Tag

navagraha

Navagraha Mangala Sloka – (Navagraha Mangalashtakam) – నవగ్రహమంగళశ్లోకాః (నవగ్రహ మంగళాష్టకం)

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

భాస్వాన్ కాశ్యపగోత్రజోఽరుణరుచిర్యస్సింహపోఽర్కస్సమి- త్షట్త్రిస్థోఽదశశోభనో గురుశశీ భౌమాస్సుమిత్రాస్సదా, శుక్రో మన్దరిపుః కళిఙ్గజనపశ్చాగ్నీశ్వరౌ దేవతే మధ్యేవర్తులపూర్వదిగ్దినకరః కుర్యాత్సదా మంగళమ్ || ౧ || చంద్రః కర్కటకప్రభుస్సితనిభశ్చాత్రేయగోత్రోద్భవ- శ్చాత్రేయశ్చతురశ్రవారుణముఖశ్చాపే ఉమాధీశ్వరః, షట్సప్తాగ్ని దశైకశోభనఫలో నోరిర్బుధార్కౌప్రియౌ స్వామీ యామునజశ్చ పర్ణసమిధః కుర్యాత్సదా మంగళమ్ || ౨ || భౌమో దక్షిణదిక్త్రికోణయమదిగ్వింధ్యేశ్వరః ఖాదిరః స్వామీ వృశ్చికమేషయోస్సు గురుశ్చార్కశ్శశీ సౌహృదః, జ్ఞోఽరిష్షట్త్రిఫలప్రదశ్చ వసుధాస్కందౌ క్రమాద్దేవతే భారద్వాజకులోద్వహోఽరుణరుచిః కుర్యాత్సదా మంగళమ్ || ౩ || సౌమ్యః పీత ఉదఙ్ముఖస్సమిదపామార్గో త్రిగోత్రోద్భవో బాణేశానదిశస్సుహృద్రవిసుతశ్శేషాస్సమాశ్శీతగోః, కన్యాయుగ్మపతిర్దశాష్టచతురష్షణ్ణేత్రగశ్శోభనో విష్ణుర్దేవ్యధిదేవతే మగధపః కుర్యాత్సదా మంగళమ్ || ౪ || జీవశ్చాంగిరగోత్రజోత్తరముఖో…

Rahu Kavacham in Telugu– శ్రీ రాహు కవచం

Navagraha stotra, Stotram Jun 20, 2023

Rahu Kavacham అస్య శ్రీరాహుకవచస్తోత్ర మహామన్త్రస్య చంద్రఋషిః అనుష్టుప్ఛన్దః  రాహుర్దేవతా  నీం బీజమ్  హ్రీం శక్తిః  కాం కీలకమ్ మమ రాహుగ్రహప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానమ్- రాహుం చతుర్భుజం చర్మశూలఖడ్గవరాంగినమ్ కృష్ణామ్బరధరం నీలం కృష్ణగన్ధానులేపనమ్ | గోమేధికవిభూషం చ విచిత్రమకుటం ఫణిమ్ కృష్ణసింహరథారూఢం మేరుం చైవాప్రదక్షిణమ్ || ప్రణమామి సదా రాహుం సర్పాకారం కిరీటినమ్ | సైంహికేయం కరాలాస్యం భక్తానామభయప్రదమ్ || ౧ || కవచమ్ – నీలామ్బరః శిరః పాతు లలాటం లోకవన్దితః | చక్షుషీ పాతు మే రాహుః శ్రోత్రే…

Navagraha Suktam lyrics – నవగ్రహ సూక్తం

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

Navagraha Suktam lyrics in telugu ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్| ప్రసన్నవదనమ్ ధ్యాయేత్సర్వ విఘ్నోపశాన్తయే ||   ఓం భూః ఓం భువ॑: ఓగ్॒o సువ॑: ఓం మహ॑: ఓం జనః ఓం తప॑: ఓగ్ం స॒త్యమ్ ఓం తత్స॑వి॒తుర్వరే”ణ్య॒o భర్గో॑దే॒వస్య॑ ధీమహి ధియో॒ యో న॑: ప్రచో॒దయా”త్ || ఓం ఆపో॒ జ్యోతీ॒రసో॒ఽమృత॒o బ్రహ్మ॒ భూర్భువ॒స్సువ॒రోమ్ ||   మమోపాత్త-సమస్త-దురితక్షయద్వారా శ్రీపరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవతా ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం ఆదిత్యాది నవగ్రహ నమస్కారాన్ కరిష్యే ||   ఓం…

Navagraha Kavacham in telugu – నవగ్రహ కవచం

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

Navagraha Kavacham in telugu శిరో మే పాతు మార్తాండో కపాలం రోహిణీపతిః | ముఖమంగారకః పాతు కంఠశ్చ శశినందనః || ౧ || బుద్ధిం జీవః సదా పాతు హృదయం భృగునందనః | జఠరం చ శనిః పాతు జిహ్వాం మే దితినందనః || ౨ || పాదౌ కేతుః సదా పాతు వారాః సర్వాంగమేవ చ | తిథయోఽష్టౌ దిశః పాంతు నక్షత్రాణి వపుః సదా || ౩ || అంసౌ రాశిః సదా పాతు యోగాశ్చ స్థైర్యమేవ చ |…

Rahu Stotram – శ్రీ రాహు స్తోత్రం

Navagraha stotra, Stotram Jun 20, 2023

Rahu Stotram in telugu ఓం అస్య శ్రీ రాహుస్తోత్రమహామంత్రస్య వామదేవ ఋషిః  అనుష్టుప్చ్ఛందః  రాహుర్దేవతా  శ్రీ రాహు గ్రహ ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |   కాశ్యప ఉవాచ | శృణ్వంతు మునయః సర్వే రాహుప్రీతికరం స్తవమ్ | సర్వరోగప్రశమనం విషభీతిహరం పరమ్ || ౧ ||   సర్వసంపత్కరం చైవ గుహ్యం స్తోత్రమనుత్తమమ్ | ఆదరేణ ప్రవక్ష్యామి సావధానాశ్చ శృణ్వత || ౨ ||   రాహుః సూర్యరిపుశ్చైవ విషజ్వాలాధృతాననః | సుధాంశువైరిః శ్యామాత్మా విష్ణుచక్రాహితో బలీ || ౩ ||…

Ketu Stotram in telugu– శ్రీ కేతు స్తోత్రం

Navagraha stotra, Stotram Jun 20, 2023

Ketu Stotram in telugu అస్య శ్రీ కేతుస్తోత్రమంత్రస్య వామదేవ ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః  కేతుర్దేవతా  శ్రీ కేతు గ్రహ ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |   గౌతమ ఉవాచ | మునీంద్ర సూత తత్త్వజ్ఞ సర్వశాస్త్రవిశారద | సర్వరోగహరం బ్రూహి కేతోః స్తోత్రమనుత్తమమ్ || ౧ ||   సూత ఉవాచ | శృణు గౌతమ వక్ష్యామి స్తోత్రమేతదనుత్తమమ్ | గుహ్యాద్గుహ్యతమం కేతోః బ్రహ్మణా కీర్తితం పురా || ౨ ||   ఆద్యః కరాళవదనో ద్వితీయో రక్తలోచనః | తృతీయః పింగళాక్షశ్చ చతుర్థో…

Rahu Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ రాహు అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

Navagraha stotra, Stotram Jun 20, 2023

Rahu Ashtottara Shatanama Stotram in telugu శృణు నామాని రాహోశ్చ సైంహికేయో విధుంతుదః సురశత్రుస్తమశ్చైవ ప్రాణీ గార్గ్యాయణస్తథా || ౧ ||   సురాగుర్నీలజీమూతసంకాశశ్చ చతుర్భుజః ఖడ్గఖేటకధారీ చ వరదాయకహస్తకః || ౨ ||   శూలాయుధో మేఘవర్ణః కృష్ణధ్వజపతాకావాన్ దక్షిణాశాముఖరథః తీక్ష్ణదంష్ట్రధరాయ చ || ౩ ||   శూర్పాకారాసనస్థశ్చ గోమేదాభరణప్రియః మాషప్రియః కశ్యపర్షినందనో భుజగేశ్వరః || ౪ ||   ఉల్కాపాతజనిః శూలీ నిధిపః కృష్ణసర్పరాట్ విషజ్వలావృతాస్యోఽర్ధశరీరో జాద్యసంప్రదః || ౫ ||   రవీందుభీకరశ్ఛాయాస్వరూపీ కఠినాంగకః ద్విషచ్చక్రచ్ఛేదకోఽథ కరాలాస్యో…

Sri Ketu Kavacham – శ్రీ కేతు కవచం in Telugu

Navagraha stotra, Stotram Jun 20, 2023

ఓం అస్య శ్రీకేతుకవచస్తోత్రమహామన్త్రస్య పురన్దర ఋషిః అనుష్టుప్ఛన్దః  కేతుర్దేవతా కం బీజం  నమః శక్తిః కేతురితి కీలకమ్  మమ కేతుకృత పీడా నివారణార్థే సర్వరోగనివారణార్థే సర్వశత్రువినాశనార్థే సర్వకార్యసిద్ధ్యర్థే కేతుప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానమ్ – ధూమ్రవర్ణం ధ్వజాకారం ద్విభుజం వరదాంగదమ్ చిత్రామ్బరధరం కేతుం చిత్రగన్ధానులేపనమ్ | వైడూర్యాభరణం చైవ వైడూర్య మకుటం ఫణిమ్ చిత్రంకఫాధికరసం మేరుం చైవాప్రదక్షిణమ్ || కేతుం కరాలవదనం చిత్రవర్ణం కిరీటినమ్ | ప్రణమామి సదా దేవం ధ్వజాకారం గ్రహేశ్వరమ్ || ౧ || కవచమ్ – చిత్రవర్ణః శిరః…

Sri Ketu Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ కేతు అష్టోత్తరశతనామావళిః in Telugu

Navagraha stotra, Stotram Jun 19, 2023

ఓం కేతవే నమః | ఓం స్థూలశిరసే నమః | ఓం శిరోమాత్రాయ నమః | ఓం ధ్వజాకృతయే నమః | ఓం నవగ్రహయుతాయ నమః | ఓం సింహికాసురీగర్భసంభవాయ నమః | ఓం మహాభీతికరాయ నమః | ఓం చిత్రవర్ణాయ నమః | ఓం పింగళాక్షకాయ నమః | ౯ ఓం ఫలోధూమ్రసంకాశాయ నమః | ఓం తీక్ష్ణదంష్ట్రాయ నమః | ఓం మహోరగాయ నమః | ఓం రక్తనేత్రాయ నమః | ఓం చిత్రకారిణే నమః | ఓం తీవ్రకోపాయ నమః…

Sri Rahu Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ రాహు అష్టోత్తరశతనామావళిః in Telugu

Navagraha stotra, Stotram Jun 19, 2023

ఓం రాహవే నమః | ఓం సైంహికేయాయ నమః | ఓం విధుంతుదాయ నమః | ఓం సురశత్రవే నమః | ఓం తమసే నమః | ఓం ఫణినే నమః | ఓం గార్గ్యాయణాయ నమః | ఓం సురాగవే నమః | ఓం నీలజీమూతసంకాశాయ నమః | ౯ ఓం చతుర్భుజాయ నమః | ఓం ఖడ్గఖేటకధారిణే నమః | ఓం వరదాయకహస్తకాయ నమః | ఓం శూలాయుధాయ నమః | ఓం మేఘవర్ణాయ నమః | ఓం కృష్ణధ్వజపతాకావతే నమః…

Navagraha Peedahara Stotram – నవగ్రహ పీడాహర స్తోత్రం in Telugu

Stotram, Surya stotra Jun 19, 2023

గ్రహాణామాదిరాదిత్యో లోకరక్షణకారకః | విషమస్థానసంభూతాం పీడాం హరతు మే రవిః || ౧ || రోహిణీశః సుధామూర్తిః సుధాగాత్రః సుధాశనః | విషమస్థానసంభూతాం పీడాం హరతు మే విధుః || ౨ || భూమిపుత్రో మహాతేజా జగతాం భయకృత్ సదా | వృష్టికృద్వృష్టిహర్తా చ పీడాం హరతు మే కుజః || ౩ || ఉత్పాతరూపో జగతాం చంద్రపుత్రో మహాద్యుతిః | సూర్యప్రియకరో విద్వాన్ పీడాం హరతు మే బుధః || ౪ || దేవమంత్రీ విశాలాక్షః సదా లోకహితే రతః | అనేకశిష్యసంపూర్ణః…

Navagraha Prarthana – నవగ్రహ ప్రార్థనా in Telugu

Stotram, Surya stotra Jun 19, 2023

ఆరోగ్యం పద్మబంధుః వితరతు నితరాం సంపదం శీతరశ్మిః | భూలాభం భూమిపుత్రః సకలగుణయుతాం వాగ్విభూతిం చ సౌమ్యః || ౧ || సౌభాగ్యం దేవమంత్రీ రిపుభయశమనం భార్గవః శౌర్యమార్కిః | దీర్ఘాయుః సైంహికేయః విపులతరయశః కేతురాచంద్రతారమ్ || ౨ || అరిష్టాని ప్రణశ్యన్తు దురితాని భయాని చ | శాంతిరస్తు శుభం మేఽస్తు గ్రహాః కుర్వన్తు మంగళమ్ || ౩ || ఇతి నవగ్రహ ప్రార్థనా | (SVBC TTD Channel  “సుందరకాండ పఠనం” స్తోత్ర సూచీ  చూడండి.) మరిన్ని నవగ్రహ స్తోత్రములు చూడండి.

Navagraha stotram in telugu – నవగ్రహ స్తోత్రం

Stotram, Surya stotra Jun 19, 2023

Navagraha stotram in telugu జపాకుసుమసంకాశం కాశ్యపేయం మహద్యుతిమ్ | తమోఽరిం సర్వపాపఘ్నం ప్రణతోఽస్మి దివాకరమ్ || ౧ ||   దధిశంఖతుషారాభం క్షీరోదార్ణవసంభవమ్ | నమామి శశినం సోమం శంభోర్ముకుటభూషణమ్ || ౨ ||   ధరణీగర్భసంభూతం విద్యుత్కాంతిసమప్రభమ్ | కుమారం శక్తిహస్తం తం మంగళం ప్రణమామ్యహమ్ || ౩ ||   ప్రియంగుకలికాశ్యామం రూపేణాప్రతిమం బుధమ్ | సౌమ్యం సౌమ్యగుణోపేతం తం బుధం ప్రణమామ్యహమ్ || ౪ ||   దేవానాం చ ఋషీణాం చ గురుం కాంచనసంనిభమ్ | బుద్ధిభూతం…

Sri Sani Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ శని అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం in Telugu

Navagraha stotra, Stotram Jun 19, 2023

శనైశ్చరాయ శాంతాయ సర్వాభీష్టప్రదాయినే శరణ్యాయ వరేణ్యాయ సర్వేశాయ నమో నమః || ౧ || సౌమ్యాయ సురవంద్యాయ సురలోకవిహారిణే సుఖాసనోపవిష్టాయ సుందరాయ నమో నమః || ౨ || ఘనాయ ఘనరూపాయ ఘనాభరణధారిణే ఘనసారవిలేపాయ ఖద్యోతాయ నమో నమః || ౩ || మందాయ మందచేష్టాయ మహనీయగుణాత్మనే మర్త్యపావనపాదాయ మహేశాయ నమో నమః || ౪ || ఛాయాపుత్రాయ శర్వాయ శరతూణీరధారిణే చరస్థిరస్వభావాయ చంచలాయ నమో నమః || ౫ || నీలవర్ణాయ నిత్యాయ నీలాంజననిభాయ చ నీలాంబరవిభూషాయ నిశ్చలాయ నమో నమః ||…

Sri Ketu Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ కేతు అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం in Telugu

Navagraha stotra, Stotram Jun 19, 2023

శృణు నామాని జప్యాని కేతో రథ మహామతే కేతుః స్థూలశిరాశ్చైవ శిరోమాత్రో ధ్వజాకృతిః || ౧ || నవగ్రహయుతః సింహికాసురీగర్భసంభవః మహాభీతికరశ్చిత్రవర్ణో వై పింగళాక్షకః || ౨ || స ఫలోధూమ్రసంకాశః తీక్ష్ణదంష్ట్రో మహోరగః రక్తనేత్రశ్చిత్రకారీ తీవ్రకోపో మహాసురః || ౩ || క్రూరకంఠః క్రోధనిధిశ్ఛాయాగ్రహవిశేషకః అంత్యగ్రహో మహాశీర్షో సూర్యారిః పుష్పవద్గ్రహీ || ౪ || వరదహస్తో గదాపాణిశ్చిత్రవస్త్రధరస్తథా చిత్రధ్వజపతాకశ్చ ఘోరశ్చిత్రరథశ్శిఖీ || ౫ || కుళుత్థభక్షకశ్చైవ వైడూర్యాభరణ స్తథా ఉత్పాతజనకః శుక్రమిత్రం మందసఖస్తథా || ౬ || గదాధరః నాకపతిః అంతర్వేదీశ్వరస్తథా జైమినీగోత్రజశ్చిత్రగుప్తాత్మా…

Sri Shani Ashtottara Shatanamavali in telugu – శ్రీ శని అష్టోత్తరశతనామావళిః

Navagraha stotra, Stotram Jun 19, 2023

Sri Shani Ashtottara Shatanamavali ఓం శనైశ్చరాయ నమః | ఓం శాంతాయ నమః | ఓం సర్వాభీష్టప్రదాయినే నమః | ఓం శరణ్యాయ నమః | ఓం వరేణ్యాయ నమః | ఓం సర్వేశాయ నమః | ఓం సౌమ్యాయ నమః | ఓం సురవంద్యాయ నమః | ఓం సురలోకవిహారిణే నమః | ౯ | ఓం సుఖాసనోపవిష్టాయ నమః | ఓం సుందరాయ నమః | ఓం ఘనాయ నమః | ఓం ఘనరూపాయ నమః | ఓం ఘనాభరణధారిణే…