Tag

స్తోత్రం

Venkateshwara Vajra Kavacha Stotram

Venkateshwara Vajra Kavacha Stotram శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచ స్తోత్రం మార్కండేయ ఉవాచ | నారాయణం పరబ్రహ్మ సర్వకారణకారణమ్ | ప్రపద్యే వేంకటేశాఖ్యం తదేవ కవచం మమ || ౧ || సహస్రశీర్షా పురుషో వేంకటేశశ్శిరోఽవతు | ప్రాణేశః ప్రాణనిలయః ప్రాణాన్ రక్షతు మే హరిః || ౨ || ఆకాశరాట్సుతానాథ ఆత్మానం మే సదావతు | దేవదేవోత్తమో పాయాద్దేహం మే వేంకటేశ్వరః || ౩ || సర్వత్ర సర్వకాలేషు మంగాంబాజానిరీశ్వరః | పాలయేన్మాం సదా కర్మసాఫల్యం నః ప్రయచ్ఛతు || ౪ ||…

Runa Vimochana Narasimha Stotram in telugu – ఋణ విమోచన నృసింహ స్తోత్రం

Runa Vimochana Narasimha Stotram in Telugu ధ్యానం – వాగీసా యస్య వదనే లక్ష్మీర్యస్య చ వక్షసి | యస్యాస్తే హృదయే సంవిత్ తం నృసింహమహం భజే || స్తోత్రం | దేవతా కార్యసిద్ధ్యర్థం సభాస్తంభ సముద్భవమ్ | శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే || ౧ || లక్ష్మ్యాలింగిత వామాంగం భక్తానాం వరదాయకమ్ | శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే || ౨ || ఆంత్రమాలాధరం శంఖచక్రాబ్జాయుధ ధారిణం | శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి…

Vedasara Shiva stotram – వేదసార శివ స్తోత్రం

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Vedasara Shiva stotram పశూనాం పతిం పాపనాశం పరేశం గజేంద్రస్య కృత్తిం వసానం వరేణ్యమ్ | జటాజూటమధ్యే స్ఫురద్గాంగవారిం మహాదేవమేకం స్మరామి స్మరారిమ్ || ౧ || మహేశం సురేశం సురారాతినాశం విభుం విశ్వనాథం విభూత్యంగభూషమ్ | విరూపాక్షమింద్వర్కవహ్నిత్రినేత్రం సదానందమీడే ప్రభుం పంచవక్త్రమ్ || ౨ || గిరీశం గణేశం గళే నీలవర్ణం గవేంద్రాధిరూఢం గుణాతీతరూపమ్ | భవం భాస్వరం భస్మనా భూషితాంగం భవానీకలత్రం భజే పంచవక్త్రమ్ || ౩ || శివాకాంత శంభో శశాంకార్ధమౌళే మహేశాన శూలిన్ జటాజూటధారిన్ | త్వమేకో జగద్వ్యాపకో…

Surya Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ సూర్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

Surya Ashtottara Shatanama Stotram శ్రీ సూర్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం అరుణాయ శరణ్యాయ కరుణారససింధవే అసమానబలాయాఽర్తరక్షకాయ నమో నమః || ౧ || ఆదిత్యాయాఽదిభూతాయ అఖిలాగమవేదినే అచ్యుతాయాఽఖిలజ్ఞాయ అనంతాయ నమో నమః || ౨ || ఇనాయ విశ్వరూపాయ ఇజ్యాయేంద్రాయ భానవే ఇందిరామందిరాప్తాయ వందనీయాయ తే నమః || ౩ || ఈశాయ సుప్రసన్నాయ సుశీలాయ సువర్చసే వసుప్రదాయ వసవే వాసుదేవాయ తే నమః || ౪ || ఉజ్జ్వలాయోగ్రరూపాయ ఊర్ధ్వగాయ వివస్వతే ఉద్యత్కిరణజాలాయ హృషీకేశాయ తే నమః || ౫ || ఊర్జస్వలాయ…

Mahadeva Stotram – శ్రీ మహాదేవ స్తోత్రం

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Mahadeva Stotram జయ దేవ పరానంద జయ చిత్సత్యవిగ్రహ | జయ సంసారలోకఘ్న జయ పాపహర ప్రభో || ౧ || జయ పూర్ణమహాదేవ జయ దేవారిమర్దన | జయ కళ్యాణ దేవేశ జయ త్రిపురమర్దన || ౨ || జయాఽహంకారశత్రుఘ్న జయ మాయావిషాపహా | జయ వేదాంతసంవేద్య జయ వాచామగోచరా || ౩ || జయ రాగహర శ్రేష్ఠ జయ విద్వేషహరాగ్రజ | జయ సాంబ సదాచార జయ దేవసమాహిత || ౪ || జయ బ్రహ్మాదిభిః పూజ్య జయ విష్ణోః పరామృత…

srinivasa Narasimha Stotram – శ్రీనివాస నృసింహ స్తోత్రం

srinivasa Narasimha Stotram అథ విబుధవిలాసినీషు విష్వ- -ఙ్మునిమభితః పరివార్య తస్థుషీషు | మదవిహృతివికత్థనప్రలాపా- -స్వవమతినిర్మితనైజచాపలాసు || ౧ || త్రిభువనముదముద్యతాసు కర్తుం మధుసహసాగతిసర్వనిర్వహాసు | మధురసభరితాఖిలాత్మభావా- -స్వగణితభీతిషు శాపతశ్శుకస్య || ౨ || అతివిమలమతిర్మహానుభావో మునిరపి శాంతమనా నిజాత్మగుప్త్యై | అఖిలభువనరక్షకస్య విష్ణోః స్తుతిమథ కర్తుమనా మనాగ్బభూవ || ౩ || శ్రియఃశ్రియం షడ్గుణపూరపూర్ణం శ్రీవత్సచిహ్నం పురుషం పురాణమ్ | శ్రీకంఠపూర్వామరబృందవంద్యం శ్రియఃపతిం తం శరణం ప్రపద్యే || ౪ || విభుం హృది స్వం భువనేశమీడ్యం నీళాశ్రయం నిర్మలచిత్తచింత్యమ్ | పరాత్పరం…

Shiva kesadi padantha varnana stotram – శివ కేశాది పాదాంత వర్ణన స్తోత్రం

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Shiva kesadi padantha varnana stotram దేయాసుర్మూర్ధ్ని రాజత్సరససురసరిత్పారపర్యంతనిర్య- త్ప్రాంశుస్తంబాః పిశంగాస్తులితపరిణతారక్తశాలీలతా వః | దుర్వారాపత్తిగర్తశ్రితనిఖిలజనోత్తారణే రజ్జుభూతా ఘోరాఘోర్వీరుహాలీదహనశిఖిశిఖాః శర్మ శార్వాః కపర్దాః || ౧ ||   కుర్వన్నిర్వాణమార్గప్రగమపరిలసద్రూప్యసోపానశంకాం శక్రారీణాం పురాణాం త్రయవిజయకృతస్పష్టరేఖాయమాణమ్ | అవ్యాదవ్యాజముచ్చైరలికహిమధరాధిత్యకాంతస్త్రిధోద్య- జ్జాహ్నావ్యాభం మృడానీకమితురుడుపరుక్పాండరం వస్త్రిపుండ్రమ్ || ౨ ||   క్రుధ్యద్గౌరీప్రసాదానతిసమయపదాంగుష్ఠసంక్రాంతలాక్షా- బిందుస్పర్ధి స్మరారేః స్ఫటికమణిదృషన్మగ్నమాణిక్యశోభమ్ | మూర్ధ్న్యుద్యద్దివ్యసింధోః పతితశఫరికాకారి వో మస్తకం స్తా- దస్తోకాపత్తికృత్యై హుతవహకణికామోక్షరూక్షం సదాక్షి || ౩ ||   భూత్యై దృగ్భూతయోః స్యాద్యదహిమహిమరుగ్బింబయోః స్నిగ్ధవర్ణో దైత్యౌఘధ్వంసశంసీ స్ఫుట ఇవ పరివేషావశేషో విభాతి…

Sowbhagya Lakshmi Stotram – శ్రీ సౌభాగ్యలక్ష్మీ స్తోత్రం

Lakshmi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Sowbhagya Lakshmi Stotram ఓం శుద్ధలక్ష్మ్యై బుద్ధిలక్ష్మై వరలక్ష్మై నమో నమః | నమస్తే సౌభాగ్యలక్ష్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౧ ||   వచోలక్ష్మై కావ్యలక్ష్మై గానలక్ష్మ్యై నమో నమః | నమస్తే శృంగారలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౨ ||   ధనలక్ష్మ్యై ధాన్యలక్ష్మ్యై ధరాలక్ష్మ్యై నమో నమః | నమస్తే అష్టైశ్వర్యలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౩ ||   గృహలక్ష్మ్యై గ్రామలక్ష్మ్యై రాజ్యలక్ష్మ్యై నమో నమః | నమస్తే సామ్రాజ్యలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః…

Sri Stotram in Telugu Agni puranam – శ్రీ స్తోత్రం (అగ్నిపురాణం)

Lakshmi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Sri Stotram Agni puranam in Telugu పుష్కర ఉవాచ | రాజ్యలక్ష్మీస్థిరత్వాయ యథేంద్రేణ పురా శ్రియః | స్తుతిః కృతా తథా రాజా జయార్థం స్తుతిమాచరేత్ || ౧ || ఇంద్ర ఉవాచ | నమస్యే సర్వలోకానాం జననీమబ్ధిసంభవాం | శ్రియమున్నిద్రపద్మాక్షీం విష్ణువక్షఃస్థలస్థితామ్ || ౨ || త్వం సిద్ధిస్త్వం స్వధా స్వాహా సుధా త్వం లోకపావనీ | సంధ్యా రాత్రిః ప్రభా భూతిర్మేధా శ్రద్ధా సరస్వతీ || ౩ || యజ్ఞవిద్యా మహావిద్యా గుహ్యవిద్యా చ శోభనే | ఆత్మవిద్యా చ…

Saraswati Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ సరస్వతి అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

Saraswati Ashtottara Shatanama Stotram సరస్వతీ మహాభద్రా మహామాయా వరప్రదా | శ్రీప్రదా పద్మనిలయా పద్మాక్షీ పద్మవక్త్రగా || ౧ ||   శివానుజా పుస్తకధృత్ జ్ఞానముద్రా రమా పరా | కామరూపా మహావిద్యా మహాపాతకనాశినీ || ౨ ||   మహాశ్రయా మాలినీ చ మహాభోగా మహాభుజా | మహాభాగా మహోత్సాహా దివ్యాంగా సురవందితా || ౩ ||   మహాకాళీ మహాపాశా మహాకారా మహాంకుశా | సీతా చ విమలా విశ్వా విద్యున్మాలా చ వైష్ణవీ || ౪ ||  …

Ujjvala Venkatanatha Stotram – ఉజ్జ్వలవేంకటనాథ స్తోత్రం

Ujjvala Venkatanatha Stotram రంగే తుంగే కవేరాచలజకనకనద్యంతరంగే భుజంగే శేషే శేషే విచిన్వన్ జగదవననయం భాత్యశేషేఽపి దోషే | నిద్రాముద్రాం దధానో నిఖిలజనగుణధ్యానసాంద్రామతంద్రాం చింతాం యాం తాం వృషాద్రౌ విరచయసి రమాకాంత కాంతాం శుభాంతామ్ || ౧ ||   తాం చింతాం రంగక్లుప్తాం వృషగిరిశిఖరే సార్థయన్ రంగనాథ శ్రీవత్సం వా విభూషాం వ్రణకిణమహిరాట్సూరిక్లుప్తాపరాధమ్ | ధృత్వా వాత్సల్యమత్యుజ్జ్వలయితుమవనే సత్క్రతౌ బద్ధదీక్షో బధ్నన్స్వీయాంఘ్రియూపే నిఖిలనరపశూన్ గౌణరజ్జ్వాఽసి యజ్వా || ౨ ||   జ్వాలారావప్రనష్టాసురనివహమహాశ్రీరథాంగాబ్జహస్తం శ్రీరంగే చింతితార్థాన్నిజజనవిషయే యోక్తుకామం తదర్హాన్ | ద్రష్టుం దృష్ట్యా…

Siva Sahasranama stotram – Poorva Peetika – శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం – పూర్వపీఠిక- Telugu

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Siva Sahasranama stotram in English శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం | ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే ||   పూర్వపీఠిక ||   వాసుదేవ ఉవాచ | తతః స ప్రయతో భూత్వా మమ తాత యుధిష్ఠిర | ప్రాంజలిః ప్రాహ విప్రర్షిర్నామసంగ్రహమాదితః || ౧ ||   ఉపమన్యురువాచ | బ్రహ్మప్రోక్తైః ఋషిప్రోక్తైర్వేదవేదాంగసంభవైః | సర్వలోకేషు విఖ్యాతం స్తుత్యం స్తోష్యామి నామభిః || ౨ ||   మహద్భిర్విహితైః సత్యైః సిద్ధైః సర్వార్థసాధకైః | ఋషిణా తండినా భక్త్యా కృతైర్వేదకృతాత్మనా ||…

Kumari Stotram – కుమారీ స్తోత్రం

Devi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Kumari Stotram Telugu జగత్పూజ్యే జగద్వంద్యే సర్వశక్తిస్వరూపిణీ | పూజాం గృహాణ కౌమారి జగన్మాతర్నమోఽస్తు తే || ౧ || త్రిపురాం త్రిపురాధారాం త్రివర్గజ్ఞానరూపిణీమ్ | త్రైలోక్యవందితాం దేవీం త్రిమూర్తిం పూజయామ్యహమ్ || ౨ || అణిమాదిగుణాధరా-మకారాద్యక్షరాత్మికామ్ | అనంతశక్తికాం లక్ష్మీం రోహిణీం పూజయామ్యహమ్ || ౪ || అణిమాదిగుణాధరా-మకారాద్యక్షరాత్మికామ్ | అనంతశక్తికాం లక్ష్మీం రోహిణీం పూజయామ్యహమ్ || ౪ || కామచారీం శుభాం కాంతాం కాలచక్రస్వరూపిణీమ్ | కామదాం కరుణోదారాం కాలికాం పూజయామ్యహమ్ || ౫ || చండవీరాం చండమాయాం చండముండప్రభంజినీమ్ |…

Karthikeya Karavalamba Stotram – శ్రీ కార్తికేయ కరావలంబ స్తోత్రం

Karthikeya Karavalamba Stotram in Telugu ఓం‍కారరూప శరణాశ్రయ శర్వసూనో సింగార వేల సకలేశ్వర దీనబంధో | సంతాపనాశన సనాతన శక్తిహస్త శ్రీ కార్తికేయ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧ పంచాద్రివాస సహజ సురసైన్యనాథ పంచామృతప్రియ గుహ సకలాధివాస | గంగేందు మౌళి తనయ మయిల్వాహనస్థ శ్రీ కార్తికేయ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨ ఆపద్వినాశక కుమారక చారుమూర్తే తాపత్రయాంతక దాయాపర తారకారే ఆర్తాఽభయప్రద గుణత్రయ భవ్యరాశే శ్రీ కార్తికేయ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౩ వల్లీపతే సుకృతదాయక పుణ్యమూర్తే…

Venkatesha Stotram – శ్రీ వేంకటేశ స్తోత్రం

Venkatesha Stotram Telugu   కౌశికశ్రీనివాసార్యతనయం వినయోజ్జ్వలమ్ | వాత్సల్యాదిగుణావాసం వందే వరదదేశికమ్ || పద్మస్థాం యువతీం పరార్ధ్యవృషభాద్రీశాయతోరస్స్థలీ- మధ్యావాసమహోత్సవాం క్షణసకృద్విశ్లేషవాక్యాసహామ్ | మూర్తీభావముపాగతామివ కృపాం ముగ్ధాఖిలాంగాం శ్రియం నిత్యానందవిధాయినీం నిజపదే న్యస్తాత్మనాం సంశ్రయే || ౧ || శ్రీమచ్ఛేషమహీధరేశచరణౌ ప్రాప్యౌ చ యౌ ప్రాపకౌ అస్మద్దేశికపుంగవైః కరుణయా సందర్శితౌ తావకౌ | ప్రోక్తౌ వాక్యయుగేన భూరిగుణకావార్యైశ్చ పూర్వైర్ముహుః శ్రేయోభిః శఠవైరిముఖ్యమునిభిస్తౌ సంశ్రితౌ సంశ్రయే || ౨ || యస్యైకం గుణమాదృతాః కవయితుం నిత్యాః ప్రవృత్తా గిరః తస్యాభూమితయా స్వవాఙ్మనసయోర్వైక్లబ్యమాసేదిరే | తత్తాదృగ్బహుసద్గుణం కవయితుం…

Govindaraja Stotram – శ్రీ గోవిందరాజ స్తోత్రం

Govindaraja Stotram Telugu శ్రీవేంకటాచలవిభోపరావతార గోవిందరాజ గురుగోపకులావతార | శ్రీపూరధీశ్వర జయాదిమ దేవదేవ నాథ ప్రసీద నత కల్పతరో నమస్తే || ౧ ||   లీలావిభూతిజనతాపరిరక్షణార్థం దివ్యప్రబోధశుకయోగిసమప్రభావ | స్వామిన్ భవత్పదసరోరుహసాత్కృతం తం యోగీశ్వరం శఠరిపుం కృపయా ప్రదేహి || ౨ ||   శ్రీభూమినాయకదయాకరదివ్యమూర్తే దేవాధిదేవజగదేక శరణ్య విష్ణో | గోపాంగనాకుచసరోరుహభృంగరాజ గోవిందరాజ విజయీ భవ కోమలాంగ || ౩ ||   దేవాధిదేవ ఫణిరాజ విహంగరాజ రాజత్కిరీట మణిరాజివిరాజితాంఘ్రే | రాజాధిరాజ యదురాజకులాధిరాజ గోవిందరాజ విజయీ భవ గోపచంద్ర ||…

Himalaya Krita Shiva Stotram – శ్రీ శివ స్తోత్రం (హిమాలయ కృతమ్)

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Himalaya Krita Shiva Stotram in Telugu హిమాలయ ఉవాచ – త్వం బ్రహ్మా సృష్టికర్తా చ త్వం విష్ణుః పరిపాలకః | త్వం శివః శివదోఽనంతః సర్వసంహారకారకః || ౧ ||   త్వమీశ్వరో గుణాతీతో జ్యోతీరూపః సనాతనః | ప్రకృతః ప్రకృతీశశ్చ ప్రాకృతః ప్రకృతేః పరః || ౨ ||   నానారూప విధాతా త్వం భక్తానాం ధ్యానహేతవే | యేషు రూపేషు యత్ప్రీతిస్తత్తద్రూపం బిభర్షి చ || ౩ ||   సూర్యస్త్వం సృష్టిజనక ఆధారః సర్వతేజసామ్ | సోమస్త్వం…

Shiva Panchakshara Stotram – శ్రీ శివ పంచాక్షర స్తోత్రం

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Shiva Panchakshara Stotram in Telugu ఓం నమః శివాయ ||   నాగేంద్రహారాయ త్రిలోచనాయ భస్మాంగరాగాయ మహేశ్వరాయ | నిత్యాయ శుద్ధాయ దిగంబరాయ తస్మై నకారాయ నమః శివాయ || ౧ ||   మందాకినీసలిలచందనచర్చితాయ నందీశ్వరప్రమథనాథమహేశ్వరాయ | మందారముఖ్యబహుపుష్పసుపూజితాయ తస్మై మకారాయ నమః శివాయ || ౨ ||   శివాయ గౌరీవదనాబ్జవృంద- సూర్యాయ దక్షాధ్వరనాశకాయ | శ్రీనీలకంఠాయ వృషధ్వజాయ తస్మై శికారాయ నమః శివాయ || ౩ ||   వసిష్ఠకుంభోద్భవగౌతమార్య- మునీంద్రదేవార్చితశేఖరాయ | చంద్రార్కవైశ్వానరలోచనాయ తస్మై వకారాయ నమః…

Amba Bhujanga Pancharatna Stotram – శ్రీ అంబా భుజంగపంచరత్న స్తోత్రం

Devi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Amba Bhujanga Pancharatna Stotram వధూరోజగోత్రోధరాగ్రే చరంతం లుఠంతం ప్లవంతం నటం తపతంతమ్ పదం తే భజంతం మనోమర్కటంతం కటాక్షాళిపాశైస్సుబద్ధం కురు త్వమ్ || ౧ || గజాస్యష్షడాస్యో యథా తే తథాహం కుతో మాం న పశ్యస్యహో కిం బ్రవీమి సదా నేత్రయుగ్మస్య తే కార్యమస్తి తృతీయేన నేత్రేణ వా పశ్య మాం త్వమ్ || ౨ || ఇయద్దీనముక్త్వాపి తేఽన్నర్త శీతం తతశ్శీతలాద్రేః మృషా జన్మతే భూత్ కియంతం సమాలంబకాలం వృథాస్మి ప్రపశ్యామి తేఽచ్ఛస్వరూపం కదాహమ్ || ౪ || ఇయద్దీనముక్త్వాపి…

Narasimha Mantra Raja Pada Stotram – శ్రీ నృసింహ మంత్రరాజపద స్తోత్రం

Narasimha Mantra Raja Pada Stotram in Telugu పార్వత్యువాచ – మన్త్రాణాం పరమం మన్త్రం గుహ్యానాం గుహ్యమేవ చ | బ్రూహి మే నారసింహస్య తత్త్వం మన్త్రస్య దుర్లభమ్ || శంకర ఉవాచ – వృత్తోత్ఫుల్లవిశాలాక్షం విపక్షక్షయదీక్షితం | నినాదత్రస్తవిశ్వాణ్డం విష్ణుముగ్రం నమామ్యహమ్ || ౧ || సర్వైరవధ్యతాం ప్రాప్తం సబలౌఘం దితేస్సుతం | నఖాగ్రైశ్శకలీచక్రేయస్తం వీరం నమామ్యహమ్ || ౨ || పాదావష్టబ్ధపాతాళం మూర్ధాఽఽవిష్టత్రివిష్టపం | భుజప్రవిష్టాష్టదిశం మహావిష్ణుం నమామ్యహమ్ || ౩ || జ్యోతీంష్యర్కేన్దునక్షత్రజ్వలనాదీన్యనుక్రమాత్ | జ్వలన్తి తేజసా యస్య…

Surya Sahasranama Stotram – శ్రీ సూర్య సహస్రనామ స్తోత్రం

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

Surya Sahasranama Stotram in Telugu అస్య శ్రీ సూర్య సహస్రనామ స్తోత్రస్య వేదవ్యాస ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః సవితా దేవతా సర్వాభీష్ట సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానమ్ | ధ్యేయః సదా సవితృమండలమధ్యవర్తీ నారాయణః సరసిజాసనసన్నివిష్టః | కేయూరవాన్ మకరకుండలవాన్ కిరీటీ హారీ హిరణ్మయవపుర్ధృతశంఖచక్రః || స్తోత్రమ్ | ఓం విశ్వవిద్విశ్వజిత్కర్తా విశ్వాత్మా విశ్వతోముఖః | విశ్వేశ్వరో విశ్వయోనిర్నియతాత్మా జితేంద్రియః || ౧ || కాలాశ్రయః కాలకర్తా కాలహా కాలనాశనః | మహాయోగీ మహాసిద్ధిర్మహాత్మా సుమహాబలః || ౨ || ప్రభుర్విభుర్భూతనాథో భూతాత్మా…

Manasa Devi Dwadasa Nama Stotram (Naga Bhaya Nivarana Stotram) – శ్రీ మనసా దేవీ ద్వాదశనామ స్తోత్రం (నాగభయ నివరణ స్తోత్రం)

Manasa Devi Dwadasa Nama Stotram ఓం నమో మనసాయై | జరత్కారుర్జగద్గౌరీ మనసా సిద్ధయోగినీ | వైష్ణవీ నాగభగినీ శైవీ నాగేశ్వరీ తథా || ౧ || జరత్కారుప్రియాస్తీకమాతా విషహరీతీ చ | మహాజ్ఞానయుతా చైవ సా దేవీ విశ్వపూజితా || ౨ || ద్వాదశైతాని నామాని పూజాకాలే చ యః పఠేత్ | తస్య నాగభయం నాస్తి తస్య వంశోద్భవస్య చ || ౩ || నాగభీతే చ శయనే నాగగ్రస్తే చ మందిరే | నాగక్షతే నాగదుర్గే నాగవేష్టితవిగ్రహే ||…

Lakshmi Ashtaka Stotram – శ్రీ లక్ష్మ్యష్టక స్తోత్రం

Lakshmi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Lakshmi Ashtaka Stotram in Telugu మహాలక్ష్మి భద్రే పరవ్యోమవాసి- -న్యనన్తే సుషుమ్నాహ్వయే సూరిజుష్టే | జయే సూరితుష్టే శరణ్యే సుకీర్తే ప్రసాదం ప్రపన్నే మయి త్వం కురుష్వ || ౧ ||   సతి స్వస్తి తే దేవి గాయత్రి గౌరి ధ్రువే కామధేనో సురాధీశ వంద్యే | సునీతే సుపూర్ణేందుశీతే కుమారి ప్రసాదం ప్రపన్నే మయి త్వం కురుష్వ || ౨ ||   సదా సిద్ధగంధర్వయక్షేశవిద్యా- -ధరైః స్తూయమానే రమే రామరామే | ప్రశస్తే సమస్తామరీ సేవ్యమానే ప్రసాదం ప్రపన్నే…

Gayatri Bhujanga Stotram – శ్రీ గాయత్రీ భుజంగ స్తోత్రం

Gayatri stotra, Stotram Jun 20, 2023

Gayatri Bhujanga Stotram in telugu ఉషఃకాలగమ్యాముదాత్త స్వరూపాం అకారప్రవిష్టాముదారాంగభూషామ్ | అజేశాది వంద్యామజార్చాంగభాజాం అనౌపమ్యరూపాం భజామ్యాది సంధ్యామ్ || ౧ || సదా హంసయానాం స్ఫురద్రత్నవస్త్రాం వరాభీతి హస్తాం ఖగామ్నాయరూపామ్ | స్ఫురత్స్వాధికామక్షమాలాం చ కుంభం దధనామహం భావయే పూర్వసంధ్యామ్ || ౨ || ప్రవాళ ప్రకృష్టాంగ భూషోజ్జ్వలంతీం కిరీటోల్లసద్రత్నరాజప్రభాతామ్ | విశాలోరు భాసాం కుచాశ్లేషహారాం భజే బాలికాం బ్రహ్మవిద్యాం వినోదామ్ || ౩ || స్ఫురచ్చంద్ర కాంతాం శరచ్చంద్రవక్త్రాం మహాచంద్రకాంతాద్రి పీనస్తనాఢ్యామ్ | త్రిశూలాక్ష హస్తాం త్రినేత్రస్య పత్నీం వృషారూఢపాదాం భజే…

Devi Khadgamala stotram Telugu – దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రం

Devi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Devi Khadgamala stotram Telugu (గమనిక: దేవీ ఖడ్గమాలా నామావళీ కూడా ఉన్నది చూడండి.)   ప్రార్థన | హ్రీంకారాసనగర్భితానలశిఖాం సౌః క్లీం కళాం బిభ్రతీం సౌవర్ణాంబరధారిణీం వరసుధాధౌతాం త్రిణేత్రోజ్జ్వలామ్ | వందే పుస్తకపాశమంకుశధరాం స్రగ్భూషితాముజ్జ్వలాం త్వాం గౌరీం త్రిపురాం పరాత్పరకళాం శ్రీచక్రసంచారిణీమ్ || ధ్యానమ్ | తాదృశం ఖడ్గమాప్నోతి యేన హస్తస్థితేనవై | అష్టాదశమహాద్వీపసమ్రాడ్భోక్తాభవిష్యతి || ఆరక్తాభాం త్రినేత్రామరుణిమవసనాం రత్నతాటంకరమ్యాం | హస్తాంభోజైస్సపాశాంకుశమదన ధనుస్సాయకైర్విస్ఫురంతీమ్ | ఆపీనోత్తుంగవక్షోరుహకలశలుఠత్తారహారోజ్జ్వలాంగీం | ధ్యాయేదంభోరుహస్థామరుణిమవసనామీశ్వరీమీశ్వరాణామ్ || లమిత్యాది పంచ పూజాం కుర్యాత్, యథాశక్తి మూలమంత్రం జపేత్ |…

1 2 3 7