Sri Ganesha Manasa Puja – శ్రీ గణేశ మానస పూజా-lyricsin Telugu

Ganesha Stotras, Stotram Jun 20, 2023

శ్రీ గణేశ మానస పూజా

 

గృత్సమద ఉవాచ –
విఘ్నేశవీర్యాణి విచిత్రకాణి వందీజనైర్మాగధకైః స్మృతాని |
శ్రుత్వా సముత్తిష్ఠ గజానన త్వం బ్రాహ్మే జగన్మఙ్గలకం కురుష్వ || ౧ ||

ఏవం మయా ప్రార్థిత విఘ్నరాజశ్చిత్తేన చోత్థాయ బహిర్గణేశః |
తం నిర్గతం వీక్ష్య నమన్తి దేవాః శమ్భ్వాదయో యోగిముఖాస్తథాఽహమ్ || ౨ ||

శౌచాదికం తే పరికల్పయామి హేరమ్బ వై దన్తవిశుద్ధిమేవమ్ |
వస్త్రేణ సమ్ప్రోక్ష్య ముఖారవిన్దం దేవం సభాయాం వినివేశయామి || ౩ ||

ద్విజాదిసర్వైరభివన్దితం చ శుకాదిభిర్మోదసుమోదకాద్యైః |
సమ్భాష్య చాలోక్య సముత్థితం తం సుమణ్డపం కల్ప్య నివేశయామి || ౪ ||

రత్నైః సుదీప్తైః ప్రతిబిమ్బితం తం పశ్యామి చిత్తేన వినాయకం చ |
తత్రాసనం రత్నసువర్ణయుక్తం సంకల్ప్య దేవం వినివేశయామి || ౫ ||

సిద్ధ్యా చ బుద్ధ్యా సహ విఘ్నరాజ పాద్యం కురు ప్రేమభరేణ సర్వైః |
సువాసితం నీరమథో గృహాణ చిత్తేన దత్తం చ సుఖోష్ణభావమ్ || ౬ ||

తతః సువస్త్రేణ గణేశమాదౌ సమ్ప్రోక్ష్య దూర్వాదిభిరర్చయామి |
చిత్తేన భావప్రియ దీనబన్ధో మనో విలీనం కురు తే పదాబ్జే || ౭ ||

కర్పూరతైలాదిసువాసితం తు సుకల్పితం తోయమథో గృహాణ |
ఆచమ్య తేనైవ గజానన త్వం కృపాకటాక్షేణ విలోకయాశు || ౮ ||

ప్రవాలముక్తాఫలహాటకాద్యైః సుసంస్కృతం హ్యన్తరభావకేన |
అనర్ఘ్యమర్ఘ్యం సఫలం కురుష్వ మయా ప్రదత్తం గణరాజ ఢుణ్ఢే || ౯ ||

సౌగన్ధ్యయుక్తం మధుపర్కమాద్యం సంకల్పితం భావయుతం గృహాణ |
పునస్తథాఽఽచమ్య వినాయక త్వం భక్తాంశ్చ భక్తేశ సురక్షయాశు || ౧౦ ||

సువాసితం చంపక జాతికాద్యైస్తైలం మయా కల్పితమేవ ఢుణ్ఢే |
గృహాణ తేన ప్రవిమర్దయామి సర్వాంగమేవం తవ సేవనాయ || ౧౧ ||

తతః సుఖోష్ణేన జలేన చాహమనేకతీర్థాహృతకేన ఢుణ్ఢిమ్ |
చిత్తేన శుద్ధేన చ స్నాపయామి స్నానం మయా దత్తమథో గృహాణ || ౧౨ ||

తతః పయస్స్నానమచిన్త్యభావ గృహాణ తోయస్య తథా గణేశ |
పునర్దధిస్నానమనామయం త్వం చిత్తేన దత్తం చ జలస్య చైవ || ౧౩ ||

తతో ఘృతస్నానమపారవన్ద్య సుతీర్థజం విఘ్నహర ప్రసీద |
గృహాణ చిత్తేన సుకల్పితం తు తతో మధుస్నానమథో జలస్య || ౧౪ ||

సుశర్కరాయుక్తమథో గృహాణ స్నానం మయా కల్పితమేవ ఢుణ్ఢే |
తతో జలస్నానమఘాపహన్తృ విఘ్నేశ మాయాం మమ వారయాశు || ౧౫ ||

సుయక్షపంకస్థమథో గృహాణ స్నానం పరేశాధిపతే తతశ్చ |
కౌమణ్డలీసమ్భవజం కురుష్వ విశుద్ధమేవం పరికల్పితం తు || ౧౬ ||

తతస్తు సూక్తైర్మనసా గణేశం సమ్పూజ్య దూర్వాదిభిరల్పభావైః |
అపారకైర్మణ్డలభూతబ్రహ్మణస్పత్యాదికైస్తం హ్యభిషేచయామి || ౧౭ ||

తతః సువస్త్రేణ తు ప్రోఞ్ఛనం వై గృహాణ చిత్తేన మయానుకల్పితమ్ |
తతో విశుద్ధేన జలేన ఢుణ్ఢే హ్యాచాన్తమేవం కురు విఘ్నరాజ || ౧౮ ||

అగ్నౌ విశుద్ధే తు గృహాణ వస్త్రే హ్యనర్ఘ్యమౌల్యే మనసా మయా తే |
దత్తే పరిచ్ఛాద్య నిజాత్మదేహం తాభ్యాం మయూరేశ జనాంశ్చ పాలయ || ౧౯ ||

ఆచమ్య విఘ్నేశ పునస్తథైవ చిత్తేన దత్తం ముఖముత్తరీయమ్ |
గృహాణ భక్తప్రతిపాలక త్వం నమో యథా తారకసంయుతం తు || ౨౦ ||

యజ్ఞోపవీతం త్రిగుణస్వరూపం సౌవర్ణమేవం హ్యహినాథభూతమ్ |
భావేన దత్తం గణనాథ తత్త్వం గృహాణ భక్తోద్ధృతికారణాయ || ౨౧ ||

ఆచాన్తమేవం మనసా ప్రదత్తం కురుష్వ శుద్ధేన జలేన ఢుణ్ఢే |
పునశ్చ కౌమణ్డలకేన పాహి విశ్వం ప్రభో ఖేలకరం సదా తే || ౨౨ ||

ఉద్యద్దినేశాభమథో గృహాణ సిన్దూరకం తే మనసా ప్రదత్తమ్ |
సర్వాఙ్గసంలేపనమాదరాద్వై కురుష్వ హేరంబ చ తేన పూర్ణమ్ || ౨౩ ||

సహస్రశీర్షం మనసా మయా త్వం దత్తం కిరీటం తు సువర్ణజం వై |
అనేకరత్నైః ఖచితం గృహాణ బ్రహ్మేశ తే మస్తకశోభనాయ || ౨౪ ||

విచిత్రరత్నైః కనకేన ఢుణ్ఢే యుతాని చిత్తేన మయా పరేశ |
దత్తాని నానాపదకుణ్డలాని గృహాణ శూర్పశ్రుతిభూషణాయ || ౨౫ ||

శుణ్డావిభూషార్థమనన్తఖేలిన్ సువర్ణజం కఞ్చుకమాగృహాణ |
రత్నైశ్చ యుక్తం మనసా మయా యద్దత్తం ప్రభో తత్సఫలం కురుష్వ || ౨౬ ||

సువర్ణరత్నైశ్చ యుతాని ఢుణ్ఢే సదైకదన్తాభరణాని కల్ప |
గృహాణ చూడాకృతయే పరేశ దత్తాని దన్తస్య చ శోభనార్థమ్ || ౨౭ ||

రత్నైః సువర్ణేన కృతాని తాని గృహాణ చత్వారి మయా ప్రకల్ప్య |
సంభూషయ త్వం కటకాని నాథ చతుర్భుజేషు హ్యజ విఘ్నహారిన్ || ౨౮ ||

విచిత్రరత్నైః ఖచితాని ఢుణ్ఢే కేయూరకాణి హ్యథ కల్పితాని |
సువర్ణజాని ప్రమథాధినాథ గృహాణ దత్తాని తు బాహుషు త్వమ్ || ౨౯ ||

విచిత్రరత్నైః ఖచితం సువర్ణసమ్భూతకం గృహ్య మయా ప్రదత్తమ్ |
తమాఙ్గులీష్వఙ్గులికం గణేశ చిత్తేన సంశోభయ తత్పరేశ || ౩౦ ||

ప్రవాలముక్తాఫలరత్నజైస్త్వం సువర్ణసూత్రైశ్చ గృహాణ కణ్ఠే |
చిత్తేన దత్తా వివిధాశ్చ మాలా ఉరూదరే శోభయ విఘ్నరాజ || ౩౧ ||

చన్ద్రం లలాటే గణనాథ పూర్ణం వృద్ధిక్షయాభ్యాం తు విహీనమాద్యమ్ |
సంశోభయ త్వం వరసంయుతం తే భక్తిప్రియత్వం ప్రకటీకురుష్వ || ౩౨ ||

చిన్తామణిం చిన్తితదం పరేశ హృద్దేశగం జ్యోతిర్మయం కురుష్వ |
మణిం సదానన్దసుఖప్రదం చ విఘ్నేశ దీనార్థద పాలయస్వ || ౩౩ ||

నాభౌ ఫణీశం చ సహస్రశీర్షం సంవేష్టనేనైవ గణాధినాథ |
భక్తం సుభూషం కురు భూషణేన వరప్రదానం సఫలం పరేశ || ౩౪ ||

కటీతటే రత్నసువర్ణయుక్తాం కాంచీం సుచిత్తేన చ ధారయామి |
విఘ్నేశ జ్యోతిర్గణదీపనీం తే ప్రసీద భక్తం కురు మాం దయాబ్ధే || ౩౫ ||

హేరమ్బ తే రత్నసువర్ణయుక్తే సునూపురే మఞ్జిరకే తథైవ |
సుకిఙ్కిణీనాదయుతే సుబుద్ధ్యా సుపాదయోః శోభయ మే ప్రదత్తే || ౩౬ ||

ఇత్యాది నానావిధభూషణాని తవేచ్ఛయా మానసకల్పితాని |
సమ్భూషయామ్యేవ త్వదంగకేషు విచిత్రధాతుప్రభవాణి ఢుణ్ఢే || ౩౭ ||

సుచన్దనం రక్తమమోఘవీర్యం సుఘర్షితం హ్యష్టకగన్ధముఖ్యైః |
యుక్తం మయా కల్పితమేకదన్త గృహాణ తే త్వఙ్గవిలేపనార్థమ్ || ౩౮ ||

లిప్తేషు వైచిత్ర్యమథాష్టగన్ధైరంగేషు తేఽహం ప్రకరోమి చిత్రమ్ |
ప్రసీద చిత్తేన వినాయక త్వం తతః సురక్తం రవిమేవ ఫాలే || ౩౯ ||

ఘృతేన వై కుఙ్కుమకేన రక్తాన్ సుతణ్డులాంస్తే పరికల్పయామి |
ఫాలే గణాధ్యక్ష గృహాణ పాహి భక్తాన్సుభక్తిప్రియ దీనబన్ధో || ౪౦ ||

గృహాణ భో చమ్పకమాలతీని జలపఙ్కజాని స్థలపఙ్కజాని |
చిత్తేన దత్తాని చ మల్లికాని పుష్పాణి నానావిధవృక్షజాని || ౪౧ ||

పుష్పోపరి త్వం మనసా గృహాణ హేరమ్బ మన్దారశమీదలాని |
మయా సుచిత్తేన చ కల్పితాని హ్యపారకాణి ప్రణవాకృతే తు || ౪౨ ||

దూర్వాఙ్కురాన్వై మనసా ప్రదత్తాంస్త్రిపంచపత్రైర్యుతకాంశ్చ స్నిగ్ధాన్ |
గృహాణ విఘ్నేశ్వర సంఖ్యయా త్వం హీనాంశ్చ సర్వోపరి వక్రతుణ్డ || ౪౩ ||

దశాఙ్గభూతం మనసా మయా తే ధూపం ప్రదత్తం గణరాజ ఢుణ్ఢే |
గృహాణ సౌరభ్యకరం పరేశ సిద్ధ్యా చ బుద్ధ్యా సహ భక్తపాల || ౪౪ ||

దీపం సువర్త్యా యుతమాదరాత్తే దత్తం మయా మానసకం గణేశ |
గృహాణ నానావిధజం ఘృతాదితైలాదిసంభూతమమోఘదృష్టే || ౪౫ ||

భోజ్యం చ లేహ్యం గణరాజ పేయం చోష్యం చ నానావిధషడ్రసాఢ్యమ్ |
గృహాణ నైవేద్యమథో మయా తే సుకల్పితం పుష్టిపతే మహాత్మన్ || ౪౬ ||

సువాసితం భోజనమధ్యభాగే జలం మయా దత్తమథో గృహాణ |
కమణ్డలుస్థం మనసా గణేశ పిబస్వ విశ్వాదికతృప్తికారి || ౪౭ ||

తతః కరోద్వర్తనకం గృహాణ సౌగన్ధ్యయుక్తం ముఖమార్జనాయ |
సువాసితేనైవ సుతీర్థజేన సుకల్పితం నాథ గృహాణ ఢుణ్ఢే || ౪౮ ||

పునస్తథాచమ్య సువాసితం చ దత్తం మయా తీర్థజలం పిబస్వ |
ప్రకల్ప్య విఘ్నేశ తతః పరం తే సమ్ప్రోఞ్ఛనం హస్తముఖేకరోమి || ౪౯ ||

ద్రాక్షాదిరమ్భాఫలచూతకాని ఖార్జూరకార్కన్ధుకదాడిమాని |
సుస్వాదయుక్తాని మయా ప్రకల్ప్య గృహాణ దత్తాని ఫలాని ఢుణ్ఢే || ౫౦ ||

పునర్జలేనైవ కరాదికం తే సంక్షాలయేఽహం మనసా గణేశ |
సువాసితం తోయమథో పిబస్వ మయా ప్రదత్తం మనసా పరేశ || ౫౧ ||

అష్టాంగయుక్తం గణనాథ దత్తం తామ్బూలకం తే మనసా మయా వై |
గృహాణ విఘ్నేశ్వర భావయుక్తం సదాసకృత్తుణ్డవిశోధనార్థమ్ || ౫౨ ||

తతో మయా కల్పితకే గణేశ మహాసనే రత్నసువర్ణయుక్తే |
మన్దారకూర్పాసకయుక్త-వస్త్రైరనర్ఘ్య-సఞ్ఛాదితకే ప్రసీద || ౫౩ ||

తతస్త్వదీయావరణం పరేశ సమ్పూజయేఽహం మనసా యథావత్ |
నానోపచారైః పరమప్రియైస్తు త్వత్ప్రీతికామార్థమనాథబన్ధో || ౫౪ ||

గృహాణ లంబోదర దక్షిణాం తే హ్యసంఖ్యభూతాం మనసా ప్రదత్తామ్ |
సౌవర్ణముద్రాదికముఖ్యభావాం పాహి ప్రభో విశ్వమిదం గణేశ || ౫౫ ||

రాజోపచారాన్వివిధాన్గృహాణ హస్త్యశ్వఛత్రాదికమాదరాద్వై |
చిత్తేన దత్తాన్గణనాథ ఢుణ్ఢే హ్యపారసఖ్యాన్ స్థిరజఙ్గమాంస్తే || ౫౬ ||

దానాయ నానావిధరూపకాంస్తే గృహాణ దత్తాన్మనసా మయా వై |
పదార్థభూతాన్ స్థిరజఙ్గమాంశ్చ హేరమ్బ మాం తారయ మోహభావాత్ || ౫౭ ||

మన్దారపుష్పాణి శమీదలాని దూర్వాఙ్కురాంస్తే మనసా దదామి |
హేరమ్బ లమ్బోదర దీనపాల గృహాణ భక్తం కురు మాం పదే తే || ౫౮ ||

తతో హరిద్రామబిరం గులాలం సిన్దూరకం తే పరికల్పయామి |
సువాసితం వస్తుసువాసభూతైర్గృహాణ బ్రహ్మేశ్వరశోభనార్థమ్ || ౫౯ ||

తతః శుకాద్యాః శివవిష్ణుముఖ్యా ఇన్ద్రాదయః శేషముఖాస్తథాఽన్యే |
మునీన్ద్రకాః సేవకభావయుక్తాః సభాసనస్థం ప్రణమన్తి ఢుణ్ఢమ్ || ౬౦ ||

వామాంగకే శక్తియుతా గణేశం సిద్ధిస్తు నానావిధసిద్ధి భిస్తమ్ |
అత్యన్తభావేన సుసేవతే తు మాయాస్వరూపా పరమార్థభూతా || ౬౧ ||

గణేశ్వరం దక్షిణభాగసంస్థా బుద్ధిః కలాభిశ్చ సుబోధికాభిః |
విద్యాభిరేవం భజతే పరేశ మాయాసు సాఙ్ఖ్యప్రదచిత్తరూపాః || ౬౨ ||

ప్రమోదమోదాదయ ఏవ పృష్ఠే గణేశ్వరం భావయుతా భజన్తే |
భక్తేశ్వరా ముద్గలశమ్భుముఖ్యాః శుకాదయస్తం స్మ పురో భజన్తే || ౬౩ ||

గన్ధర్వముఖ్యా మధురం జగుశ్చ గణేశగీతం వివిధస్వరూపమ్ |
నృత్యంకలాయుక్తమథో పురస్తాచ్చక్రుస్తథా హ్యప్సరసో విచిత్రమ్ || ౬౪ ||

ఇత్యాదినానావిధభావయుక్తైః సంసేవితం విఘ్నపతిం భజామి |
చిత్తేన బుధ్వా తు నిరంజనం వై కరోమి నానావిధదీపయుక్తమ్ || ౬౫ ||

చతుర్భుజం పాశధరం గణేశం తథాఙ్కుశం దన్తయుతం తమేవమ్ |
త్రినేత్రయుక్తం స్వభయంకరం తం మహోదరం చైకరదం గజాస్యమ్ || ౬౬ ||

సర్పోపవీతం గజకర్ణధారం విభూతిభిః సేవితపాదపద్మమ్ |
ధ్యాయేద్గణేశం వివిధప్రకారైః సుపూజితం శక్తియుతం పరేశమ్ || ౬౭ ||

తతో జపం వై మనసా కరోమి స్వమూలమన్త్రస్య విధానయుక్తమ్ |
అసంఖ్యభూతం గణరాజహస్తే సమర్పయామ్యేవ గృహాణ ఢుణ్ఢే || ౬౮ ||

ఆరాత్రికాం కర్పురకాదిభూతామపారదీపాం ప్రకరోమి పూర్ణామ్ |
చిత్తేన లంబోదర తాం గృహాణ హ్యజ్ఞానధ్వాన్తాఘహరాం నిజానామ్ || ౬౯ ||

వేదేషు విఘ్నేశ్వరకైః సుమన్త్రైః సుమన్త్రితం పుష్పదలం ప్రభూతమ్ |
గృహాణ చిత్తేన మయా ప్రదత్తమపారవృత్త్యా త్వథ మన్త్రపుష్పమ్ || ౭౦ ||

అపారవృత్యా స్తుతిమేకదన్తం గృహాణ చిత్తేన కృతాం గణేశ |
యుక్తాం శ్రుతిస్మార్తభవైః పురాణైః సర్వైః పరేశాధిపతే మయా తే || ౭౧ ||

ప్రదక్షిణా మానసకల్పితాస్తా గృహాణ లమ్బోదర భావయుక్తాః |
సఙ్ఖ్యావిహీనా వివిధస్వరూపా భక్తాన్సదా రక్ష భవార్ణవాద్వై || ౭౨ ||

నతిం తతో విఘ్నపతే గృహాణ సాష్టాంగకాద్యాం వివిధస్వరూపామ్ |
సంఖ్యావిహీనాం మనసా కృతాం తే సిద్ధ్యా చ బుద్ధ్యా పరిపాలయాశు || ౭౩ ||

న్యూనాతిరిక్తం తు మయా కృతం చేత్తదర్థమన్తే మనసా గృహాణ |
దూర్వాఙ్కురాన్విఘ్నపతే ప్రదత్తాన్ సమ్పూర్ణమేవం కురు పూజనం మే || ౭౪ ||

క్షమస్వ విఘ్నాధిపతే మదీయాన్ సదాపరాధాన్ వివిధస్వరూపాన్ |
భక్తిం మదీయాం సఫలాం కురుష్వ సమ్ప్రార్థయేఽహం మనసా గణేశ || ౭౫ ||

తతః ప్రసన్నేన గజాననేన దత్తం ప్రసాదం శిరసాఽభివన్ద్య |
స్వమస్తకే తం పరిధారయామి చిత్తేన విఘ్నేశ్వర మానతోఽస్మి || ౭౬ ||

ఉత్థాయ విఘ్నేశ్వర ఏవ తస్మాద్గతస్తతస్త్వన్తరధానశక్త్యా |
శివాదయస్తం ప్రణిపత్య సర్వే గతాః సుచిత్తేన చ చిన్తయామి || ౭౭ ||

సర్వాన్నమస్కృత్య తతోఽహమేవ భజామి చిత్తేన గణాధిపం తమ్ |
స్వస్థానమాగత్య మహానుభావైః భక్తైర్గణేశస్య చ ఖేలయామి || ౭౮ ||

ఏవం త్రికాలేషు గణాధిపం తం చిత్తేన నిత్యం పరిపూజయామి |
తేనైవ తుష్టః ప్రదదాతు భావం విశ్వేశ్వరో భక్తిమయం తు మహ్యమ్ || ౭౯ ||

గణేశపాదోదకపానకం చ ఉచ్ఛిష్టగన్ధస్య సులేపనం తు |
నిర్మాల్యసన్ధారణకం సుభోజ్యం లంబోదరస్యాస్తు హి భుక్తశేషమ్ || ౮౦ ||

యం యం కరోమ్యేవ తదేవ దీక్షా గణేశ్వరస్యాస్తు సదా గణేశ |
ప్రసీద నిత్యం తవపాదభక్తం కురుష్వ మాం బ్రహ్మపతే దయాలో || ౮౧ ||

తతస్తు శయ్యాం పరికల్పయామి మన్దారకూర్పాసకవస్త్రయుక్తామ్ |
సువాసపుష్పాదిభిరర్చితాం తే గృహాణ నిద్రాం కురు విఘ్నరాజ || ౮౨ ||

సిద్ధ్యా చ బుద్ధ్యా సహితం గణేశ సునిద్రితం వీక్ష్య తథాఽహమేవ |
గత్వా స్వవాసం చ కరోమి నిద్రాం ధ్యాత్వా హృది బ్రహ్మపతిం తదీయః || ౮౩ ||

ఏతాదృశం సౌఖ్యమమోఘశక్తే దేహి ప్రభో మానసజం గణేశ |
మహ్యం చ తేనైవ కృతార్థరూపో భవామి భక్తిరసలాలసోఽహమ్ || ౮౪ ||

గార్గ్య ఉవాచ –
ఏవం నిత్యం మహారాజ గృత్సమాదో మహాయశాః |
చకార మానసీం పూజాం యోగీన్ద్రాణాం గురుస్స్వయమ్ || ౮౫ ||

య ఏతాం మానసీం పూజాం కరిష్యతి నరోత్తమః |
పఠిష్యతి సదా సోఽపి గాణపత్యో భవిష్యతి || ౮౬ ||

శ్రావయిష్యతి యో మర్త్యః శ్రోష్యతే భావసంయుతః |
స క్రమేణ మహీపాల బ్రహ్మభూతో భవిష్యతి || ౮౭ ||

యద్యదిచ్ఛతి తత్తద్వై సఫలం తస్య జాయతే |
అన్తే స్వానన్దగః సోఽపి యోగివన్ద్యో భవిష్యతి || ౮౮ ||

ఇతి శ్రీమదాన్త్యే మౌద్గల్యే గణేశమానసపూజా |

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *