Sri Kedareswara Vratham – శ్రీ కేదారేశ్వర వ్రతకల్పము

Uncategorized Jun 20, 2023

Sri Kedareswara Vratham in telugu

(గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, పసుపు గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం ఆచరించవలెను.)

 

పూర్వాంగం చూ. ||

శ్రీ మహాగణపతి పూజ (పసుపు గణపతి పూజ) చూ. ||

పునః సంకల్పం –
పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ, అస్మాకం సహకుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య విజయాయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫల సిద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య శుభ ఫలావాప్త్యర్థం వర్షే వర్షే ప్రయుక్త శ్రీ కేదారేశ్వర దేవతాముద్దిశ్య శ్రీ కేదారేశ్వర దేవతా ప్రీత్యర్థం కల్పోక్త ప్రకారేణ యావచ్ఛక్తి ధ్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే ||

 

నమస్కారం –
ఓం కద్రుద్రాయ ప్రచేతసే మీఢుష్టమాయ తవ్యసే |
వోచేమ శంతమం హృదే || (ఋ.౧.౪౩.౧)
అస్మిన్ కలశే శ్రీ రుద్రమూర్తిం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

 

ఓం గౌరీర్మిమాయ సలిలాని తక్షత్యేకపదీ
ద్విపదీ సా చతుష్పదీ |
అష్టాపదీ నవపదీ బభూవుషీ
సహస్రాక్షరా పరమే వ్యోమన్ || (ఋ.౧.౧౬౧.౪౧)
శ్రీ మహాగౌరి దేవతాం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి |

 

ప్రాణప్రతిష్ఠ –
ఓం అసునీతే పునరస్మాసు చక్షుః
పునః ప్రాణమిహ నో ధేహి భోగమ్ |
జ్యోక్పశ్యేమ సూర్యముచ్చరన్త
మనుమతే మృడయా నః స్వస్తి ||
అమృతం వై ప్రాణా అమృతమాపః
ప్రాణానేవ యథాస్థానముపహ్వయతే ||
ఆవాహితో భవ స్థాపితో భవ |
సుప్రసన్నో భవ వరదో భవ |

 

ధ్యానమ్ –
శూలం డమరుకంచైవ దధానం హస్తయుగ్మకే |
కేదారదేవమీశానం ధ్యాయేత్ త్రిపురఘాతినం ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః ధ్యాయామి ||

 

ఆవాహనం –
కైలాసశిఖరే రమ్యే పార్వత్యాః సహిత ప్రభో |
ఆగచ్ఛ దేవదేవేశ మద్భక్త్యా చంద్రశేఖర ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః ఆవాహయామి ||

 

ఆసనం –
సురాసురశిరోరత్న ప్రదీపిత పదాంబుజ |
కేదారదేవ మద్దత్తమాసనం ప్రతిగృహ్యతామ్ ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః ఆసనం సమర్పయామి ||

 

పాద్యం –
గంగాధర నమస్తేఽస్తు త్రిలోచన వృషధ్వజ |
మౌక్తికాసన సంస్థాయ కేదారాయ నమో నమః ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి ||

 

అర్ఘ్యం –
అర్ఘ్యం గృహాణ భగవన్భక్త్యా దత్తం మహేశ్వరః |
ప్రయచ్ఛమే మనస్తుష్టిం భక్తానామిష్టదాయకం ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి.

 

ఆచమనం –
మునిభిర్నారద ప్రఖ్యైః నిత్యమాఖ్యాతవైభవ |
కేదారదేవ భగవన్ గృహాణాచమనం విభో ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః ముఖే ఆచమనం సమర్పయామి |

 

మధుపర్కం –
కేదారదేవ భగవన్ సర్వలోకేశ్వర ప్రభో |
మధుపర్కం ప్రదాస్యామి గృహాణ త్వం శుభానవై ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః మధుపర్కం సమర్పయామి ||

 

పంచామృతస్నానం –
స్నానం పంచామృతైర్దేవ తతశ్శుద్ధోదకైరపి |
గృహాణ గౌరీరమణ తద్భక్తేన మయార్పితమ్ |
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః పంచామృతస్నానం సమర్పయామి |

 

క్షీరం –
ఆప్యాయస్వ సమేతు తే విశ్వతస్సోమ వృష్ణియమ్ |
భవా వాజస్య సంగథే ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః క్షీరేణ స్నపయామి |

 

దధి –
దధిక్రావ్ణోఅకారిషం జిష్ణోరశ్వస్య వాజినః |
సురభి నో ముఖా కరత్ప్రాణ ఆయూగ్ంషి తారిషత్ ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః దధ్నా స్నపయామి |

 

ఆజ్యం –
శుక్రమసి జ్యోతిరసి తేజోసి దేవోవస్సవితోత్పునాతు-
అచ్ఛిద్రేణ పవిత్రేణ వసోస్సూర్యస్య రశ్మిభిః |
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః ఆజ్యేన స్నపయామి |

 

మధు –
మధువాతా ఋతాయతే మధుక్షరన్తి సింధవః |
మాధ్వీర్నః సన్త్వౌషధీః |
మధు నక్తముతోషసి మధుమత్పార్థివగ్ం రజః |
మధుద్యౌరస్తు నః పితా |
మధుమాన్నో వనస్పతిర్మధుమాగ్‍ం అస్తు సూర్యః |
మాధ్వీర్గావో భవన్తు నః |
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః మధునా స్నపయామి |

 

శర్కరా –
స్వాదుః పవస్వ దివ్యాయ జన్మనే |
స్వాదురింద్రాయ సుహవీతు నామ్నే |
స్వాదుర్మిత్రాయ వరుణాయ వాయవే |
బృహస్పతయే మధుమాం అదాభ్యః |
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః శర్కరేణ స్నపయామి |

 

ఫలోదకం –
యాః ఫలినీర్యా అఫలా అపుష్పాయాశ్చ పుష్పిణీః |
బృహస్పతి ప్రసూతాస్తానో మున్చన్త్వగ్‍ం హసః ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః ఫలోదకేన స్నపయామి ||

 

శుద్ధోదక స్నానం –
ఆపో హిష్ఠా మయోభువస్తా న ఊర్జే దధాతన |
మహేరణాయ చక్షసే |
యో వః శివతమో రసస్తస్య భాజయతే హ నః |
ఉశతీరివ మాతరః |
తస్మా అరఙ్గమామవో యస్య క్షయాయ జిన్వథ |
ఆపో జనయథా చ నః |

 

నదీజలం సమాయుక్తం మయాదత్తమనుత్తమం |
స్నానం స్వీకురు దేవేశ సదాశివ నమోఽస్తు తే |
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః శుద్ధోదకస్నానం సమర్పయామి |

 

వస్త్రయుగ్మం –
వస్త్రయుగ్మం సదాశుభ్రం మనోహరమిదం శుభం |
దదామి దేవదేవేశ భక్త్యేదం ప్రతిగృహ్యతామ్ ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి |

 

యజ్ఞోపవీతం –
స్వర్ణయజ్ఞోపవీతం చ కాంచనం చోత్తరీయకం |
రుద్రాక్షమాలయా యుక్తం దదామి స్వీకురు ప్రభో ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి |

 

గంధం –
సమస్త గంధ ద్రవ్యాణాం దేవత్వమసి జన్మభూః |
భక్త్యా సమర్పితం ప్రీత్యా మధుగంధాది గృహ్యతాం ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః గంధాన్ సమర్పయామి |

 

అక్షతాన్-
అక్షతోఽసి స్వభావేన భక్తానామక్షతం పదం |
దదాసి నాథ మద్దత్తైః అక్షతైః ప్రీయతాం భవాన్ ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః అక్షతాన్ సమర్పయామి |

 

పుష్పపూజ –
కల్పవృక్షప్రసూనైస్త్వం పూర్వైరభ్యర్చితస్సురైః |
కుంకుమై పార్థివైరేభిరిదానీమర్చతాం మయా ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః పుష్పాణి సమర్పయామి |

 

తతః ఇంద్రాది లోకపాలకపూజాం కుర్యాత్ ||

 

శివస్య దక్షిణేభాగే బ్రహ్మణే నమః |
ఉత్తరభాగే విష్ణవే నమః |
మధ్యే కేదారేశ్వరాయ నమః |

 

అథ అంగపూజా –
ఓం మహేశ్వరాయ నమః – పాదౌ పూజయామి |
ఓం ఈశ్వరాయ నమః – జంఘే పూజయామి |
ఓం కామరూపాయ నమః – జానునీ పూజయామి |
ఓం హరాయ నమః – ఊరూం పూజయామి |
ఓం త్రిపురాంతకాయ నమః – గుహ్యం పూజయామి |
ఓం భవాయ నమః – కటిం పూజయామి |
ఓం గంగాధరాయ నమః – నాభిం పూజయామి |
ఓం మహాదేవాయ నమః – ఉదరం పూజయామి |
ఓం పశుపతయే నమః – హృదయం పూజయామి |
ఓం పినాకినే నమః – హస్తాన్ పూజయామి |
ఓం శివాయ నమః – భుజౌ పూజయామి |
ఓం శితికంఠాయ నమః – కంఠం పూజయామి |
ఓం విరూపాక్ష్యాయ నమః – ముఖం పూజయామి |
ఓం త్రినేత్రాయ నమః – నేత్రాని పూజయామి |
ఓం రుద్రాయ నమః – లలాటం పూజయామి |
ఓం శర్వాయ నమః – శిరః పూజయామి |
ఓం చంద్రమౌళయే నమః – మౌళిం పూజయామి |
పశుపతయే నమః సర్వాణ్యంగాని పూజయామి |

 

అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః నానావిధ పరిమళ పుష్పాణి సమర్పయామి |

 

సూత్రగ్రంథి పూజ –
ఓం శివాయ నమః – ప్రథమ గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం శాంతాయ నమః – ద్వితీయ గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం మహాదేవాయ నమః – తృతీయ గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం వృషభద్వజాయ నమః – చతుర్థ గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం గౌరీశాయ నమః – పంచమ గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం రుద్రాయ నమః – షష్ట గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం పశుపతయే నమః – సప్తమ గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం భీమాయ నమః – అష్టమ గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం త్ర్యంబకాయ నమః – నవమ గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం నీలలోహితాయ నమః – దశమ గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం హరాయ నమః – ఏకాదశ గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం స్మరహరాయ నమః – ద్వాదశ గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం భర్గాయ నమః – త్రయోదశ గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం స్వయంభువే నమః – చతుర్ధశ గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం శర్వాయ నమః – పంచదశ గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం సదాశివాయ నమః – షోడశ గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం ఈశ్వరాయ నమః – సప్తదశ గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం ఉగ్రాయ నమః – అష్టాదశ గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం శ్రీకంఠాయ నమః – ఏకోనవింశతి గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం నీలకంఠాయ నమః – వింశతి గ్రంథిం పూజయామి |
ఓం మృత్యుంజయాయ నమః – ఏకవింశతి గ్రంథిం పూజయామి |

 

ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః నానావిధ పరిమళ పుష్పాణి సమర్పయామి |

 

ధూపం –
దశాంగ ధూపముఖ్యం చ హ్యంగార వినివేశితం |
ధూపం సుగంధైరుత్పన్నం త్వాం ప్రీణయతు శంకర ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః ధూపమాఘ్రాపయామి |

 

దీపం –
యోగినాం హృదయేష్వేవ జ్ఞానదీపాంకురోహ్యసి |
బాహ్యదీపో మయాదత్తః గృహ్యతాం భక్తగౌరవాత్ ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః దీపం దర్శయామి |

 

ధూపదీపానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి ||

 

నైవేద్యం –
త్రైలోక్యమపి నైవేద్యం తత్తే తృప్తిస్తథా బహిః |
నైవేద్యం భక్తవాత్సల్యాత్ గృహ్యతాం త్ర్యంబకం త్వయా ||
ఓం శ్రీ కేదారేశ్వర స్వామినే నమః నైవేద్యం సమర్పయామి |

Sri Kedareswara Vratham

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *