Sri Varahi Sahasranamavali in English

Sahasranamavali Nov 20, 2023

Sri Varahi Sahasranamavali in English

|| ōṁ aiṁ glauṁ aim ||

ōṁ vārāhyai namaḥ |
ōṁ vāmanyai namaḥ |
ōṁ vāmāyai namaḥ |
ōṁ bagalāyai namaḥ |
ōṁ vāsavyai namaḥ |
ōṁ vasavē namaḥ |
ōṁ vaidēhyai namaḥ |
ōṁ vīrasuvē namaḥ |
ōṁ bālāyai namaḥ |
ōṁ varadāyai namaḥ |
ōṁ viṣṇuvallabhāyai namaḥ |
ōṁ vanditāyai namaḥ |
ōṁ vasudāyai namaḥ |
ōṁ vaśyāyai namaḥ |
ōṁ vyāttāsyāyai namaḥ |
ōṁ vañcinyai namaḥ |
ōṁ balāyai namaḥ |
ōṁ vasundharāyai namaḥ |
ōṁ vītihōtrāyai namaḥ |
ōṁ vītarāgāyai namaḥ | 20

ōṁ vihāyasyai namaḥ |
ōṁ sarvāyai namaḥ |
ōṁ khanipriyāyai namaḥ |
ōṁ kāmyāyai namaḥ |
ōṁ kamalāyai namaḥ |
ōṁ kāñcanyai namaḥ |
ōṁ ramāyai namaḥ |
ōṁ dhūmrāyai namaḥ |
ōṁ kapālinyai namaḥ |
ōṁ vāmāyai namaḥ |
ōṁ kurukullāyai namaḥ |
ōṁ kalāvatyai namaḥ |
ōṁ yāmyāyai namaḥ |
ōṁ āgnēyyai namaḥ |
ōṁ dharāyai namaḥ |
ōṁ dhanyāyai namaḥ |
ōṁ dharmiṇyai namaḥ |
ōṁ dhyāninyai namaḥ |
ōṁ dhruvāyai namaḥ |
ōṁ dhr̥tyai namaḥ | 40

ōṁ lakṣmyai namaḥ |
ōṁ jayāyai namaḥ |
ōṁ tuṣṭyai namaḥ |
ōṁ śaktyai namaḥ |
ōṁ mēdhāyai namaḥ |
ōṁ tapasvinyai namaḥ |
ōṁ vēdhasē namaḥ |
ōṁ jayāyai namaḥ |
ōṁ kr̥tyai namaḥ |
ōṁ kāntyai namaḥ |
ōṁ svāhāyai namaḥ |
ōṁ śāntyai namaḥ |
ōṁ damāyai namaḥ |
ōṁ ratyai namaḥ |
ōṁ lajjāyai namaḥ |
ōṁ matyai namaḥ |
ōṁ smr̥tyai namaḥ |
ōṁ nidrāyai namaḥ |
ōṁ tantrāyai namaḥ |
ōṁ gauryai namaḥ | 60

ōṁ śivāyai namaḥ |
ōṁ svadhāyai namaḥ |
ōṁ caṇḍyai namaḥ |
ōṁ durgāyai namaḥ |
ōṁ abhayāyai namaḥ |
ōṁ bhīmāyai namaḥ |
ōṁ bhāṣāyai namaḥ |
ōṁ bhāmāyai namaḥ |
ōṁ bhayānakāyai namaḥ |
ōṁ bhūdārāyai namaḥ |
ōṁ bhayahāyai namaḥ |
ōṁ bhīravē namaḥ |
ōṁ bhairavyai namaḥ |
ōṁ bhaṅgarāyai namaḥ |
ōṁ bhaṭyai namaḥ |
ōṁ ghurghurāyai namaḥ |
ōṁ ghōṣaṇāyai namaḥ |
ōṁ ghōrāyai namaḥ |
ōṁ ghōṣiṇyai namaḥ |
ōṁ ghōṇasamyutāyai namaḥ | 80

ōṁ ghanāyai namaḥ |
ōṁ aghanāyai namaḥ |
ōṁ ghargharāyai namaḥ |
ōṁ ghōṇayuktāyai namaḥ |
ōṁ aghanāśinyai namaḥ |
ōṁ pūrvasthitāyai namaḥ |
ōṁ āgnēyyasthitāyai namaḥ |
ōṁ yātusthitāyai namaḥ |
ōṁ yāmyasthitāyai namaḥ |
ōṁ vāyavyasthitāyai namaḥ |
ōṁ uttarasthitāyai namaḥ |
ōṁ vāruṇasthitāyai namaḥ |
ōṁ aiśānasthitāyai namaḥ |
ōṁ ūrdhvasthitāyai namaḥ |
ōṁ adhaḥsthitāyai namaḥ |
ōṁ pr̥ṣṭhagāyai namaḥ |
ōṁ dakṣagāyai namaḥ |
ōṁ āgragāyai namaḥ |
ōṁ vāmagāyai namaḥ |
ōṁ hr̥dgāyai namaḥ | 100

ōṁ nābhigāyai namaḥ |
ōṁ brahmarandhragāyai namaḥ |
ōṁ arkagāyai namaḥ |
ōṁ svargagāyai namaḥ |
ōṁ pātālagāyai namaḥ |
ōṁ bhūmigāyai namaḥ |
ōṁ aiṁ namaḥ |
ōṁ śriyai namaḥ |
ōṁ hriyai namaḥ |
ōṁ klīṁ namaḥ |
ōṁ tīrthagatyai namaḥ |
ōṁ prītyai namaḥ |
ōṁ dhiyai namaḥ |
ōṁ girē namaḥ |
ōṁ kalāyai namaḥ |
ōṁ avyayāyai namaḥ |
ōṁ r̥grūpāyai namaḥ |
ōṁ yajur-rūpāyai namaḥ |
ōṁ sāmarūpāyai namaḥ |
ōṁ parāyai namaḥ | 120

ōṁ pōtriṇyai namaḥ |
ōṁ udumbarāyai namaḥ |
ōṁ gadādhāriṇyai namaḥ |
ōṁ asidhāriṇyai namaḥ |
ōṁ śaktidhāriṇyai namaḥ |
ōṁ cāpadhāriṇyai namaḥ |
ōṁ iṣudhāriṇyai namaḥ |
ōṁ śūladhāriṇyai namaḥ |
ōṁ cakradhāriṇyai namaḥ |
ōṁ arṣṭidhāriṇyai namaḥ |
ōṁ jaratyai namaḥ |
ōṁ yuvatyai namaḥ |
ōṁ bālāyai namaḥ |
ōṁ caturaṅgabalōtkaṭāyai namaḥ |
ōṁ satyāyai namaḥ |
ōṁ akṣarāyai namaḥ |
ōṁ nidhayē namaḥ |
ōṁ nētrē namaḥ |
ōṁ dhātryai namaḥ |
ōṁ pōtryai namaḥ | 140

ōṁ parāyai namaḥ |
ōṁ paṭavē namaḥ |
ōṁ kṣētrajñāyai namaḥ |
ōṁ kampinyai namaḥ |
ōṁ jyēṣṭhāyai namaḥ |
ōṁ durādharṣāyai namaḥ |
ōṁ dhurandharāyai namaḥ |
ōṁ mālinyai namaḥ |
ōṁ māninyai namaḥ |
ōṁ mātrē namaḥ |
ōṁ mānanīyāyai namaḥ |
ōṁ manasvinyai namaḥ |
ōṁ madōtkaṭāyai namaḥ |
ōṁ manyukaryai namaḥ |
ōṁ manurūpāyai namaḥ |
ōṁ manōjavāyai namaḥ |
ōṁ mēdasvinyai namaḥ |
ōṁ madyaratāyai namaḥ |
ōṁ madhupāyai namaḥ |
ōṁ maṅgalāyai namaḥ | 160

ōṁ amarāyai namaḥ |
ōṁ māyāyai namaḥ |
ōṁ mātrē namaḥ |
ōṁ āmayaharyai namaḥ |
ōṁ mr̥ḍānyai namaḥ |
ōṁ mahilāyai namaḥ |
ōṁ mr̥tyai namaḥ |
ōṁ mahādēvyai namaḥ |
ōṁ mōhaharyai namaḥ |
ōṁ mañjavē namaḥ |
ōṁ mr̥tyuñjayāyai namaḥ |
ōṁ amalāyai namaḥ |
ōṁ māṁsalāyai namaḥ |
ōṁ mānavāyai namaḥ |
ōṁ mūlāyai namaḥ |
ōṁ mahārātryai namaḥ |
ōṁ madālasāyai namaḥ |
ōṁ mr̥gāṅkāyai namaḥ |
ōṁ mēnakāyai namaḥ |
ōṁ mānyāyai namaḥ | 180

ōṁ mahiṣaghnyai namaḥ |
ōṁ madantikāyai namaḥ |
ōṁ mūrchāpahāyai namaḥ |
ōṁ mōhāpahāyai namaḥ |
ōṁ mr̥ṣāpahāyai namaḥ |
ōṁ mōghāpahāyai namaḥ |
ōṁ madāpahāyai namaḥ |
ōṁ mr̥tyvāpahāyai namaḥ |
ōṁ malāpahāyai namaḥ |
ōṁ siṁhānanāyai namaḥ |
ōṁ r̥kṣānanāyai namaḥ |
ōṁ mahiṣānanāyai namaḥ |
ōṁ vyāghrānanāyai namaḥ |
ōṁ mr̥gānanāyai namaḥ |
ōṁ krōḍānanāyai namaḥ |
ōṁ dhunyai namaḥ |
ōṁ dhariṇyai namaḥ |
ōṁ dhāriṇyai namaḥ |
ōṁ dhēnavē namaḥ |
ōṁ dharitryai namaḥ | 200

ōṁ dhāvanyai namaḥ |
ōṁ dhavāyai namaḥ |
ōṁ dharmadhvanāyai namaḥ |
ōṁ dhyānaparāyai namaḥ |
ōṁ dhanapradāyai namaḥ |
ōṁ dhānyapradāyai namaḥ |
ōṁ dharāpradāyai namaḥ |
ōṁ pāpanāśinyai namaḥ |
ōṁ dōṣanāśinyai namaḥ |
ōṁ ripunāśinyai namaḥ |
ōṁ vyādhināśinyai namaḥ |
ōṁ siddhidāyinyai namaḥ |
ōṁ kalārūpiṇyai namaḥ |
ōṁ kāṣṭhārūpiṇyai namaḥ |
ōṁ kṣamārūpiṇyai namaḥ |
ōṁ pakṣarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ aharūpiṇyai namaḥ |
ōṁ truṭirūpiṇyai namaḥ |
ōṁ śvāsarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ samr̥ddhāyai namaḥ | 220

ōṁ subhujāyai namaḥ |
ōṁ raudryai namaḥ |
ōṁ rādhāyai namaḥ |
ōṁ rāgāyai namaḥ |
ōṁ ramāyai namaḥ |
ōṁ araṇyai namaḥ |
ōṁ rāmāyai namaḥ |
ōṁ ratipriyāyai namaḥ |
ōṁ ruṣṭāyai namaḥ |
ōṁ rakṣiṇyai namaḥ |
ōṁ ravimadhyagāyai namaḥ |
ōṁ rajanyai namaḥ |
ōṁ ramaṇyai namaḥ |
ōṁ rēvāyai namaḥ |
ōṁ raṅkinyai namaḥ |
ōṁ rañjinyai namaḥ |
ōṁ ramāyai namaḥ |
ōṁ rōṣāyai namaḥ |
ōṁ rōṣavatyai namaḥ |
ōṁ rūkṣāyai namaḥ | 240

ōṁ karirājyapradāyai namaḥ |
ōṁ ratāyai namaḥ |
ōṁ rūkṣāyai namaḥ |
ōṁ rūpavatyai namaḥ |
ōṁ rāsyāyai namaḥ |
ōṁ rudrāṇyai namaḥ |
ōṁ raṇapaṇḍitāyai namaḥ |
ōṁ gaṅgāyai namaḥ |
ōṁ yamunāyai namaḥ |
ōṁ sarasvatyai namaḥ |
ōṁ svasavē namaḥ |
ōṁ madhvyai namaḥ |
ōṁ gaṇḍakyai namaḥ |
ōṁ tuṅgabhadrāyai namaḥ |
ōṁ kāvēryai namaḥ |
ōṁ kauśikyai namaḥ |
ōṁ paṭavē namaḥ |
ōṁ kaṭvāyai namaḥ |
ōṁ uragavatyai namaḥ |
ōṁ cārāyai namaḥ | 260

ōṁ sahasrākṣyai namaḥ |
ōṁ pratardanāyai namaḥ |
ōṁ sarvajñāyai namaḥ |
ōṁ śāṅkaryai namaḥ |
ōṁ śāstryai namaḥ |
ōṁ jaṭādhāriṇyai namaḥ |
ōṁ ayōradāyai namaḥ |
ōṁ yāvanyai namaḥ |
ōṁ saurabhyai namaḥ |
ōṁ kubjāyai namaḥ |
ōṁ vakratuṇḍāyai namaḥ |
ōṁ vadhōdyatāyai namaḥ |
ōṁ candrāpīḍāyai namaḥ |
ōṁ vēdavēdyāyai namaḥ |
ōṁ śaṅkhinyai namaḥ |
ōṁ nīlalōhitāyai namaḥ |
ōṁ dhyānātītāyai namaḥ |
ōṁ aparicchēdyāyai namaḥ |
ōṁ mr̥tyurūpāyai namaḥ |
ōṁ trivargadāyai namaḥ | 280

ōṁ arūpāyai namaḥ |
ōṁ bahurūpāyai namaḥ |
ōṁ nānārūpāyai namaḥ |
ōṁ natānanāyai namaḥ |
ōṁ vr̥ṣākapayē namaḥ |
ōṁ vr̥ṣārūḍhāyai namaḥ |
ōṁ vr̥ṣēśyai namaḥ |
ōṁ vr̥ṣavāhanāyai namaḥ |
ōṁ vr̥ṣapriyāyai namaḥ |
ōṁ vr̥ṣāvartāyai namaḥ |
ōṁ vr̥ṣaparvāyai namaḥ |
ōṁ vr̥ṣākr̥tyai namaḥ |
ōṁ kōdaṇḍinyai namaḥ |
ōṁ nāgacūḍāyai namaḥ |
ōṁ cakṣuṣyai namaḥ |
ōṁ paramārthikāyai namaḥ |
ōṁ durvāsāyai namaḥ |
ōṁ durgahāyai namaḥ |
ōṁ dēvyai namaḥ |
ōṁ durāvāsāyai namaḥ | 300

ōṁ durārihāyai namaḥ |
ōṁ durgāyai namaḥ |
ōṁ rādhāyai namaḥ |
ōṁ duḥkhahantryai namaḥ |
ōṁ durārādhyāyai namaḥ |
ōṁ davīyasyai namaḥ |
ōṁ durāvāsāyai namaḥ |
ōṁ duṣprahastāyai namaḥ |
ōṁ duṣprakampāyai namaḥ |
ōṁ durūhiṇyai namaḥ |
ōṁ suvēṇyai namaḥ |
ōṁ ramaṇyai namaḥ |
ōṁ śyāmāyai namaḥ |
ōṁ mr̥gatāpinyai namaḥ |
ōṁ vyādhitāpinyai namaḥ |
ōṁ arghatāpinyai namaḥ |
ōṁ ugrāyai namaḥ | [durgāyai]
ōṁ tārkṣyai namaḥ |
ōṁ pāśupatyai namaḥ |
ōṁ kauṇapyai namaḥ | 320

ōṁ kuṇapāśanāyai namaḥ |
ōṁ kapardinyai namaḥ |
ōṁ kāmakāmāyai namaḥ |
ōṁ kamanīyāyai namaḥ |
ōṁ kalōjjvalāyai namaḥ |
ōṁ kāsāvahr̥tē namaḥ |
ōṁ kārakānyai namaḥ |
ōṁ kambukaṇṭhyai namaḥ |
ōṁ kr̥tāgamāyai namaḥ |
ōṁ karkaśāyai namaḥ |
ōṁ kāraṇāyai namaḥ |
ōṁ kāntāyai namaḥ |
ōṁ kalpāyai namaḥ |
ōṁ akalpāyai namaḥ |
ōṁ kaṭaṅkaṭāyai namaḥ |
ōṁ śmaśānanilayāyai namaḥ |
ōṁ bhinnāyai namaḥ |
ōṁ gajāruḍhāyai namaḥ |
ōṁ gajāpahāyai namaḥ |
ōṁ tatpriyāyai namaḥ | 340

ōṁ tatparāyai namaḥ |
ōṁ rāyāyai namaḥ |
ōṁ svarbhānavē namaḥ |
ōṁ kālavañcinyai namaḥ |
ōṁ śākhāyai namaḥ |
ōṁ viśākhāyai namaḥ |
ōṁ gōśākhāyai namaḥ |
ōṁ suśākhāyai namaḥ |
ōṁ śēṣaśākhinyai namaḥ |
ōṁ vyaṅgāyai namaḥ |
ōṁ śubhāṅgāyai namaḥ |
ōṁ vāmāṅgāyai namaḥ |
ōṁ nīlāṅgāyai namaḥ |
ōṁ anaṅgarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ sāṅgōpāṅgāyai namaḥ |
ōṁ sāraṅgāyai namaḥ |
ōṁ subhāṅgāyai namaḥ |
ōṁ raṅgarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ bhadrāyai namaḥ |
ōṁ subhadrāyai namaḥ | 360

ōṁ bhadrākṣyai namaḥ |
ōṁ siṁhikāyai namaḥ |
ōṁ vinatāyai namaḥ |
ōṁ adityai namaḥ |
ōṁ hr̥dyāyai namaḥ |
ōṁ avadyāyai namaḥ |
ōṁ supadyāyai namaḥ |
ōṁ gadyapriyāyai namaḥ |
ōṁ padyapriyāyai namaḥ |
ōṁ prasavē namaḥ |
ōṁ carcikāyai namaḥ |
ōṁ bhōgavatyai namaḥ |
ōṁ ambāyai namaḥ |
ōṁ sārasyai namaḥ |
ōṁ śabaryai namaḥ |
ōṁ naṭyai namaḥ |
ōṁ yōginyai namaḥ |
ōṁ puṣkalāyai namaḥ |
ōṁ anantāyai namaḥ |
ōṁ parāyai namaḥ | 380

ōṁ sāṅkhyāyai namaḥ |
ōṁ śacyai namaḥ |
ōṁ satyai namaḥ |
ōṁ nimnagāyai namaḥ |
ōṁ nimnanābhyai namaḥ |
ōṁ sahiṣṇavē namaḥ |
ōṁ jāgr̥tyai namaḥ |
ōṁ lipyai namaḥ |
ōṁ damayantyai namaḥ |
ōṁ damāyai namaḥ |
ōṁ daṇḍāyai namaḥ |
ōṁ uddaṇḍinyai namaḥ |
ōṁ dāradāyikāyai namaḥ |
ōṁ dīpinyai namaḥ |
ōṁ dāvinyai namaḥ |
ōṁ dhātryai namaḥ |
ōṁ dakṣakanyāyai namaḥ |
ōṁ damyāyai namaḥ |
ōṁ daradē namaḥ |
ōṁ dāhinyai namaḥ | 400

ōṁ draviṇyai namaḥ |
ōṁ darvyai namaḥ |
ōṁ daṇḍinyai namaḥ |
ōṁ daṇḍanāyikāyai namaḥ |
ōṁ dānapriyāyai namaḥ |
ōṁ dōṣahantryai namaḥ |
ōṁ duḥkhaāśinyai namaḥ |
ōṁ dāridryanāśinyai namaḥ |
ōṁ dōṣadāyai namaḥ |
ōṁ dōṣakr̥tē namaḥ |
ōṁ dōgdhryai namaḥ |
ōṁ dōhatyai namaḥ |
ōṁ dēvikāyai namaḥ |
ōṁ adhanāyai namaḥ |
ōṁ darvīkaryai namaḥ |
ōṁ durvalitāyai namaḥ |
ōṁ duryugāyai namaḥ |
ōṁ advayavādinyai namaḥ |
ōṁ carāyai namaḥ |
ōṁ acarāyai namaḥ | 420

ōṁ anantāyai namaḥ |
ōṁ vr̥ṣṭyai namaḥ |
ōṁ unmattāyai namaḥ |
ōṁ kamalāyai namaḥ |
ōṁ alasāyai namaḥ |
ōṁ tāriṇyai namaḥ |
ōṁ tārakāntārāyai namaḥ |
ōṁ paramātmanē namaḥ |
ōṁ abjalōcanāyai namaḥ |
ōṁ indavē namaḥ |
ōṁ hiraṇyakavacāyai namaḥ |
ōṁ vyavasthāyai namaḥ |
ōṁ vyavasāyikāyai namaḥ |
ōṁ īśanandāyai namaḥ |
ōṁ nadyai namaḥ |
ōṁ nāgyai namaḥ |
ōṁ yakṣiṇyai namaḥ |
ōṁ sarpiṇyai namaḥ |
ōṁ varyai namaḥ |
ōṁ sudhāyai namaḥ | 440

ōṁ surāyai namaḥ |
ōṁ viśvasahāyai namaḥ |
ōṁ suvarṇāyai namaḥ |
ōṁ aṅgadadhāriṇyai namaḥ |
ōṁ jananyai namaḥ |
ōṁ prītibhāgēśyai namaḥ |
ōṁ sāmrājñyai namaḥ |
ōṁ saṁvidē namaḥ |
ōṁ uttamāyai namaḥ |
ōṁ amēyāyai namaḥ |
ōṁ ariṣṭadamanyai namaḥ |
ōṁ piṅgalāyai namaḥ |
ōṁ liṅgadhāriṇyai namaḥ |
ōṁ cāmuṇḍāyai namaḥ |
ōṁ plāvinyai namaḥ |
ōṁ hālāyai namaḥ |
ōṁ br̥hatē namaḥ |
ōṁ jyōtiṣē namaḥ |
ōṁ urukramāyai namaḥ |
ōṁ supratīkāyai namaḥ | 460

ōṁ sugrīvāyai namaḥ |
ōṁ havyavāhāyai namaḥ |
ōṁ pralāpinyai namaḥ |
ōṁ nabhasyāyai namaḥ |
ōṁ mādhavyai namaḥ |
ōṁ jyēṣṭhāyai namaḥ |
ōṁ śiśirāyai namaḥ |
ōṁ jvālinyai namaḥ |
ōṁ rucyai namaḥ |
ōṁ śuklāyai namaḥ |
ōṁ śukrāyai namaḥ |
ōṁ śucāyai namaḥ |
ōṁ śōkāyai namaḥ |
ōṁ śukyai namaḥ |
ōṁ bhēkyai namaḥ |
ōṁ pikyai namaḥ |
ōṁ bakyai namaḥ |
ōṁ pr̥ṣadaśvāyai namaḥ |
ōṁ nabhōyōnyai namaḥ |
ōṁ supratīkāyai namaḥ | 480

ōṁ vibhāvaryai namaḥ |
ōṁ garvitāyai namaḥ |
ōṁ gurviṇyai namaḥ |
ōṁ gaṇyāyai namaḥ |
ōṁ guruvē namaḥ |
ōṁ gurudharyai namaḥ |
ōṁ gayāyai namaḥ |
ōṁ gandharvyai namaḥ |
ōṁ gaṇikāyai namaḥ |
ōṁ gundrāyai namaḥ |
ōṁ gāruḍyai namaḥ |
ōṁ gōpikāyai namaḥ |
ōṁ agragāyai namaḥ |
ōṁ gaṇēśyai namaḥ |
ōṁ gāminyai namaḥ |
ōṁ gantāyai namaḥ |
ōṁ gōpatayē namaḥ |
ōṁ gandhinyai namaḥ |
ōṁ gavyai namaḥ |
ōṁ garjitāyai namaḥ | 500

ōṁ gānanyai namaḥ |
ōṁ gōnāyai namaḥ |
ōṁ gōrakṣāyai namaḥ |
ōṁ gōvidāṁ gatyai namaḥ |
ōṁ grāthikyai namaḥ |
ōṁ grathikr̥tē namaḥ |
ōṁ gōṣṭhyai namaḥ |
ōṁ garbharūpāyai namaḥ |
ōṁ guṇaiṣiṇyai namaḥ |
ōṁ pāraskaryai namaḥ |
ōṁ pāñcanadāyai namaḥ |
ōṁ bahurūpāyai namaḥ |
ōṁ virūpikāyai namaḥ |
ōṁ ūhāyai namaḥ |
ōṁ vyūhāyai namaḥ |
ōṁ durūhāyai namaḥ |
ōṁ sammōhāyai namaḥ |
ōṁ mōhahāriṇyai namaḥ |
ōṁ yajñavigrahiṇyai namaḥ |
ōṁ yajñāyai namaḥ | 520

ōṁ yāyajūkāyai namaḥ |
ōṁ yaśasvinyai namaḥ |
ōṁ agniṣṭōmāyai namaḥ |
ōṁ atyagniṣṭōmāyai namaḥ |
ōṁ vājapēyāyai namaḥ |
ōṁ ṣōḍaśyai namaḥ |
ōṁ puṇḍarīkāyai namaḥ |
ōṁ aśvamēdhāyai namaḥ |
ōṁ rājasūyāyai namaḥ |
ōṁ nābhasāyai namaḥ |
ōṁ sviṣṭakr̥tē namaḥ |
ōṁ bahavē namaḥ |
ōṁ sauvarṇāyai namaḥ |
ōṁ gōsavāyai namaḥ |
ōṁ mahāvratāyai namaḥ |
ōṁ viśvajitē namaḥ |
ōṁ brahmayajñāyai namaḥ |
ōṁ prājāpatyāyai namaḥ |
ōṁ śilāyavāyai namaḥ |
ōṁ aśvakrāntāyai namaḥ | 540

ōṁ rathakrāntāyai namaḥ |
ōṁ viṣṇukrāntāyai namaḥ |
ōṁ vibhāvasē namaḥ |
ōṁ sūryakrāntāyai namaḥ |
ōṁ gajakrāntāyai namaḥ |
ōṁ balibhidē namaḥ |
ōṁ nāgayajñakāyai namaḥ |
ōṁ sāvitryai namaḥ |
ōṁ ardhasāvitryai namaḥ |
ōṁ sarvatōbhadravāruṇāyai namaḥ |
ōṁ ādityāmayāyai namaḥ |
ōṁ gōdōhāyai namaḥ |
ōṁ gavāmayāyai namaḥ |
ōṁ mr̥gāmayāyai namaḥ |
ōṁ sarpamayāyai namaḥ |
ōṁ kālapiñjāyai namaḥ |
ōṁ kauṇḍinyāyai namaḥ |
ōṁ upanāgāhalāyai namaḥ |
ōṁ agnividē namaḥ |
ōṁ dvādaśāhasvāyai namaḥ | 560

ōṁ upāṁśavē namaḥ |
ōṁ sōmāyai namaḥ |
ōṁ vidhāyai namaḥ |
ōṁ hanāyai namaḥ |
ōṁ aśvapratigrahāyai namaḥ |
ōṁ barhirathāyai namaḥ |
ōṁ abhyudayāyai namaḥ |
ōṁ r̥ddhyai namaḥ |
ōṁ rājē namaḥ |
ōṁ sarvasvadakṣiṇāyai namaḥ |
ōṁ dīkṣāyai namaḥ |
ōṁ sōmākhyāyai namaḥ |
ōṁ samidāhvayāyai namaḥ |
ōṁ kaṭhāyanāyai namaḥ |
ōṁ gōdōhāyai namaḥ |
ōṁ svāhākārāyai namaḥ |
ōṁ tanūnapātē namaḥ |
ōṁ daṇḍāyai namaḥ |
ōṁ puruṣāyai namaḥ |
ōṁ mēdhāyai namaḥ | 580

ōṁ śyēnāyai namaḥ |
ōṁ vajrāyai namaḥ |
ōṁ iṣavē namaḥ |
ōṁ yamāyai namaḥ |
ōṁ aṅgirasē namaḥ |
ōṁ kaṅkabhēruṇḍāyai namaḥ |
ōṁ cāndrāyaṇaparāyaṇāyai namaḥ |
ōṁ jyōtiṣṭōmāyai namaḥ |
ōṁ gudāyai namaḥ |
ōṁ darśāyai namaḥ |
ōṁ nandyākhyāyai namaḥ |
ōṁ paurṇamāsikāyai namaḥ |
ōṁ gajapratigrahāyai namaḥ |
ōṁ rātryai namaḥ |
ōṁ saurabhāyai namaḥ |
ōṁ śāṅkalāyanāyai namaḥ |
ōṁ saubhāgyakr̥tē namaḥ |
ōṁ kārīṣāyai namaḥ |
ōṁ baidalāyanāyai namaḥ |
ōṁ rāmaṭhāyai namaḥ | 600

ōṁ śōciṣkāryai namaḥ |
ōṁ nācikētāyai namaḥ |
ōṁ śāntikr̥tē namaḥ |
ōṁ puṣṭikr̥tē namaḥ |
ōṁ vainatēyāyai namaḥ |
ōṁ uccāṭanāyai namaḥ |
ōṁ vaśīkaraṇāyai namaḥ |
ōṁ māraṇāyai namaḥ |
ōṁ trailōkyamōhanāyai namaḥ |
ōṁ vīrāyai namaḥ |
ōṁ kandarpabalaśātanāyai namaḥ |
ōṁ śaṅkhacūḍāyai namaḥ |
ōṁ gajacchāyāyai namaḥ |
ōṁ raudrākhyāyai namaḥ |
ōṁ viṣṇuvikramāyai namaḥ |
ōṁ bhairavyai namaḥ |
ōṁ kavahākhyāyai namaḥ |
ōṁ avabhr̥thāyai namaḥ |
ōṁ aṣṭakapālakāyai namaḥ |
ōṁ śrauṣaṭ namaḥ | 620

ōṁ vauṣaṭ namaḥ |
ōṁ vaṣaṭkārāyai namaḥ |
ōṁ pākasaṁsthāyai namaḥ |
ōṁ pariśrutyai namaḥ |
ōṁ cayanāyai namaḥ |
ōṁ naramēdhāyai namaḥ |
ōṁ kārīryai namaḥ |
ōṁ ratnadānikāyai namaḥ |
ōṁ sautrāmaṇyai namaḥ |
ōṁ bhārundāyai namaḥ |
ōṁ bārhaspatyāyai namaḥ |
ōṁ balaṅgamāyai namaḥ |
ōṁ pracētasē namaḥ |
ōṁ sarvasatrāyai namaḥ |
ōṁ gajamēdhāyai namaḥ |
ōṁ karambhakāyai namaḥ |
ōṁ haviḥsaṁsthāyai namaḥ |
ōṁ sōmasaṁsthāyai namaḥ |
ōṁ pākasaṁsthāyai namaḥ |
ōṁ garutmatyai namaḥ | 640

ōṁ satyāyai namaḥ |
ōṁ sūryāyai namaḥ |
ōṁ camasāyai namaḥ |
ōṁ srucē namaḥ |
ōṁ sruvāyai namaḥ |
ōṁ ulūkhalāyai namaḥ |
ōṁ mēkṣaṇyai namaḥ |
ōṁ capalāyai namaḥ |
ōṁ manthanyai namaḥ |
ōṁ mēḍhyai namaḥ |
ōṁ yūpāyai namaḥ |
ōṁ prāgvaṁśāyai namaḥ |
ōṁ kuñcikāyai namaḥ |
ōṁ raśmayē namaḥ |
ōṁ aṁśavē namaḥ |
ōṁ dōbhyāyai namaḥ |
ōṁ vāruṇōdāyai namaḥ |
ōṁ pavyai namaḥ |
ōṁ kuthāyai namaḥ |
ōṁ āptōryāmāyai namaḥ | 660

ōṁ drōṇakalaśāyai namaḥ |
ōṁ maitrāvaruṇāyai namaḥ |
ōṁ āśvināyai namaḥ |
ōṁ pātnīvatāyai namaḥ |
ōṁ manthyai namaḥ |
ōṁ hāriyōjanāyai namaḥ |
ōṁ pratiprasthānāyai namaḥ |
ōṁ śukrāyai namaḥ |
ōṁ sāmidhēnyai namaḥ |
ōṁ samidhē namaḥ |
ōṁ samāyai namaḥ |
ōṁ hōtrē namaḥ |
ōṁ adhvaryavē namaḥ |
ōṁ udgātrē namaḥ |
ōṁ nētrē namaḥ |
ōṁ tvaṣṭrē namaḥ |
ōṁ yōtrikāyai namaḥ |
ōṁ āgnīdhrāyai namaḥ |
ōṁ acchāvakāyai namaḥ |
ōṁ aṣṭāvacē namaḥ | 680

ōṁ grāvastutē namaḥ |
ōṁ pratardakāyai namaḥ |
ōṁ subrahmaṇyāyai namaḥ |
ōṁ brāhmaṇāyai namaḥ |
ōṁ maitrāvaruṇāyai namaḥ |
ōṁ vāruṇāyai namaḥ |
ōṁ prastōtrē namaḥ |
ōṁ pratiprasthātrē namaḥ |
ōṁ yajamānāyai namaḥ |
ōṁ dhruvantrikāyai namaḥ |
ōṁ āmikṣāyai namaḥ |
ōṁ pr̥ṣadājyāyai namaḥ |
ōṁ havyāyai namaḥ |
ōṁ kavyāyai namaḥ |
ōṁ caravē namaḥ |
ōṁ payasē namaḥ |
ōṁ juhutē namaḥ |
ōṁ upabhr̥tē namaḥ |
ōṁ brahmaṇē namaḥ |
ōṁ trayyai namaḥ | 700

ōṁ trētāyai namaḥ |
ōṁ tarasvinyai namaḥ |
ōṁ purōḍāśāyai namaḥ |
ōṁ paśūkarṣāyai namaḥ |
ōṁ prōkṣaṇyai namaḥ |
ōṁ brahmayajñinyai namaḥ |
ōṁ agnijihvāyai namaḥ |
ōṁ darbharōmāyai namaḥ |
ōṁ brahmaśīrṣāyai namaḥ |
ōṁ mahōdaryai namaḥ |
ōṁ amr̥taprāśikāyai namaḥ |
ōṁ nārāyaṇyai namaḥ |
ōṁ nagnāyai namaḥ |
ōṁ digambarāyai namaḥ |
ōṁ ōṅkāriṇyai namaḥ |
ōṁ caturvēdarūpāyai namaḥ |
ōṁ śrutyai namaḥ |
ōṁ anulbaṇāyai namaḥ |
ōṁ aṣṭādaśabhujāyai namaḥ |
ōṁ rambhāyai namaḥ | 720

ōṁ satyāyai namaḥ |
ōṁ gaganacāriṇyai namaḥ |
ōṁ bhīmavaktrāyai namaḥ |
ōṁ mahāvaktrāyai namaḥ |
ōṁ kīrtyai namaḥ |
ōṁ ākr̥ṣṇapiṅgalāyai namaḥ |
ōṁ kr̥ṣṇamūrdhāyai namaḥ |
ōṁ mahāmūrdhāyai namaḥ |
ōṁ ghōramūrdhāyai namaḥ |
ōṁ bhayānanāyai namaḥ |
ōṁ ghōrānanāyai namaḥ |
ōṁ ghōrajihvāyai namaḥ |
ōṁ ghōrarāvāyai namaḥ |
ōṁ mahāvratāyai namaḥ |
ōṁ dīptāsyāyai namaḥ |
ōṁ dīptanētrāyai namaḥ |
ōṁ caṇḍapraharaṇāyai namaḥ |
ōṁ jaṭyai namaḥ |
ōṁ surabhyai namaḥ |
ōṁ saulabhyai namaḥ | 740

ōṁ vīcyai namaḥ |
ōṁ chāyāyai namaḥ |
ōṁ sandhyāyai namaḥ |
ōṁ māṁsalāyai namaḥ |
ōṁ kr̥ṣṇāyai namaḥ |
ōṁ kr̥ṣṇāmbarāyai namaḥ |
ōṁ kr̥ṣṇaśārṅgiṇyai namaḥ |
ōṁ kr̥ṣṇavallabhāyai namaḥ |
ōṁ trāsinyai namaḥ |
ōṁ mōhinyai namaḥ |
ōṁ dvēṣyāyai namaḥ |
ōṁ mr̥tyurūpāyai namaḥ |
ōṁ bhayāpahāyai namaḥ |
ōṁ bhīṣaṇāyai namaḥ |
ōṁ dānavēndraghnyai namaḥ |
ōṁ kalpakartryai namaḥ |
ōṁ kṣayaṅkaryai namaḥ |
ōṁ abhayāyai namaḥ |
ōṁ pr̥thivyai namaḥ |
ōṁ sādhvyai namaḥ | 760

ōṁ kēśinyai namaḥ |
ōṁ vyādhihāyai namaḥ |
ōṁ janmahāyai namaḥ |
ōṁ akṣōbhyāyai namaḥ |
ōṁ āhlādinyai namaḥ |
ōṁ kanyāyai namaḥ |
ōṁ pavitrāyai namaḥ |
ōṁ rōpiṇyai namaḥ |
ōṁ śubhāyai namaḥ |
ōṁ kanyādēvyai namaḥ |
ōṁ surādēvyai namaḥ |
ōṁ bhīmādēvyai namaḥ |
ōṁ madantikāyai namaḥ |
ōṁ śākambharyai namaḥ |
ōṁ mahāśvētāyai namaḥ |
ōṁ dhūmrāyai namaḥ |
ōṁ dhūmrēśvaryai namaḥ |
ōṁ īśvaryai namaḥ |
ōṁ vīrabhadrāyai namaḥ |
ōṁ mahābhadrāyai namaḥ | 780

ōṁ mahādēvyai namaḥ |
ōṁ mahāsuryai namaḥ |
ōṁ śmaśānavāsinyai namaḥ |
ōṁ dīptāyai namaḥ |
ōṁ citisaṁsthāyai namaḥ |
ōṁ citipriyāyai namaḥ |
ōṁ kapālahastāyai namaḥ |
ōṁ khaṭvāṅgyai namaḥ |
ōṁ khaḍginyai namaḥ |
ōṁ śūlinyai namaḥ |
ōṁ halyai namaḥ |
ōṁ kāntāriṇyai namaḥ |
ōṁ mahāyōgyai namaḥ |
ōṁ yōgamārgāyai namaḥ |
ōṁ yugagrahāyai namaḥ |
ōṁ dhūmrakētavē namaḥ |
ōṁ mahāsyāyai namaḥ |
ōṁ āyuṣē namaḥ |
ōṁ yugānāṁ parivartinyai namaḥ |
ōṁ aṅgāriṇyai namaḥ | 800

ōṁ aṅkuśakarāyai namaḥ |
ōṁ ghaṇṭāvarṇāyai namaḥ |
ōṁ cakriṇyai namaḥ |
ōṁ vētālyai namaḥ |
ōṁ brahmavētālyai namaḥ |
ōṁ mahāvētālikāyai namaḥ |
ōṁ vidyārājñyai namaḥ |
ōṁ mōharājñyai namaḥ |
ōṁ mahārājñyai namaḥ |
ōṁ mahōdaryai namaḥ |
ōṁ bhūtāyai namaḥ |
ōṁ bhavyāyai namaḥ |
ōṁ bhaviṣyāyai namaḥ |
ōṁ sāṅkhyāyai namaḥ |
ōṁ yōgāyai namaḥ |
ōṁ tapasē namaḥ |
ōṁ damāyai namaḥ |
ōṁ adhyātmāyai namaḥ |
ōṁ adhidēvāyai namaḥ |
ōṁ adhibhūtāyai namaḥ | 820

ōṁ aṁśāyai namaḥ |
ōṁ ghaṇṭāravāyai namaḥ |
ōṁ virūpākṣyai namaḥ |
ōṁ śikhividē namaḥ |
ōṁ śrīcayapriyāyai namaḥ |
ōṁ khaḍgahastāyai namaḥ |
ōṁ śūlahastāyai namaḥ |
ōṁ gadāhastāyai namaḥ |
ōṁ mahiṣāsuramardinyai namaḥ |
ōṁ mātaṅgyai namaḥ |
ōṁ mattamātaṅgyai namaḥ |
ōṁ kauśikyai namaḥ |
ōṁ brahmavādinyai namaḥ |
ōṁ ugratējasē namaḥ |
ōṁ siddhasēnāyai namaḥ |
ōṁ jr̥mbhiṇyai namaḥ |
ōṁ mōhinyai namaḥ |
ōṁ jayāyai namaḥ |
ōṁ vijayāyai namaḥ |
ōṁ vinatāyai namaḥ | 840

ōṁ kadravē namaḥ |
ōṁ dhātryai namaḥ |
ōṁ vidhātryai namaḥ |
ōṁ vikrāntāyai namaḥ |
ōṁ dhvastāyai namaḥ |
ōṁ mūrchāyai namaḥ |
ōṁ mūrchanyai namaḥ |
ōṁ damanyai namaḥ |
ōṁ dharmiṇyai namaḥ |
ōṁ damyāyai namaḥ |
ōṁ chēdinyai namaḥ |
ōṁ tāpinyai namaḥ |
ōṁ tapyai namaḥ |
ōṁ bandhinyai namaḥ |
ōṁ bādhinyai namaḥ |
ōṁ bandhāyai namaḥ |
ōṁ bōdhātītāyai namaḥ |
ōṁ budhapriyāyai namaḥ |
ōṁ hariṇyai namaḥ |
ōṁ hāriṇyai namaḥ | 860

ōṁ hantryai namaḥ |
ōṁ dhariṇyai namaḥ |
ōṁ dhāriṇyai namaḥ |
ōṁ dharāyai namaḥ |
ōṁ visādhinyai namaḥ |
ōṁ sādhinyai namaḥ |
ōṁ sandhyāyai namaḥ |
ōṁ saṅgōpanyai namaḥ |
ōṁ priyāyai namaḥ |
ōṁ rēvatyai namaḥ |
ōṁ kālakarṇyai namaḥ |
ōṁ siddhyai namaḥ |
ōṁ lakṣmyai namaḥ |
ōṁ arundhatyai namaḥ |
ōṁ dharmapriyāyai namaḥ |
ōṁ dharmaratyai namaḥ |
ōṁ dharmiṣṭhāyai namaḥ |
ōṁ dharmacāriṇyai namaḥ |
ōṁ vyuṣṭyai namaḥ |
ōṁ khyātyai namaḥ | 880

ōṁ sinīvālyai namaḥ |
ōṁ kuhvyai namaḥ |
ōṁ r̥tumatyai namaḥ |
ōṁ mr̥tyai namaḥ |
ōṁ tvāṣṭryai namaḥ |
ōṁ vairōcanyai namaḥ |
ōṁ maitryai namaḥ |
ōṁ nīrajāyai namaḥ |
ōṁ kaiṭabhēśvaryai namaḥ |
ōṁ bhramaṇyai namaḥ |
ōṁ bhrāmaṇyai namaḥ |
ōṁ bhrāmāyai namaḥ |
ōṁ bhramaryai namaḥ |
ōṁ bhrāmaryai namaḥ |
ōṁ bhramāyai namaḥ |
ōṁ niṣkalāyai namaḥ |
ōṁ kalahāyai namaḥ |
ōṁ nītāyai namaḥ |
ōṁ kaulākārāyai namaḥ |
ōṁ kalēbarāyai namaḥ | 900

ōṁ vidyujjihvāyai namaḥ |
ōṁ varṣiṇyai namaḥ |
ōṁ hiraṇyākṣanipātinyai namaḥ |
ōṁ jitakāmāyai namaḥ |
ōṁ kāmr̥gayāyai namaḥ |
ōṁ kōlāyai namaḥ |
ōṁ kalpāṅginyai namaḥ |
ōṁ kalāyai namaḥ |
ōṁ pradhānāyai namaḥ |
ōṁ tārakāyai namaḥ |
ōṁ tārāyai namaḥ |
ōṁ hitātmanē namaḥ |
ōṁ hitabhēdinyai namaḥ |
ōṁ durakṣarāyai namaḥ |
ōṁ parabrahmaṇē namaḥ |
ōṁ mahādānāyai namaḥ |
ōṁ mahāhavāyai namaḥ |
ōṁ vāruṇyai namaḥ |
ōṁ vyaruṇyai namaḥ |
ōṁ vāṇyai namaḥ | 920

ōṁ vīṇāyai namaḥ |
ōṁ vēṇyai namaḥ |
ōṁ vihaṅgamāyai namaḥ |
ōṁ mōdapriyāyai namaḥ |
ōṁ mōdakinyai namaḥ |
ōṁ plavanyai namaḥ |
ōṁ plāvinyai namaḥ |
ōṁ plutyai namaḥ |
ōṁ ajarāyai namaḥ |
ōṁ lōhitāyai namaḥ |
ōṁ lākṣāyai namaḥ |
ōṁ prataptāyai namaḥ |
ōṁ viśvabhōjinyai namaḥ |
ōṁ manasē namaḥ |
ōṁ buddhyai namaḥ |
ōṁ ahaṅkārāyai namaḥ |
ōṁ kṣētrajñāyai namaḥ |
ōṁ kṣētrapālikāyai namaḥ |
ōṁ caturvēdāyai namaḥ |
ōṁ caturbhārāyai namaḥ | 940

ōṁ caturantāyai namaḥ |
ōṁ carupriyāyai namaḥ |
ōṁ carviṇyai namaḥ |
ōṁ cōriṇyai namaḥ |
ōṁ cāryai namaḥ |
ōṁ śāṅkaryai namaḥ |
ōṁ carmabhairavyai namaḥ |
ōṁ nirlēpāyai namaḥ |
ōṁ niṣprapañcāyai namaḥ |
ōṁ praśāntāyai namaḥ |
ōṁ nityavigrahāyai namaḥ |
ōṁ stavyāyai namaḥ |
ōṁ stavapriyāyai namaḥ |
ōṁ vyālāyai namaḥ |
ōṁ guravē namaḥ |
ōṁ āśritavatsalāyai namaḥ |
ōṁ niṣkalaṅkāyai namaḥ |
ōṁ nirālambāyai namaḥ |
ōṁ nirdvandvāyai namaḥ |
ōṁ niṣparigrahāyai namaḥ | 960

ōṁ nirguṇāyai namaḥ |
ōṁ nirmalāyai namaḥ |
ōṁ nityāyai namaḥ |
ōṁ nirīhāyai namaḥ |
ōṁ niraghāyai namaḥ |
ōṁ navāyai namaḥ |
ōṁ nirindriyāyai namaḥ |
ōṁ nirābhāsāyai namaḥ |
ōṁ nirmōhāyai namaḥ |
ōṁ nītināyikāyai namaḥ |
ōṁ nirindhanāyai namaḥ |
ōṁ niṣkalāyai namaḥ |
ōṁ līlākārāyai namaḥ |
ōṁ nirāmayāyai namaḥ |
ōṁ muṇḍāyai namaḥ |
ōṁ virūpāyai namaḥ |
ōṁ vikr̥tāyai namaḥ |
ōṁ piṅgalākṣyai namaḥ |
ōṁ guṇōttarāyai namaḥ |
ōṁ padmagarbhāyai namaḥ | 980

ōṁ mahāgarbhāyai namaḥ |
ōṁ viśvagarbhāyai namaḥ |
ōṁ vilakṣaṇāyai namaḥ |
ōṁ paramātmanē namaḥ |
ōṁ parēśānyai namaḥ |
ōṁ parāyai namaḥ |
ōṁ pārāyai namaḥ |
ōṁ parantapāyai namaḥ |
ōṁ saṁsārasētavē namaḥ |
ōṁ krūrākṣyai namaḥ |
ōṁ mūrchāmuktāyai namaḥ |
ōṁ manupriyāyai namaḥ |
ōṁ vismayāyai namaḥ |
ōṁ durjayāyai namaḥ |
ōṁ dakṣāyai namaḥ |
ōṁ danuhantryai namaḥ |
ōṁ dayālayāyai namaḥ |
ōṁ parabrahmaṇē namaḥ |
ōṁ ānandarūpāyai namaḥ |
ōṁ sarvasiddhividhāyinyai namaḥ | 1000

iti śrī vārāhī sahasranāmāvalī |

 

Sri Varahi Sahasranamavali in Englis

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *