Tag

aparādhakṣamāpaṇa

Sri Subrahmanya Aparadha Kshamapana Stotram in English

Subrahmanya Nov 18, 2023

Sri Subrahmanya Aparadha Kshamapana Stotram in English namastē namastē guha tārakārē namastē namastē guha śaktipāṇē | namastē namastē guha divyamūrtē kṣamasva kṣamasva samastāparādham || 1 || namastē namastē guha dānavārē namastē namastē guha cārumūrtē | namastē namastē guha puṇyamūrtē kṣamasva kṣamasva samastāparādham || 2 || namastē namastē mahēśātmaputra namastē namastē mayūrāsanastha | namastē namastē sarōrbhūta dēva kṣamasva kṣamasva samastāparādham ||…