Sri Ganesha Mahimna Stotram – శ్రీ గణేశ మహిమ్నః స్తోత్రం-lyricsin Telugu

Ganesha Stotras, Stotram Jun 20, 2023

శ్రీ గణేశ మహిమ్నః స్తోత్రం

అనిర్వాచ్యం రూపం స్తవననికరో యత్ర గలితః
తథా వక్ష్యే స్తోత్రం ప్రథమపురుషస్యాఽత్ర మహతః |
యతో జాతం విశ్వం స్థితమపి సదా యత్ర విలయః
స కీదృగ్గీర్వాణః సునిగమనుతః శ్రీగణపతిః || ౧ ||

గణేశం గాణేశాః శివమితి చ శైవాశ్చ విబుధాః
రవిం సౌరా విష్ణుం ప్రథమపురుషం విష్ణుభజకాః |
వదన్త్యేకే శాక్తాః జగదుదయమూలాం పరిశివాం
న జానే కిం తస్మై నమ ఇతి పరం బ్రహ్మ సకలమ్ || ౨ ||

తథేశం యోగజ్ఞా గణపతిమిమం కర్మ నిఖిలం
సమీమాంసా వేదాన్తిన ఇతి పరం బ్రహ్మ సకలమ్ |
అజాం సాంఖ్యో బ్రూతే సకలగుణరూపాం చ సతతం
ప్రకర్తారం న్యాయస్త్వథ జగతి బౌద్ధా ధియమితి || ౩ ||

కథం జ్ఞేయో బుద్ధేః పరతర ఇయం బాహ్యసరణిః
యథా ధీర్యస్య స్యాత్స చ తదనురూపో గణపతిః |
మహత్కృత్యం తస్య స్వయమపి మహాన్సూక్ష్మమణువ-
ద్ధ్వనిర్జ్యోతిర్బిన్దుర్గగనసదృశః కిం చ సదసత్ || ౪ ||

అనేకాస్యోఽపారాక్షికరచరణోఽనన్తహృదయః
తథా నానారూపో వివిధవదనః శ్రీగణపతిః |
అనన్తాహ్వః శక్త్యా వివిధగుణకర్మైకసమయే
త్వసంఖ్యాతానన్తాభిమతఫలదోఽనేకవిషయే || ౫ ||

న యస్యాఽన్తో మధ్యో న చ భవతి చాదిః సుమహతా
మలిప్తః కృత్వేత్థం సకలమపి ఖంవత్స చ పృథక్ |
స్మృతః సంస్మర్తౄణాం సకలహృదయస్థః ప్రియకరో
నమస్తస్మై దేవాయ సకలసువన్ద్యాయ మహతే || ౬ ||

గణేశాద్యం బీజం దహనవనితాపల్లవయుతం
మనుశ్చైకార్ణోఽయం ప్రణవసహితోఽభీష్టఫలదః |
సబిన్దుశ్చాంగాద్యాం గణకఋషిఛన్దోఽస్య చ నిచృత్
స దేవః ప్రాగ్బీజం విపదపి చ శక్తిర్జపకృతామ్ || ౭ ||

గకారో హేరమ్బః సగుణ ఇతి పుంనిర్గుణమయో
ద్విధాఽప్యేకో జాతః ప్రకృతిపురుషో బ్రహ్మ హి గణః |
స చేశశ్చోత్పత్తిస్థితిలయకరోఽయం ప్రథమకో
యతో భూతం భవ్యం భవతి పతిరీశో గణపతిః || ౮ ||

గకారః కణ్ఠోర్ధ్వం గజముఖసమో మర్త్యసదృశో
ణకారః కణ్ఠాధో జఠరసదృశాకార ఇతి చ |
అధోభావః కట్యాం చరణ ఇతి హీశోఽస్య చ తనుః
విభాతీత్థం నామ త్రిభువనసమం భూర్భువః సువః || ౯ ||

గణేశేతి త్ర్యర్ణాత్మకమపి వరం నామ సుఖదం
సకృత్ప్రోచ్చైరుచ్చారితమితి నృభిః పావనకరమ్ |
గణేశస్యైకస్య ప్రతిజపకరస్యాస్య సుకృతం
న విజ్ఞాతో నామ్నః సకలమహిమా కీదృశవిధః || ౧౦ ||

గణేశేత్యాహ్వం యః ప్రవదతి ముహుస్తస్య పురతః
ప్రపశ్యంస్తద్వక్త్రం స్వయమపి గణస్తిష్ఠతి తదా |
స్వరూపస్య జ్ఞానం త్వముక ఇతి నామ్నాఽస్య భవతి
ప్రబోధః సుప్తస్య త్వఖిలమిహ సామర్థ్యమమునా || ౧౧ ||

గణేశో విశ్వేఽస్మిన్ స్థిత ఇహ చ విశ్వం గణపతౌ
గణేశో యత్రాస్తే ధృతిమతిరమైశ్వర్యమఖిలమ్ |
సముక్తం నామైకం గణపతిపదం మంగలమయం
తదేకాస్యే దృష్టే సకలవిబుధాస్యేక్షణసమమ్ || ౧౨ ||

బహుక్లేశైర్వ్యాప్తః స్మృత ఉత గణేశే చ హృదయే
క్షణాత్క్లేశాన్ముక్తోభవతి సహసా త్వభ్రచయవత్ |
వనే విద్యారమ్భే యుధి రిపుభయే కుత్ర గమనే
ప్రవేశే ప్రాణాన్తే గణపతిపదం చాఽఽశు విశతి || ౧౩ ||

గణాధ్యక్షో జ్యేష్ఠః కపిల అపరో మంగలనిధిః
దయాలుర్హేరమ్బో వరద ఇతి చిన్తామణిరజః |
వరానీశో ఢుణ్ఢిర్గజవదననామా శివసుతో
మయూరేశో గౌరీతనయ ఇతి నామాని పఠతి || ౧౪ ||

మహేశోఽయం విష్ణుః సకవిరవిరిన్దుః కమలజః
క్షితిస్తోయం వహ్నిః శ్వసన ఇతి ఖం త్వద్రిరుదధిః |
కుజస్తారః శుక్రో గురురుడుబుధోఽగుశ్చ ధనదో
యమః పాశీ కావ్యః శనిరఖిలరూపో గణపతిః || ౧౫ ||

ముఖం వహ్నిః పాదౌ హరిరపి విధాతా ప్రజననం
రవిర్నేత్రే చన్ద్రో హృదయమపి కామోఽస్య మదనః |
కరౌ శక్రః కట్యామవనిరుదరం భాతి దశనం
గణేశస్యాసన్వై క్రతుమయవపుశ్చైవ సకలమ్ || ౧౬ ||

అనర్ఘ్యాలంకారైరరుణవసనైర్భూషితతనుః
కరీన్ద్రాస్యః సింహాసనముపగతో భాతి బుధరాట్ |
స్మితాస్యాత్తన్మధ్యేఽప్యుదితరవిబిమ్బోపమరుచిః
స్థితా సిద్ధిర్వామే మతిరితరగా చామరకరా || ౧౭ ||

సమస్యాత్తస్యాసన్ ప్రవరమునిసిద్ధాస్సురగణాః
ప్రశంసన్తీత్యగ్రే వివిధనుతిభిః సాఽఞ్జలిపుటాః |
బిడౌజాద్యైః బ్రహ్మాదిభిరనువృతో భక్తనికరైః
గణక్రీడామోదప్రముదవికటాద్యైః సహచరైః || ౧౮ ||

వశిత్వాద్యష్టాష్టాదశదిగఖిలాల్లోలమనువాక్
ధృతిః పాదూః ఖడ్గోఞ్జనరసబలాః సిద్ధయ ఇమాః |
సదా పృష్ఠే తిష్ఠన్త్యనిమిషదృశస్తన్ముఖలయాః
గణేశం సేవన్తేఽప్యతినికటసూపాయనకరాః || ౧౯ ||

మృగాంకాస్యా రమ్భాప్రభృతిగణికా యస్య పురతః
సుసంగీతం కుర్వన్త్యపి కుతుకగన్ధర్వసహితాః |
ముదః పారో నాఽత్రేత్యనుపమపదే దౌర్విగలితా
స్థిరం జాతం చిత్తం చరణమవలోక్యాస్య విమలమ్ || ౨౦ ||

హరేణాఽయం ధ్యాతస్త్రిపురమథనే చాఽసురవధే
గణేశః పార్వత్యా బలివిజయకాలేఽపి హరిణా |
విధాత్రా సంసృష్టావురగపతినా క్షోణిధరణే
నరైః సిద్ధౌ ముక్తౌ త్రిభువనజయే పుష్పధనుషా || ౨౧ ||

అయం సుప్రాసాదే సుర ఇవ నిజానన్దభువనే
మహాన్ శ్రీమానాద్యో లఘుతరగృహే రంకసదృశః |
శివద్వారే ద్వాఃస్థో నృప ఇవ సదా భూపతిగృహే
స్థితో భూత్వోమాంకే శిశుగణపతిర్లాలనపరః || ౨౨ ||

అముష్మిన్ సన్తుష్టే గజవదన ఏవాపి విబుధే
తతస్తే సన్తుష్టాస్త్రిభువనగతాః స్యుర్బుధగణాః |
దయాలుర్హేరమ్బో న చ భవతి యస్మింశ్చ పురుషే
వృథా సర్వం తస్య ప్రజననమతః సాన్ద్రతమసి || ౨౩ ||

వరేణ్యో భూశుణ్డిర్భృగుగురుకుజాముద్గలముఖా
హ్యపారాస్తద్భక్తా జపహవనపూజాస్తుతిపరాః |
గణేశోఽయం భక్తప్రియ ఇతి చ సర్వత్ర గదితం
విభక్తిర్యత్రాస్తే స్వయమపి సదా తిష్ఠతి గణః || ౨౪ ||

మృదః కాశ్చిద్ధాతోశ్ఛదవిలిఖితా వాఽపి దృషదః
స్మృతా వ్యాజాన్మూర్తిః పథి యది బహిర్యేన సహసా |
అశుద్ధోఽద్ధా ద్రష్టా ప్రవదతి తదాహ్వాం గణపతేః
శ్రుతా శుద్ధో మర్త్యో భవతి దురితాద్విస్మయ ఇతి || ౨౫ ||

బహిర్ద్వారస్యోర్ధ్వం గజవదనవర్ష్మేన్ధనమయం
ప్రశస్తం వా కృత్వా వివిధ కుశలైస్తత్ర నిహితమ్ |
ప్రభావాత్తన్మూర్త్యా భవతి సదనం మంగలమయం
విలోక్యానన్దస్తాం భవతి జగతో విస్మయ ఇతి || ౨౬ ||

సితే భాద్రే మాసే ప్రతిశరది మధ్యాహ్నసమయే
మృదో మూర్తిం కృత్వా గణపతితిథౌ ఢుణ్ఢిసదృశీమ్ |
సమర్చత్యుత్సాహః ప్రభవతి మహాన్ సర్వసదనే
విలోక్యానన్దస్తాం ప్రభవతి నృణాం విస్మయ ఇతి || ౨౭ ||

తథా హ్యేకః శ్లోకో వరయతి మహిమ్నో గణపతేః
కథం స శ్లోకేఽస్మిన్ స్తుత ఇతి భవేత్సమ్ప్రపఠితే |
స్మృతం నామాస్యైకం సకృదిదమనన్తాహ్వయసమం
యతో యస్యైకస్య స్తవనసదృశం నాఽన్యదపరమ్ || ౨౮ ||

గజవదన విభో యద్వర్ణితం వైభవం తే
త్విహ జనుషి మమేత్థం చారు తద్దర్శయాశు |
త్వమసి చ కరుణాయాః సాగరః కృత్స్నదాతా-
ప్యతి తవ భృతకోఽహం సర్వదా చిన్తకోఽస్మి || ౨౯ ||

సుస్తోత్రం ప్రపఠతు నిత్యమేతదేవ
స్వానన్దం ప్రతి గమనేఽప్యయం సుమార్గః |
సఞ్చిన్త్యం స్వమనసి తత్పదారవిన్దం
స్థాప్యాగ్రే స్తవనఫలం నతీః కరిష్యే || ౩౦ ||

గణేశదేవస్య మాహాత్మ్యమేత-
ద్యః శ్రావయేద్వాఽపి పఠేచ్చ తస్య |
క్లేశా లయం యాన్తి లభేచ్చ శీఘ్రం
శ్రీపుత్రవిద్యార్థగృహం చ ముక్తిమ్ || ౩౧ ||

ఇతి శ్రీపుష్పదన్తవిరచితం శ్రీగణేశమహిమ్నః స్తోత్రం |

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *