Hanuman Chalisa Sundaradasu MS Rama Rao – హనుమాన్ చాలీసా

Hanuma, Stotram Jun 20, 2023

Hanuman Chalisa MS Rama Rao

 

ఆపదామపహర్తారం
దాతారం సర్వసంపదాం |
లోకాభిరామం శ్రీరామం
భూయో భూయో నమామ్యహమ్ ||

 

హనుమానంజనాసూనుః వాయుపుత్రో మహాబలః
రామేష్టః ఫల్గుణసఖః పింగాక్షో అమితవిక్రమః |
ఉదధిక్రమణశ్చైవ సీతాశోకవినాశకః
లక్ష్మణప్రాణదాతా చ దశగ్రీవస్యదర్పహా |
ద్వాదశైతాని నామాని కపీంద్రస్య మహాత్మనః
స్వాపకాలే పఠేన్నిత్యం యాత్రాకాలే విశేషతః
తస్య మృత్యుభయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీభవేత్ ||

 

 

శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు
ఇహపర సాధక శరణములు |
బుద్ధిహీనతను కలిగిన తనువులు
బుద్బుదములని తెలుపు సత్యములు ||

 

జయ హనుమంత జ్ఞానగుణవందిత
జయ పండిత త్రిలోకపూజిత

 

రామదూత అతులిత బలధామ
అంజనీపుత్ర పవనసుతనామ

 

ఉదయభానుని మధుర ఫలమని
భావన లీల అమృతమును గ్రోలిన

 

కాంచనవర్ణ విరాజిత వేష
కుండలమండిత కుంచిత కేశ ||

 

| శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాధక శరణములు |

 

రామ సుగ్రీవుల మైత్రిని గొలిపి
రాజపదవి సుగ్రీవున నిలిపి

 

జానకీపతి ముద్రిక దోడ్కొని
జలధి లంఘించి లంక జేరుకొని

 

సూక్ష్మ రూపమున సీతను జూచి
వికట రూపమున లంకను గాల్చి

 

భీమ రూపమున అసురుల జంపిన
రామ కార్యమును సఫలము జేసిన

 

|| శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాధక శరణములు ||

 

సీత జాడగని వచ్చిన నిను గని
శ్రీ రఘువీరుడు కౌగిట నినుగొని

 

సహస్ర రీతుల నిను గొనియాడగ
కాగల కార్యము నీపై నిడగ

 

వానరసేనతో వారిధి దాటి
లంకేశునితో తలపడి పోరి

 

హోరుహోరున పోరు సాగిన
అసురసేనల వరుసన గూల్చిన

 

| శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాధక శరణములు |

 

లక్ష్మణ మూర్ఛతో రాముడడలగ
సంజీవి దెచ్చిన ప్రాణప్రదాత

 

రామ లక్ష్మణుల అస్త్రధాటికి
అసురవీరులు అస్తమించిరి

 

తిరుగులేని శ్రీ రామబాణము
జరిపించెను రావణ సంహారము

 

ఎదిరిలేని ఆ లంకాపురమున
ఏలికగా విభీషణు జేసిన

 

| శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాధక శరణములు |

 

సీతారాములు నగవుల గనిరి
ముల్లోకాల హారతులందిరి

 

అంతులేని ఆనందాశ్రువులే
అయోధ్యాపురి పొంగిపొరలె

 

సీతారాముల సుందర మందిరం
శ్రీకాంతుపదం నీ హృదయం

 

రామచరిత కర్ణామృతగాన
రామనామ రసామృతపాన

 

| శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాధక శరణములు |

 

దుర్గమమగు ఏ కార్యమైనా
సుగమమే యగు నీ కృప జాలిన

 

కలుగు సుఖములు నిను శరణన్న
తొలగు భయములు నీ రక్షణ యున్న

 

రామ ద్వారపు కాపరివైన నీ
కట్టడి మీర బ్రహ్మాదుల తరమా

 

భూత పిశాచ శాకిని ఢాకిని
భయపడి పారు నీ నామ జపము విని

 

| శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాధక శరణములు |

 

ధ్వజావిరాజా వజ్రశరీరా
భుజబలతేజా గదాధరా

 

ఈశ్వరాంశ సంభూత పవిత్రా
కేసరీపుత్ర పావనగాత్రా

 

సనకాదులు బ్రహ్మాది దేవతలు
శారద నారద ఆదిశేషులు

Hanuman Chalisa MS Rama Rao

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *