Ekadantha stotram – శ్రీ ఏకదంతస్తోత్రం-lyricsin Telugu

Ganesha Stotras, Stotram Jun 20, 2023

శ్రీ ఏకదంతస్తోత్రం

 

మదాసురం సుశాంతం వై దృష్ట్వా విష్ణుముఖాః సురాః |
భృగ్వాదయశ్చ మునయ ఏకదంతం సమాయయుః || ౧ ||

ప్రణమ్య తం ప్రపూజ్యాదౌ పునస్తం నేమురాదరాత్ |
తుష్టువుర్హర్షసంయుక్తా ఏకదంతం గణేశ్వరమ్ || ౨ ||

దేవర్షయ ఊచుః
సదాత్మరూపం సకలాదిభూత
-మమాయినం సోఽహమచింత్యబోధమ్ |
అనాదిమధ్యాంతవిహీనమేకం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౩ ||

అనంతచిద్రూపమయం గణేశం
హ్యభేదభేదాదివిహీనమాద్యమ్ |
హృది ప్రకాశస్య ధరం స్వధీస్థం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౪ ||

విశ్వాదిభూతం హృది యోగినాం వై
ప్రత్యక్షరూపేణ విభాంతమేకమ్ |
సదా నిరాలంబ-సమాధిగమ్యం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౫ ||

స్వబింబభావేన విలాసయుక్తం
బిందుస్వరూపా రచితా స్వమాయా |
తస్యాం స్వవీర్యం ప్రదదాతి యో వై
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౬ ||

త్వదీయ-వీర్యేణ సమస్తభూతా
మాయా తయా సంరచితం చ విశ్వమ్ |
నాదాత్మకం హ్యాత్మతయా ప్రతీతం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౭ ||

త్వదీయ-సత్తాధరమేకదంతం
గణేశమేకం త్రయబోధితారమ్ |
సేవంత ఆపూర్యమజం త్రిసంస్థా-
స్తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౮ ||

తతస్త్వయా ప్రేరిత ఏవ నాద-
స్తేనేదమేవం రచితం జగద్వై |
ఆనందరూపం సమభావసంస్థం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౯ ||

తదేవ విశ్వం కృపయా తవైవ
సంభూతమాద్యం తమసా విభాతమ్ |
అనేకరూపం హ్యజమేకభూతం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౧౦ ||

తతస్త్వయా ప్రేరితమేవ తేన
సృష్టం సుసూక్ష్మం జగదేకసంస్థమ్ |
సత్త్వాత్మకం శ్వేతమనంతమాద్యం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౧౧ ||

తదేవ స్వప్నం తపసా గణేశం
సంసిద్ధిరూపం వివిధం బభూవ |
సదేకరూపం కృపయా తవాఽపి
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౧౨ ||

సంప్రేరితం తచ్చ త్వయా హృదిస్థం
తథా సుదృష్టం జగదంశరూపమ్ |
తేనైవ జాగ్రన్మయమప్రమేయం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౧౩ ||

జాగ్రత్స్వరూపం రజసా విభాతం
విలోకితం తత్కృపయా తథైవ |
తదా విభిన్నం భవదేకరూపం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౧౪ ||

ఏవం చ సృష్ట్వా ప్రకృతిస్వభావా-
త్తదంతరే త్వం చ విభాసి నిత్యమ్ |
బుద్ధిప్రదాతా గణనాథ ఏక-
స్తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౧౫ ||

త్వదాజ్ఞయా భాంతి గ్రహాశ్చ సర్వే
నక్షత్రరూపాణి విభాంతి ఖే వై |
ఆధారహీనాని త్వయా ధృతాని
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౧౬ ||

త్వదాజ్ఞయా సృష్టికరో విధాతా
త్వదాజ్ఞయా పాలక ఏవ విష్ణుః |
త్వదాజ్ఞయా సంహరకో హరోఽపి
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౧౭ ||

యదాజ్ఞయా భూర్జలమధ్యసంస్థా
యదాజ్ఞయాఽపః ప్రవహంతి నద్యః |
సీమాం సదా రక్షతి వై సముద్ర-
స్తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౧౮ ||

యదాజ్ఞయా దేవగణో దివిస్థో
దదాతి వై కర్మఫలాని నిత్యమ్ |
యదాజ్ఞయా శైలగణోఽచలో వై
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౧౯ ||

యదాజ్ఞయా శేష ఇలాధరో వై
యదాజ్ఞయా మోహకరశ్చ కామః |
యదాజ్ఞయా కాలధరోఽర్యమా చ
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౨౦ ||

యదాజ్ఞయా వాతి విభాతి వాయు-
ర్యదాజ్ఞయాఽగ్నిర్జఠరాదిసంస్థః |
యదాజ్ఞయా వై సచరాఽచరం చ
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౨౧ ||

సర్వాంతరే సంస్థితమేకగూఢం
యదాజ్ఞయా సర్వమిదం విభాతి |
అనంతరూపం హృది బోధకం వై
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౨౨ ||

యం యోగినో యోగబలేన సాధ్యం
కుర్వంతి తం కః స్తవనేన స్తౌతి |
అతః ప్రమాణేన సుసిద్ధిదోఽస్తు
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౨౩ ||

గృత్సమద ఉవాచ –
ఏవం స్తుత్వా చ ప్రహ్లాద దేవాః సమునయశ్చ వై |
తూష్ణీం భావం ప్రపద్యైవ ననృతుర్హర్షసంయుతాః || ౨౪ ||

స తానువాచ ప్రీతాత్మా హ్యేకదంతః స్తవేన వై |
జగాద తాన్మహాభాగాన్దేవర్షీన్భక్తవత్సలః || ౨౫ ||

ఏకదంత ఉవాచ –
ప్రసన్నోఽస్మి చ స్తోత్రేణ సురాః సర్షిగణాః కిల |
శృణు త్వం వరదోఽహం వో దాస్యామి మనసీప్సితమ్ || ౨౬ ||

భవత్కృతం మదీయం వై స్తోత్రం ప్రీతిప్రదం మమ |
భవిష్యతి న సందేహః సర్వసిద్ధిప్రదాయకమ్ || ౨౭ ||

యం యమిచ్ఛతి తం తం వై దాస్యామి స్తోత్రపాఠతః |
పుత్రపౌత్రాదికం సర్వం లభతే ధనధాన్యకమ్ || ౨౮ ||

గజాశ్వాదికమత్యంతం రాజ్యభోగం లభేద్ధ్రువమ్ |
భుక్తిం ముక్తిం చ యోగం వై లభతే శాంతిదాయకమ్ || ౨౯ ||

మారణోచ్చాటనాదీని రాజ్యబంధాదికం చ యత్ |
పఠతాం శృణ్వతాం నృణాం భవేచ్చ బంధహీనతా || ౩౦ ||

ఏకవింశతివారం చ శ్లోకాంశ్చైవైకవింశతిమ్ |
పఠతే నిత్యమేవం చ దినాని త్వేకవింశతిమ్ || ౩౧ ||

న తస్య దుర్లభం కించిత్త్రిషు లోకేషు వై భవేత్ |
అసాధ్యం సాధయేన్మర్త్యః సర్వత్ర విజయీ భవేత్ || ౩౨ ||

నిత్యం యః పఠతే స్తోత్రం బ్రహ్మభూతః స వై నరః |
తస్య దర్శనతః సర్వే దేవాః పూతా భవంతి వై || ౩౩ ||

ఏవం తస్య వచః శ్రుత్వా ప్రహృష్టా దేవతర్షయః |
ఊచుః కరపుటాః సర్వే భక్తియుక్తా గజాననమ్ || ౩౪ ||

ఇతీ శ్రీ ఏకదంతస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *