Mahanyasam 11 – Apratiratham – అప్రతిరథం

Mahanyasam, Stotram Jun 20, 2023

Mahanyasam 11 – Apratiratham in telugu

ఆ॒శుశ్శిశా॑నో వృష॒భో న॑ యు॒ధ్మో ఘ॑నాఘ॒నః క్షోభ॑ణశ్చర్షణీ॒నామ్ |
స॒oక్రన్ద॑నోఽనిమి॒ష ఏ॑కవీ॒రశ్శ॒తగ్ం సేనా॑ అజయథ్సా॒కమిన్ద్ర॑: ||

 

స॒oక్రన్ద॑నేనానిమి॒షేణ॑ జి॒ష్ణునా॑ యుత్కా॒రేణ॑ దుశ్చ్య॒వనేన॑ ధృ॒ష్ణునా” |
తదిన్ద్రే॑ణ జయత॒ తథ్స॑హధ్వ॒o యుధో॑ నర॒ ఇషు॑హస్తేన॒ వృష్ణా” ||

 

స ఇషు॑హస్తై॒: స ని॑ష॒ఙ్గిభి॑ర్వ॒శీ సగ్గ్‍స్ర॑ష్టా॒ స యుధ॒ ఇన్ద్రో॑ గ॒ణేన॑ |
స॒గ్॒oసృ॒ష్ట॒జిథ్సో॑మ॒పా బా॑హుశ॒ర్ధ్యూ”ర్ధ్వధ॑న్వా॒ ప్రతి॑హితాభి॒రస్తా” ||

 

బృహ॑స్పతే॒ పరి॑దీయా॒ రథే॑న రక్షో॒హాఽమిత్రాగ్॑o అప॒బాధ॑మానః |
ప్ర॒భ॒ఞ్జన్థ్సేనా”: ప్రమృ॒ణో యు॒ధా జయ॑న్న॒స్మాక॑మేధ్యవి॒తా రథా॑నామ్ ||

 

గో॒త్ర॒భిద॑o గో॒విద॒o వజ్ర॑బాహు॒o జయ॑న్త॒మజ్మ॑ ప్రమృ॒ణన్త॒మోజ॑సా |
ఇ॒మగ్ం స॑జాతా॒ అను॑ వీరయధ్వ॒మిన్ద్రగ్॑o సఖా॒యోఽను॒ సగ్ం ర॑భధ్వమ్ ||

 

బ॒ల॒వి॒జ్ఞా॒యః స్థవి॑ర॒: ప్రవీ॑ర॒: సహ॑స్వాన్ వా॒జీ సహ॑మాన ఉ॒గ్రః |
అ॒భివీ॑రో అ॒భిస॑త్వా సహో॒జా జైత్ర॑మిన్ద్ర॒ రథ॒మా తి॑ష్ఠ గో॒విత్ ||

 

అ॒భిగో॒త్రాణి॒ సహ॑సా॒ గాహ॑మానోఽదా॒యో వీ॒రశ్శ॒తమ॑న్యు॒రిన్ద్ర॑: |
దు॒శ్చ్య॒వ॒నః పృ॑తనా॒షాడ॑యు॒ద్ధ్యో”ఽస్మాక॒గ్॒o సేనా॑ అవతు॒ ప్రయు॒థ్సు ||

 

ఇన్ద్ర॑ ఆసాం నే॒తా బృహ॒స్పతి॒ర్దక్షి॑ణా య॒జ్ఞః పు॒ర ఏ॑తు॒ సోమ॑: |
దే॒వ॒సే॒నానా॑మభిభఞ్జతీ॒నాం జయ॑న్తీనాం మ॒రుతో॑ య॒న్త్వగ్రే” ||

 

ఇన్ద్ర॑స్య॒ వృష్ణో॒ వరు॑ణస్య॒ రాజ్ఞ॑ ఆది॒త్యానా”o మ॒రుతా॒గ్॒o శర్థ॑ ఉ॒గ్రమ్ |
మ॒హామ॑నసాం భువనచ్య॒వానా॒o ఘోషో॑ దే॒వానా॒o జయ॑తా॒ముద॑స్థాత్ ||

 

అ॒స్మాక॒మిన్ద్ర॒: సమృ॑తేషు ధ్వ॒జేష్వ॒స్మాక॒o యా ఇష॑వ॒స్తా జ॑యన్తు |
అ॒స్మాక॑o వీ॒రా ఉత్త॑రే భవన్త్వ॒స్మాను॑ దేవా అవతా॒ హవే॑షు ||

 

ఉద్ధ॑ర్షయ మఘవ॒న్నాయు॑ధా॒న్యుథ్సత్వ॑నాం మామ॒కానా॒o మహా॑గ్ంసి |
ఉద్వృ॑త్రహన్వా॒జినా॒o వాజి॑నా॒న్యుద్రథా॑నా॒o జయ॑తామేతు॒ ఘోష॑: ||

 

ఉప॒ ప్రేత॒ జయ॑తా నరః స్థి॒రా వ॑స్సన్తు బా॒హవ॑: |
ఇన్ద్రో॑ వ॒శ్శర్మ॑ యచ్ఛత్వనాధృ॒ష్యా యథాఽస॑థ ||

 

అవ॑సృష్టా॒ పరా॑ పత॒ శర॑వ్యే॒ బ్రహ్మ॑సగ్ంశితా |
గచ్ఛా॒మిత్రా॒న్ప్రవి॑శ॒ మైషాం కం చ॒నోచ్ఛి॑షః ||

 

మర్మా॑ణి తే॒ వర్మ॑భిశ్ఛాదయామి॒ సోమ॑స్త్వా॒ రాజా॒ఽమృతే॑నా॒భివ॑స్తామ్ |
ఉ॒రోర్వరీ॑యో॒ వరి॑వస్తే అస్తు॒ జయ॑న్తం త్వామను॑మదన్తు దే॒వాః ||

 

యత్ర॑ బా॒ణాః స॒మ్పత॑న్తి కుమా॒రా వి॑శి॒ఖా ఇ॑వ |
ఇన్ద్రో॑ న॒స్తత్ర॑ వృత్ర॒హా వి॑శ్వా॒హా శర్మ॑ యచ్ఛ॒తు ||

 

అసు॑రానజయ॒న్తదప్ర॑తిరథస్యా ప్రతిరథ॒త్వం యదప్ర॑తిరథం ద్వి॒తీయో॒ హోతా॒ఽన్వాహా”ప్ర॒త్యే॑వ తేన॒ యజ॑మానో॒ భ్రాతృ॑వ్యాఞ్జయ॒త్యథో॒ అన॑భిజితమే॒వాభిజ॑యతి దశ॒ర్చం భ॑వతి॒ దశా”క్షరా వి॒రాడ్వి॒రాజే॒మౌలో॒కౌ విధృ॑తా వన॒యో”ర్లో॒కయో॒ర్విధృ॑త్యా॒ అథో॒ దశా”క్షరా వి॒రాడన్న॑o వి॒రాడ్వి॒రాజ్యే॒వాన్నాద్యే॒ ప్రతి॑ తిష్ఠ॒త్యస॑దివ॒ వా అ॒న్తరి॑క్షమ॒న్తరి॑క్షమి॒వాగ్నీ”ద్ధ్ర॒మాగ్నీ”ద్ధ్రే |

 

ఓం నమో భగవతే॑ రుద్రా॒య ఆశుశ్శిశానోఽప్రతిరథం కవచాయ హుమ్ ||

 

Mahanyasam 12 – Pratipurusham – ప్రతిపూరుషం >>

 

సంపూర్ణ మహాన్యాస సూచిక చూడండి.

Mahanyasam 11 – Apratiratham in telugu

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *