Tag

krita

Lankeshwara Krita Shiva Stuti – శ్రీ శివ స్తుతిః (లంకేశ్వర కృతమ్)

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Lankeshwara Krita Shiva Stuti గలే కలితకాలిమః ప్రకటితేన్దుఫాలస్థలే వినాటితజటోత్కరం రుచిరపాణిపాథోరుహే | ఉదఞ్చితకపాలజం జఘనసీమ్ని సన్దర్శిత ద్విపాజినమనుక్షణం కిమపి ధామ వన్దామహే || ౧ || వృషోపరి పరిస్ఫురద్ధవలదామధామశ్రియా కుబేరగిరి-గౌరిమప్రభవగర్వనిర్వాసి తత్ | క్వచిత్పునరుమా-కుచోపచితకుఙ్కుమై రఞ్జితం గజాజినవిరాజితం వృజినభఙ్గబీజం భజే || ౨ || ఉదిత్వర-విలోచనత్రయ-విసృత్వరజ్యోతిషా కలాకరకలాకర-వ్యతికరేణ చాహర్నిశమ్ | వికాసిత జటాటవీ విహరణోత్సవప్రోల్లస- త్తరామర తరఙ్గిణీ తరల-చూడమీడే మృడమ్ || ౩ || విహాయ కమలాలయావిలసితాని విద్యున్నటీ- విడంబనపటూని మే విహరణం విధత్తాం మనః | కపర్దిని కుముద్వతీరమణఖణ్డచూడామణౌ కటీ తటపటీ…

Andhaka Krita Shiva Stuti – శ్రీ శివ స్తుతిః (అంధక కృతం)

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Andhaka Krita Shiva Stuti నమోఽస్తుతే భైరవ భీమమూర్తే త్రైలోక్య గోప్త్రేశితశూలపాణే | కపాలపాణే భుజగేశహార త్రినేత్ర మాం పాహి విపన్న బుద్ధిమ్ || ౧ || జయస్వ సర్వేశ్వర విశ్వమూర్తే సురాసురైర్వందితపాదపీఠ | త్రైలోక్య మాతర్గురవే వృషాంక భీతశ్శరణ్యం శరణా గతోస్మి || ౨ || త్వం నాథ దేవాశ్శివమీరయంతి సిద్ధా హరం స్థాణుమమర్షితాశ్చ | భీమం చ యక్షా మనుజా మహేశ్వరం భూతాని భూతాధిప ముచ్చరంతి || ౩ || నిశాచరాస్తూగ్రముపాచరంతి భవేతి పుణ్యాః పితరో నమస్తే | దాసోఽస్మి తుభ్యం…

Deva Danava Krita Shiva Stotram – శ్రీ శివ స్తోత్రమ్ (దేవదానవ కృతమ్)

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Deva Danava Krita Shiva Stotram దేవదానవాః ఊచుః – నమస్తుభ్యం విరూపాక్ష నమస్తే తిగ్మచక్షుషే | నమః పినాకహస్తాయ ధన్వినే కామరూపిణే || ౧ || నమస్తే శూలహస్తాయ దండహస్తాయ ధూర్జటే | నమస్త్రైలోక్యనాథాయ భూతగ్రామశరీరిణే || ౨ || నమస్సురారిహంత్రే చ సోమార్కానలచక్షుషే | బ్రహ్మణే చైవ రుద్రాయ నమస్తే విష్ణురూపిణే || ౩ || బ్రహ్మణే వేదరూపాయ నమస్తే విశ్వరూపిణే | సాంఖ్యయోగాయ భూతానాం నమస్తే శంభవాయ తే || ౪ || మన్మథాంగవినాశాయ నమః కాలక్షయంకర | రంహసే…

Devacharya Krita Shiva Stuti – శ్రీ శివ స్తుతిః (దేవాచార్య కృతమ్)

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Devacharya Krita Shiva Stuti Telugu ఆంగీరస ఉవాచ – జయ శంకర శాంతశశాంకరుచే రుచిరార్థద సర్వద సర్వశుచే | శుచిదత్తగృహీత మహోపహృతే హృతభక్తజనోద్ధతతాపతతే || ౧ || తత సర్వహృదంబర వరదనతే నత వృజిన మహావనదాహకృతే | కృతవివిధచరిత్రతనో సుతనో- ఽతను విశిఖవిశోషణ ధైర్యనిధే || ౨ || నిధనాదివివర్జితకృతనతి కృ- త్కృతి విహిత మనోరథ పన్నగభృత్ | నగభర్తృనుతార్పిత వామనవపు- స్స్వవపుఃపరిపూరిత సర్వజగత్ || ౩ || త్రిజగన్మయరూప విరూప సుదృ- గ్దృగుదంచన కుంచనకృత హుతభుక్ | భవ భూతపతే ప్రమథైకపతే…

Himalaya Krita Shiva Stotram – శ్రీ శివ స్తోత్రం (హిమాలయ కృతమ్)

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Himalaya Krita Shiva Stotram in Telugu హిమాలయ ఉవాచ – త్వం బ్రహ్మా సృష్టికర్తా చ త్వం విష్ణుః పరిపాలకః | త్వం శివః శివదోఽనంతః సర్వసంహారకారకః || ౧ ||   త్వమీశ్వరో గుణాతీతో జ్యోతీరూపః సనాతనః | ప్రకృతః ప్రకృతీశశ్చ ప్రాకృతః ప్రకృతేః పరః || ౨ ||   నానారూప విధాతా త్వం భక్తానాం ధ్యానహేతవే | యేషు రూపేషు యత్ప్రీతిస్తత్తద్రూపం బిభర్షి చ || ౩ ||   సూర్యస్త్వం సృష్టిజనక ఆధారః సర్వతేజసామ్ | సోమస్త్వం…

Deva Krita Shiva Stotram – శ్రీ శివ స్తోత్రమ్ (దేవ కృతమ్)

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Deva Krita Shiva Stotram దేవా ఊచుః – నమో దేవాదిదేవాయ త్రినేత్రాయ మహాత్మనే | రక్తపింగళనేత్రాయ జటామకుటధారిణే || ౧ ||   భూతవేతాళజుష్టాయ మహాభోగోపవీతినే | భీమాట్టహాసవక్త్రాయ కపర్ది స్థాణవే నమః || ౨ ||   పూషదంతవినాశాయ భగనేత్రహనే నమః | భవిష్యద్వృషచిహ్నాయ మహాభూతపతే నమః || ౩ ||   భవిష్యత్త్రిపురాంతాయ తథాంధకవినాశినే | కైలాసవరవాసాయ కరికృత్తినివాసినే || ౪ ||   వికరాళోర్ధ్వకేశాయ భైరవాయ నమో నమః | అగ్ని జ్వాలాకరాళాయ శశిమౌళికృతే నమః || ౫…

Devadaru Vanastha Muni Krita Parameshwara Stuti – శ్రీ పరమేశ్వర స్తుతిః (దేవదారువనస్థ ముని కృతం)

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Devadaru Vanastha Muni Krita Parameshwara Stuti in telugu ఋషయః ఊచుః – నమో దిగ్వాససే తుభ్యం కృతాంతాయ త్రిశూలినే | వికటాయ కరాళాయ కరాళవదనాయ చ || ౧ ||   అరూపాయ సురూపాయ విశ్వరూపాయ తే నమః | కటంకటాయ రుద్రాయ స్వాహాకారాయ వై నమః || ౨ ||   సర్వప్రణత దేహాయ స్వయం చ ప్రణతాత్మనే | నిత్యం నీలశిఖండాయ శ్రీకంఠాయ నమో నమః || ౩ ||   నీలకంఠాయ దేవాయ చితాభస్మాంగధారిణే | త్వం…

Sanghila Krita Uma Maheswara Ashtakam – ఉమమహేశ్వరాష్టకం (సంఘిల కృతం)in Telugu

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

పితామహశిరచ్ఛేదప్రవీణకరపల్లవ | నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం మహేశ్వర || ౧ || నిశుంభశుంభప్రముఖదైత్యశిక్షణదక్షిణే | నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం మహేశ్వరి || ౨ || శైలరాజస్యజామాతశ్శశిరేఖావతంసక | నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం మహేశ్వర || ౩ || శైలరాజాత్మజే మాతశ్శాతకుంభనిభప్రభే | నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం మహేశ్వరి || ౪ || భూతనాథ పురారాతే భుజంగామృతభూషణ | నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం మహేశ్వర || ౫ || పాదప్రణతభక్తానాం పారిజాతగుణాధికే | నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం మహేశ్వరి || ౬ || హాలాస్యేశ దయామూర్తే…

Brahmadi Deva Krita Mahadeva Stuti – శ్రీ మహాదేవ స్తుతిః (బ్రహ్మాదిదేవ కృతమ్)

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

దేవా ఊచుః – నమో భవాయ శర్వాయ రుద్రాయ వరదాయ చ | పశూనాం పతయే నిత్యముగ్రాయ చ కపర్దినే || ౧ || మహాదేవాయ భీమాయ త్ర్యంబకాయ విశాంపతే | ఈశ్వరాయ భగఘ్నాయ నమస్త్వంధకఘాతినే || ౨ || నీలగ్రీవాయ భీమాయ వేధసాం పతయే నమః | కుమారశత్రువిఘ్నాయ కుమారజననాయ చ || ౩ || విలోహితాయ ధూమ్రాయ ధరాయ క్రథనాయ చ | నిత్యం నీలశిఖండాయ శూలినే దివ్యశాలినే || ౪ || ఉరగాయ సునేత్రాయ హిరణ్యవసురేతసే | అచింత్యాయాంబికాభర్త్రే సర్వదేవస్తుతాయ…

Indra Krita Shiva Stuti – శ్రీ శివ స్తుతిః (ఇంద్రాది కృతమ్)

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

నమామి సర్వే శరణార్థినో వయం మహేశ్వర త్ర్యంబక భూతభావన | ఉమాపతే విశ్వపతే మరుత్పతే జగత్పతే శంకర పాహి నస్స్వయమ్ || ౧ || జటాకలాపాగ్ర శశాంకదీధితి ప్రకాశితాశేషజగత్త్రయామల | త్రిశూలపాణే పురుషోత్తమాఽచ్యుత ప్రపాహినో దైత్యభయాదుపస్థితాత్ || ౨ || త్వమాదిదేవః పురుషోత్తమో హరి- ర్భవో మహేశస్త్రిపురాంతకో విభుః | భగాక్షహా దైత్యరిపుః పురాతనో వృషధ్వజః పాహి సురోత్తమోత్తమ || ౩ || గిరీశజానాథ గిరిప్రియాప్రియ ప్రభో సమస్తామరలోకపూజిత | గణేశ భూతేశ శివాక్షయావ్యయ ప్రపాహి నో దైత్యవరాంతకాఽచ్యుత || ౪ || పృథ్వ్యాదితత్త్వేషు…

Rati Devi Krita Shiva Stotram – శ్రీ శివ స్తోత్రమ్ (రతిదేవి కృతమ్)

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

నమశ్శివాయాస్తు నిరామయాయ నమశ్శివాయాస్తు మనోమయాయ | నమశ్శివాయాస్తు సురార్చితాయ తుభ్యం సదా భక్తకృపావరాయ || ౧ || నమో భవాయాస్తు భవోద్భవాయ నమోఽస్తు తే ధ్వస్తమనోభవాయ | నమోఽస్తు తే గూఢమహావ్రతాయ నమస్స్వమాయాగహనాశ్రయాయ || ౨ || నమోఽస్తు శర్వాయ నమశ్శివాయ నమోఽస్తు సిద్ధాయ పురాంతకాయ | నమోఽస్తు కాలాయ నమః కలాయ నమోఽస్తు తే జ్ఞానవరప్రదాయ || ౩ || నమోఽస్తు తే కాలకలాతిగాయ నమో నిసర్గామలభూషణాయ | నమోఽస్త్వమేయాంధకమర్దనాయ నమశ్శరణ్యాయ నమోఽగుణాయ || ౪ || నమోఽస్తు తే భీమగుణానుగాయ నమోఽస్తు…

Vasishta Krita Parameshwara Stuti – శ్రీ పరమేశ్వర స్తుతిః (వసిష్ఠ కృతమ్)

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

లింగమూర్తిం శివం స్తుత్వా గాయత్ర్యా యోగమాప్తవాన్ | నిర్వాణం పరమం బ్రహ్మ వసిష్ఠోన్యశ్చ శంకరాత్ || ౧ || నమః కనకలింగాయ వేదలింగాయ వై నమః | నమః పరమలింగాయ వ్యోమలింగాయ వై నమః || ౨ || నమస్సహస్రలింగాయ వహ్నిలింగాయ వై నమః | నమః పురాణలింగాయ శ్రుతిలింగాయ వై నమః || ౩ || నమః పాతాళలింగాయ బ్రహ్మలింగాయ వై నమః | నమో రహస్యలింగాయ సప్తద్వీపోర్ధ్వలింగినే || ౪ || నమస్సర్వాత్మలింగాయ సర్వలోకాంగలింగినే | నమస్త్వవ్యక్తలింగాయ బుద్ధిలింగాయ వై నమః…

Kalki Krita Shiva Stotram – శ్రీ శివ స్తోత్రం (కల్కి కృతమ్)

Shiva stotram, Stotram Jun 19, 2023

గౌరీనాథం విశ్వనాథం శరణ్యం భూతావాసం వాసుకీకంఠభూషమ్ | త్ర్యక్షం పంచాస్యాదిదేవం పురాణం వందే సాంద్రానందసందోహదక్షమ్ || ౧ || యోగాధీశం కామనాశం కరాళం గంగాసంగక్లిన్నమూర్ధానమీశమ్ | జటాజూటాటోపరిక్షిప్తభావం మహాకాలం చంద్రఫాలం నమామి || ౨ || శ్మశానస్థం భూతవేతాళసంగం నానాశస్త్రైః ఖడ్గశూలాదిభిశ్చ | వ్యగ్రాత్యుగ్రా బాహవో లోకనాశే యస్య క్రోధోద్భూతలోకేఽస్తమేతి || ౩ || యో భూతాదిః పంచభూతైః సిసృక్షు- స్తన్మాత్రాత్మా కాలకర్మస్వభావైః | ప్రహృత్యేదం ప్రాప్య జీవత్వమీశో బ్రహ్మానందే రమతే తం నమామి || ౪ || స్థితౌ విష్ణుః సర్వజిష్ణుః సురాత్మా…

Deva Krita Shiva Stuti – శ్రీ శివ స్తుతిః (దేవ కృతం)

Shiva stotram, Stotram Jun 19, 2023

దేవా ఊచుః – నమస్సహస్రనేత్రాయ నమస్తే శూలపాణినే | నమః ఖట్వాంగహస్తాయ నమస్తే దండధారిణే || ౧ || త్వం దేవహుతభుగ్జ్వాలా కోటిభానుసమప్రభః | అదర్శనే వయం దేవ మూఢవిజ్ఞానతోధునా || ౨ || నమస్త్రినేత్రార్తిహరాయ శంభో త్రిశూలపాణే వికృతాస్యరూప | సమస్త దేవేశ్వర శుద్ధభావ ప్రసీద రుద్రాఽచ్యుత సర్వభావ || ౩ || భగాస్య దంతాంతక భీమరూప ప్రలంబ భోగీంద్ర లులుంతకంఠ | విశాలదేహాచ్యుత నీలకంఠ ప్రసీద విశ్వేశ్వర విశ్వమూర్తే || ౪ || భగాక్షి సంస్ఫోటన దక్షకర్మా గృహాణ భాగం మఖతః…

Kulasekhara Pandya Krita Sri Somasundara Stotram – శ్రీ సోమసుందర స్తోత్రమ్ (కులశేఖరపాండ్య కృతం)

Shiva stotram, Stotram Jun 19, 2023

కులశేఖరపాండ్య ఉవాచ – మహానీపారణ్యాంతర కనకపద్మాకరతటీ మహేంద్రానీతాష్టద్విపధృతవిమానాంతరగతమ్ | మహాలీలాభూతప్రకటితవిశిష్టాత్మవిభవం మహాదేవం వందే మధురశఫరాక్షీసహచరమ్ || ౧ || నమన్నాళీకాక్షాంబుజ భవసునాశీర మకుటీ వమన్మాణిక్యాంశుస్ఫురదరుణపాదాబ్జయుగళమ్ | అమందానందాబ్ధిం హరినయనపద్మార్చితపదం మహాదేవం వందే మధురశఫరాక్షీసహచరమ్ || ౨ || మహామాతంగాసృగ్వరవసనమదీంద్రతనయా మహాభాగ్యం మత్తాంధకకరటికంఠీరవవరమ్ | మహాభోగీంద్రోద్యత్ఫణగణిగణాలంకృతతనుం మహాదేవం వందే మధురశఫరాక్షీసహచరమ్ || ౩ || సమీరాహారేంద్రాంగదమఖిలలోకైకజననం సమీరాహారాత్మా ప్రణతజనహృత్పద్మనిలయమ్ | సుమీనాక్షీ వక్త్రాంబుజ తరుణసూరం సుమనసం మహాదేవం వందే మధురశఫరాక్షీసహచరమ్ || ౪ || నతాఘౌఘారణ్యానలమనిలభుఙ్నాథవలయం సుధాంశోరర్ధాంశం శిరసి దధతం జహ్నుతనయామ్ | వదాన్యానామాద్యం వరవిబుధవంద్యం…

Varuna Krita Shiva Stotram – శ్రీ శివ స్తోత్రమ్ (వరుణ కృతమ్)

Shiva stotram, Stotram Jun 19, 2023

కళ్యాణశైలపరికల్పితకార్ముకాయ మౌర్వీకృతాఖిలమహోరగనాయకాయ | పృథ్వీరధాయ కమలాపతిసాయకాయ హాలాస్యమధ్యనిలయాయ నమశ్శివాయ || ౧ || భక్తార్తిభంజన పరాయ పరాత్పరాయ కాలాభ్రకాంతి గరళాంకితకంధరాయ | భూతేశ్వరాయ భువనత్రయకారణాయ హాలాస్యమధ్యనిలయాయ నమశ్శివాయ || ౨ || భూదారమూర్తి పరిమృగ్య పదాంబుజాయ హంసాబ్జసంభవసుదూర సుమస్తకాయ | జ్యోతిర్మయ స్ఫురితదివ్యవపుర్ధరాయ హాలాస్యమధ్యనిలయాయ నమశ్శివాయ || ౩ || కాదంబకానననివాస కుతూహలాయ కాంతార్ధభాగ కమనీయకళేబరాయ | కాలాంతకాయ కరుణామృతసాగరాయ హాలాస్యమధ్యనిలయాయ నమశ్శివాయ || ౪ || విశ్వేశ్వరాయ విబుధేశ్వరపూజితాయ విద్యావిశిష్టవిదితాత్మ సువైభవాయ | విద్యాప్రదాయ విమలేంద్రవిమానగాయ హాలాస్యమధ్యనిలయాయ నమశ్శివాయ || ౫ ||…

Sri Krishna Krita Sri Shiva Stotram – శ్రీ శివ స్తోత్రమ్ (శ్రీకృష్ణ కృతమ్)

Shiva stotram, Stotram Jun 19, 2023

Sri Krishna Krita Sri Shiva Stotram in telugu శ్రీకృష్ణ ఉవాచ – ప్రణమ్య దేవ్యా గిరిశం సభక్త్యా స్వాత్మన్యధాత్మాన మసౌవిచింత్య | నమోఽస్తు తే శాశ్వత సర్వయోనే బ్రహ్మాధిపం త్వాం మునయో వదంతి || ౧ || త్వమేవ సత్త్వం చ రజస్తమశ్చ త్వామేవ సర్వం ప్రవదంతి సంతః | తతస్త్వమేవాసి జగద్విధాయక- స్త్వమేవ సత్యం ప్రవదంతి వేదాః || ౨ || త్వం బ్రహ్మా హరిరథ విశ్వయోనిరగ్ని- స్సంహర్తా దినకర మండలాధివాసః | ప్రాణస్త్వం హుతవహ వాసవాదిభేద- స్త్వామేకం శరణముపైమి…