Tag

aditya

Dvadasa Aditya Dhyana Slokas – ద్వాదశాఽదిత్య ధ్యాన శ్లోకాలు

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

౧. ధాతా – ధాతా కృతస్థలీ హేతిర్వాసుకీ రథకృన్మునే | పులస్త్యస్తుంబురురితి మధుమాసం నయంత్యమీ || ధాతా శుభస్య మే దాతా భూయో భూయోఽపి భూయసః | రశ్మిజాలసమాశ్లిష్టః తమస్తోమవినాశనః || ౨. అర్యమ – అర్యమా పులహోఽథౌజాః ప్రహేతి పుంజికస్థలీ | నారదః కచ్ఛనీరశ్చ నయంత్యేతే స్మ మాధవమ్ || మేరుశృంగాంతరచరః కమలాకరబాంధవః | అర్యమా తు సదా భూత్యై భూయస్యై ప్రణతస్య మే || ౩. మిత్రః – మిత్రోఽత్రిః పౌరుషేయోఽథ తక్షకో మేనకా హహః | రథస్వన ఇతి హ్యేతే…

Aditya Stotram – ఆదిత్య స్తోత్రం

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

  (శ్రీమదప్పయ్యదీక్షితవిరచితం మహామహిమాన్విత ఆదిత్యస్తోత్రరత్నమ్)   విస్తారాయామమానం దశభిరుపగతో యోజనానాం సహస్రైః చక్రే పఞ్చారనాభిత్రితయవతి లసన్నేమిషట్కే నివిష్టః | సప్తశ్ఛన్దస్తురఙ్గాహితవహనధురో హాయనాంశత్రివర్గః వ్యక్తాక్లుప్తాఖిలాఙ్గః స్ఫురతు మమ పురః స్యన్దనశ్చణ్డభానోః || ౧ ||   ఆదిత్యైరప్సరోభిర్మునిభి-రహివరైర్గ్రామణీయాతుధానైః గన్ధర్వైర్వాలఖిల్యైః పరివృతదశమాంశస్య కృత్స్నం రథస్య | మధ్యం వ్యాప్యాధితిష్ఠన్ మణిరివ నభసో మణ్డలశ్చణ్డరశ్మేః బ్రహ్మజ్యోతిర్వివర్తః శ్రుతినికరఘనీభావరూపః సమిన్ధే || ౨ ||   నిర్గచ్ఛన్తోఽర్కబింబాన్నిఖిలజనిభృతాం హార్దనాడీప్రవిష్టాః నాడ్యో వస్వాదిబృన్దారకగణమధునస్తస్య నానాదిగుత్థాః | వర్షన్తస్తోయముష్ణం తుహినమపి జలాన్యాపిబన్తః సమన్తాత్ పిత్రాదీనాం స్వధౌషధ్యమృతరసకృతో భాన్తి కాన్తిప్రరోహాః || ౩ ||…

Sri Aditya Kavacham – శ్రీ ఆదిత్య కవచం

Stotram, Surya stotra Jun 19, 2023

అస్య శ్రీ ఆదిత్యకవచస్తోత్రమహామన్త్రస్య అగస్త్యో భగవానృషిః అనుష్టుప్ఛందః ఆదిత్యో దేవతా శ్రీం బీజం ణీం శక్తిః సూం కీలకం మమ ఆదిత్యప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానం – జపాకుసుమసంకాశం ద్విభుజం పద్మహస్తకమ్ సిన్దూరాంబరమాల్యం చ రక్తగంధానులేపనమ్ | మాణిక్యరత్నఖచిత-సర్వాభరణభూషితమ్ సప్తాశ్వరథవాహం తు మేరుం చైవ ప్రదక్షిణమ్ || దేవాసురవరైర్వన్ద్యం ఘృణిభిః పరిసేవితమ్ | ధ్యాయేత్పఠేత్సువర్ణాభం సూర్యస్య కవచం ముదా || కవచం – ఘృణిః పాతు శిరోదేశే సూర్యః పాతు లలాటకమ్ | ఆదిత్యో లోచనే పాతు శ్రుతీ పాతు దివాకరః ||…

Aditya Hrudayam in Telugu – ఆదిత్య హృదయం

Stotram, Surya stotra Jun 19, 2023

Aditya Hrudayam తతో యుద్ధపరిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితమ్ | రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితమ్ || ౧ || దైవతైశ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతో రణమ్ | ఉపాగమ్యాబ్రవీద్రామమగస్త్యో భగవానృషిః || ౨ || రామ రామ మహాబాహో శృణు గుహ్యం సనాతనమ్ | యేన సర్వానరీన్వత్స సమరే విజయిష్యసి || ౩ || ఆదిత్యహృదయం పుణ్యం సర్వశత్రువినాశనమ్ | జయావహం జపేన్నిత్యం అక్షయ్యం పరమం శివమ్ || ౪ || సర్వమంగళమాంగళ్యం సర్వపాపప్రణాశనమ్ | చింతాశోకప్రశమనం ఆయుర్వర్ధనముత్తమమ్ || ౫ ||…

Sri Aditya Stotram 2 (Mahabharatam) – శ్రీ ఆదిత్య స్తోత్రం (మహాభారతే)

Stotram, Surya stotra Jun 19, 2023

తవ యద్యుదయో న స్యాదంధం జగదిదం భవేత్ | న చ ధర్మార్థకామేషు ప్రవర్తేరన్ మనీషిణః || ౧ || ఆధానపశుబన్ధేష్టిమంత్రయజ్ఞతపఃక్రియాః | త్వత్ప్రసాదాదవాప్యంతే బ్రహ్మక్షత్రవిశాం గణైః || ౨ || యదహర్బ్రహ్మణః ప్రోక్తం సహస్రయుగసంమితమ్ | తస్య త్వమాదిరంతశ్చ కాలజ్ఞైః పరికీర్తితః || ౩ || మనూనాం మనుపుత్రాణాం జగతోఽమానవస్య చ | మన్వంతరాణాం సర్వేషామీశ్వరాణాం త్వమీశ్వరః || ౪ || సంహారకాలే సంప్రాప్తే తవ క్రోధవినిఃసృతః | సంవర్తకాగ్నిః త్రైలోక్యం భస్మీకృత్యావతిష్ఠతే || ౫ || త్వద్దీధితిసముత్పన్నాః నానావర్ణా మహాఘనాః |…