Sri Ganesha Bahya Puja – శ్రీ గణేశ బాహ్య పూజా

Ganesha Stotras, Stotram Jun 19, 2023

ఐల ఉవాచ –
బాహ్యపూజాం వద విభో గృత్సమదప్రకీర్తితామ్ |
యేన మార్గేణ విఘ్నేశం భజిష్యసి నిరన్తరమ్ || ౧ ||

గార్గ్య ఉవాచ-
ఆదౌ చ మానసీం పూజాం కృత్వా గృత్సమదో మునిః |
బాహ్యాం చకార విధివత్తాం శృణుష్వ సుఖప్రదామ్ || ౨ ||

హృది ధ్యాత్వా గణేశానం పరివారాదిసంయుతమ్ |
నాసికారన్ధ్రమార్గేణ తం బాహ్యాంగం చకార హ || ౩ ||

ఆదౌ వైదికమన్త్రం స గణానాం త్వేతి సమ్పఠన్ |
పశ్చాచ్ఛ్లోకం సముచ్చార్య పూజయామాస విఘ్నపమ్ || ౪ ||

గృత్సమద ఉవాచ-
చతుర్బాహుం త్రినేత్రం చ గజాస్యం రక్తవర్ణకమ్ |
పాశాంకుశాదిసంయుక్తం మాయాయుక్తం ప్రచిన్తయేత్ || ౫ ||

ఆగచ్ఛ బ్రహ్మణాం నాథ సురాఽసురవరార్చిత |
సిద్ధిబుద్ధ్యాదిసంయుక్త భక్తిగ్రహణలాలస || ౬ ||

కృతార్థోఽహం కృతార్థోఽహం తవాగమనతః ప్రభో |
విఘ్నేశాఽనుగృహీతోఽహం సఫలో మే భవోఽభవత్ || ౭ ||

రత్నసింహాసనం స్వామిన్ గృహాణ గణనాయక |
తత్రోపవిశ్య విఘ్నేశ రక్ష భక్తాన్విశేషతః || ౮ ||

సువాసితాభిరద్భిశ్చ పాదప్రక్షాలనం ప్రభో |
శీతోష్ణామ్భః కరోమి తే గృహాణ పాద్యముత్తమమ్ || ౯ ||

సర్వతీర్థాహృతం తోయం సువాసితం సువస్తుభిః |
ఆచమనం చ తేనైవ కురుష్వ గణనాయక || ౧౦ ||

రత్నప్రవాలముక్తాద్యైరనర్ఘ్యైః సంస్కృతం ప్రభో |
అర్ఘ్యం గృహాణ హేరమ్బ ద్విరదానన తోషకమ్ || ౧౧ ||

దధిమధుఘృతైర్యుక్తం మధుపర్కం గజానన |
గృహాణ భావసంయుక్తం మయా దత్తం నమోఽస్తు తే || ౧౨ ||

పాద్యే చ మధుపర్కే చ స్నానే వస్త్రోపధారణే |
ఉపవీతే భోజనాన్తే పునరాచమనం కురు || ౧౩ ||

చమ్పకాద్యైర్గణాధ్యక్ష వాసితం తైలముత్తమమ్ |
అభ్యంగం కురు సర్వేశ లమ్బోదర నమోఽస్తు తే || ౧౪ ||

యక్షకర్దమకాద్యైశ్చ విఘ్నేశ భక్తవత్సల |
ఉద్వర్తనం కురుష్వ త్వం మయా దత్తైర్మహాప్రభో || ౧౫ ||

నానాతీర్థజలైర్ఢుణ్ఢే సుఖోష్ణభావరూపకైః |
కమణ్డలూద్భవైః స్నానం మయా కురు సమర్పితైః || ౧౬ ||

కామధేనుసమద్భూతం పయః పరమపావనమ్ |
తేన స్నానం కురుష్వ త్వం హేరమ్బ పరమార్థవిత్ || ౧౭ ||

పంచామృతానాం మధ్యే తు జలైః స్నానం పునః పునః |
కురు త్వం సర్వతీర్థేభ్యో గంగాదిభ్యః సమాహృతైః || ౧౮ ||

దధి ధేనుపయోద్భూతం మలాపహరణం పరమ్ |
గృహాణ స్నానకార్యార్థం వినాయక దయానిధే || ౧౯ ||

ధేనోః సముద్భవం ఢుణ్ఢే ఘృతం సన్తోషకారకమ్ |
మహామలాపఘాతార్థం తేన స్నానం కురు ప్రభో || ౨౦ ||

సారఘం సంస్కృతం పూర్ణం మధు మధురసోద్భవమ్ |
గృహాణ స్నానకార్యార్థం వినాయక నమోఽస్తు తే || ౨౧ ||

ఇక్షుకాణ్డసముద్భూతాం శర్కరాం మలనాశినీమ్ |
గృహాణ గణనాథ త్వం తయా స్నానం సమాచర || ౨౨ ||

యక్షకర్దమకాద్యైశ్చ స్నానం కురు గణేశ్వర |
అన్త్యం మలహరం శుద్ధం సర్వసౌగన్ధ్యకారకమ్ || ౨౩ ||

తతో గన్ధాక్షతాదీంశ్చ దూర్వాంకూరాన్గజానన |
సమర్పయామి స్వల్పాంస్త్వం గృహాణ పరమేశ్వర || ౨౪ ||

బ్రహ్మణస్పత్యసూక్తైశ్చ హ్యేకవింశతివారకైః |
అభిషేకం కరోమి త్వం గృహాణ ద్విరదానన || ౨౫ ||

తతః ఆచమనం దేవ సువాసితజలేన చ |
కురుష్వ గణనాథం త్వం సర్వతీర్థభవేన వై || ౨౬ ||

వస్త్రయుగ్మం గృహాణ త్వమనర్ఘం రక్తవర్ణకమ్ |
లోకలజ్జాహరం చైవ విఘ్ననాథ నమోఽస్తు తే || ౨౭ ||

ఉత్తరీయం సుచిత్రం వై నభస్తారాంకితం యథా |
గృహాణ సర్వసిద్ధీశ మయా దత్తం సుభక్తితః || ౨౮ ||

ఉపవీతం గణాధ్యక్ష గృహాణ చ తతః పరమ్ |
త్రైగుణ్యమయరూపం తు ప్రణవగ్రన్థిబన్ధనమ్ || ౨౯ ||

తతః సిన్దూరకం దేవ గృహాణ గణనాయక |
అంగలేపనభావార్థం సదానన్దవివర్ధనమ్ || ౩౦ ||

నానాభూషణకాని త్వమంగేషు వివిధేషు చ |
భాసురస్వర్ణరత్నైశ్చ నిర్మితాని గృహాణ భో || ౩౧ ||

అష్టగన్ధసమాయుక్తం గన్ధం రక్తం గజానన |
ద్వాదశాంగేషు తే ఢుణ్ఢే లేపయామి సుచిత్రవత్ || ౩౨ ||

రక్తచన్దనసంయుక్తానథ వా కుంకుమైర్యుతాన్ |
అక్షతాన్విఘ్నరాజ త్వం గృహాణ ముఖమణ్డలే || ౩౩ ||

చమ్పకాదిసువృక్షేభ్యః సమ్భూతాని గజానన |
పుష్పాణి శమీమన్దారదూర్వాదీని గృహాణ చ || ౩౪ ||

దశాంగం గుగ్గులుం ధూపం సర్వసౌరభకారకమ్ |
గృహాణ త్వం మయా దత్తం వినాయక మహోదర || ౩౫ ||

నానాజాతిభవం దీపం గృహాణ గణనాయక |
అజ్ఞానకులజం దీపం హరన్తం జ్యోతిరూపకమ్ || ౩౬ ||

చతుర్విధాన్నసమ్పన్నం మధురం లడ్డుకాదికమ్ |
నైవేద్యం తే మయా దత్తం భోజనం కురు విఘ్నప || ౩౭ ||

సువాసితం గృహాణేదం జలం తీర్థసమాహృతమ్ |
భుక్తిమధ్యే చ పానార్థం దేవదేవేశ తే నమః || ౩౮ ||

భోజనాన్తే కరోద్వర్తం యక్షకర్దమకేన చ |
కురుష్వ త్వం గణాధ్యక్ష పిబ తోయం సువాసితమ్ || ౩౯ ||

దాడిమం ఖర్జురం ద్రాక్షాం రమ్భాదీని ఫలాని వై |
గృహాణ దేవదేవేశ నానామధురకాణి తు || ౪౦ ||

అష్టాంగం దేవ తామ్బూలం గృహాణ ముఖవాసనమ్ |
అసకృద్విఘ్నరాజ త్వం మయా దత్తం విశేషతః || ౪౧ ||

దక్షిణాం కాంచనాద్యాం తు నానాధాతుసముద్భవామ్ |
రత్నాద్యైః సంయుతాం ఢుంఢే గృహాణ సకలప్రియ || ౪౨ ||

రాజోపచారకాద్యాని గృహాణ గణనాయక |
దానాని తు విచిత్రాణి మయా దత్తాని విఘ్నప || ౪౩ ||

తతః ఆభరణం తేఽహమర్పయామి విధానతః |
ఉపచారైశ్చ వివిధైః తేన తుష్టో భవ ప్రభో || ౪౪ ||

తతో దూర్వాంకురాన్ఢుంఢే ఏకవింశతిసంఖ్యకాన్ |
గృహాణ న్యూనసిద్ధ్యర్థం భక్తవాత్సల్యకారణాత్ || ౪౫ ||

నానాదీపసమాయుక్తం నీరాజనమఘాపహన్ |
గృహాణ భావసంయుక్తం సర్వాజ్ఞానాధినాశన || ౪౬ ||

గణానాం త్వేతి మన్త్రస్య జపం సాహస్రకం పరమ్ |
గృహాణ గణనాథ త్వం సర్వసిద్ధిప్రదో భవ || ౪౭ ||

ఆరాత్రికం సుకర్పూరం నానాదీపమయం ప్రభో |
గృహాణ జ్యోతిషాం నాథ తథా నీరాజయామ్యహమ్ || ౪౮ ||

పాదయోస్తే తు చత్వారి నాభౌ ద్వే వదనే ప్రభో |
ఏకం తు సప్తవారం వై సర్వాంగేషు నిరంజనమ్ || ౪౯ ||

చతుర్వేదభవైర్మన్త్రైః గాణపత్యైర్గజానన |
మన్త్రితాని గృహాణ త్వం పుష్పపత్రాణి విఘ్నప || ౫౦ ||

పంచప్రకారకైః స్తోత్రైః గాణపత్యైర్గణాధిప |
స్తౌమి త్వాం తేన సన్తుష్టో భవ భక్తిప్రదాయక || ౫౧ ||

ఏకవింశతిసంఖ్యం వా త్రిసంఖ్యం వా గజానన |
ప్రాదక్షిణ్యం గృహాణ త్వం బ్రహ్మన్ బ్రహ్మేశభావన || ౫౨ ||

సాష్టాంగాం ప్రణతిం నాథ ఏకవింశతిసమ్మితామ్ |
హేరమ్బ సర్వపూజ్య త్వం గృహాణ తు మయా కృతమ్ || ౫౩ ||

న్యూనాతిరిక్తభావార్థం కించిద్దుర్వాంకురాన్ ప్రభో |
సమర్పయామి తేన త్వం సాంగాం పూజాం కురుష్వ తామ్ || ౫౪ ||

త్వయా దత్తం స్వహస్తేన నిర్మాల్యం చిన్తయామ్యహమ్ |
శిఖాయాం ధారయామ్యేవ సదా సర్వప్రదం చ తత్ || ౫౫ ||

అపరాధానసంఖ్యాతాన్ క్షమస్వ గణనాయక |
భక్తం కురు చ మాం ఢుంఢే తవ పాదప్రియం సదా || ౫౬ ||

త్వం మాతా త్వం పితా మే వై సుహృత్సమ్బన్ధికాదయః |
త్వమేవ కులదేవశ్చ సర్వం త్వం మే న సంశయః || ౫౭ ||

జాగ్రత్స్వప్నసుషుప్తిభిర్దేహ-వాఙ్గ్మనసైః కృతమ్ |
సాంసర్గికేణ యత్కర్మ గణేశాయ సమర్పయే || ౫౮ ||

బాహ్యం నానావిధం పాపం మహోగ్రం తల్లయం వ్రజేత్ |
గణేశపాదతీర్థస్య మస్తకే ధారణాత్కిల || ౫౯ ||

పాదోదకం గణేశస్య పీతం మర్త్యేన తత్క్షణాత్ |
సర్వాంతర్గతజం పాపం నశ్యతి గణనాతిగమ్ || ౬౦ ||

గణేశోచ్ఛిష్టగన్ధం వై ద్వాదశాంగేషు చర్చయేత్ |
గణేశతుల్యరూపః స దర్శనాత్సర్వపాపహా || ౬౧ ||

యది గణేశపూజాదౌ గన్ధభస్మాదికం చరేత్ |
అథవోచ్ఛిష్టగన్ధం తు నో చేత్తత్ర విధిం చరేత్ || ౬౨ ||

ద్వాదశాంగేషు విఘ్నేశం నామమన్త్రేణ చాఽర్చయేత్ |
తేన సోఽపి గణేశేన సమో భవతి భూతలే || ౬౩ ||

మూర్ధ్ని గణేశ్వరం చాదౌ లలాటే విఘ్ననాయకమ్ |
దక్షిణే కర్ణమూలే తు వక్రతుణ్డం సమర్చయేత్ || ౬౪ ||

వామే కర్ణస్య మూలే వై చైకదన్తం సమర్చయేత్ |
కణ్ఠే లంబోదరం దేవం హృది చిన్తామణిం తథా || ౬౫ ||

బాహౌ దక్షిణకే చైవ హేరమ్బం వామబాహుకే |
వికటం నాభిదేశే తు విఘ్ననాథం సమర్చయేత్ || ౬౬ ||

కుక్షౌ దక్షిణగాయాం తు మయూరేశం సమర్చయేత్ |
వామకుక్షౌ గజాస్యం వై పృష్ఠే స్వానన్దవాసినమ్ || ౬౭ ||

సర్వాంగలేపనం శస్తం చిత్రితం చాఽష్టగన్ధకైః |
గాణేశానాం విశేషేణ సర్వభద్రస్య కారణాత్ || ౬౮ ||

తతః శిష్టం తు నైవేద్యం గణేశస్య భునజ్మ్యహమ్ |
భుక్తిముక్తిప్రదం పూర్ణం నానాపాపనికృన్తనమ్ || ౬౯ ||

గణేశ స్మరణేనైవ కరోమి కాలఖణ్డనమ్ |
గాణపత్యైశ్చ సంవాసః సదా మేఽస్తు గజానన || ౭౦ ||

గార్గ్య ఉవాచ-
ఏవం గృత్సమదశ్చైవ చకార బాహ్యపూజనమ్ |
త్రికాలేషు మహాయోగీ సదా భక్తిసమన్వితః || ౭౧ ||

తథా కురు మహీపాల గాణపత్యో భవిష్యసి |
యథా గృత్సమదః సాక్షాత్తథా త్వమపి నిశ్చితమ్ || ౭౨ ||

ఇతి శ్రీమదాన్త్యే మౌద్గలే గణేశబాహ్యపూజా |

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *