Tag

Anugraha

Maha Sastha Anugraha Kavacham in English

Ayyappa Nov 22, 2023

Maha Sastha Anugraha Kavacham in English   śrīdēvyuvāca | bhagavan dēvadēvēśa sarvajña tripurāntaka | prāptē kaliyugē ghōrē mahābhūtaiḥ samāvr̥tē || 1 || mahāvyādhi mahāvyāla ghōrarājaiḥ samāvr̥tē | duḥsvapnaśōkasantāpaiḥ durvinītaiḥ samāvr̥tē || 2 || svadharmaviratēmārgē pravr̥ttē hr̥di sarvadā | tēṣāṁ siddhiṁ ca muktiṁ ca tvaṁ mē brūhi vr̥ṣadvaja || 3 || īśvara uvāca | śr̥ṇu dēvi mahābhāgē sarvakalyāṇakāraṇē | mahāśāstuśca dēvēśi…

Maha Sastha Anugraha Kavacham – శ్రీ మహాశాస్తా అనుగ్రహ కవచం

Uncategorized Jun 20, 2023

Maha Sastha Anugraha Kavacham మహావ్యాధి మహావ్యాళ ఘోరరాజైః సమావృతే | దుఃస్వప్నశోకసంతాపైః దుర్వినీతైః సమావృతే || ౨   స్వధర్మవిరతేమార్గే ప్రవృత్తే హృది సర్వదా | తేషాం సిద్ధిం చ ముక్తిం చ త్వం మే బ్రూహి వృషద్వజ || ౩   ఈశ్వర ఉవాచ- శృణు దేవి మహాభాగే సర్వకళ్యాణకారణే | మహాశాస్తుశ్చ దేవేశి కవచం పుణ్యవర్ధనమ్ || ౪   అగ్నిస్తంభ జలస్తంభ సేనాస్తంభ విధాయకమ్ | మహాభూతప్రశమనం మహావ్యాధినివారణమ్ || ౫   మహాజ్ఞానప్రదం పుణ్యం విశేషాత్ కలితాపహమ్…