Tag

శ్రీ

Brihaspati Kavacham in telugu – శ్రీ బృహస్పతి కవచం

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

Brihaspati Kavacham in telugu అస్య శ్రీబృహస్పతికవచస్తోత్రమన్త్రస్య ఈశ్వర ఋషిః అనుష్టుప్ ఛన్దః  బృహస్పతిర్దేవతా  అం బీజం  శ్రీం శక్తిః  క్లీం కీలకం మమ బృహస్పతిప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |   కరన్యాసః || గాం అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః | గీం తర్జనీభ్యాం నమః | గూం మధ్యమాభ్యాం నమః | గైం అనామికాభ్యాం నమః | గౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః | గః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః || అంగన్యాసః || గాం హృదయాయ నమః | గీం శిరసే స్వాహా | గూం…

Ganapathi Stava – శ్రీ గణపతి స్తవః

Ganesha Stotras, Stotram Jun 20, 2023

Ganapathi Stava శ్రీ గణపతి స్తవః ఋషిరువాచ- అజం నిర్వికల్పం నిరాకారమేకం నిరానందమానందమద్వైతపూర్ణమ్ | పరం నిర్గుణం నిర్విశేషం నిరీహం పరబ్రహ్మరూపం గణేశం భజేమ || ౧ || గుణాతీతమానం చిదానందరూపం చిదాభాసకం సర్వగం జ్ఞానగమ్యమ్ | మునిధ్యేయమాకాశరూపం పరేశం పరబ్రహ్మరూపం గణేశం భజేమ || ౨ || జగత్కారణం కారణజ్ఞానరూపం సురాదిం సుఖాదిం గుణేశం గణేశమ్ | జగద్వయాపినం విశ్వవంద్యం సురేశం పరబ్రహ్మరూపం గణేశం భజేమ || ౩ || రజోయోగతో బ్రహ్మరూపం శ్రుతిజ్ఞం సదా కార్యసక్తం హృదాఽచింత్యరూపమ్ | జగత్కారణం సర్వవిద్యానిదానం…

Lankeshwara Krita Shiva Stuti – శ్రీ శివ స్తుతిః (లంకేశ్వర కృతమ్)

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Lankeshwara Krita Shiva Stuti గలే కలితకాలిమః ప్రకటితేన్దుఫాలస్థలే వినాటితజటోత్కరం రుచిరపాణిపాథోరుహే | ఉదఞ్చితకపాలజం జఘనసీమ్ని సన్దర్శిత ద్విపాజినమనుక్షణం కిమపి ధామ వన్దామహే || ౧ || వృషోపరి పరిస్ఫురద్ధవలదామధామశ్రియా కుబేరగిరి-గౌరిమప్రభవగర్వనిర్వాసి తత్ | క్వచిత్పునరుమా-కుచోపచితకుఙ్కుమై రఞ్జితం గజాజినవిరాజితం వృజినభఙ్గబీజం భజే || ౨ || ఉదిత్వర-విలోచనత్రయ-విసృత్వరజ్యోతిషా కలాకరకలాకర-వ్యతికరేణ చాహర్నిశమ్ | వికాసిత జటాటవీ విహరణోత్సవప్రోల్లస- త్తరామర తరఙ్గిణీ తరల-చూడమీడే మృడమ్ || ౩ || విహాయ కమలాలయావిలసితాని విద్యున్నటీ- విడంబనపటూని మే విహరణం విధత్తాం మనః | కపర్దిని కుముద్వతీరమణఖణ్డచూడామణౌ కటీ తటపటీ…

Andhaka Krita Shiva Stuti – శ్రీ శివ స్తుతిః (అంధక కృతం)

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Andhaka Krita Shiva Stuti నమోఽస్తుతే భైరవ భీమమూర్తే త్రైలోక్య గోప్త్రేశితశూలపాణే | కపాలపాణే భుజగేశహార త్రినేత్ర మాం పాహి విపన్న బుద్ధిమ్ || ౧ || జయస్వ సర్వేశ్వర విశ్వమూర్తే సురాసురైర్వందితపాదపీఠ | త్రైలోక్య మాతర్గురవే వృషాంక భీతశ్శరణ్యం శరణా గతోస్మి || ౨ || త్వం నాథ దేవాశ్శివమీరయంతి సిద్ధా హరం స్థాణుమమర్షితాశ్చ | భీమం చ యక్షా మనుజా మహేశ్వరం భూతాని భూతాధిప ముచ్చరంతి || ౩ || నిశాచరాస్తూగ్రముపాచరంతి భవేతి పుణ్యాః పితరో నమస్తే | దాసోఽస్మి తుభ్యం…

Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika – శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం – పూర్వపీఠిక-

Lalitha stotram, Stotram Jun 20, 2023

Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika సకుంకుమవిలేపనా-మళిక చుంబికస్తూరికాం సమందహసితేక్షణాం-సశరచాపపాశాంకుశామ్ | అశేషజనమోహినీ-మరుణమాల్యభూషామ్బరాం జపాకుసుమభాసురాం-జపవిధౌ స్మరేదమ్బికామ్ || అగస్త్య ఉవాచ- హయగ్రీవ దయాసింధో భగవన్భక్తవత్సల | త్వత్తశ్శ్రుతమశేషేణ శ్రోతవ్యం యద్యదస్తి తత్ || ౧ || రహస్యం నామసాహస్రమపి తత్సంశ్రుతం మయా | ఇతఃపరం చ మే నాస్తి శ్రోతవ్యమితి నిశ్చయః || ౨ || తథాపి మమ చిత్తస్య పర్యాప్తిర్నైవ జాయతే | కార్త్స్న్యార్థః ప్రాప్య ఇత్యేవ శోచయిష్యామ్యహం ప్రభో || ౩ || కిమిదం కారణం బ్రూహి జ్ఞాతవ్యాంశోపి వా పునః |…

Shiva Rama Ashtakam – శ్రీ శివరామాష్టకం

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Shiva Rama Ashtakam శివ హరే శివరామసఖే ప్రభో త్రివిధతాపనివారణ హే విభో | అజజనేశ్వరయాదవ పాహి మాం శివ హరే విజయం కురు మే వరమ్ || ౧ || కమలలోచన రామ దయానిధే హర గురో గజరక్షక గోపతే | శివతనో భవశంకర పాహి మాం శివ హరే విజయం కురు మే వరమ్ || ౨ || సుజనరంజనమంగలమందిరం భజతి తే పురుషః పరమం పదమ్ | భవతి తస్య సుఖం పరమాద్భుతం శివ హరే విజయం కురు మే…

Rahu Kavacham in Telugu– శ్రీ రాహు కవచం

Navagraha stotra, Stotram Jun 20, 2023

Rahu Kavacham అస్య శ్రీరాహుకవచస్తోత్ర మహామన్త్రస్య చంద్రఋషిః అనుష్టుప్ఛన్దః  రాహుర్దేవతా  నీం బీజమ్  హ్రీం శక్తిః  కాం కీలకమ్ మమ రాహుగ్రహప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానమ్- రాహుం చతుర్భుజం చర్మశూలఖడ్గవరాంగినమ్ కృష్ణామ్బరధరం నీలం కృష్ణగన్ధానులేపనమ్ | గోమేధికవిభూషం చ విచిత్రమకుటం ఫణిమ్ కృష్ణసింహరథారూఢం మేరుం చైవాప్రదక్షిణమ్ || ప్రణమామి సదా రాహుం సర్పాకారం కిరీటినమ్ | సైంహికేయం కరాలాస్యం భక్తానామభయప్రదమ్ || ౧ || కవచమ్ – నీలామ్బరః శిరః పాతు లలాటం లోకవన్దితః | చక్షుషీ పాతు మే రాహుః శ్రోత్రే…

Bhadra Lakshmi Stavam in Telugu– శ్రీ భద్రలక్ష్మీ స్తవం

Lakshmi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Bhadra Lakshmi Stavam శ్రీదేవీ ప్రథమం నామ ద్వితీయమమృతోద్భవా | తృతీయం కమలా ప్రోక్తా చతుర్థం లోకసుందరీ || ౧ || పంచమం విష్ణుపత్నీతి షష్ఠం శ్రీవైష్ణవీతి చ | సప్తమం తు వరారోహా అష్టమం హరివల్లభా || ౨ || నవమం శార్‍ఙ్గిణీ ప్రోక్తా దశమం దేవదేవికా | ఏకాదశం మహాలక్ష్మిః ద్వాదశం లోకసుందరీ || ౩ || శ్రీః పద్మ కమలా ముకుందమహిషీ లక్ష్మీస్త్రిలోకేశ్వరీ | మా క్షీరాబ్ధి సుతాఽరవిందజననీ విద్యా సరోజాత్మికా || ౪ || సర్వాభీష్టఫలప్రదేతి సతతం నామాని…

Venkateshwara Vajra Kavacha Stotram

Venkateshwara Vajra Kavacha Stotram శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచ స్తోత్రం మార్కండేయ ఉవాచ | నారాయణం పరబ్రహ్మ సర్వకారణకారణమ్ | ప్రపద్యే వేంకటేశాఖ్యం తదేవ కవచం మమ || ౧ || సహస్రశీర్షా పురుషో వేంకటేశశ్శిరోఽవతు | ప్రాణేశః ప్రాణనిలయః ప్రాణాన్ రక్షతు మే హరిః || ౨ || ఆకాశరాట్సుతానాథ ఆత్మానం మే సదావతు | దేవదేవోత్తమో పాయాద్దేహం మే వేంకటేశ్వరః || ౩ || సర్వత్ర సర్వకాలేషు మంగాంబాజానిరీశ్వరః | పాలయేన్మాం సదా కర్మసాఫల్యం నః ప్రయచ్ఛతు || ౪ ||…

Kirata Varahi Stotram – శ్రీ కిరాత వారాహీ స్తోత్రమ్

Devi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Kirata Varahi Stotram అస్య శ్రీ కిరాత వారాహీ స్తోత్ర మహామంత్రస్య – దూర్వాసో భగవాన్ ఋషిః – అనుష్టుప్ ఛందః – శ్రీ కిరాతవారాహీ ముద్రారూపిణీ దేవతా – హుం బీజం – రం శక్తిః – క్లీం కీలకం – మమ సర్వశత్రుక్షయార్థం శ్రీ కిరాతవారాహీస్తోత్రజపే వినియోగః | ఉగ్రరూపాం మహాదేవీం శత్రునాశనతత్పరాం | క్రూరాం కిరాతవారాహీం వందేహం కార్యసిద్ధయే || ౧ || ఊర్ధ్వకేశీముగ్రధరాం సోమసూర్యాగ్నిలోచనాం | లోచనాగ్నిస్ఫులింగాద్యైర్భస్మీకృత్వాజగత్త్రయం || ౩ || ఊర్ధ్వకేశీముగ్రధరాం సోమసూర్యాగ్నిలోచనాం | లోచనాగ్నిస్ఫులింగాద్యైర్భస్మీకృత్వాజగత్త్రయం ||…

Subrahmanya Pancharatnam in telugu – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య పంచరత్నం

Subrahmanya Pancharatnam షడాననం చందనలేపితాంగం మహోరసం దివ్యమయూరవాహనమ్ | రుద్రస్యసూనుం సురలోకనాథం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || ౧ || జాజ్వల్యమానం సురవృందవంద్యం కుమార ధారాతట మందిరస్థమ్ | కందర్పరూపం కమనీయగాత్రం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || ౨ || ద్విషడ్భుజం ద్వాదశదివ్యనేత్రం త్రయీతనుం శూలమసీ దధానమ్ | శేషావతారం కమనీయరూపం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || ౩ || సురారిఘోరాహవశోభమానం సురోత్తమం శక్తిధరం కుమారమ్ | సుధార శక్త్యాయుధ శోభిహస్తం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || ౪ || ఇష్టార్థసిద్ధిప్రదమీశపుత్రం ఇష్టాన్నదం భూసురకామధేనుమ్…

Surya Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ సూర్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

Stotram, Surya stotra Jun 20, 2023

Surya Ashtottara Shatanama Stotram శ్రీ సూర్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం అరుణాయ శరణ్యాయ కరుణారససింధవే అసమానబలాయాఽర్తరక్షకాయ నమో నమః || ౧ || ఆదిత్యాయాఽదిభూతాయ అఖిలాగమవేదినే అచ్యుతాయాఽఖిలజ్ఞాయ అనంతాయ నమో నమః || ౨ || ఇనాయ విశ్వరూపాయ ఇజ్యాయేంద్రాయ భానవే ఇందిరామందిరాప్తాయ వందనీయాయ తే నమః || ౩ || ఈశాయ సుప్రసన్నాయ సుశీలాయ సువర్చసే వసుప్రదాయ వసవే వాసుదేవాయ తే నమః || ౪ || ఉజ్జ్వలాయోగ్రరూపాయ ఊర్ధ్వగాయ వివస్వతే ఉద్యత్కిరణజాలాయ హృషీకేశాయ తే నమః || ౫ || ఊర్జస్వలాయ…

Halasyesha Ashtakam – శ్రీ హాలాస్యేశాష్టకం

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Halasyesha Ashtakam కుండోదర ఉవాచ | శైలాధీశసుతాసహాయ సకలామ్నాయాంతవేద్య ప్రభో శూలోగ్రాగ్రవిదారితాంధక సురారాతీంద్రవక్షస్థల | కాలాతీత కలావిలాస కుశల త్రాయేత తే సంతతం హాలాస్యేశ కృపాకటాక్షలహరీ మామాపదామాస్పదమ్ || ౧ || కోలాచ్ఛచ్ఛదరూపమాధవ సురజ్యైష్ఠ్యాతిదూరాంఘ్రిక నీలార్ధాంగ నివేశ నిర్జరధునీ భాస్వజ్జటామండల | కైలాసాచలవాస కార్ముకహర త్రాయేత తే సంతతం హాలాస్యేశ కృపాకటాక్షలహరీ మామాపదామాస్పదమ్ || ౨ || ఫాలాక్ష ప్రభవ ప్రభంజన సఖ ప్రోద్యత్స్ఫులింగచ్ఛటా- -తూలానంగక చారుసంహనన సన్మీనేక్షణావల్లభ | శైలాదిప్రముఖైర్గణైస్స్తుతగణ త్రాయేత తే సంతతం హాలాస్యేశ కృపాకటాక్షలహరీ మామాపదామాస్పదమ్ || ౩ ||…

Padmavati Navaratna Malika Stuti

Padmavati Navaratna Malika Stuti శ్రీ పద్మావతీ నవరత్నమాలికా స్తుతిః శ్రీమాన్ యస్యాః ప్రియస్సన్ సకలమపి జగజ్జంగమస్థావరాద్యం స్వర్భూపాతాలభేదం వివిధవిధమహాశిల్పసామర్థ్యసిద్ధమ్ | రంజన్ బ్రహ్మామరేంద్రైస్త్రిభువనజనకః స్తూయతే భూరిశో యః సా విష్ణోరేకపత్నీ త్రిభువనజననీ పాతు పద్మావతీ నః || ౧ || శ్రీశృంగారైకదేవీం విధిముఖసుమనఃకోటికోటీరజాగ్ర- -ద్రత్నజ్యోత్స్నాప్రసారప్రకటితచరణాంభోజనీరాజితార్చామ్ | గీర్వాణస్త్రైణవాణీపరిఫణితమహాకీర్తిసౌభాగ్యభాగ్యాం హేలానిర్దగ్ధదైన్యశ్రమవిషమమహారణ్యగణ్యాం నమామి || ౨ || విద్యుత్కోటిప్రకాశాం వివిధమణిగణోన్నిద్రసుస్నిగ్ధశోభా- సంపత్సంపూర్ణహారాద్యభినవవిభవాలంక్రియోల్లాసికంఠామ్ | ఆద్యాం విద్యోతమానస్మితరుచిరచితానల్పచంద్రప్రకాశాం పద్మాం పద్మాయతాక్షీం పదనలిననమత్పద్మసద్మాం నమామి || ౩ || శశ్వత్తస్యాః శ్రయేఽహం చరణసరసిజం శార్ఙ్గపాణేః పురంధ్ర్యాః స్తోకం యస్యాః…

Shiva Manasa Puja Stotram – శ్రీ శివ మానస పూజ

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Shiva Manasa Puja Stotram శ్రీ శివ మానస పూజ రత్నైః కల్పితమాసనం హిమజలైః స్నానం చ దివ్యాంబరం నానారత్నవిభూషితం మృగమదామోదాంకితం చందనమ్ | జాతీచంపకబిల్వపత్రరచితం పుష్పం చ ధూపం తథా దీపం దేవ దయానిధే పశుపతే హృత్కల్పితం గృహ్యతామ్ || ౧ || సౌవర్ణే నవరత్నఖండరచితే పాత్రే ఘృతం పాయసం భక్ష్యం పంచవిధం పయోదధియుతం రంభాఫలం పానకమ్ | శాకానామయుతం జలం రుచికరం కర్పూరఖండోజ్జ్వలం తాంబూలం మనసా మయా విరచితం భక్త్యా ప్రభో స్వీకురు || ౨ || ఛత్రం చామరయోర్యుగం వ్యజనకం…

Ganesha Prabhava Stuti Telugu – శ్రీ గణేశ ప్రభావ స్తుతిః

Ganesha Stotras, Stotram Jun 20, 2023

Ganesha Prabhava Stuti శ్రీ గణేశ ప్రభావ స్తుతిః ఓమిత్యాదౌ వేదవిదోయం ప్రవదంతి బ్రహ్మాద్యాయం లోకవిధానే ప్రణమంతి | యోఽంతర్యామీ ప్రాణిగణానాం హృదయస్థః తం విఘ్నేశం దుఃఖవినాశం కలయామి || ౧ || గంగా గౌరీ శంకరసంతోషకవృత్తం గంధర్వాళీగీతచరిత్రం సుపవిత్రమ్ | యో దేవానామాదిరనాదిర్జగదీశం తం విఘ్నేశం దుఃఖవినాశం కలయామి || ౨ || గచ్ఛేత్సిద్ధిం యన్మనుజాపీ కార్యాణాం గంతాపారం సంసృతి సింధోర్యద్వేత్తా | గర్వగ్రంథేర్యః కిలభేత్తా గణరాజః తం విఘ్నేశం దుఃఖవినాశం కలయామి || ౩ || తణ్యేత్యుచ్చైర్వర్ణ జపాదౌ పూజార్థం యద్యంత్రాంతఃపశ్చిమకోణే…

Mahadeva Stotram – శ్రీ మహాదేవ స్తోత్రం

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Mahadeva Stotram జయ దేవ పరానంద జయ చిత్సత్యవిగ్రహ | జయ సంసారలోకఘ్న జయ పాపహర ప్రభో || ౧ || జయ పూర్ణమహాదేవ జయ దేవారిమర్దన | జయ కళ్యాణ దేవేశ జయ త్రిపురమర్దన || ౨ || జయాఽహంకారశత్రుఘ్న జయ మాయావిషాపహా | జయ వేదాంతసంవేద్య జయ వాచామగోచరా || ౩ || జయ రాగహర శ్రేష్ఠ జయ విద్వేషహరాగ్రజ | జయ సాంబ సదాచార జయ దేవసమాహిత || ౪ || జయ బ్రహ్మాదిభిః పూజ్య జయ విష్ణోః పరామృత…

srinivasa Gadyam – శ్రీ శ్రీనివాస గద్యం

srinivasa Gadyam శ్రీమదఖిల మహీమండల మండన ధరణిధర మండలాఖండలస్య, నిఖిల సురాసుర వందిత వరాహక్షేత్ర విభూషణస్య, శేషాచల గరుడాచల వృషభాచల నారాయణాచలాంజనాచలాది శిఖరిమాలాకులస్య, నాథముఖ బోధనిధి వీథిగుణసాభరణ సత్త్వనిధి తత్త్వనిధి భక్తిగుణపూర్ణ శ్రీశైలపూర్ణ గుణవశంవద పరమపురుష కృపాపూర విభ్రమదతుంగశృంగ గలద్గగన గంగాసమాలింగితస్య, సీమాతిగగుణ రామానుజముని నామాంకిత బహుభూమాశ్రయ సురధామాలయ వనరామాయత వనసీమాపరివృత విశంకటతట నిరంతర విజృంభిత భక్తిరస నిర్ఝరానంతార్యాహార్య ప్రస్రవణధారాపూర విభ్రమద సలిలభరభరిత మహాతటాక మండితస్య, కలికర్దమ (మలమర్దన) కలితోద్యమ విలసద్యమ నియమాదిమ మునిగణనిషేవ్యమాణ ప్రత్యక్షీభవన్నిజసలిల (స)మజ్జన నమజ్జన నిఖిలపాపనాశన పాపనాశన తీర్థాధ్యాసితస్య, మురారిసేవక…

Shankara Ashtakam 2 – శ్రీ శంకరాష్టకమ్ 2

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Shankara Ashtakam 2 హే వామదేవ శివశఙ్కర దీనబన్ధో కాశీపతే పశుపతే పశుపాశనాశిన్ | హే విశ్వనాథ భవబీజ జనార్తిహారిన్ సంసారదుఃఖగహనాజ్జగదీశ రక్ష ||౧|| హే భక్తవత్సల సదాశివ హే మహేశ హే విశ్వతాత జగదాశ్రయ హే పురారే | గౌరీపతే మమ పతే మమ ప్రాణనాథ సంసారదుఃఖగహనాజ్జగదీశ రక్ష ||౨|| హే దుఃఖభఞ్జక విభో గిరిజేశ శూలిన్ హే వేదశాస్త్రవినివేద్య జనైకబన్ధో | హే వ్యోమకేశ భువనేశ జగద్విశిష్ట సంసారదుఃఖగహనాజ్జగదీశ రక్ష ||౩|| హే ధూర్జటే గిరిశ హే గిరిజార్ధదేహ హే సర్వభూతజనక…

Sowbhagya Lakshmi Stotram – శ్రీ సౌభాగ్యలక్ష్మీ స్తోత్రం

Lakshmi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Sowbhagya Lakshmi Stotram ఓం శుద్ధలక్ష్మ్యై బుద్ధిలక్ష్మై వరలక్ష్మై నమో నమః | నమస్తే సౌభాగ్యలక్ష్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౧ ||   వచోలక్ష్మై కావ్యలక్ష్మై గానలక్ష్మ్యై నమో నమః | నమస్తే శృంగారలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౨ ||   ధనలక్ష్మ్యై ధాన్యలక్ష్మ్యై ధరాలక్ష్మ్యై నమో నమః | నమస్తే అష్టైశ్వర్యలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౩ ||   గృహలక్ష్మ్యై గ్రామలక్ష్మ్యై రాజ్యలక్ష్మ్యై నమో నమః | నమస్తే సామ్రాజ్యలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః…

Sri Stotram in Telugu Agni puranam – శ్రీ స్తోత్రం (అగ్నిపురాణం)

Lakshmi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Sri Stotram Agni puranam in Telugu పుష్కర ఉవాచ | రాజ్యలక్ష్మీస్థిరత్వాయ యథేంద్రేణ పురా శ్రియః | స్తుతిః కృతా తథా రాజా జయార్థం స్తుతిమాచరేత్ || ౧ || ఇంద్ర ఉవాచ | నమస్యే సర్వలోకానాం జననీమబ్ధిసంభవాం | శ్రియమున్నిద్రపద్మాక్షీం విష్ణువక్షఃస్థలస్థితామ్ || ౨ || త్వం సిద్ధిస్త్వం స్వధా స్వాహా సుధా త్వం లోకపావనీ | సంధ్యా రాత్రిః ప్రభా భూతిర్మేధా శ్రద్ధా సరస్వతీ || ౩ || యజ్ఞవిద్యా మహావిద్యా గుహ్యవిద్యా చ శోభనే | ఆత్మవిద్యా చ…

Kamalajadayita Ashtakam – శ్రీ కమలజదయితాష్టకమ్

Kamalajadayita Ashtakam శృంగక్ష్మాభృన్నివాసే శుకముఖమునిభిః సేవ్యమానాంఘ్రిపద్మే స్వాంగచ్ఛాయావిధూతామృతకరసురరాడ్వాహనే వాక్సవిత్రి | శంభుశ్రీనాథముఖ్యామరవరనికరైర్మోదతః పూజ్యమానే విద్యాం శుద్ధాం చ బుద్ధిం కమలజదయితే సత్వరం దేహి మహ్యమ్ || ౧ ||   కల్యాదౌ పార్వతీశః ప్రవరసురగణప్రార్థితః శ్రౌతవర్త్మ ప్రాబల్యం నేతుకామో యతివరవపుషాగత్య యాం శృంగశైలే | సంస్థాప్యార్చాం ప్రచక్రే బహువిధనుతిభిః సా త్వమింద్వర్ధచూడా విద్యాం శుద్ధాం చ బుద్ధిం కమలజదయితే సత్వరం దేహి మహ్యమ్ || ౨ ||   పాపౌఘం ధ్వంసయిత్వా బహుజనిరచితం కిం చ పుణ్యాలిమారా- -త్సంపాద్యాస్తిక్యబుద్ధిం శ్రుతిగురువచనేష్వాదరం భక్తిదార్ఢ్యమ్ | దేవాచార్యద్విజాదిష్వపి…

Ganesha Pancharatnam in telugu – శ్రీ గణేశ పంచరత్నం

Ganesha Stotras, Stotram Jun 20, 2023

Ganesha Pancharatnam in telugu శ్రీ గణేశ పంచరత్నం ముదా కరాత్తమోదకం సదా విముక్తిసాధకం కళాధరావతంసకం విలాసిలోకరక్షకమ్ | అనాయకైకనాయకం వినాశితేభదైత్యకం నతాశుభాశునాశకం నమామి తం వినాయకమ్ || ౧ || నతేతరాతిభీకరం నవోదితార్కభాస్వరం నమత్సురారినిర్జరం నతాధికాపదుద్ధరమ్ | సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరం మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరంతరమ్ || ౨ || సమస్తలోకశంకరం నిరస్తదైత్యకుంజరం దరేతరోదరం వరం వరేభవక్త్రమక్షరమ్ | కృపాకరం క్షమాకరం ముదాకరం యశస్కరం మనస్కరం నమస్కృతాం నమస్కరోమి భాస్వరమ్ || ౩ || అకించనార్తిమార్జనం చిరంతనోక్తిభాజనం పురారిపూర్వనందనం సురారిగర్వచర్వణమ్…

Lakshmi Sahasranamavali in Telugu – శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామావళిః

Lakshmi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Lakshmi Sahasranamavali in Telugu ఓం నిత్యాగతాయై నమః | ఓం అనన్తనిత్యాయై నమః | ఓం నన్దిన్యై నమః | ఓం జనరఞ్జన్యై నమః | ఓం నిత్యప్రకాశిన్యై నమః | ఓం స్వప్రకాశస్వరూపిణ్యై నమః | ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః | ఓం మహాకాళ్యై నమః | ఓం మహాకన్యాయై నమః | ఓం సరస్వత్యై నమః | ఓం భోగవైభవసన్ధాత్ర్యై నమః | ఓం భక్తానుగ్రహకారిణ్యై నమః | ఓం ఈశావాస్యాయై నమః | ఓం మహామాయాయై నమః |…

Prahlada Krutha Narasimha Stotram – శ్రీ నృసింహ స్తుతిః (ప్రహ్లాద కృతం)- Telugu

Prahlada Krutha Narasimha Stotram in English [** అధిక శ్లోకాః – నారద ఉవాచ – ఏవం సురాదయస్సర్వే బ్రహ్మరుద్రపురస్సరాః | నోపైతుమశకన్మన్యుసంరమ్భం సుదురాసదమ్ ||   సాక్షాచ్ఛ్రీః ప్రేషితాదేవైర్దృష్ట్వా తన్మహదద్భుతమ్ | అదృష్టా శ్రుతపూర్వత్వాత్సానోపేయాయశఙ్కితా ||   ప్రహ్లాదం ప్రేషయామాస బ్రహ్మాఽవస్థితమన్తికే | తాతప్రశమయోపేహి స్వపిత్రేకుపితం ప్రభుమ్ ||   తథేతి శనకై రాజన్మహాభాగవతోఽర్భకః | ఉపేత్య భువికాయేన ననామ విధృతాఞ్జలిః ||   స్వపాదమూలే పతితం తమర్భకం విలోక్య దేవః కృపయా పరిప్లుతః | ఉత్థాప్య తచ్ఛీర్ష్యణ్యదధాత్కరామ్బుజం కాలాహివిత్రస్తధియాం కృతాభయమ్…

1 2 3 13