Sri Ganesha Kavacham – శ్రీ గణేశ కవచం

Ganesha Stotras, Stotram Jun 20, 2023

శ్రీ గణేశ కవచం

గౌర్యువాచ –
ఏషోఽతిచపలో దైత్యాన్బాల్యేఽపి నాశయత్యహో |
అగ్రే కిం కర్మ కర్తేతి న జానే మునిసత్తమ || ౧ ||

దైత్యా నానావిధా దుష్టాస్సాధుదేవద్రుహః ఖలాః |
అతోఽస్య కణ్ఠే కించిత్త్వం రక్షార్థం బద్ధుమర్హసి || ౨ ||

మునిరువాచ –
ధ్యాయేత్సింహహతం వినాయకమముం దిగ్బాహుమాద్యే యుగే
త్రేతాయాం తు మయూరవాహనమముం షడ్బాహుకం సిద్ధిదమ్ |
ద్వాపారే తు గజాననం యుగభుజం రక్తాఙ్గరాగం విభుమ్
తుర్యే తు ద్విభుజం సితాఙ్గరుచిరం సర్వార్థదం సర్వదా || ౩ ||

వినాయకశ్శిఖాం పాతు పరమాత్మా పరాత్పరః |
అతిసున్దరకాయస్తు మస్తకం సుమహోత్కటః || ౪ ||

లలాటం కశ్యపః పాతు భ్రూయుగం తు మహోదరః |
నయనే బాలచన్ద్రస్తు గజాస్యస్త్వోష్ఠపల్లవౌ || ౫ ||

జిహ్వాం పాతు గజక్రీడశ్చుబుకం గిరిజాసుతః |
వాచం వినాయకః పాతు దన్తాన్ రక్షతు దుర్ముఖః || ౬ ||

శ్రవణౌ పాశపాణిస్తు నాసికాం చిన్తితార్థదః |
గణేశస్తు ముఖం కణ్ఠం పాతు దేవో గణఞ్జయః || ౭ ||

స్కన్ధౌ పాతు గజస్కన్ధః స్తనౌ విఘ్నవినాశనః |
హృదయం గణనాథస్తు హేరంబో జఠరం మహాన్ || ౮ ||

ధరాధరః పాతు పార్శ్వౌ పృష్ఠం విఘ్నహరశ్శుభః |
లిఙ్గం గుహ్యం సదా పాతు వక్రతుణ్డో మహాబలః || ౯ ||

గణక్రీడో జానుజఙ్ఘే ఊరు మఙ్గలమూర్తిమాన్ |
ఏకదన్తో మహాబుద్ధిః పాదౌ గుల్ఫౌ సదాఽవతు || ౧౦ ||

క్షిప్రప్రసాదనో బాహూ పాణీ ఆశాప్రపూరకః |
అఙ్గులీశ్చ నఖాన్పాతు పద్మహస్తోఽరినాశనః || ౧౧ ||

సర్వాఙ్గాని మయూరేశో విశ్వవ్యాపీ సదాఽవతు |
అనుక్తమపి యత్స్థానం ధూమకేతుస్సదాఽవతు || ౧౨ ||

ఆమోదస్త్వగ్రతః పాతు ప్రమోదః పృష్ఠతోఽవతు |
ప్రాచ్యాం రక్షతు బుద్ధీశ ఆగ్నేయ్యాం సిద్ధిదాయకః || ౧౩ ||

దక్షిణస్యాముమాపుత్రో నైరృత్యాం తు గణేశ్వరః |
ప్రతీచ్యాం విఘ్నహర్తాఽవ్యాద్వాయవ్యాం గజకర్ణకః || ౧౪ ||

కౌబేర్యాం నిధిపః పాయాదీశాన్యామీశనన్దనః |
దివాఽవ్యాదేకదన్తస్తు రాత్రౌ సన్ధ్యాసు విఘ్నహృత్ || ౧౫ ||

రాక్షసాసురభేతాళగ్రహభూతపిశాచతః |
పాశాఙ్కుశధరః పాతు రజస్సత్త్వతమస్స్మృతీః || ౧౬ ||

జ్ఞానం ధర్మం చ లక్ష్మీం చ లజ్జాం కీర్తిం తథా కులమ్ |
వపుర్ధనం చ ధాన్యం చ గృహం దారాన్సుతాన్సఖీన్ || ౧౭ ||

సర్వాయుధధరః పౌత్రాన్ మయూరేశోఽవతాత్సదా |
కపిలోఽజావికం పాతు గజాశ్వాన్వికటోఽవతు || ౧౮ ||

భూర్జపత్రే లిఖిత్వేదం యః కణ్ఠే ధారయేత్సుధీః |
న భయం జాయతే తస్య యక్షరక్షః పిశాచతః || ౧౮ ||

త్రిసన్ధ్యం జపతే యస్తు వజ్రసారతనుర్భవేత్ |
యాత్రాకాలే పఠేద్యస్తు నిర్విఘ్నేన ఫలం లభేత్ || ౨౦ ||

యుద్ధకాలే పఠేద్యస్తు విజయం చాప్నుయాద్ధ్రువమ్ |
మారణోచ్చాటనాకర్షస్తంభమోహనకర్మణి || ౨౧ ||

సప్తవారం జపేదేతద్దినానామేకవింశతిః |
తత్తత్ఫలమవాప్నోతి సాధకో నాత్రసంశయః || ౨౨ ||

ఏకవింశతివారం చ పఠేత్తావద్దినాని యః |
కారాగృహగతం సద్యోరాజ్ఞా వధ్యం చ మోచయేత్ || ౨౩ ||

రాజదర్శనవేలాయాం పఠేదేతత్త్రివారతః |
స రాజానం వశం నీత్వా ప్రకృతీశ్చ సభాం జయేత్ || ౨౪ ||

ఇదం గణేశకవచం కశ్యపేన సమీరితమ్ |
ముద్గలాయ చ తే నాథ మాణ్డవ్యాయ మహర్షయే || ౨౫ ||

మహ్యం స ప్రాహ కృపయా కవచం సర్వసిద్ధిదమ్ |
న దేయం భక్తిహీనాయ దేయం శ్రద్ధావతే శుభమ్ || ౨౬ ||

అనేనాస్య కృతా రక్షా న బాధాస్య భవేత్క్వచిత్ |
రాక్షసాసురభేతాలదైత్యదానవసంభవా || ౨౭ ||

ఇతి శ్రీగణేశపురాణే ఉత్తరఖణ్డే బాలక్రీడాయాం షడశీతితమేఽధ్యాయే గణేశకవచమ్ |

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *