Varahi Puja in hindi – वाराही पूजा

Dasa Mahavidya, Hindi Jul 20, 2023

शुक्लअंबर धरम विष्णुम
शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न
वदनं ध्यायेत
सर्व विघ्नोपशांतये

ओम कैसवाय स्वाहा – ओम नारायणाय स्वाहा
– ओम माधवाय स्वाहा
– ओम गोविंदाय नम: विष्णुए नम: – मधुसूदनाय नम:
त्रि विक्रमाय नम: – वामनाय नम
: श्रीधराय नम:
– हृषीकेशाय नम: पद्मनाभय नम: – दामोदाराय न मा
: संकर्षणाय नम: – वासुदेवाय नम: :
प्रद्यु मनाय नम: – अनिरुद्धाय नम:
पुरुषोत्तमाय नम: – अधोक्षजाय नम:
नरसिम्हाय नम: – अच्युताय नम:
जनार्दनाय नम: – उपाए मद्राय नम:
हरयै नम: – श्री कृष्णाय नम:

उत्तिष्टमतु भूतापिसाचाः एते भूमि भारकाः
एतेषा मविरोधेन ब्रह्मकर्म समाराभे।

प्राणायाममु
पूरकम् कुम्भकम् चैव रेचकम् तदनमात्रम्
प्राणायाम् मिदमम् प्रोक्तम् सर्व देव नमस्कारम्

समकल्पमु
मम उपत्त समस्त दुरितक्षय द्वार श्री वाराही दैवता
प्रीत्यारधाम, सर्वेषाम् गोत्रोद्भावानाम् जीवनम्, क्षेम
स्थिर्य विजय अभय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धयम्, धर्मार्ध काम मोक्ष
चतुर्विध पुरुषार्थ फल सिध्यर तम्, धन धान्य समृद्धिम्, इष्ट काम्यार्थ सिध्यार्थम्
, अस्मिन
दशे गोवधा निषेधार्दम्, गो
संरक्षणार्द्धम्, सकल लोक कल्याणनार्धम् , वेदा
संप्रदायभिवृद्धर्मम्, धन कनक वास्तु वाहनादि
समृद्धिधाम, सर्वतोमुखाभि वृध्यार्द्धम्, महाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वती
स्वरूपा वराहहि देवताम् उदडिस्या
यावच्छक्ति ध्यान आवाहनादि षोडसोपचार पूजाम्
करिश्। हाँ!

घमता नादम्
आगमर्दमतु दैवानाम् गमनार्धम् तु राक्षसाम
कुरु घमतारवम् तत्र देवताह्वन लमचनम्

कालसाराधना (वैकल्पिक)
कालशस्य मुखे विष्णु: कामथे रुद्र ससमासृता:
मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगण: स्मरता: कुक्षौतु सागर
ससर्वे सप्त द्वीप वसुम्धारा
ऋग्वेदो तं यजुर्वेद ससामावेदो ह्यधर्व न: मगैश्च सहिता ससर्वे कलासाम्बु समासृता
:
गम्गेच्छ य मुनेचैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिमधु
कावेरि जलेस्मिन सन्निधिम् कुरु
पूजाद्रव्यानि देवम् आत्मानम् समप्रोक्ष्य

गणपति पूजा
आदौ निर्विघ्न परिसमापत्यरधामं श्री महागणपति पूजां
करिष्ये
सुमुखश्चैका दम्ताश्च कपिलो गजकर्णनक: लम्बोदरश्च
विकासो विघ्नराजो गणाधिप धूमकेतु रागनाध्यक्ष : फलाचा मद्रो गजानन: वक्रतुमदा सूर्पकर्णो हेरामभा: स्कमधापूर्वजा: षोडशैतानि नामानि य: पठाच्रनुयादपि। विद्यारामभे विवाहेच प्रवेसे निर्गमे तथा, पूजादि सर्वकारेषु विघ्नस्तस्य नजायते श्री महा गणपति प्रसादम सिरसा ग्रामहामि

(नीचे दिए गए प्राणप्रतिष्ठा मंत्र का जाप केवल पहले दिन ही करना चाहिए।
शेष दिनों में नहीं करना चाहिए)

प्राण प्रतिष्ठा

———– प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया आरंभ———–
मेघस्यामरुचिम् मनोहर कुचाम् नैत्रत्रयौधबासिताम्
कोलस्याम् ससिषैखरम् अचलितै: दम्ष्टत्रातलै: सोभिताम्
बिभ्रानाम् स्वकाराम्बुजै रसिलताम् चर्मसि पासम् श्रीनीम् वराहिम्
अनुचिम्त् अयात्किरिवारा रुधाम् सुभालमकृतीम्
साममगाम् सायुधा अम सवाहानाम् सशक्तिम् पति पुत्र परिवार
समेटम्
श्री वराहहि माताम् आवाहयामि स्थापयामि, पूजायामि
———– प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया समाप्त ———–

वाराही षोडसोपचार पूजा

ध्यानम्
कृष्ण वर्णम् तु वराहीम महिष्ष्ठाम् महोदरेम्
वरदाम् दामिनीम् खड्गम बिभ्रतीम् दक्षिणाए करे
खएता पात्रा2भ्यां वामे सूकरस्यम् भजाम्यहम्
श्री वाराहे दैव्यै नम: ध्यायामि

आवाहनम्
उग्र रूपम् महादेवीम् शत्रु नासां तत्परम्
त्रिशक्तिरूपिणि माम्बाम् वामदेहम् कार्य सिद्धये
श्री वाराही दैव्यै नम: आवाहयामि

आसनम्
सूर्यायुता निभस्फूर्ते स्फुरद्रत्न विभूषिते
रत्न सिहं म्हासन मिदम् दमनधाम प्राग्ह्यताम्
श्री वाराही दैव्यै नम: आसनम् समर्पयामि

पद्यं
सुरासुर महा माउलि माला माऽनिक्य कामतिभिः
विराजित पदद्वे पद्यं दैवी ददाम्यहम्
श्री वाराही दैव्यै नम: पादयो: पद्यं समर्पयामि

अर्घ्यं
पुष्पचंमदाना दूर्वादि संयुतमं जाह्नवी जलम्
संख गर्भ स्थितम् शुद्धम् गृह्यताम् समयेस्वरि
श्री वाराही दैव्यै नम: हस्तयो: अर्घ्यम् समर्पयामि

आचमनीयम्
पुण्य तीर्थोदकम चैव विशुद्धम् शुद्धिदम् सदा गृहनाचमनम् दैवी रिपु
संहार तामदवीम्
श्री वाराही दैव्यै नम: आचमनीयम् समर्पयामि

snaanaM
payOdadhi ghRtO paetaM Sarkaraa mathu saMyutaM
paMchaamRta midaM snaanaM gRhaaNa surapoojitae
Sree vaaraahee daevyai nama: paMchaamRta snaanaM samarpayaami
tadanaMtaraM SuddhOdaka snaanaM samarpayaami
snaanaMtaraM aachamaneeyaM samarpayaami

वस्त्रम्
धरनी धारिणी धेनुर् धारित्री धावनि धावा
कृष्ण नामम्बरम् प्रयाच्चामि विद्युत् अंग मंग जटाधरे
श्री वराहहि दैव्यै नम: वस्त्रयुग्मम् समर्पयामि
वस्त्रयुग्मा धरणाण्मात्रम् आचमनीयम् समर्पयामि

यज~नोपवीताम्
ऋज्ञजु: साम रूपाचा परा पोत्रिन्युडुम्बाराम्
सौवर्णम् यज्ञ सूत्रम्ते, ददामि परमेस्वरी
श्री वाराही दैव्यै नम: यज~नोपवीताम् समर्पयामि

गमधाम
कस्तूरी कुंकुमैर युक्तम घनसार विमिश्रीतम
मलयाचला संभूतम चामदनम प्रतिघ्र्यताम
श्री वाराही दैव्यै नम: श्री गमधन धारयामि हरिद्रा
कुमुकुमादि सुगमम ध द्रव्यानि समर्पयामि

पुष्पम् – आभरणम्
तुरीय वन संभूतम् नाना गुण मनोहरम्
अनामदा सौरभम् पुष्पम् गृह्यताम्
परदेवताम् श्री वाराही दैव्यै नम: पुष्पाभरणनि समर्पयामि

अमगा पूजा

श्री वाराह्यै नम: – पादौ
पूज्यामि भक्तोपद्रवा नासिंयै नम: – गुलफौ पूज्यामि पीतथ्मिकायै
नम: – जानुनी पूज्यामि उन्मत्त
भैरवमकस्थायै – ऊरूम् पूज्यामि सिंहवाहनायै नम: – कतीम् पूज्यामि नीलास्यायै नम: – नाभिम् पूजायै अमी पमचम्यै
नम: – उदारम् पूज्यामि परमेस्वर वल्लभायै नम: – हृदयम् पूज्यामि। जयामि घनस्थान समोपैतायै नम: – स्तनु पूजायामि मुसलदाहारिन्यै नम: – भुजद्वयम् पूज्यामि भक्तानाम् अभय प्रदायै नम: – कामथम पूज्यामि क्रोधानायै। नाम: – मुखम पूज्यामि सूर्यासिकायै नम: – नासिकाम् पूजायामि कपिल लोचनायै नम: – नेत्रे पूजायामि

चिमतितार्धा प्रदायिन्यै नम: – कर्णौ पूज्यामि
शुभ वारिण्यै नम: – लालातम पूज्यामि
वराह वदनायै नम: – सिरा: पूजायामि
शत्रु नासिंयै नम: – सर्वान्यामगानि पूज्यामि

वाराही स्तुति

नमोस्तु दैवी वाराहि जयैकारा स्वरूपिणी जपित्वा
भूमिरूपेण नमो भगवत: प्रिये
जयाक्रोदास्तु वाराहि दैवित्वाम् च नमाम्यहम् जयवराहि विश्वेसि
मुख्यवाराहितै नम:
मुख्यवाराहि वामदाएत्वाम् अमाधे अम्धिनिते नम: सर्वद उष्ट
प्रदुष्टानाम् वाक् स्तम्भनकारी नम: नमस्तम्बिनी स्तम्भतेत्वम् ज रम्भे जर्मभिनिते नम: रुम्धे
रुम्धिनि
वामदतेत्वम् नमो दैवेतु
मोहिनी स्वभक्तानाम् हि सर्वेषाम् सर्वकामा प्रदाए नम:
बाह्वो: स्तम्भकारी वमदे चित्त स्तम्भिनिते नम:
चक्षु स्तम्भिनी त्वाम मुख्य स्तम्भिनीते नमो नम:
जगत स्तम्भिनी वामदाएतवाम् जिह्वा स्तम्भन कारिनि
स्तम्भनाम् कुरु शत्रुनाम् कुरुमाए शत्रु नासनम्
सीघ्राम वस्यामचा कुरुते यो2ग्ने वाचात्मिकाए नम:
त चतुष्टय रूपेतवाम् शरणं सर्वदाभजाए हुमाात्मिकाए
चरणोपेन जया आद्यानाने शिवे
दैहिमे सकलान कामां वाराही जगदीश्वरी
नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमोनामा:

अनुग्रह स्तुति:
किम् दुष्करम् त्वयि मनोओ विषयम् गतायम्
किम् दुर्लभम् त्वयि विधान दर्चितायम्
किम् दुष्करम् त्वयि समृति मागतायाम्
किम् दुर्जयम् त्वयि कृतिस्तुति वाद पुमासम्

यहां आप पूजा रोक सकते हैं और अपनी इच्छानुसार किसी भी स्तोत्र का जाप कर सकते हैं

धूपम
वनस्पत्युद्भवै: दिव्यै: नानागमधै: सुसाम्युतम
आघ्रय: सर्वदेवानाम धूपोयम् प्रतिघ्र्यताम्
श्री वाराहे दैव्यै नम: धूपम अघ्रपयामि
दीपम
जगचक्षु: स्वरूपमच्च प्राणरक्षा करणम प्रदीपम
शुद्धरूपमच गृह्य तम परमेस्वरी श्री वराहहि दैव्यै नम: दे एपाम् दर्शयामि नैवेद्यम् सरकारा मधु सयुक्तम्, आज्ञादैः अधपूरितम् ग्राहण
दैवी नैवेद्यम्, भक्तोपद्रव नासिने श्री वाराहे दैव्यै नम: नैवेद्यम् समर्पयामि ताम्बूलाम् पूगीफलैश्च कर्पूरै रानागवल्ली दालैर्युताम् कर्पूरचूर्ण सयुक्तम् ताम्बूलाम् प्रतिघ्र्यताम् श्री वाराहे दैव्यै नम: ताम्बूलाम् समर्पयामि

नीराजनम्
नीराजनम् समानीतम कर्पूरेण
समन्विताम् तुभ्यम् दास्यम्यहम् देवी गृहेण हल
धारीनी समता श्रीरस्तु समस्ता मंगलानि भवमतु नित्य श्रीरस्तु नित्यममगलानि भवमतु श्री वाराही दैव्यै नम: कर्पूर नीराजनम समर्पयामि मम्त्रपुष्पम् – नमस्कारं पमचमी दमननाथ च साम्केता समयेस्वरि तथा समयासाम्कैता वाराहि
पोत्रिणि शिवा वार्ताली च महासेनाप्यज~नाचक्रेस्वरि तथा अरिघ्नी भूमि रूपेण कुरुमे शत्रु नासनम् श्री वाराही दैव्यै नम: सुवर्ण दिव्य मातृपुष्पम् समर्पयामि आत्म प्रदक्षिणा नमस्कारान् समर्पयामि छात्र चामर गीता नृत्य आम्दोलिका अस्वरोहण गजारोहण

समस्त राजओपाचरण मनसा समर्पयामि
मामात्र हीनम् क्रियाहीनम् भक्तिहीनम् महेस्वरी यत्पूजिताम् माया दैवी परिपूर्णम् तदस्तुते अन्यया यधा शक्ति पूज्याचा भगवति सर्वात्मिका श्री वाराही दवेता सुप्रसन्ना: सुप्रीतो
वरदो भवतु स्वस्ति प्रजाभ्य: परिपालयमतम् न्याययेन मार्गेण महीम् महीसा गो ब्राह्मण एभ्य: सुभमस्तु नित्यम्, लोका: समस्ता सुखिनो भवमुतु।

उद्वासन मंत्र (केवल अंतिम दिन जाप करें)
सहस्र परमदेवे सतामूला सातामकुरा
सर्वागम् हरतुमे पापम् दूर्वा दुस्वप्न
नासिने जयादैवी नमस्तुभ्यम्
जयाभक्त वरप्रदाए जय शंकर वाममागे ममगले सर्व
ममगले श्री वाराही दैव्यै नम: यधा स तानम् उद्वासयामि –
पुनरागमनायच

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *