Tag

prarthana

Sai baba Prarthana Ashtababa Prarthanakam in English

Sai Baba Nov 25, 2023

Sai Baba Prarthana Aahtababa Prarthanakam in English   jāta gōtātītā siddhā acintyā kaSrruṇālayā pāhimāṁ pāhimāṁ nāthā śiriḍī grāmanivāsiyā || 2 śrī jñānārka jñānadātyā sarvamaṅgalakārakā bhakta citta marālā hē śaraṇāgata rakṣaka || 3 sr̥ṣṭikartā viriñcī tū pātātū indirāpati jagatrayālayānētā rudratō tūca niścitī || 4 tujavīṇē ratākōṭhē ṭhāvanāyā mahīvarī sarvajñātū sāyināthā sarvāñcyā hr̥dayāntarī || 5 kṣamā sarvaparāthāñcī karānī hēcīmāgaṇē abhakti samśayācyātyālāṭā śīghranivāraṇē…

Mahanyasam 01 – Sankalpam, Prarthana – సంకల్పం, ప్రార్థన

Mahanyasam, Stotram Jun 20, 2023

[ad_1] ప్రార్థన ఓం గ॒ణానా”o త్వా గ॒ణప॑తిగ్ం హవామహే క॒విం క॑వీ॒నాము॑ప॒మశ్ర॑వస్తమమ్ | జ్యే॒ష్ఠ॒రాజ॒o బ్రహ్మ॑ణాం బ్రహ్మణస్పత॒ ఆ న॑: శృ॒ణ్వన్నూ॒తిభి॑స్సీద॒ సాద॑నమ్ || ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః || ప్ర ణో॑ దే॒వీ సర॑స్వతీ॒ వాజే॑భిర్వా॒జినీ॑వతీ | ధీ॒నామ॑వి॒త్ర్య॑వతు || (ఋ.౬.౬౧.౪) శ్రీ మహాసరస్వత్యై నమః || గురు బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దే॒వో మహే॑శ్వరః | గురుస్సా॒క్షాత్ పరం బ్రహ్మా తస్మై॑ శ్రీ॒ గురవే॑ నమః || శ్రీ॒ గు॒రు॒భ్యో నమ॒: | హ॒రి॒: ఓం | ఓం నమో భగవతే॑…

Sharada prarthana – శారదా ప్రార్థన in Telugu

నమస్తే శారదే దేవి కాశ్మీరపురవాసిని త్వామహం ప్రార్థయే నిత్యం విద్యాదానం చ దేహి మే || ౧ || యా శ్రద్ధా ధారణా మేధా వాగ్దేవీ విధివల్లభా భక్తజిహ్వాగ్రసదనా శమాదిగుణదాయినీ || ౨ || నమామి యామినీం నాథలేఖాలంకృతకుంతలామ్ భవానీం భవసంతాపనిర్వాపణసుధానదీమ్ || ౩ || భద్రకాళ్యై నమో నిత్యం సరస్వత్యై నమో నమః వేదవేదాంగవేదాంతవిద్యాస్థానేభ్య ఏవ చ || ౪ || బ్రహ్మస్వరూపా పరమా జ్యోతిరూపా సనాతనీ సర్వవిద్యాధిదేవీ యా తస్యై వాణ్యై నమో నమః || ౫ || యయా వినా…

Sri Shambhu Deva Prarthana – శ్రీ శంభుదేవ ప్రార్థన

Shiva stotram, Stotram Jun 19, 2023

జయ ఫాలనయన శ్రితలోలనయన సితశైలనయన శర్వా | జయ కాలకాల జయ మృత్యుమృత్యు జయ దేవదేవ శంభో || ౧ || జయ చంద్రమౌళి నమదింద్రమౌళి మణిసాంద్రహేళి చరణా | జయ యోగమార్గ జితరాగదుర్గ మునియాగభాగ భర్గా || ౨ || జయ స్వర్గవాసి మతివర్గభాసి ప్రతిసర్గసర్గ కల్పా | జయ బంధుజీవ సుమబంధుజీవ సమసాంధ్య రాగ జూటా || ౩ || జయ చండచండతర తాండవోగ్రభర కంపమాన భువనా | జయ హార హీర ఘనసార సారతర శారదాభ్రరూపా || ౪ ||…

Navagraha Prarthana – నవగ్రహ ప్రార్థనా in Telugu

Stotram, Surya stotra Jun 19, 2023

ఆరోగ్యం పద్మబంధుః వితరతు నితరాం సంపదం శీతరశ్మిః | భూలాభం భూమిపుత్రః సకలగుణయుతాం వాగ్విభూతిం చ సౌమ్యః || ౧ || సౌభాగ్యం దేవమంత్రీ రిపుభయశమనం భార్గవః శౌర్యమార్కిః | దీర్ఘాయుః సైంహికేయః విపులతరయశః కేతురాచంద్రతారమ్ || ౨ || అరిష్టాని ప్రణశ్యన్తు దురితాని భయాని చ | శాంతిరస్తు శుభం మేఽస్తు గ్రహాః కుర్వన్తు మంగళమ్ || ౩ || ఇతి నవగ్రహ ప్రార్థనా | (SVBC TTD Channel  “సుందరకాండ పఠనం” స్తోత్ర సూచీ  చూడండి.) మరిన్ని నవగ్రహ స్తోత్రములు చూడండి.