Sri Bhuthanatha Karavalamba Stava – శ్రీభూతనాథ కరావలంబ స్తవః-

Uncategorized Jun 20, 2023

[ad_1]

నక్షత్రచారునఖరప్రద నిష్కళంక
నక్షత్రనాథముఖ నిర్మల చిత్తరంగ
కుక్షిస్థలస్థిత చరాచర భూతసంఘ
శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨

మంత్రార్థ తత్త్వ నిగమార్థ మహావరిష్ఠ
యంత్రాది తంత్ర వర వర్ణిత పుష్కలేష్ట
సంత్రాసితారికుల పద్మసుఖోపవిష్ట
శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౩

శిక్షాపరాయణ శివాత్మజ సర్వభూత
రక్షాపరాయణ చరాచర హేతుభూత
అక్షయ్య మంగళ వరప్రద చిత్ప్రబోధ
శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౪

వాగీశ వర్ణిత విశిష్ట వచోవిలాస
యోగీశ యోగకర యాగఫలప్రకాశ
యోగేశ యోగి పరమాత్మ హితోపదేశ
శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౫

యక్షేశపూజ్య నిధిసంచయ నిత్యపాల
యక్షీశ కాంక్షిత సులక్షణ లక్ష్యమూల
అక్షీణ పుణ్య నిజభక్తజనానుకూల
శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౬

స్వామిన్ ప్రభారమణ చందనలిప్తదేహ
చామీకరాభరణ చారుతురంగవాహ
శ్రీమత్సురాభరణ శాశ్వతసత్సమూహ
శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౭

ఆతామ్రహేమరుచిరంజిత మంజుగాత్ర
వేదాంతవేద్య విధివర్ణిత వీర్యవేత్ర
పాదారవింద పరిపావన భక్తమిత్ర
శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౮

బాలామృతాంశు పరిశోభిత ఫాలచిత్రా
నీలాలిపాలిఘనకుంతల దివ్యసూత్ర
లీలావినోద మృగయాపర సచరిత్ర
శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౯

భూతిప్రదాయక జగత్ ప్రథితప్రతాప
భీతిప్రమోచక విశాలకలాకలాప
బోధప్రదీప భవతాపహర స్వరూప
శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧౦

వేతాళభూతపరివారవినోదశీల
పాతాళభూమి సురలోక సుఖానుకూల
నాదాంతరంగ నత కల్పక ధర్మపాల
శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧౧

శార్దూలదుగ్ధహర సర్వరుజాపహార
శాస్త్రానుసార పరసాత్త్విక హృద్విహార
శస్త్రాస్త్ర శక్తిధర మౌక్తికముగ్ధహార
శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧౨

ఆదిత్యకోటిరుచిరంజిత వేదసార
ఆధారభూత భువనైక హితావతార
ఆదిప్రమాథి పదసారస పాపదూర
శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧౩

పంచాద్రివాస పరమాద్భుతభావనీయ
పింఛావతంస మకుటోజ్జ్వల పూజనీయ
వాంఛానుకూల వరదాయక సత్సహాయ
శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧౪

హింసావిహీన శరణాగతపారిజాత
సంసారసాగరసముత్తరణైకపోత
హంసాదిసేవిత విభో పరమాత్మబోధ
శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧౫

కుంభీంద్రకేసరితురంగమవాహ తుంగ
గంభీర వీర మణికంఠ విమోహనాంగ
కుంభోద్భవాది వరతాపస చిత్తరంగ
శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧౬

సంపూర్ణ భక్త వర సంతతి దానశీల
సంపత్సుఖప్రద సనాతన గానలోల
సంపూరితాఖిల చరాచర లోకపాల
శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧౭

వీరాసనస్థిత విచిత్రవనాధివాస
నారాయణప్రియ నటేశ మనోవిలాస
వారాశిపూర్ణ కరుణామృత వాగ్వికాస
శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧౮

క్షిప్రప్రసాదక సురాసురసేవ్యపాద
విప్రాదివందిత వరప్రద సుప్రసాద
విభ్రాజమాన మణికంఠ వినోదభూత
శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧౯

కోటీరచారుతర కోటిదివాకరాభ
పాటీరపంక కలభప్రియ పూర్ణశోభ
వాటీవనాంతరవిహార విచిత్రరూప
శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨౦

దుర్వార దుఃఖహర దీనజనానుకూల
దుర్వాస తాపస వరార్చిత పాదమూల
దర్వీకరేంద్ర మణిభూషణ ధర్మపాల
శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨౧

నృత్తాభిరమ్య నిగమాగమ సాక్షిభూత
భక్తానుగమ్య పరమాద్భుత హృత్ప్రబోధ
సత్తాపసార్చిత సనాతన మోక్షభూత
శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨౨

కందర్పకోటి కమనీయకరావతార
మందార కుంద సుమవృంద మనోజ్ఞహార
మందాకినీతటవిహార వినోదపూర
శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨౩

సత్కీర్తనప్రియ సమస్తసురాధినాథ
సత్కారసాధు హృదయాంబుజ సన్నికేత
సత్కీర్తిసౌఖ్య వరదాయక సత్కిరాత
శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨౪

జ్ఞానప్రపూజిత పదాంబుజ భూతిభూష
దీనానుకంపిత దయాపర దివ్యవేష
జ్ఞానస్వరూప వరచక్షుష వేదఘోష
శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨౫

నాదాంతరంగ వరమంగళనృత్తరంగ
పాదారవింద కుసుమాయుధ కోమలాంగ |
మాతంగకేసరితురంగమవాహతుంగ
శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨౬

బ్రహ్మస్వరూప భవరోగపురాణవైద్య
ధర్మార్థకామవరముక్తిద వేదవేద్య
కర్మానుకూల ఫలదాయక చిన్మయాద్య
శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨౭

తాపత్రయాపహర తాపసహృద్విహార
తాపింఛ చారుతరగాత్ర కిరాతవీర
ఆపాదమస్తక లసన్మణిముక్తహార
శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨౮

చింతామణిప్రథిత భూషణభూషితాంగ
దంతావలేంద్ర హరివాహన మోహనాంగ
సంతానదాయక విభో కరుణాంతరంగ
శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨౯

ఆరణ్యవాస వరతాపస బోధరూప
కారుణ్యసాగర కలేశ కలాకలాప
తారుణ్యతామర సులోచన లోకదీప
శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౩౦

ఆపాదచారుతరకామసమాభిరామ
శోభాయమాన సురసంచయ సార్వభౌమ
శ్రీపాండ్య పూర్వసుకృతామృత పూర్ణధామ
శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౩౧

ఇతి శ్రీ భూతనాథ కరావలంబస్తవః సంపూర్ణమ్ |

మరిన్ని శ్రీ అయ్యప్ప స్తోత్రములు చూడండి.

[ad_2]

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *