Tag

Narasimha Ashtakam 2 – శ్రీ నృసింహాష్టకం ౨-lyrics

ధ్యాయామి నారసింహాఖ్యం బ్రహ్మవేదాన్తగోచరమ్ | భవాబ్ధితరణోపాయం శఙ్ఖచక్రధరం పదమ్ || నీళాం రమాం చ పరిభూయ కృపారసేన స్తంభే స్వశక్తిమనఘాం వినిధాయదేవ | ప్రహ్లాదరక్షణవిధాయపతీ కృపా తే శ్రీనారసింహ పరిపాలయ మాం చ భక్తమ్ || ౧ || ఇన్ద్రాదిదేవ నికరస్య కిరీటకోటి ప్రత్యుప్తరత్నప్రతిబింబితపాదపద్మ | కల్పాన్తకాలఘనగర్జనతుల్యనాద శ్రీనారసింహ పరిపాలయ మాం చ భక్తమ్ || ౨ || ప్రహ్లాద ఈడ్య ప్రళయార్కసమానవక్త్ర హుఙ్కారనిర్జితనిశాచరబృన్దనాథ | శ్రీనారదాదిమునిసఙ్ఘసుగీయమాన శ్రీనారసింహ పరిపాలయ మాం చ భక్తమ్ || ౩ || రాత్రిఞ్చరాఽద్రిజఠరాత్పరిస్రంస్యమాన రక్తం నిపీయ పరికల్పితసాన్త్రమాల…

Bilvashtakam 2 – బిల్వాష్టకం ౨

Shiva stotram, Stotram Jun 19, 2023

cllick here for Bilvashtakam 1 – బిల్వాష్టకం (గమనిక: బిల్వాష్టకం మరొక వరుసక్రమంలో కూడా ఉన్నది చూడండి.)   త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం | త్రిజన్మ పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణం || ౧ ||   త్రిశాఖైః బిల్వపత్రైశ్చ అచ్ఛిద్రైః కోమలైః శుభైః | తవ పూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పణం || ౨ ||   కోటి కన్యా మహాదానం తిలపర్వత కోటయః | కాంచనం శైలదానేన ఏకబిల్వం శివార్పణం || ౩ ||   కాశీక్షేత్ర నివాసం…

Sri Saraswathi Stotram 2 – శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రం – ౨

ఓం అస్య శ్రీసరస్వతీస్తోత్రమంత్రస్య  బ్రహ్మా ఋషిః  గాయత్రీ ఛందః  శ్రీసరస్వతీ దేవతా ధర్మార్థకామమోక్షార్థే జపే వినియోగః | ఆరూఢా శ్వేతహంసే భ్రమతి చ గగనే దక్షిణే చాక్షసూత్రం వామే హస్తే చ దివ్యాంబరకనకమయం పుస్తకం జ్ఞానగమ్యా | సా వీణాం వాదయంతీ స్వకరకరజపైః శాస్త్రవిజ్ఞానశబ్దైః క్రీడంతీ దివ్యరూపా కరకమలధరా భారతీ సుప్రసన్నా || ౧ || శ్వేతపద్మాసనా దేవీ శ్వేతగంధానులేపనా | అర్చితా మునిభిః సర్వైః ఋషిభిః స్తూయతే సదా | ఏవం ధ్యాత్వా సదా దేవీం వాంఛితం లభతే నరః || ౨…

Sri Narasimha Stotram 2 – శ్రీ నృసింహ స్తోత్రం – ౨

కున్దేన్దుశఙ్ఖవర్ణః కృతయుగభగవాన్పద్మపుష్పప్రదాతా త్రేతాయాం కాఞ్చనాభిః పునరపి సమయే ద్వాపరే రక్తవర్ణః | శఙ్కో సమ్ప్రాప్తకాలే కలియుగసమయే నీలమేఘశ్చ నాభా ప్రద్యోతసృష్టికర్తా పరబలమదనః పాతు మాం నారసింహః || ౧ || నాసాగ్రం పీనగణ్డం పరబలమదనం బద్ధకేయురహారం వజ్రం దంష్ట్రాకరాలం పరిమితగణనః కోటిసూర్యాగ్నితేజః | గాంభీర్యం పిఙ్గలాక్షం భ్రుకిటతముఖం కేశకేశార్ధభాగం వన్దే భీమాట్టహాసం త్రిభువనజయః పాతు మాం నారసింహః || ౨ || పాదద్వన్ద్వం ధరిత్ర్యాం పటుతరవిపులం మేరుమధ్యాహ్నసేతుం నాభిం బ్రహ్మాణ్డసిన్ధో హృదయమభిముఖం భూతవిద్వాంసనేతః | ఆహుశ్చక్రం తస్య బాహుం కులిశనఖముఖం చన్ద్రసూర్యాగ్నినేత్రమ్ | వక్త్రం…