Tag

atharvashirsha

Sri Ganapati Atharvashirsha Upanishat in English

Ganesh Nov 18, 2023

Sri Ganapati Atharvashirsha Upanishat in English ōṁ bha̲draṁ karṇḗbhiḥ śr̥ṇu̲yāmá dēvāḥ | bha̲draṁ páśyēmā̲kṣabhi̲ryajátrāḥ | sthi̲rairaṅgaìstuṣṭu̲vāgṁ sásta̲nūbhíḥ | vyaśḗma dē̲vahíta̲ṁ yadāyúḥ | sva̲sti na̲ indrṓ vr̥̲ddhaśrávāḥ | sva̲sti náḥ pū̲ṣā vi̲śvavḗdāḥ | sva̲sti na̲stārkṣyō̲ aríṣṭanēmiḥ | sva̲sti nō̲ br̥ha̲spatírdadhātu || ōṁ śānti̲ḥ śānti̲ḥ śāntíḥ || ōṁ namástē ga̲ṇapátayē | tvamē̲va pra̲tyakṣa̲ṁ tattvámasi | tvamē̲va kē̲vala̲ṁ kartā́:’si | tvamē̲va kē̲vala̲ṁ dhartā́:’si…

Ganapati Atharvashirsha Upanishat – శ్రీ గణపత్యథర్వశీర్షోపనిషత్

Ganesha Stotras, Stotram Jun 19, 2023

శ్రీ గణపత్యథర్వశీర్షోపనిషత్   ఓం భ॒ద్రం కర్ణే॑భిః శృణు॒యామ॑ దేవాః | భ॒ద్రం ప॑శ్యేమా॒క్షభి॒ర్యజ॑త్రాః | స్థి॒రైరఙ్గై”స్తుష్టు॒వాగ్ం స॑స్త॒నూభి॑: | వ్యశే॑మ దే॒వహి॑త॒o యదాయు॑: | స్వ॒స్తి న॒ ఇన్ద్రో॑ వృ॒ద్ధశ్ర॑వాః | స్వ॒స్తి న॑: పూ॒షా వి॒శ్వవే॑దాః | స్వ॒స్తి న॒స్తార్క్ష్యో॒ అరి॑ష్టనేమిః | స్వ॒స్తి నో॒ బృహ॒స్పతి॑ర్దధాతు || ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: || ఓం నమ॑స్తే గ॒ణప॑తయే | త్వమే॒వ ప్ర॒త్యక్ష॒o తత్త్వ॑మసి | త్వమే॒వ కే॒వల॒o కర్తా॑ఽసి | త్వమే॒వ కే॒వల॒o ధర్తా॑ఽసి | త్వమే॒వ కే॒వల॒o…