Aruna Prashna – అరుణ ప్రశ్నః

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

(తై.ఆ.౧.౦.౦)
ఓం భ॒ద్రం కర్ణే॑భిః శృణు॒యామ॑ దేవాః |
భ॒ద్రం ప॑శ్యేమా॒క్షభి॒ర్యజ॑త్రాః |
స్థి॒రైరఙ్గై”స్తుష్టు॒వాగ్ంస॑స్త॒నూభి॑: |
వ్యశే॑మ దే॒వహి॑త॒o యదాయు॑: |
స్వ॒స్తి న॒ ఇన్ద్రో॑ వృ॒ద్ధశ్ర॑వాః |
స్వ॒స్తి న॑: పూ॒షా వి॒శ్వవే॑దాః |
స్వ॒స్తి న॒స్తార్క్ష్యో॒ అరి॑ష్టనేమిః |
స్వ॒స్తి నో॒ బృహ॒స్పతి॑ర్దధాతు ||
ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: || ౧-౦-౦

ఓం భ॒ద్రం కర్ణే॑భిః శృణు॒యామ॑ దేవాః |
భ॒ద్రం ప॑శ్యేమా॒క్షభి॒ర్యజ॑త్రాః |
స్థి॒రైరఙ్గై”స్తుష్టు॒వాగ్ంస॑స్త॒నూభి॑: |
వ్యశే॑మ దే॒వహి॑త॒o యదాయు॑: |
స్వ॒స్తి న॒ ఇన్ద్రో॑ వృ॒ద్ధశ్ర॑వాః |
స్వ॒స్తి న॑: పూ॒షా వి॒శ్వవే॑దాః |
స్వ॒స్తి న॒స్తార్క్ష్యో॒ అరి॑ష్టనేమిః |
స్వ॒స్తి నో॒ బృహ॒స్పతి॑ర్దధాతు |
ఆప॑మాపామ॒పః సర్వా”: |
అ॒స్మాద॒స్మాది॒తోఽముత॑: || ౧ || ౧-౧-౧

అ॒గ్నిర్వా॒యుశ్చ॒ సూర్య॑శ్చ |
స॒హ స॑oచరస్క॒రర్ద్ధి॑యా |
వా॒య్వశ్వా॑ రశ్మి॒పత॑యః |
మరీ”చ్యాత్మానో॒ అద్రు॑హః |
దే॒వీర్భు॑వన॒సూవ॑రీః |
పు॒త్ర॒వ॒త్వాయ॑ మే సుత |
మహానామ్నీర్మ॑హామా॒నాః |
మ॒హ॒సో మ॑హస॒స్స్వ॑: |
దే॒వీః ప॑ర్జన్య॒సూవ॑రీః |
పు॒త్ర॒వ॒త్వాయ॑ మే సుత || ౨ || ౧-౧-౨

అ॒పాశ్న్యు॑ష్ణిమ॒పా రక్ష॑: |
అ॒పాశ్న్యు॑ష్ణిమ॒పారఘమ్” |
అపా”ఘ్రా॒మప॑ చా॒వర్తిమ్” |
అప॑దే॒వీరి॒తో హి॑త |
వజ్ర॑o దే॒వీరజీ॑తాగ్‍శ్చ |
భువ॑నం దేవ॒సూవ॑రీః |
ఆ॒ది॒త్యానది॑తిం దే॒వీమ్ |
యోని॑నోర్ధ్వము॒దీష॑త |
శి॒వాన॒శ్శన్త॑మా భవన్తు |
ది॒వ్యా ఆప॒ ఓష॑ధయః |
సు॒మృ॒డీ॒కా సర॑స్వతి |
మా తే॒ వ్యో॑మ స॒oదృశి॑ || ౩ || ౧-౧-౩

స్మృతి॑: ప్ర॒త్యక్ష॑మైతి॒హ్యమ్” |
అను॑మానశ్చతుష్ట॒యమ్ |
ఏ॒తైరాది॑త్యమణ్డలమ్ |
సర్వై॑రేవ॒ విధా”స్యతే |
సూర్యో॒ మరీ॑చి॒మాద॑త్తే |
సర్వస్మా”ద్భువ॑నాద॒ధి |
తస్యాః పాకవి॑శేషే॒ణ |
స్మృ॒తం కా॑లవి॒శేష॑ణమ్ |
న॒దీవ॒ ప్రభ॑వాత్కా॒చిత్ |
అ॒క్షయ్యా”త్స్యన్ద॒తే య॑థా || ౪ || ౧-౨-౧

తాన్నద్యోఽభిస॑మాయ॒న్తి |
సో॒రుస్సతీ॑ న ని॒వర్త॑తే |
ఏ॒వన్నా॒నాస॑ముత్థా॒నాః |
కా॒లాస్స॑oవత్స॒రగ్గ్ శ్రి॑తాః |
అణుశశ్చ మ॑హశ॒శ్చ |
సర్వే॑ సమవ॒యన్త్రి॑తమ్ |
సతై”స్స॒ర్వైస్స॑మావి॒ష్టః |
ఊ॒రుస్స॑న్న ని॒వర్త॑తే |
అధిసంవత్స॑రం వి॒ద్యాత్ |
తదేవ॑ లక్ష॒ణే || ౫ || ౧-౨-౨

అణుభిశ్చ మ॑హద్భి॒శ్చ |
స॒మారూ॑ఢః ప్ర॒దృశ్య॑తే |
సంవత్సరః ప్ర॑త్యక్షే॒ణ |
నా॒ధిస॑త్వః ప్ర॒దృశ్య॑తే |
ప॒టరో॑ విక్లి॑ధః పి॒ఙ్గః |
ఏ॒తద్వ॑రుణ॒లక్ష॑ణమ్ |
యత్రైత॑దుప॒దృశ్య॑తే |
స॒హస్ర॑o తత్ర॒ నీయ॑తే |
ఏకగ్ంహి శిరో నా॑నా ము॒ఖే |
కృ॒త్స్నం త॑దృతు॒లక్ష॑ణమ్ || ౬ || ౧-౨-౩

ఉభయతస్సప్తే”న్ద్రియా॒ణి |
జ॒ల్పిత॑o త్వేవ॒ దిహ్య॑తే |
శుక్లకృష్ణే సంవ॑త్సర॒స్య |
దక్షిణవామ॑యోః పా॒ర్శ్వయోః |
తస్యై॒షా భవ॑తి |
శు॒క్రం తే॑ అ॒న్యద్య॑జ॒తం తే॑ అ॒న్యత్ |
విషు॑రూపే॒ అహ॑నీ॒ ద్యౌరి॑వాసి |
విశ్వా॒ హి మా॒యా అవ॑సి స్వధావః |
భ॒ద్రా తే॑ పూషన్ని॒హ రా॒తిర॒స్త్వితి॑ |
నాత్ర॒ భువ॑నమ్ |
న పూ॒షా | న ప॒శవ॑: |
నాదిత్యస్సంవత్సర ఏవ ప్రత్యక్షేణ ప్రియత॑మం వి॒ద్యాత్ |
ఏతద్వై సంవత్సరస్య ప్రియత॑మగ్ం రూ॒పమ్ |
యోఽస్య మహానర్థ ఉత్పత్స్యమా॑నో భ॒వతి |
ఇదం పుణ్యం కు॑రుష్వే॒తి |
తమాహర॑ణం ద॒ద్యాత్ || ౭ || ౧-౨-౪

సా॒క॒oజానాగ్॑o స॒ప్తథ॑మాహురేక॒జమ్ |
షడు॑ద్య॒మా ఋష॑యో దేవ॒జా ఇతి॑ |
తేషా॑మి॒ష్టాని॒ విహి॑తాని ధామ॒శః |
స్థా॒త్రే రే॑జన్తే॒ వికృ॑తాని రూప॒శః |
కో ను॑ మర్యా॒ అమి॑థితః |
సఖా॒ సఖా॑యమబ్రవీత్ |
జహా॑కో అ॒స్మదీ॑షతే |
యస్తి॒త్యాజ॑ సఖి॒విద॒గ్॒o సఖా॑యమ్ |
న తస్య॑ వా॒చ్యపి॑ భా॒గో అ॑స్తి |
యదీగ్॑o శృ॒ణోత్య॒లకగ్॑o శృణోతి || ౮ || ౧-౩-౧

న హి ప్ర॒వేద॑ సుకృ॒తస్య॒ పన్థా॒మితి॑ |
ఋ॒తురృ॑తునా ను॒ద్యమా॑నః |
విన॑నాదా॒భిధా॑వః |
షష్టిశ్చ త్రిగ్ంశ॑కా వ॒ల్గాః |
శు॒క్లకృ॑ష్ణౌ చ॒ షాష్టి॑కౌ |
సా॒రా॒గ॒వ॒స్త్రైర్జ॒రద॑క్షః |
వ॒స॒న్తో వసు॑భిస్స॒హ |
స॒oవ॒త్స॒రస్య॑ సవి॒తుః |
ప్రై॒ష॒కృత్ప్ర॑థ॒మః స్మృ॑తః |
అ॒మూనా॒దయ॑తేత్య॒న్యాన్ || ౯ || ౧-౩-౨

అ॒మూగ్‍శ్చ॑ పరి॒రక్ష॑తః |
ఏ॒తా వా॒చః ప్ర॑యుజ్య॒న్తే |
యత్రైత॑దుప॒దృశ్య॑తే |
ఏ॒తదే॒వ వి॑జానీ॒యాత్ |
ప్ర॒మాణ॑o కాల॒పర్య॑యే |
వి॒శే॒ష॒ణం తు॑ వక్ష్యా॒మః |
ఋ॒తూనా”o తన్ని॒బోధ॑త |
శుక్లవాసా॑ రుద్ర॒గణః |
గ్రీ॒ష్మేణా॑ఽఽవర్త॒తే స॑హ |
ని॒జహ॑న్పృథి॑వీగ్ం స॒ర్వామ్ || ౧౦ || ౧-౩-౩

జ్యో॒తిషా”ఽప్రతి॒ఖ్యేన॑ సః |
వి॒శ్వ॒రూ॒పాణి॑ వాసా॒గ్॒oసి |
ఆ॒ది॒త్యానా”o ని॒బోధ॑త |
సంవత్సరీణ॑o కర్మ॒ఫలమ్ |
వర్షాభిర్ద॑దతా॒గ్॒o సహ |
అదుఃఖో॑ దుఃఖచ॑క్షురి॒వ |
తద్మా॑ పీత ఇవ॒ దృశ్య॑తే |
శీతేనా”వ్యథ॑యన్ని॒వ |
రు॒రుద॑క్ష ఇవ॒ దృశ్య॑తే |
హ్లాదయతే” జ్వల॑తశ్చై॒వ |
శా॒మ్యత॑శ్చాస్య॒ చక్షు॑షీ |
యా వై ప్రజా భ్ర॑గ్గ్‍శ్య॒న్తే |
సంవత్సరాత్తా భ్ర॑గ్గ్‍శ్య॒న్తే |
యా॒: ప్రతి॑తిష్ఠ॒న్తి |
సంవత్సరే తాః ప్రతి॑తిష్ఠ॒న్తి |
వ॒ర్షాభ్య॑ ఇత్య॒ర్థః || ౧౧ || ౧-౩-౪

అక్షి॑దు॒:ఖోత్థి॑తస్యై॒వ |
వి॒ప్రస॑న్నే క॒నీని॑కే |
ఆఙ్క్తే చాద్గ॑ణం నా॒స్తి |
ఋ॒భూణా”o తన్ని॒బోధ॑త |
క॒న॒కా॒భాని॑ వాసా॒గ్॒oసి |
అ॒హతా॑ని ని॒భోద॑త |
అన్నమశ్నీత॑ మృజ్మీ॒త |
అ॒హం వో॑ జీవ॒నప్ర॑దః |
ఏ॒తా వా॒చః ప్ర॑యుజ్య॒న్తే |
శ॒రద్య॑త్రోప॒దృశ్య॑తే || ౧౨ || ౧-౪-౧

అభిధూన్వన్తోఽభిఘ్న॑న్త ఇ॒వ |
వా॒తవ॑న్తో మ॒రుద్గ॑ణాః |
అముతో జేతుమిషుము॑ఖమి॒వ |
సన్నద్ధాస్సహ ద॑దృశే॒ హ |
అపధ్వస్తైర్వస్తివ॑ర్ణైరి॒వ |
వి॒శి॒ఖాస॑: కప॒ర్దినః |
అక్రుద్ధస్య యోత్స్య॑మాన॒స్య |
క్రు॒ద్ధస్యే॑వ॒ లోహి॑నీ |
హేమతశ్చక్షు॑షీ వి॒ద్యాత్ |
అ॒క్ష్ణయో”: క్షిప॒ణోరి॑వ || ౧౩ || ౧-౪-౨

దుర్భిక్షం దేవ॑లోకే॒షు |
మ॒నూనా॑ముద॒కం గృ॑హే |
ఏ॒తా వా॒చః ప్ర॑వద॒న్తీః |
వై॒ద్యుతో॑ యాన్తి॒ శైశి॑రీః |
తా అ॒గ్నిః పవ॑మానా॒ అన్వై”క్షత |
ఇ॒హ జీ॑వి॒కామప॑రిపశ్యన్ |
తస్యై॒షా భవ॑తి |
ఇ॒హేహవ॑స్స్వత॒పసః |
మరు॑త॒స్సూర్య॑త్వచః |
శర్మ॑ స॒ప్రథా॒ ఆవృ॑ణే || ౧౪ || ౧-౪-౩

అతి॑తా॒మ్రాణి॑ వాసా॒గ్॒oసి |
అ॒ష్టివ॑జ్రిశ॒తఘ్ని॑ చ |
విశ్వే దేవా విప్ర॑హర॒న్తి |
అ॒గ్నిజి॑హ్వా అ॒సశ్చ॑త |
నైవ దేవో॑ న మ॒ర్త్యః |
న రాజా వ॑రుణో॒ విభుః |
నాగ్నిర్నేన్ద్రో న ప॑వమా॒నః |
మా॒తృక్క॑చ్చన॒ విద్య॑తే |
ది॒వ్యస్యైకా॒ ధను॑రార్త్నిః |
పృ॒థి॒వ్యామప॑రా శ్రి॒తా || ౧౫ || ౧-౫-౧

తస్యేన్ద్రో వమ్రి॑రూపే॒ణ |
ధ॒నుర్జ్యా॑మచ్ఛి॒నథ్స్వ॑యమ్ |
తది॑న్ద్ర॒ధను॑రిత్య॒జ్యమ్ |
అ॒భ్రవ॑ర్ణేషు॒ చక్ష॑తే |
ఏతదేవ శంయోర్బార్హ॑స్పత్య॒స్య |
ఏ॒తద్రు॑ద్రస్య॒ ధనుః |
రు॒ద్రస్య॑ త్వేవ॒ ధను॑రార్త్నిః |
శిర॒ ఉత్పి॑పేష |
స ప్ర॑వ॒ర్గ్యో॑ఽభవత్ |
తస్మా॒ద్యస్సప్ర॑వ॒ర్గ్యేణ॑ య॒జ్ఞేన॒ యజ॑తే |
రు॒ద్రస్య॒ స శిర॒: ప్రతి॑దధాతి |
నైనగ్॑o రు॒ద్ర ఆరు॑కో భవతి |
య ఏ॒వం వేద॑ || ౧౬ || ౧-౫-౨

అ॒త్యూ॒ర్ధ్వా॒క్షోఽతి॑రశ్చాత్ |
శిశి॑రః ప్ర॒దృశ్య॑తే |
నైవ రూపం న॑ వాసా॒గ్॒oసి |
న చక్షు॑: ప్రతి॒దృశ్య॑తే |
అ॒న్యోన్య॒o తు న॑ హిగ్గ్ స్రా॒తః |
స॒తస్త॑ద్దేవ॒లక్ష॑ణమ్ |
లోహితోఽక్ష్ణి శా॑రశీ॒ర్ష్ణిః |
సూ॒ర్యస్యో॑దయ॒నం ప్ర॑తి |
త్వం కరోషి॑న్యఞ్జ॒లికామ్ |
త్వ॒o కరో॑షి ని॒జాను॑కామ్ || ౧౭ || ౧-౬-౧

నిజానుకా మే”న్యఞ్జ॒లికా |
అమీ వాచముపాస॑తామి॒తి |
తస్మై సర్వ ఋతవో॑ నమ॒న్తే |
మర్యాదాకరత్వాత్ప్ర॑పురో॒ధామ్ |
బ్రాహ్మణ॑ ఆప్నో॒తి |
య ఏ॑వం వే॒ద |
స ఖలు సంవత్సర ఏతైస్సేనానీ॑భిస్స॒హ |
ఇన్ద్రాయ సర్వాన్కామాన॑భివ॒హతి |
స ద్ర॒ప్సః |
తస్యై॒షా భవ॑తి || ౧౮ || ౧-౬-౨

అవ॑ద్ర॒ప్సో అగ్॑oశు॒మతీ॑మతిష్ఠత్ |
ఇ॒యా॒నః కృ॒ష్ణో ద॒శభి॑: స॒హస్రై”: |
ఆవ॒ర్తమిన్ద్ర॒: శచ్యా॒ ధమ॑న్తమ్ |
ఉపస్నుహి తం నృమణామథ॑ద్రామి॒తి |
ఏతయైవేన్ద్రః సలావృ॑క్యా స॒హ |
అసురాన్ప॑రివృ॒శ్చతి |
పృథి॑వ్య॒గ్॒oశుమ॑తీ |
తామ॒న్వవ॑స్థితః సంవత్స॒రో ది॒వం చ॑ |
నైవం విదుషాఽఽచార్యా”న్తేవా॒సినౌ |
అన్యోన్యస్మై” ద్రుహ్యా॒తామ్ |
యో ద్రు॒హ్యతి |
భ్రశ్యతే స్వ॑ర్గాల్లో॒కాత్ |
ఇత్యృతుమ॑ణ్డలా॒ని |
సూర్యమణ్డలా”న్యాఖ్యా॒యికాః |
అత ఊర్ధ్వగ్ం స॑నిర్వ॒చనాః || ౧౯ || ౧-౬-౩

ఆరోగో భ్రాజః పటర॑: పత॒ఙ్గః |
స్వర్ణరో జ్యోతిషీమాన్॑ విభా॒సః |
తే అస్మై సర్వే దివమా॑తప॒న్తి |
ఊర్జం దుహానా అనపస్ఫుర॑న్త ఇ॒తి |
కశ్య॑పోఽష్ట॒మః |
స మహామేరుం న॑ జహా॒తి |
తస్యై॒షా భవ॑తి |
యత్తే॒ శిల్ప॑o కశ్యప రోచ॒నావ॑త్ |
ఇ॒న్ద్రి॒యావ॑త్పుష్క॒లం చి॒త్రభా॑ను |
యస్మి॒న్త్సూర్యా॒ అర్పి॑తాస్స॒ప్త సా॒కమ్ || ౨౦ || ౧-౭-౧

తస్మిన్రాజానమధివిశ్రయే॑మమి॒తి |
తే అస్మై సర్వే కశ్యపాజ్జ్యోతి॑ర్లభ॒న్తే |
తాన్సోమః కశ్యపాదధి॑నిర్ద్ధ॒మతి |
భ్రస్తాకర్మకృ॑దివై॒వమ్ |
ప్రాణో జీవానీన్ద్రియ॑జీవా॒ని |
సప్త శీర్ష॑ణ్యాః ప్రా॒ణాః |
సూర్యా ఇ॑త్యాచా॒ర్యాః |
అపశ్యమహమేతాన్త్సప్త సూ”ర్యాని॒తి |
పఞ్చకర్ణో॑ వాత్స్యా॒యనః |
సప్తకర్ణ॑శ్చ ప్లా॒క్షిః || ౨౧ || ౧-౭-౨ [౧౬*౩౩]

ఆనుశ్రవిక ఏవ నౌ కశ్య॑ప ఇ॒తి |
ఉభౌ॑ వేద॒యితే |
న హి శేకుమివ మహామే॑రుం గ॒న్తుమ్ |
అపశ్యమహమేతత్సూర్యమణ్డలం పరివ॑ర్తమా॒నమ్ |
గా॒ర్గ్యః ప్రా॑ణత్రా॒తః |
గచ్ఛన్త మ॑హామే॒రుమ్ |
ఏక॑o చాజ॒హతమ్ |
భ్రాజపటరపత॑ఙ్గా ని॒హనే |
తిష్ఠన్నా॑తప॒న్తి |
తస్మా॑ది॒హ తప్త్రి॑తపాః || ౨౨ || ౧-౭-౩

అ॒ముత్రే॒తరే |
తస్మా॑ది॒హాతప్త్రి॑తపాః |
తేషా॑మేషా॒ భవ॑తి |
స॒ప్త సూర్యా॒ దివ॒మను॒ప్రవి॑ష్టాః |
తాన॒న్వేతి॑ ప॒థిభి॑ర్దక్షి॒ణావాన్॑ |
తే అస్మై సర్వే ఘృతమా॑తప॒న్తి |
ఊర్జం దుహానా అనపస్ఫుర॑న్త ఇ॒తి |
సప్తర్త్విజస్సూర్యా ఇ॑త్యాచా॒ర్యాః |
తేషా॑మేషా॒ భవ॑తి |
స॒ప్త దిశో॒ నానా॑సూర్యాః || ౨౩ || ౧-౭-౪

స॒ప్త హోతా॑ర ఋ॒త్విజ॑: |
దేవా ఆదిత్యా॑ యే స॒ప్త |
తేభిస్సోమాభీరక్ష॑ణ ఇ॒తి |
తద॑ప్యామ్నా॒యః |
దిగ్భ్రాజః ఋతూ”న్ కరో॒తి |
ఏత॑యైవా॒వృతా సహస్రసూర్యతాయా ఇతి వై॑శంపా॒యనః |
తస్యై॒షా భవ॑తి |
యద్ద్యావ॑ ఇన్ద్ర తే శ॒తగ్ంశ॒తం భూమీ”: |
ఉ॒త స్యుః |
నత్వా॑ వజ్రిన్స॒హస్ర॒గ్॒o సూర్యా”: || ౨౪ || ౧-౭-౫

అనునజాతమష్ట రోద॑సీ ఇ॒తి |
నానాలిఙ్గత్వాదృతూనాం నానా॑సూర్య॒త్వమ్ |
అష్టౌ తు వ్యవసి॑తా ఇ॒తి |
సూర్యమణ్డలాన్యష్టా॑త ఊ॒ర్ధ్వమ్ |
తేషా॑మేషా॒ భవ॑తి |
చి॒త్రం దే॒వానా॒ముద॑గా॒దనీ॑కమ్ |
చక్షు॑ర్మి॒త్రస్య॒ వరు॑ణస్యా॒గ్నేః |
ఆప్రా॒ ద్యావా॑పృథి॒వీ అ॒న్తరి॑క్షమ్ |
సూర్య ఆత్మా జగతస్తస్థు॑షశ్చే॒తి || ౨౫ || ౧-౭-౬

క్వేదమభ్ర॑న్నివి॒శతే |
క్వాయగ్॑o సంవత్స॒రో మి॑థః |
క్వాహః క్వేయన్దే॑వ రా॒త్రీ |
క్వ మాసా ఋ॑తవ॒: శ్రితాః |
అర్ధమాసా॑ ముహూ॒ర్తాః |
నిమేషాస్తు॑టిభి॒స్సహ |
క్వేమా ఆపో ని॑విశ॒న్తే |
య॒దీతో॑ యాన్తి॒ సంప్ర॑తి |
కాలా అప్సు ని॑విశ॒న్తే |
ఆ॒పస్సూర్యే॑ స॒మాహి॑తాః || ౨౬ || ౧-౮-౧

అభ్రా”ణ్య॒పః ప్ర॑పద్య॒న్తే |
వి॒ద్యుత్సూర్యే॑ స॒మాహి॑తా |
అనవర్ణే ఇ॑మే భూ॒మీ |
ఇ॒యం చా॑సౌ చ॒ రోద॑సీ |
కిగ్గ్‍స్విదత్రాన్త॑రా భూ॒తమ్ |
యే॒నేమే వి॑ధృతే॒ ఉభే |
వి॒ష్ణునా॑ విధృ॑తే భూ॒మీ |
ఇ॒తి వ॑త్సస్య॒ వేద॑నా |
ఇరా॑వతీ ధేను॒మతీ॒ హి భూ॒తమ్ |
సూ॒య॒వ॒సినీ॒ మను॑షే దశ॒స్యే” || ౨౭ || ౧-౮-౨

వ్య॑ష్టభ్నా॒ద్రోద॑సీ॒ విష్ణ॑వే॒తే |
దా॒ధర్థ॑ పృథి॒వీమ॒భితో॑ మ॒యూఖై”: |
కిం తద్విష్ణోర్బ॑లమా॒హుః |
కా॒ దీప్తి॑: కిం ప॒రాయ॑ణమ్ |
ఏకో॑ య॒ద్ధార॑యద్దే॒వః |
రే॒జతీ॑ రోద॒సీ ఉ॑భే |
వాతాద్విష్ణోర్బ॑లమా॒హుః |
అ॒క్షరా”ద్దీప్తి॒రుచ్య॑తే |
త్రి॒పదా॒ద్ధార॑యద్దే॒వః |
యద్విష్ణో॑రేక॒ముత్త॑మమ్ || ౨౮ || ౧-౮-౩

అ॒గ్నయో॑ వాయ॑వశ్చై॒వ |
ఏ॒తద॑స్య ప॒రాయ॑ణమ్ |
పృచ్ఛామి త్వా ప॑రం మృ॒త్యుమ్ |
అ॒వమ॑o మధ్య॒మఞ్చ॑తుమ్ |
లో॒కఞ్చ॒ పుణ్య॑పాపా॒నామ్ |
ఏ॒తత్పృ॑చ్ఛామి॒ సంప్ర॑తి |
అ॒ముమా॑హుః ప॑రం మృ॒త్యుమ్ |
ప॒వమా॑నం తు॒ మధ్య॑మమ్ |
అ॒గ్నిరే॒వావ॑మో మృ॒త్యుః |
చ॒న్ద్రమా”శ్చతు॒రుచ్య॑తే || ౨౯ || ౧-౮-౪

అ॒నా॒భో॒గాః ప॑రం మృ॒త్యుమ్ |
పా॒పాస్స॑oయన్తి॒ సర్వ॑దా |
ఆభోగాస్త్వేవ॑ సంయ॒న్తి |
య॒త్ర పు॑ణ్యకృ॒తో జ॑నాః |
తతో॑ మ॒ధ్యమ॑మాయ॒న్తి |
చ॒తుమ॑గ్నిం చ॒ సంప్ర॑తి |
పృచ్ఛామి త్వా॑ పాప॒కృతః |
య॒త్ర యా॑తయ॒తే య॑మః |
త్వం నస్తద్బ్రహ్మ॑న్ ప్రబూ॒హి |
య॒ది వే”త్థాఽస॒తో గృ॑హాన్ || ౩౦ || ౧-౮-౫

క॒శ్యపా॑దుది॑తాస్సూ॒ర్యాః |
పా॒పాన్ని॑ర్ఘ్నన్తి॒ సర్వ॑దా |
రోదస్యోరన్త॑ర్దేశే॒షు |
తత్ర న్యస్యన్తే॑ వాస॒వైః |
తేఽశరీరాః ప్ర॑పద్య॒న్తే |
య॒థాఽపు॑ణ్యస్య॒ కర్మ॑ణః |
అపా”ణ్య॒పాద॑కేశా॒సః |
త॒త్ర తే॑ఽయోని॒జా జ॑నాః |
మృత్వా పునర్మృత్యుమా॑పద్య॒న్తే |
అ॒ద్యమా॑నాస్స్వ॒కర్మ॑భిః || ౩౧ || ౧-౮-౬

ఆశాతికాః క్రిమ॑య ఇ॒వ |
తతః పూయన్తే॑ వాస॒వైః |
అపై॑తం మృ॒త్యుం జ॑యతి |
య ఏ॒వం వేద॑ |
స ఖల్వైవ॑o విద్బ్రా॒హ్మణః |
దీ॒ర్ఘశ్రు॑త్తమో॒ భవ॑తి |
కశ్య॑ప॒స్యాతి॑థి॒స్సిద్ధగ॑మన॒స్సిద్ధాగ॑మనః |
తస్యై॒షా భవ॑తి |
ఆ యస్మి”న్థ్స॒ప్త వా॑స॒వాః |
రోహ॑న్తి పూ॒ర్వ్యా॑ రుహ॑: || ౩౨ || ౧-౮-౭

ఋషి॑ర్హ దీర్ఘ॒శ్రుత్త॑మః |
ఇన్ద్రస్య ఘర్మో అతి॑థిరి॒తి |
కశ్యపః పశ్య॑కో భ॒వతి |
యత్సర్వం పరిపశ్యతీ॑తి సౌ॒క్ష్మ్యాత్ |
అథాగ్నే॑రష్టపు॑రుష॒స్య |
తస్యై॒షా భవ॑తి |
అగ్నే॒ నయ॑ సు॒పథా॑ రా॒యే అ॒స్మాన్ |
విశ్వా॑ని దేవ వ॒యునా॑ని వి॒ద్వాన్ |
యు॒యో॒ధ్య॑స్మజ్జు॑హురా॒ణమేన॑: |
భూయిష్ఠాన్తే నమ ఉక్తిం వి॑ధేమే॒తి || ౩౩ || ౧-౮-౮

అగ్నిశ్చ జాత॑వేదా॒శ్చ |
సహోజా అ॑జిరా॒ప్రభుః |
వైశ్వానరో న॑ర్యాపా॒శ్చ |
ప॒ఙ్క్తిరా॑ధాశ్చ॒ సప్త॑మః
విసర్పేవాఽష్ట॑మోఽగ్నీ॒నామ్ |
ఏతేఽష్టౌ వసవః క్షి॑తా ఇ॒తి |
యథర్త్వేవాగ్నేరర్చిర్వర్ణ॑విశే॒షాః |
నీలార్చిశ్చ పీతకా”ర్చిశ్చే॒తి |
అథ వాయోరేకాదశపురుషస్యైకాదశ॑స్త్రీక॒స్య |
ప్రభ్రాజమానా వ్య॑వదా॒తాః || ౩౪ || ౧-౯-౧

యాశ్చ వాసు॑కివై॒ద్యుతాః |
రజతాః పరు॑షాః శ్యా॒మాః |
కపిలా అ॑తిలో॒హితాః |
ఊర్ధ్వా అవప॑తన్తా॒శ్చ |
వైద్యుత ఇ॑త్యేకా॒దశ |
నైనం వైద్యుతో॑ హిన॒స్తి |
య ఏ॑వం వే॒ద |
స హోవాచ వ్యాసః పా॑రాశ॒ర్యః |
విద్యుద్వధమేవాహం మృత్యుమై”చ్ఛమి॒తి |
న త్వకా॑మగ్ం హ॒న్తి || ౩౫ || ౧-౯-౨

య ఏ॑వం వే॒ద |
అథ గ॑న్ధర్వ॒గణాః |
స్వాన॒భ్రాట్ |
అఙ్ఘా॑రి॒ర్బంభా॑రిః |
హస్త॒స్సుహ॑స్తః |
కృశా॑నుర్వి॒శ్వావ॑సుః |
మూర్ధన్వాన్థ్సూ”ర్యవ॒ర్చాః |
కృతిరిత్యేకాదశ గ॑న్ధర్వ॒గణాః |
దేవాశ్చ మ॑హాదే॒వాః |
రశ్మయశ్చ దేవా॑ గర॒గిరః || ౩౬ || ౧-౯-౩

నైనం గరో॑ హిన॒స్తి |
య ఏ॑వం వే॒ద |
గౌ॒రీమి॑మాయ సలి॒లాని॒ తక్ష॑తీ |
ఏక॑పదీ ద్వి॒పదీ॒ సా చతు॑ష్పదీ |
అ॒ష్టాపదీ॒ నవ॑పదీ బభూ॒వుషీ” |
సహస్రాక్షరా పరమే వ్యో॑మన్ని॒తి |
వాచో॑ విశే॒షణమ్ |
అథ నిగద॑వ్యాఖ్యా॒తాః |
తాననుక్ర॑మిష్యా॒మః |
వ॒రాహవ॑స్సవత॒పసః || ౩౭ || ౧-౯-౪

వి॒ద్యున్మ॑హసో॒ ధూప॑యః |
శ్వాపయో గృహమేధా”శ్చేత్యే॒తే |
యే॒ చేమేఽశి॑మివి॒ద్విషః |
పర్జన్యాస్సప్త పృథివీమభివ॑ర్ష॒న్తి |
వృష్టి॑భిరి॒తి |
ఏతయైవ విభక్తివి॑పరీ॒తాః |
స॒ప్తభి॒ర్వాతై॑రుదీ॒రితాః |
అమూఁల్లోకానభివ॑ర్ష॒న్తి |
తేషా॑మేషా॒ భవ॑తి |
స॒మా॒నమే॒తదుద॑కమ్ || ౩౮ || ౧-౯-౫

ఉ॒చ్చైత్య॑వ॒చాహ॑భిః |
భూమి॑o ప॒ర్జన్యా॒ జిన్వ॑న్తి |
దివం జిన్వన్త్యగ్న॑య ఇ॒తి |
యదక్ష॑రం భూ॒తకృ॑తమ్ |
విశ్వే॑ దేవా ఉ॒పాస॑తే |
మ॒హర్షి॑మస్య గో॒ప్తారమ్” |
జ॒మద॑గ్ని॒మకు॑ర్వత |
జ॒మద॑గ్ని॒రాప్యా॑యతే |
ఛన్దో॑భిశ్చతురుత్త॒రైః |
రాజ్ఞ॒స్సోమ॑స్య తృ॒ప్తాస॑: || ౩౯ || ౧-౯-౬

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *