Narasimha Shodasa Upachara Puja – శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ షోడశోపచార పూజ

Narasimha swamy stotra, Stotram Jun 20, 2023

Lakshmi Narasimha Shodasa Upachara Puja

(గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, శ్రీ గణపతి పూజ (పసుపు గణపతి పూజ) చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం చేయవలెను.)

పునః సంకల్పం –
పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ స్వామినః అనుగ్రహప్రసాద సిద్ధ్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ స్వామినః ప్రీత్యర్థం పురుష సూక్త విధానేన ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే |

ప్రాణప్రతిష్ఠ –
ఓం అసు॑నీతే॒ పున॑ర॒స్మాసు॒ చక్షు॒:
పున॑: ప్రా॒ణమి॒హ నో” ధేహి॒ భోగ”మ్ |
జ్యోక్ప॑శ్యేమ॒ సూర్య॑ము॒చ్చర”న్త॒
మను॑మతే మృ॒డయా” నః స్వ॒స్తి ||
అ॒మృత॒o వై ప్రా॒ణా అ॒మృత॒మాప॑:
ప్రా॒ణానే॒వ య॑థాస్థా॒నముప॑హ్వయతే ||

సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం సపరివారసమేతం శ్రీ లక్ష్మీ సహిత నృసింహ స్వామినం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ||

స్థిరో భవ వరదో భవ సుముఖో భవ సుప్రసన్నో భవ స్థిరాసనం కురు ప్రసీద ప్రసీద |

స్వామిన్ సర్వజగన్నాథ యావత్పూజావసానకం |
తావత్త్వం ప్రీతిభావేనే బింబేఽస్మిన్ సన్నిధిం కురు ||

ధ్యానం –
ఓం శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం
విశ్వాధారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగమ్ |
లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్ధ్యానగమ్యం
వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథమ్ ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనృసింహాయ నమః ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి |

ఆవాహనం –
స॒హస్ర॑శీర్షా॒ పురు॑షః |
స॒హ॒స్రా॒క్షః స॒హస్ర॑పాత్ |
స భూమి॑o వి॒శ్వతో॑ వృ॒త్వా |
అత్య॑తిష్ఠద్దశాఙ్గు॒లమ్ ||
ఆగచ్ఛ దేవదేవేశ తేజోరాశే జగత్పతే |
క్రియమాణాం మయా పూజాం గృహాణ సురసత్తమే ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనృసింహాయ నమః ఆవాహయామి |

ఆసనం –
పురు॑ష ఏ॒వేదగ్ం సర్వమ్” |
యద్భూ॒తం యచ్చ॒ భవ్యమ్” |
ఉ॒తామృ॑త॒త్వస్యేశా॑నః |
య॒దన్నే॑నాతి॒రోహ॑తి |
నానా రత్నసమాయుక్తం కార్తస్వరవిభూషితమ్ |
ఆసనం దేవదేవేశ ప్రీత్యర్థం ప్రతిగృహ్యతామ్ ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనృసింహాయ నమః నవరత్నఖచిత సువర్ణ సింహాసనం సమర్పయామి |

పాద్యం –
ఏ॒తావా॑నస్య మహి॒మా |
అతో॒ జ్యాయాగ్॑శ్చ॒ పూరు॑షః |
పాదో”ఽస్య॒ విశ్వా॑ భూ॒తాని॑ |
త్రి॒పాద॑స్యా॒మృత॑o ది॒వి ||
గంగాది సర్వతీర్థేభ్యః మయా ప్రార్థనయాహృతమ్ |
లక్ష్మీనృసింహ పాద్యర్థం ఇదం తోయం గృహాణ భోః ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనృసింహాయ నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి |

అర్ఘ్యం –
త్రి॒పాదూ॒ర్ధ్వ ఉదై॒త్పురు॑షః |
పాదో”ఽస్యే॒హాఽఽభ॑వా॒త్పున॑: |
తతో॒ విష్వ॒ఙ్వ్య॑క్రామత్ |
సా॒శ॒నా॒న॒శ॒నే అ॒భి ||
నమస్తే దేవదేవేశ నమస్తే ధరణీధర |
నమస్తే కమలాకాంత గృహాణార్ఘ్యం నమోఽస్తు తే ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనృసింహాయ నమః హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి |

ఆచమనీయం –
తస్మా”ద్వి॒రాడ॑జాయత |
వి॒రాజో॒ అధి॒ పూరు॑షః |
స జా॒తో అత్య॑రిచ్యత |
ప॒శ్చాద్భూమి॒మథో॑ పు॒రః ||
కర్పూరవాసితం తోయం మందాకిన్యః సమాహృతమ్ |
ఆచమ్య తాం జగన్నాథ మయా దత్తం హి భక్తితః ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనృసింహాయ నమః ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి |

మధుపర్కం –
నమః శ్రీ వాసుదేవాయ తత్త్వజ్ఞానస్వరూపిణే |
మధుపర్కం గృహాణేదం శ్రీలక్ష్మీపతయే నమః |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనృసింహాయ నమః మధుపర్కం సమర్పయామి |

పంచామృత స్నానం –
క్షీరం –
ఆప్యా॑యస్వ॒ సమే॑తు తే వి॒శ్వత॑స్సోమ॒ వృష్ణి॑యమ్ |
భవా॒ వాజ॑స్య సంగ॒థే ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనృసింహాయ నమః క్షీరేణ స్నపయామి |

దధి –
ద॒ధి॒క్రావ్ణో॑అకారిషం జి॒ష్ణోరశ్వ॑స్య వా॒జిన॑: |
సు॒ర॒భి నో॒ ముఖా॑ కర॒త్ప్రాణ॒ ఆయూగ్॑oషి తారిషత్ ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనృసింహాయ నమః దధ్నా స్నపయామి |

ఆజ్యం –
శు॒క్రమ॑సి॒ జ్యోతి॑రసి॒ తేజో॑సి దే॒వోవ॑స్సవి॒తోత్పు॑నా॒తు
అచ్ఛి॑ద్రేణ ప॒విత్రే॑ణ॒ వసో॒స్సూర్య॑స్య ర॒శ్మిభి॑: |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనృసింహాయ నమః ఆజ్యేన స్నపయామి |

మధు –
మధు॒వాతా॑ ఋతాయ॒తే మధు॑క్షరన్తి॒ సింధ॑వః |
మాధ్వీ”ర్నః స॒న్త్వౌష॑ధీః |
మధు॒నక్త॑ము॒తోష॑సి॒ మధు॑మ॒త్ పార్థి॑వ॒గ్॒oరజ॑: |
మధు॒ద్యౌర॑స్తు నః పి॒తా |
మధు॑మాన్నో॒ వన॒స్పతి॒ర్మధు॑మాగ్‍ం అస్తు॒ సూర్య॑: |
మాధ్వీ॒ర్గావో॑ భవంతు నః |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనృసింహాయ నమః మధునా స్నపయామి |

శర్కర –
స్వా॒దుః ప॑వస్వ ది॒వ్యాయ॒ జన్మ॑నే |
స్వా॒దురింద్రా”య సు॒హవీ”తు నామ్నే |
స్వా॒దుర్మి॒త్రాయ॒ వరు॑ణాయ వా॒యవే॒ |
బృహ॒స్పత॑యే॒ మధు॑మా॒o అదా”భ్యః |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనృసింహాయ నమః శర్కరేణ స్నపయామి |

ఫలోదకం-
యాః ఫ॒లినీ॒ర్యా అ॑ఫ॒లా అ॑పు॒ష్పాయాశ్చ॑ పు॒ష్పిణీ॑: |
బృహ॒స్పతి॑ ప్రసూతా॒స్తానో॑ మున్చ॒న్త్వగ్‍ం హ॑సః ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనృసింహాయ నమః ఫలోదకేన స్నపయామి |

స్నానం –
యత్పురు॑షేణ హ॒విషా” |
దే॒వా య॒జ్ఞమత॑న్వత |
వ॒స॒న్తో అ॑స్యాసీ॒దాజ్యమ్” |
గ్రీ॒ష్మ ఇ॒ధ్మశ్శ॒రద్ధ॒విః ||
సుగంధపుష్పసంయుక్తం పవిత్రం విమలం జలమ్ |
స్నానార్థం హి మయానీతం స్వీకురుష్వ మహామతే ||

ఆపో॒ హిష్ఠా మ॑యో॒భువ॒స్తా న॑ ఊ॒ర్జే ద॑ధాతన |
మ॒హేరణా॑య॒ చక్ష॑సే |
యో వ॑: శి॒వత॑మో రస॒స్తస్య॑ భాజయతే॒ హ న॑: |
ఉ॒శ॒తీరి॑వ మా॒త॑రః |
తస్మా॒ అర॑ఙ్గమామవో॒ యస్య॒ క్షయా॑య॒ జిన్వ॑థ |
ఆపో॑ జ॒నయ॑థా చ నః |

ఓం శ్రీ లక్ష్మీనృసింహాయ నమః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి |
స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి |

వస్త్రం –
స॒ప్తాస్యా॑సన్పరి॒ధయ॑: |
త్రిః స॒ప్త స॒మిధ॑: కృ॒తాః |
దే॒వా యద్య॒జ్ఞం త॑న్వా॒నాః |
అబ॑ధ్న॒న్పురు॑షం ప॒శుమ్ ||
తప్తకాంచనసంకాశం పీతాంబరమిదం హరే |
సంగృహాణ జగన్నాథ నారాయణ నమోఽస్తు తే ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనృసింహాయ నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి |

యజ్ఞోపవీతం –
తం య॒జ్ఞం బ॒ర్హిషి॒ ప్రౌక్షన్॑ |
పురు॑షం జా॒తమ॑గ్ర॒తః |
తేన॑ దే॒వా అయ॑జన్త |
సా॒ధ్యా ఋష॑యశ్చ॒ యే ||
బ్రహ్మవిష్ణుమహేశశ్చ నిర్మితం బ్రహ్మసూత్రకమ్ |
ఉపవీతం మయా దత్తం గృహాణ కమలాపతిః |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనృసింహాయ నమః యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి |

గంధం –
తస్మా”ద్య॒జ్ఞాత్స॑ర్వ॒హుత॑: |
సంభృ॑తం పృషదా॒జ్యమ్ |
ప॒శూగ్‍స్తాగ్‍శ్చ॑క్రే వాయ॒వ్యాన్॑ |
ఆ॒ర॒ణ్యాన్గ్రా॒మ్యాశ్చ॒ యే ||
చందనం శీతలం దివ్యం కస్తూరీ కుంకుమం తథా |
దదామి తవ ప్రీత్యర్థం నృసింహ పరమేశ్వరః ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనృసింహాయ నమః దివ్య శ్రీ చందనం సమర్పయామి |

ఆభరణం –
తస్మా”ద్య॒జ్ఞాత్స॑ర్వ॒హుత॑: |
ఋచ॒: సామా॑ని జజ్ఞిరే |
ఛన్దాగ్॑oసి జజ్ఞిరే॒ తస్మా”త్ |
యజు॒స్తస్మా॑దజాయత ||
భూషణాని విచిత్రాని హేమరత్నమయాని చ |
గృహాణ భువనాధార భుక్తిముక్తిఫలప్రద ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనృసింహాయ నమః సర్వాభరణాని సమర్పయామి |

పుష్పాణి –
తస్మా॒దశ్వా॑ అజాయన్త |
యే కే చో॑భ॒యాద॑తః |
గావో॑ హ జజ్ఞిరే॒ తస్మా”త్ |
తస్మా”జ్జా॒తా అ॑జా॒వయ॑: ||
మాల్యాదీని సుగంధాని మాల్యతాదీని వై ప్రభో |
మయాహృతాని పూజార్థం పుష్పాణి ప్రతిగృహ్యతామ్ ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనృసింహాయ నమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి |

అథాంగ పూజ –
ఓం నృసింహాయ నమః పాదౌ పూజయామి |
ఓం కరాళాయ నమః గుల్ఫౌ పూజయామి |
ఓం వికృతాయ నమః జానునీ పూజయామి |
ఓం నఖాంకురాయ నమః జంఘైః పూజయామి |
ఓం ప్రహ్లాదవరదాయ నమః ఊరూం పూజయామి |
ఓం శ్రీమతే నమః గుహ్యం పూజయామి |
ఓం అప్రమేయపరాక్రమాయ నమః జఘనం పూజయామి |
ఓం భక్తానామభయప్రదాయ నమః కటిం పూజయామి |
ఓం కుక్షిస్థాఖిలభువనాయ నమః ఉదరం పూజయామి |
ఓం సర్వరక్షాయ నమః హృదయం పూజయామి |
ఓం కపిలాయ నమః పృష్ఠదేహం పూజయమి |
ఓం శంఖచక్రగదాశార్ఙ్గపాణయే నమః బాహూన్ పూజయామి |
ఓం స్థూలగ్రీవాయ నమః కంఠం పూజయామి |
ఓం జ్వాలాముఖాయ నమః వక్త్రం పూజయామి |
ఓం తీక్ష్ణదంష్ట్రాయ నమః దంతాన్ పూజయామి |
ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః నాసికాం పూజయామి |
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః శ్రోత్రే పూజయామి |
ఓం సోమసూర్యాగ్నిలోచనాయ నమః నేత్రౌ పూజయామి |
ఓం ఉగ్రాయ నమః లలాటం పూజయామి |
ఓం హృషీకేశాయ నమః శిరః పూజయామి |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనృసింహాయ నమః సర్వాణ్యంగాని పూజయామి ||

అష్టోత్తరశతనామావళీ –

శ్రీ నృసింహ అష్టోత్తరశతనామావళీ చూ. |

ధూపం –
యత్పురు॑ష॒o వ్య॑దధుః |
క॒తి॒ధా వ్య॑కల్పయన్ |
ముఖ॒o కిమ॑స్య॒ కౌ బా॒హూ |
కావూ॒రూ పాదా॑వుచ్యేతే ||
వనస్పత్యుద్భవో దివ్యో గంధాద్యో గంధ ఉత్తమః |
నరసింహ మహీపాలో ధుపోఽయం ప్రతిగృహ్యతామ్ ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనృసింహాయ నమః ధూపం సమర్పయామి |

దీపం –
బ్రా॒హ్మ॒ణో”ఽస్య॒ ముఖ॑మాసీత్ |
బా॒హూ రా॑జ॒న్య॑: కృ॒తః |
ఊ॒రూ తద॑స్య॒ యద్వైశ్య॑: |
ప॒ద్భ్యాగ్ం శూ॒ద్రో అ॑జాయత ||
భక్త్యా దీపం ప్రయచ్ఛామి దేవాయ పరమాత్మనే |
త్రాహి మాం నరకాద్ఘోరాత్ దివ్య జ్యోతిర్నమోఽస్తు తే ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనృసింహాయ నమః దీపం సమర్పయామి |

నైవేద్యం –
చ॒న్ద్రమా॒ మన॑సో జా॒తః |
చక్షో॒: సూర్యో॑ అజాయత |
ముఖా॒దిన్ద్ర॑శ్చా॒గ్నిశ్చ॑ |
ప్రా॒ణాద్వా॒యుర॑జాయత ||

నైవేద్యం గృహ్యతాం దేవ భక్తిం మే అచలాం కురు |
ఈప్సితం మే వరం దేహి ఇహత్ర చ పరాం గతిమ్ ||
శ్రీనృసింహ నమస్తుభ్యం మహానైవేద్యముత్తమమ్ |
సంగృహాణ సురశ్రేష్ఠ భుక్తిముక్తిప్రదాయకమ్ ||

ఓం శ్రీ లక్ష్మీనృసింహాయ నమః నైవేద్యం సమర్పయామి |

ఓం భూర్భువ॑స్సువ॑: | తత్స॑వితు॒ర్వరే”ణ్య॒మ్ | భ॒ర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీ॒మహి |
ధియో॒ యోన॑: ప్రచో॒దయా”త్ ||
సత్యం త్వా ఋతేన పరిషించామి (ఋతం త్వా సత్యేన పరిషించామి)
అమృతమస్తు | అమృతోపస్తరణమసి |
ఓం ప్రాణాయ స్వాహా | ఓం అపానాయ స్వాహా | ఓం వ్యానాయ స్వాహా | ఓం ఉదానాయ స్వాహా | ఓం సమానాయ స్వాహా |
మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి | ఉత్తరాపోశనం సమర్పయామి | హస్తౌ ప్రక్షాళయామి | పాదౌ ప్రక్షాళయామి | శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి |

తాంబూలం –
నాభ్యా॑ ఆసీద॒న్తరి॑క్షమ్ |
శీ॒ర్ష్ణో ద్యౌః సమ॑వర్తత |
ప॒ద్భ్యాం భూమి॒ర్దిశ॒: శ్రోత్రా”త్ |
తథా॑ లో॒కాగ్ం అ॑కల్పయన్ ||
పూగీఫల సమాయుక్తం నాగవల్లీదళైర్యుతమ్ |
యేలా లవంగ సమ్యుక్తం తాంబూలం దేవ గృహ్యతామ్ ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనృసింహాయ నమః తాంబూలం సమర్పయామి |

నీరాజనం –
వేదా॒హమే॒తం పురు॑షం మ॒హాన్తమ్” |
ఆ॒ది॒త్యవ॑ర్ణం॒ తమ॑స॒స్తు పా॒రే |
సర్వా॑ణి రూ॒పాణి॑ వి॒చిత్య॒ ధీర॑: |
నామా॑ని కృ॒త్వాఽభి॒వద॒న్॒ యదాస్తే” ||
కర్పూరకం మహారాజ రంభోద్భూతం చ దీపకమ్ |
మంగళార్థం మహీపాల సంగృహాణ జగత్పతే ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనృసింహాయ నమః కర్పూర నీరాజనం సమర్పయామి |
నీరాజనానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి | నమస్కరోమి |

మంత్రపుష్పం –

(మంత్రపుష్పం చూ. ).

Narasimha Shodasa Upachara Puja

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *