Tag

brands

Sri Samba Sada Shiva Bhujanga Prayata Stotram – శ్రీ సాంబసదాశివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం

Shiva stotram, Stotram Jun 19, 2023

కదా వా విరక్తిః కదా వా సుభక్తిః కదా వా మహాయోగి సంసేవ్య ముక్తిః | హృదాకాశమధ్యే సదా సంవసన్తం సదానందరూపం శివం సాంబమీడే || ౧ || సుధీరాజహంసైస్సుపుణ్యావతంసైః సురశ్రీ సమేతైస్సదాచారపూతైః | అదోషైస్సురుద్రాక్ష భూషావిశేషై- రదీనైర్విభూత్యంగరాగోజ్జ్వలాంగైః || ౨ || శివధ్యానసంసక్త శుద్ధాంతరంగైః మహాశైవపంచాక్షరీ మంత్రసిద్ధైః | తమో మోచకై రేచకైః పూరకాద్యైః సముద్దీపితాధార ముఖ్యాబ్జషట్కైః || ౩ || హఠల్లంబికా రాజయోగ ప్రభావా- ల్లుఠత్కుండలీ వ్యక్త ముక్తావకాశామ్ | సహస్రారపద్మస్థితాం పారవారాం సుధామాధురీం సాధురీత్యా పిబద్భిః || ౪ ||…

SrI Hatakeshwara Ashtakam – శ్రీ హాటకేశ్వరాష్టకమ్

Shiva stotram, Stotram Jun 19, 2023

జటాతటాన్తరోల్లసత్సురాపగోర్మిభాస్వరమ్ లలాటనేత్రమిన్దునావిరాజమానశేఖరమ్ | లసద్విభూతిభూషితం ఫణీంద్రహారమీశ్వరమ్ నమామి నాటకేశ్వరం భజామి హాటకేశ్వరమ్ || ౧ || పురాన్ధకాదిదాహకం మనోభవప్రదాహకమ్ మహాఘరాశినాశకం అభీప్సితార్థదాయకమ్ | జగత్త్రయైకకారకం విభాకరం విదారకమ్ నమామి నాటకేశ్వరం భజామి హాటకేశ్వరమ్ || ౨ || మదీయ మానసస్థలే సదాఽస్తు తే పదద్వయమ్ మదీయ వక్త్రపంకజే శివేతి చాక్షరద్వయమ్ | మదీయ లోచనాగ్రతః సదాఽర్ధచన్ద్రవిగ్రహమ్ నమామి నాటకేశ్వరం భజామి హాటకేశ్వరమ్ || ౩ || భజంతి హాటకేశ్వరం సుభక్తి భావతో త్రయే భజంతి హాటకేశ్వరం ప్రమాణమాత్ర నాగరాః | ధనేన తేజ సాధికాః…

Sri Dakshayani Stotram – శ్రీ దాక్షాయణీ స్తోత్రం

Devi stotra, Stotram Jun 19, 2023

Sri Dakshayani Stotram గంభీరావర్తనాభీ మృగమదతిలకా వామబింబాధరోష్టీ శ్రీకాంతాకాంచిదామ్నా పరివృత జఘనా కోకిలాలాపవాణి | కౌమారీ కంబుకంఠీ ప్రహసితవదనా ధూర్జటీప్రాణకాంతా రంభోరూ సింహమధ్యా హిమగిరితనయా శాంభవీ నః పునాతు || ౧ ||   దద్యాత్కల్మషహారిణీ శివతనూ పాశాంకుశాలంకృతా శర్వాణీ శశిసూర్యవహ్నినయనా కుందాగ్రదంతోజ్జ్వలా | కారుణ్యామృతపూర్ణవాగ్విలసితా మత్తేభకుంభస్తనీ లోలాక్షీ భవబంధమోక్షణకరీ స్వ శ్రేయసం సంతతమ్ || ౨ ||   సన్నద్ధాం వివిధాయుధైః పరివృతాం ప్రాంతే కుమారీగణై- ర్ధ్యాయేదీప్సితదాయినీం త్రిణయనాం సింహాధిరూఢాంసితాం | శంఖారీషుధనూంషి చారు దధతీం చిత్రాయుధాం తర్జనీం వామే శక్తిమణీం మహాఘమితరే…

Varuna Krita Shiva Stotram – శ్రీ శివ స్తోత్రమ్ (వరుణ కృతమ్)

Shiva stotram, Stotram Jun 19, 2023

కళ్యాణశైలపరికల్పితకార్ముకాయ మౌర్వీకృతాఖిలమహోరగనాయకాయ | పృథ్వీరధాయ కమలాపతిసాయకాయ హాలాస్యమధ్యనిలయాయ నమశ్శివాయ || ౧ || భక్తార్తిభంజన పరాయ పరాత్పరాయ కాలాభ్రకాంతి గరళాంకితకంధరాయ | భూతేశ్వరాయ భువనత్రయకారణాయ హాలాస్యమధ్యనిలయాయ నమశ్శివాయ || ౨ || భూదారమూర్తి పరిమృగ్య పదాంబుజాయ హంసాబ్జసంభవసుదూర సుమస్తకాయ | జ్యోతిర్మయ స్ఫురితదివ్యవపుర్ధరాయ హాలాస్యమధ్యనిలయాయ నమశ్శివాయ || ౩ || కాదంబకానననివాస కుతూహలాయ కాంతార్ధభాగ కమనీయకళేబరాయ | కాలాంతకాయ కరుణామృతసాగరాయ హాలాస్యమధ్యనిలయాయ నమశ్శివాయ || ౪ || విశ్వేశ్వరాయ విబుధేశ్వరపూజితాయ విద్యావిశిష్టవిదితాత్మ సువైభవాయ | విద్యాప్రదాయ విమలేంద్రవిమానగాయ హాలాస్యమధ్యనిలయాయ నమశ్శివాయ || ౫ ||…

Mahanyasam in Telugu – మహాన్యాసం

Shiva stotram, Stotram Jun 19, 2023

విషయ సూచిక – 01 – సంకల్పం, ప్రార్థన 02 – పంచాంగ రుద్రన్యాసః, పంచముఖ న్యాసః 03 – అంగన్యాసః, దశాంగ న్యాసః, పంచాంగ న్యాసః 04 – హంస గాయత్రీ 05 – దిక్సంపుటన్యాసః 06 – దశాంగ రౌద్రీకరణం, షోడశాంగ రౌద్రీకరణం 07 – షడంగ న్యాసః 08 – ఆత్మరక్షా 09 – శివసంకల్పాః 10 – పురుషసూక్తం, ఉత్తరనారాయణం 11 – అప్రతిరథం 12 – ప్రతిపూరుషం 13 – త్వమగ్నే రుద్రోఽనువాకః 14 – పఞ్చాఙ్గజపః,…

Sri Krishna Krita Sri Shiva Stotram – శ్రీ శివ స్తోత్రమ్ (శ్రీకృష్ణ కృతమ్)

Shiva stotram, Stotram Jun 19, 2023

Sri Krishna Krita Sri Shiva Stotram in telugu శ్రీకృష్ణ ఉవాచ – ప్రణమ్య దేవ్యా గిరిశం సభక్త్యా స్వాత్మన్యధాత్మాన మసౌవిచింత్య | నమోఽస్తు తే శాశ్వత సర్వయోనే బ్రహ్మాధిపం త్వాం మునయో వదంతి || ౧ || త్వమేవ సత్త్వం చ రజస్తమశ్చ త్వామేవ సర్వం ప్రవదంతి సంతః | తతస్త్వమేవాసి జగద్విధాయక- స్త్వమేవ సత్యం ప్రవదంతి వేదాః || ౨ || త్వం బ్రహ్మా హరిరథ విశ్వయోనిరగ్ని- స్సంహర్తా దినకర మండలాధివాసః | ప్రాణస్త్వం హుతవహ వాసవాదిభేద- స్త్వామేకం శరణముపైమి…

Ashtadasa Shakthi Peetha Stotram – అష్టాదశ శక్తిపీఠ స్తోత్రం

Devi stotra, Stotram Jun 19, 2023

Ashtadasa Shakthi Peetha Stotram లంకాయాం శాంకరీదేవీ కామాక్షీ కాంచికాపురే | ప్రద్యుమ్నే శృంఖళాదేవీ చాముండీ క్రౌంచపట్టణే || ౧ ||   అలంపురే జోగులాంబా శ్రీశైలే భ్రమరాంబికా | కొల్హాపురే మహాలక్ష్మీ ముహుర్యే ఏకవీరా || ౨ ||   హరిక్షేత్రే కామరూపా ప్రయాగే మాధవేశ్వరీ | జ్వాలాయాం వైష్ణవీదేవీ గయా మాంగళ్యగౌరికా || ౪ ||   హరిక్షేత్రే కామరూపా ప్రయాగే మాధవేశ్వరీ | జ్వాలాయాం వైష్ణవీదేవీ గయా మాంగళ్యగౌరికా || ౪ ||   వారాణస్యాం విశాలాక్షీ కాశ్మీరేషు సరస్వతీ…

Sri Aditya Stotram 2 (Mahabharatam) – శ్రీ ఆదిత్య స్తోత్రం (మహాభారతే)

Stotram, Surya stotra Jun 19, 2023

తవ యద్యుదయో న స్యాదంధం జగదిదం భవేత్ | న చ ధర్మార్థకామేషు ప్రవర్తేరన్ మనీషిణః || ౧ || ఆధానపశుబన్ధేష్టిమంత్రయజ్ఞతపఃక్రియాః | త్వత్ప్రసాదాదవాప్యంతే బ్రహ్మక్షత్రవిశాం గణైః || ౨ || యదహర్బ్రహ్మణః ప్రోక్తం సహస్రయుగసంమితమ్ | తస్య త్వమాదిరంతశ్చ కాలజ్ఞైః పరికీర్తితః || ౩ || మనూనాం మనుపుత్రాణాం జగతోఽమానవస్య చ | మన్వంతరాణాం సర్వేషామీశ్వరాణాం త్వమీశ్వరః || ౪ || సంహారకాలే సంప్రాప్తే తవ క్రోధవినిఃసృతః | సంవర్తకాగ్నిః త్రైలోక్యం భస్మీకృత్యావతిష్ఠతే || ౫ || త్వద్దీధితిసముత్పన్నాః నానావర్ణా మహాఘనాః |…

Shiva Aparadha Kshamapana Stotram – శ్రీ శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం

Shiva stotram, Stotram Jun 19, 2023

ఆదౌ కర్మప్రసంగాత్కలయతి కలుషం మాతృకుక్షౌ స్థితం మాం విణ్మూత్రామేధ్యమధ్యే కథయతి నితరాం జాఠరో జాతవేదాః | యద్యద్వై తత్ర దుఃఖం వ్యథయతి నితరాం శక్యతే కేన వక్తుం క్షంతవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భోః శ్రీ మహాదేవ శంభో || ౧ || బాల్యే దుఃఖాతిరేకాన్మలలులితవపుః స్తన్యపానే పిపాసు- ర్నో శక్తశ్చేంద్రియేభ్యో భవగుణజనితాః జంతవో మాం తుదంతి | నానారోగాతిదుఃఖాద్రుదితపరవశః శంకరం న స్మరామి క్షంతవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భోః శ్రీ మహాదేవ శంభో || ౨ || ప్రౌఢోఽహం…

Shyamala stotram in Telugu– శ్యామలా స్తోత్రమ్

Devi stotra, Stotram Jun 19, 2023

Shyamala stotram in Telugu జయ మాతర్విశాలాక్షీ జయ సంగీతమాతృకే | జయ మాతంగి చండాలి గృహీతమధుపాత్రకే  || ౧ ||   నమస్తేస్తు మహాదేవి నమో భగవతీశ్వరీ | నమస్తేస్తు జగన్మాతర్జయ శంకరవల్లభే  || ౨ ||   జయ త్వం శ్యామలేదేవీ శుకశ్యామే నమోస్తుతే | మహాశ్యామే మహారామే జయ సర్వమనోహరే  || ౩ ||   జయ నీలోత్పలప్రఖ్యే జయ సర్వవశంకరి | జయ త్వజాత్వసంస్తుత్యే లఘుశ్యామే నమోస్తుతే  || ౪ ||   నమో నమస్తే రక్తాక్షి జయ…