Mahanyasam 14 – Panchanga Japa, Sashtanga Pranama – పఞ్చాఙ్గజపః, సాష్టాంగ ప్రణామః

Mahanyasam, Stotram Jun 19, 2023

[ad_1]

అథ పఞ్చాఙ్గజపః ||

స॒ద్యోజా॒తం ప్ర॑పద్యా॒మి॒ స॒ద్యోజా॒తాయ॒ వై నమో॒ నమ॑: |
భ॒వే భ॑వే॒ నాతి॑భవే భవస్వ॒ మామ్ | భ॒వోద్భ॑వాయ॒ నమ॑: ||

వా॒మ॒దే॒వాయ॒ నమో” జ్యే॒ష్ఠాయ॒ నమ॑శ్శ్రే॒ష్ఠాయ॒ నమో॑ రు॒ద్రాయ॒ నమ॒: కాలా॑య॒ నమ॒: కల॑వికరణాయ॒ నమో॒ బల॑వికరణాయ॒ నమో॒ బలా॑య॒ నమో॒ బల॑ప్రమథనాయ॒ నమ॒స్సర్వ॑భూతదమనాయ॒ నమో॑ మ॒నోన్మ॑నాయ॒ నమ॑: ||

అ॒ఘోరే”భ్యోఽథ॒ ఘోరే”భ్యో॒ ఘోర॒ఘోర॑తరేభ్యః |
సర్వే”భ్యస్సర్వ॒శర్వే”భ్యో॒ నమ॑స్తే అస్తు రు॒ద్రరూ॑పేభ్యః ||

తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ మహాదే॒వాయ॑ ధీమహి | తన్నో॑ రుద్రః ప్రచో॒దయా”త్ ||

ఈశానస్సర్వ॑విద్యా॒నా॒మీశ్వరస్సర్వ॑భూతా॒నా॒o బ్రహ్మాధి॑పతి॒ర్బ్రహ్మ॒ణోఽధి॑పతి॒ర్బ్రహ్మా॑ శి॒వో మే॑ అస్తు సదాశి॒వోమ్ ||

 

౧౯) సాష్టాంగ ప్రణామః

హి॒ర॒ణ్య॒గ॒ర్భస్సమ॑వర్త॒తాగ్రే॑ భూ॒తస్య॑ జా॒తః పతి॒రేక॑ ఆసీత్ |
స దా॑ధార పృథి॒వీం ద్యాము॒తేమాం కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ ||
ఉరసా నమః || ౧

యః ప్రా॑ణ॒తో ని॑మిష॒తో మ॑హి॒త్వైక॒ ఇద్రాజా॒ జగ॑తో బ॒భూవ॑ |
య ఈశే॑ అ॒స్య ద్వి॒పద॒శ్చతు॑ష్పద॒: కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ ||
శిరసా నమః || ౨

బ్రహ్మ॑జజ్ఞా॒నం ప్ర॑థ॒మం పు॒రస్తా॒ద్విసీ॑మ॒తస్సు॒రుచో॑ వే॒న ఆ॑వః |
స బు॒ధ్నియా॑ ఉప॒మా అ॑స్య వి॒ష్ఠాస్స॒తశ్చ॒ యోని॒మస॑తశ్చ॒ వివ॑: ||
దృష్ట్యా నమః || ౩

మ॒హీ ద్యౌః పృ॑థి॒వీ చ॑ న ఇ॒మం య॒జ్ఞం మి॑మిక్షతామ్ |
పి॒పృ॒తాం నో॒ భరీ॑మభిః ||
మనసా నమః || ౪

ఉప॑శ్వాసయ పృథి॒వీము॒త ద్యాం పు॑రు॒త్రా తే॑ మనుతా॒o విష్ఠి॑త॒o జగ॑త్ |
స దు॑న్దుభే స॒జూరిన్ద్రే॑ణ దే॒వైర్దూ॒రాద్దవీ॑యో॒ అప॑సేధ॒ శత్రూన్॑ ||
వచసా నమః || ౫

అగ్నే॒ నయ॑ సు॒పథా॑ రా॒యే అ॒స్మాన్ విశ్వా॑ని దేవ వ॒యునా॑ని వి॒ద్వాన్ |
యు॒యో॒ధ్య॑స్మజ్జు॑హురా॒ణమేనో॒ భూయి॑ష్ఠాం తే॒ నమ॑ ఉక్తిం విధేమ ||
పద్భ్యాం నమః || ౬

యా తే॑ అగ్నే॒ రుద్రి॑యా త॒నూస్తయా॑ నః పాహి॒ తస్యా”స్తే॒ స్వాహా॒ |
యా తే॑ అగ్నేఽయాశ॒యా ర॑జాశ॒యా హ॑రాశ॒యా త॒నూర్వర్షి॑ష్ఠా గహ్వరే॒ష్ఠోగ్రం వచో॒ అపా॑వధీం త్వే॒షం వచో॒ అపా॑వధీ॒గ్॒o స్వాహా” ||
కరాభ్యాం నమః || ౭

ఇ॒మం య॑మప్రస్త॒రమాహి సీదాఙ్గి॑రోభిః పి॒తృభి॑స్సంవిదా॒నః |
ఆత్వా॒ మన్త్రా॑: కవిశ॒స్తా వ॑హన్త్వే॒నా రా॑జన్ హ॒విషా॑ మాదయస్వ ||
కర్ణాభ్యాం నమః || ౮

ఉరసా శిరసా దృష్ట్యా మన॑సా వచసా త॒థా |
పద్భ్యాం కరాభ్యాం కర్ణాభ్యాం ప్రణామోఽష్టాఙ్గ॑ ఉచ్యతే ||

Mahanyasam 15 – Laghunyasa, Shodasopachara Puja – లఘు న్యాసః, షోడశోపచార పూజా >>

సంపూర్ణ మహాన్యాస సూచిక చూడండి.

[ad_2]

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *