వరూపిణీమ్ |
పరబ్రహ్మమయాం దేవీం పద్మనాభకుటుమ్బినీమ్ |
ఏవం ధ్యాత్వా మహాలక్ష్మీం పఠేత్తత్కవచం పరమ్ || ౧౭ ||

 

ధ్యానమ్ |
ఏకం న్యఞ్చ్యనతిక్షమం మమపరం చాకుఞ్చ్యపాదాంబుజం
మధ్యే విష్టరపుణ్డరీకమభయం విన్యస్త హస్తాంబుజమ్ |
త్వాం పశ్యేమ నిషేదుషీమనుకలం కారుణ్యకూలంకష-
స్ఫారాపాఙ్గతరఙ్గమంబ మధురం ముగ్ధం ముఖం బిభ్రతీమ్ || ౧౮ ||

 

అథ కవచమ్ |
మహాలక్ష్మీః శిరః పాతు లలాటం మమ పఙ్కజా |
కర్ణే రక్షేద్రమా పాతు నయనే నలినాలయా || ౧౯ ||

 

నాసికామవతాదమ్బా వాచం వాగ్రూపిణీ మమ |
దన్తానవతు జిహ్వాం శ్రీరధరోష్ఠం హరిప్రియా || ౨౦ ||

 

చుబుకం పాతు వరదా గలం గన్ధర్వసేవితా |
వక్షః కుక్షిం కరౌ పాయుం పృష్ఠమవ్యాద్రమా స్వయమ్ || ౨౧ ||

 

కటిమూరుద్వయం జాను జంఘం పాతు రమా మమ |
సర్వాఙ్గమిన్ద్రియం ప్రాణాన్పాయాదాయాసహారిణీ || ౨౨ ||

 

సప్తధాతూన్స్వయం చాపి రక్తం శుక్రం మనో మమ |
జ్ఞానం బుద్ధిం మహోత్సాహం సర్వం మే పాతు పఙ్కజా || ౨౩ ||

 

మయా కృతం చ యత్కిఞ్చిత్తత్సర్వం పాతు సేన్దిరా |
మమాయురవతాల్లక్ష్మీః భార్యాం పుత్రాంశ్చ పుత్రికా || ౨౪ ||

 

మిత్రాణి పాతు సతతమఖిలాని హరిప్రియా |
పాతకం నాశయేల్లక్ష్మీః మమారిష్టం హరేద్రమా || ౨౫ ||

 

మమారినాశనార్థాయ మాయామృత్యుం జయేద్బలమ్ |
సర్వాభీష్టం తు మే దద్యాత్పాతు మాం కమలాలయా || ౨౬ ||

 

ఫలశ్రుతిః |
య ఇదం కవచం దివ్యం రమాత్మా ప్రయతః పఠేత్ |
సర్వసిద్ధిమవాప్నోతి సర్వరక్షాం తు శాశ్వతీమ్ || ౨౭ ||

 

దీర్ఘాయుష్మాన్భవేన్నిత్యం సర్వసౌభాగ్యకల్పకమ్ |
సర్వజ్ఞస్సర్వదర్శీ చ సుఖదశ్చ సుఖోజ్జ్వలః || ౨౮ ||

 

సుపుత్రో గోపతిః శ్రీమాన్ భవిష్యతి న సంశయః |
తద్గృహే న భవేద్బ్రహ్మన్ దారిద్ర్యదురితాదికమ్ || ౨౯ ||

 

నాగ్నినా దహ్యతే గేహం న చోరాద్యైశ్చ పీడ్యతే |
భూతప్రేతపిశాచాద్యాః సన్త్రస్తా యాన్తి దూరతః || ౩౦ ||

 

లిఖిత్వా స్థాపయేద్యత్ర తత్ర సిద్ధిర్భవేద్ధ్రువమ్ |
నాపమృత్యుమవాప్నోతి దేహాన్తే ముక్తిభాగ్భవేత్ || ౩౧ ||

 

ఆయుష్యం పౌష్టికం మేధ్యం ధాన్యం దుస్స్వప్ననాశనమ్ |
ప్రజాకరం పవిత్రం చ దుర్భిక్షార్తివినాశనమ్ || ౩౨ ||

 

చిత్తప్రసాదజననం మహామృత్యుప్రశాన్తిదమ్ |
మహారోగజ్వరహరం బ్రహ్మహత్యాదిశోధనమ్ || ౩౩ ||

 

మహాధనప్రదం చైవ పఠితవ్యం సుఖార్థిభిః |
ధనార్థీ ధనమాప్నోతి వివాహార్థీ లభేద్వధూమ్ || ౩౪ ||

 

విద్యార్థీ లభతే విద్యాం పుత్రార్థీ గుణవత్సుతమ్ |
రాజ్యార్థీ రాజ్యమాప్నోతి సత్యముక్తం మయా శుక || ౩౫ ||

 

ఏతద్దేవ్యాః ప్రసాదేన శుకః కవచమాప్తవాన్ |
కవచానుగ్రహేణైవ సర్వాన్కామానవాప సః || ౩౬ ||

 

ఇతి శుకం ప్రతి బ్రహ్మప్రోక్త శ్రీ లక్ష్మీ కవచమ్ |

 

మరిన్ని శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రాలు చూడండి.

Sri Lakshmi Kavacham

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *