Agastya Kruta Lakshmi Stotram – శ్రీ లక్ష్మీస్తోత్రం (అగస్త్య రచితం)

Lakshmi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Agastya Kruta Lakshmi Stotram

జయ పద్మపలాశాక్షి జయ త్వం శ్రీపతిప్రియే |
జయ మాతర్మహాలక్ష్మి సంసారార్ణవతారిణి || ౧ ||

మహాలక్ష్మి నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం సురేశ్వరి |
హరిప్రియే నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం దయానిధే || ౨ ||

పద్మాలయే నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం చ సర్వదే |
సర్వభూతహితార్థాయ వసువృష్టిం సదా కురు || ౩ ||

జగన్మాతర్నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం దయానిధే |
దయావతి నమస్తుభ్యం విశ్వేశ్వరి నమోఽస్తు తే || ౪ ||

నమః క్షీరార్ణవసుతే నమస్త్రైలోక్యధారిణి |
వసువృష్టే నమస్తుభ్యం రక్ష మాం శరణాగతమ్ || ౫ ||

రక్ష త్వం దేవదేవేశి దేవదేవస్య వల్లభే |
దరిద్రాత్త్రాహి మాం లక్ష్మి కృపాం కురు మమోపరి || ౬ ||

నమస్త్రైలోక్యజనని నమస్త్రైలోక్యపావని |
బ్రహ్మాదయో నమన్తే త్వాం జగదానందదాయిని || ౭ ||

విష్ణుప్రియే నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం జగద్ధితే |
ఆర్తిహంత్రి నమస్తుభ్యం సమృద్ధిం కురు మే సదా || ౮ ||

అబ్జవాసే నమస్తుభ్యం చపలాయై నమో నమః |
చంచలాయై నమస్తుభ్యం లలితాయై నమో నమః || ౯ ||

నమః ప్రద్యుమ్నజనని మాతస్తుభ్యం నమో నమః |
పరిపాలయ మాం మాతః మాం తుభ్యం శరణాగతమ్ || ౧౦ ||

శరణ్యే త్వాం ప్రపన్నోఽస్మి కమలే కమలాలయే |
త్రాహి త్రాహి మహాలక్ష్మి పరిత్రాణపరాయణే || ౧౧ ||

పాండిత్యం శోభతే నైవ న శోభంతి గుణా నరే |
శీలత్వం నైవ శోభేత మహాలక్ష్మి త్వయా వినా || ౧౨ ||

తావద్విరాజతే రూపం తావచ్ఛీలం విరాజతే |
తావద్గుణా నరాణాం చ యావల్లక్ష్మీః ప్రసీదతి || ౧౩ ||

లక్ష్మి త్వయాలంకృతమానవా యే
పాపైర్విముక్తా నృపలోకమాన్యాః |
గుణైర్విహీనా గుణినో భవంతి
దుశ్శీలినః శీలవతాం వరిష్ఠః || ౧౪ ||

లక్ష్మీర్భూషయతే రూపం లక్ష్మీర్భూషయతే కులమ్ |
లక్ష్మీర్భూషయతే విద్యాం సర్వా లక్ష్మీర్విశిష్యతే || ౧౫ ||

లక్ష్మీ త్వద్గుణకీర్తనేన కమలా భూర్యాత్యలం జిహ్మతామ్ |
రుద్రాద్యా రవిచంద్రదేవపతయో వక్తుం చ నైవ క్షమాః || ౧౬ ||

అస్మాభిస్తవ రూపలక్షణగుణాన్వక్తుం కథం శక్యతే |
మాతర్మాం పరిపాహి విశ్వజననీ కృత్వా మమేష్టం ధ్రువమ్ || ౧౭ ||

దీనార్తిభీతం భవతాపపీడితం
ధనైర్విహీనం తవ పార్శ్వమాగతమ్ |
కృపానిధిత్వాన్మమ లక్ష్మి సత్వరం
ధనప్రదానాద్ధననాయకం కురు || ౧౮ ||

మాం విలోక్య జననీ హరిప్రియే
నిర్ధనం తవ సమీపమాగతమ్ |
దేహి మే ఝడితి లక్ష్మి కరాగ్రం
వస్త్రకాంచనవరాన్నమద్భుతమ్ || ౧౯ ||

త్వమేవ జననీ లక్ష్మి పితా లక్ష్మి త్వమేవ చ |
భ్రాతా త్వం చ సఖా లక్ష్మి విద్యా లక్ష్మి త్వమేవ చ || ౨౦ ||

త్రాహి త్రాహి మహాలక్ష్మి త్రాహి త్రాహి సురేశ్వరి |
త్రాహి త్రాహి జగన్మాతః దారిద్ర్యాత్త్రాహి వేగతః || ౨౧ ||

నమస్తుభ్యం జగద్ధాత్రి నమస్తుభ్యం నమో నమః |
ధర్మాధారే నమస్తుభ్యం నమః సంపత్తిదాయినీ || ౨౨ ||

దారిద్ర్యార్ణవమగ్నోఽహం నిమగ్నోఽహం రసాతలే |
మజ్జంతం మాం కరే ధృత్వా తూద్ధర త్వం రమే ద్రుతమ్ || ౨౩ ||

కిం లక్ష్మి బహునోక్తేన జల్పితేన పునః పునః |
అన్యన్మే శరణం నాస్తి సత్యం సత్యం హరిప్రియే || ౨౪ ||

ఏతచ్ఛ్రుత్వాఽగస్తివాక్యం హృష్యమాణా హరిప్రియా |
ఉవాచ మధురాం వాణీం తుష్టాహం తవ సర్వదా || ౨౫ ||

శ్రీలక్ష్మీరువాచ |
యత్త్వయోక్తమిదం స్తోత్రం యః పఠిష్యతి మానవః |
శృణోతి చ మహాభాగః తస్యాహం వశవర్తినీ || ౨౬ ||

నిత్యం పఠతి యో భక్త్యా త్వలక్ష్మీస్తస్య నశ్యతి |
ఋణం చ నశ్యతే తీవ్రం వియోగం నైవ పశ్యతి || ౨౭ ||

యః పఠేత్ప్రాతరుత్థాయ శ్రద్ధాభక్తిసమన్వితః |
గృహే తస్య సదా తుష్టా నిత్యం శ్రీః పతినా సహ || ౨౮ ||

సుఖసౌభాగ్యసంపన్నో మనస్వీ బుద్ధిమాన్భవేత్ |
పుత్రవాన్ గుణవాన్ శ్రేష్ఠో భోగభోక్తా చ మానవః || ౨౯ ||

ఇదం స్తోత్రం మహాపుణ్యం లక్ష్మ్యాగస్తిప్రకీర్తితమ్ |
విష్ణుప్రసాదజననం చతుర్వర్గఫలప్రదమ్ || ౩౦ ||

రాజద్వారే జయశ్చైవ శత్రోశ్చైవ పరాజయః |
భూతప్రేతపిశాచానాం వ్యాఘ్రాణాం న భయం తథా || ౩౧ ||

న శస్త్రానలతో యౌఘాద్భయం తస్య ప్రజాయతే |
దుర్వృత్తానాం చ పాపానాం బహుహానికరం పరమ్ || ౩౨ ||

మందురాకరిశాలాసు గవాం గోష్ఠే సమాహితః |
పఠేత్తద్దోషశాంత్యర్థం మహాపాతకనాశనమ్ || ౩౩ ||

సర్వసౌఖ్యకరం నౄణామాయురారోగ్యదం తథా |
అగస్తిమునినా ప్రోక్తం ప్రజానాం హితకామ్యయా || ౩౪ ||

ఇత్యగస్త్యవిరచితం శ్రీ లక్ష్మీస్తోత్రమ్ |

 

మరిన్ని శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రాలు చూడండి.

Agastya Kruta Lakshmi Stotram in telugu

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *