Sri Saraswati Sahasranama Stotram – శ్రీ సరస్వతీ సహస్రనామ స్తోత్రం

Saraswathi stotralu, Stotram Jun 19, 2023

ధ్యానం |
శ్రీమచ్చందనచర్చితోజ్జ్వలవపుః శుక్లాంబరా మల్లికా-
మాలాలాలిత కుంతలా ప్రవిలసన్ముక్తావలీశోభనా |
సర్వజ్ఞాననిధానపుస్తకధరా రుద్రాక్షమాలాంకితా
వాగ్దేవీ వదనాంబుజే వసతు మే త్రైలోక్యమాతా శుభా ||

శ్రీ నారద ఉవాచ –
భగవన్పరమేశాన సర్వలోకైకనాయక |
కథం సరస్వతీ సాక్షాత్ప్రసన్నా పరమేష్ఠినః || ౨ ||

కథం దేవ్యా మహావాణ్యాస్సతత్ప్రాప సుదుర్లభమ్ |
ఏతన్మే వద తత్త్వేన మహాయోగీశ్వర ప్రభో || ౩ ||

శ్రీ సనత్కుమార ఉవాచ –
సాధు పృష్టం త్వయా బ్రహ్మన్ గుహ్యాద్గుహ్యమనుత్తమమ్ |
మయానుగోపితం యత్నాదిదానీం సత్ప్రకాశ్యతే || ౪ ||

పురా పితామహం దృష్ట్వా జగత్స్థావరజంగమమ్ |
నిర్వికారం నిరాభాసం స్తంభీభూతమచేతసమ్ || ౫ ||

సృష్ట్వా త్రైలోక్యమఖిలం వాగభావాత్తథావిధమ్ |
ఆధిక్యాభావతః స్వస్య పరమేష్ఠీ జగద్గురుః || ౬ ||

దివ్యవర్షాయుతం తేన తపో దుష్కరముత్తమమ్ |
తతః కదాచిత్సంజాతా వాణీ సర్వార్థశోభితా || ౭ ||

అహమస్మి మహావిద్యా సర్వవాచామధీశ్వరీ |
మమ నామ్నాం సహస్రం తు ఉపదేక్ష్యామ్యనుత్తమమ్ || ౮ ||

అనేన సంస్తుతా నిత్యం పత్నీ తవ భవామ్యహమ్ |
త్వయా సృష్టం జగత్సర్వం వాణీయుక్తం భవిష్యతి || ౯ ||

ఇదం రహస్యం పరమం మమ నామసహస్రకమ్ |
సర్వపాపౌఘశమనం మహాసారస్వతప్రదమ్ || ౧౦ ||

మహాకవిత్వదం లోకే వాగీశత్వప్రదాయకమ్ |
త్వం వా పరః పుమాన్యస్తు స్తవేనాఽనేన తోషయేత్ || ౧౧ ||

తస్యాహం కింకరీ సాక్షాద్భవిష్యామి న సంశయః |
ఇత్యుక్త్వాంతర్దధే వాణీ తదారభ్య పితామహః || ౧౨ ||

స్తుత్వా స్తోత్రేణ దివ్యేన తత్పతిత్వమవాప్తవాన్ |
వాణీయుక్తం జగత్సర్వం తదారభ్యాఽభవన్మునే || ౧౩ ||

తత్తేహం సంప్రవక్ష్యామి శృణు యత్నేన నారద |
సావధానమనా భూత్వా క్షణం శుద్ధో మునీశ్వరః || ౧౪ ||

[** ఐం వద వద వాగ్వాదినీ స్వాహా **]

వాగ్వాణీ వరదా వంద్యా వరారోహా వరప్రదా |
వృత్తిర్వాగీశ్వరీ వార్తా వరా వాగీశవల్లభా || ౧ ||

విశ్వేశ్వరీ విశ్వవంద్యా విశ్వేశప్రియకారిణీ |
వాగ్వాదినీ చ వాగ్దేవీ వృద్ధిదా వృద్ధికారిణీ || ౨ ||

వృద్ధిర్వృద్ధా విషఘ్నీ చ వృష్టిర్వృష్టిప్రదాయినీ |
విశ్వారాధ్యా విశ్వమాతా విశ్వధాత్రీ వినాయకా || ౩ ||

విశ్వశక్తిర్విశ్వసారా విశ్వా విశ్వవిభావరీ |
వేదాంతవేదినీ వేద్యా విత్తా వేదత్రయాత్మికా || ౪ ||

వేదజ్ఞా వేదజననీ విశ్వా విశ్వవిభావరీ |
వరేణ్యా వాఙ్మయీ వృద్ధా విశిష్టప్రియకారిణీ || ౫ ||

విశ్వతోవదనా వ్యాప్తా వ్యాపినీ వ్యాపకాత్మికా |
వ్యాళఘ్నీ వ్యాళభూషాంగీ విరజా వేదనాయికా || ౬ ||

వేదవేదాంతసంవేద్యా వేదాంతజ్ఞానరూపిణీ |
విభావరీ చ విక్రాంతా విశ్వామిత్రా విధిప్రియా || ౭ ||

వరిష్ఠా విప్రకృష్టా చ విప్రవర్యప్రపూజితా |
వేదరూపా వేదమయీ వేదమూర్తిశ్చ వల్లభా || ౮ ||

[** ఓం హ్రీం గురురూపే మాం గృహ్ణ గృహ్ణ ఐం వద వద వాగ్వాదినీ స్వాహా **]

గౌరీ గుణవతీ గోప్యా గంధర్వనగరప్రియా |
గుణమాతా గుణాంతస్థా గురురూపా గురుప్రియా || ౯ || [* గుహాంతస్థా ]

గురువిద్యా గానతుష్టా గాయకప్రియకారిణీ | [* గిరివిద్యా ]
గాయత్రీ గిరీశారాధ్యా గీర్గిరీశప్రియంకరీ || ౧౦ ||

గిరిజ్ఞా జ్ఞానవిద్యా చ గిరిరూపా గిరీశ్వరీ |
గీర్మాతా గణసంస్తుత్యా గణనీయగుణాన్వితా || ౧౧ ||

గూఢరూపా గుహా గోప్యా గోరూపా గౌర్గుణాత్మికా |
గుర్వీ గుర్వంబికా గుహ్యా గేయజా గృహనాశినీ || ౧౨ ||

గృహిణీ గృహదోషఘ్నీ గవఘ్నీ గురువత్సలా |
గృహాత్మికా గృహారాధ్యా గృహబాధావినాశినీ || ౧౩ ||

గంగా గిరిసుతా గమ్యా గజయానా గుహస్తుతా |
గరుడాసనసంసేవ్యా గోమతీ గుణశాలినీ || ౧౪ ||

[** ఓం ఐం నమః శారదే శ్రీం శుద్ధే నమః శారదే వం ఐం వద వద వాగ్వాదినీ స్వాహా **]

శారదా శాశ్వతీ శైవీ శాంకరీ శంకరాత్మికా |
శ్రీశ్శర్వాణీ శతఘ్నీ చ శరచ్చంద్రనిభాననా || ౧౫ ||

శర్మిష్ఠా శమనఘ్నీ చ శతసాహస్రరూపిణీ |
శివా శంభుప్రియా శ్రద్ధా శ్రుతిరూపా శ్రుతిప్రియా || ౧౬ ||

శుచిష్మతీ శర్మకరీ శుద్ధిదా శుద్ధిరూపిణీ |
శివా శివంకరీ శుద్ధా శివారాధ్యా శివాత్మికా || ౧౭ ||

శ్రీమతీ శ్రీమయీ శ్రావ్యా శ్రుతిః శ్రవణగోచరా |
శాంతిశ్శాంతికరీ శాంతా శాంతాచారప్రియంకరీ || ౧౮ ||

శీలలభ్యా శీలవతీ శ్రీమాతా శుభకారిణీ |
శుభవాణీ శుద్ధవిద్యా శుద్ధచిత్తప్రపూజితా || ౧౯ ||

శ్రీకరీ శ్రుతపాపఘ్నీ శుభాక్షీ శుచివల్లభా |
శివేతరఘ్నీ శబరీ శ్రవణీయగుణాన్వితా || ౨౦ || [*శర్వరీ*]

శారీ శిరీషపుష్పాభా శమనిష్ఠా శమాత్మికా |
శమాన్వితా శమారాధ్యా శితికంఠప్రపూజితా || ౨౧ ||

శుద్ధిః శుద్ధికరీ శ్రేష్ఠా శ్రుతానంతా శుభావహా |
సరస్వతీ చ సర్వజ్ఞా సర్వసిద్ధిప్రదాయినీ || ౨౨ ||

[** ఓం ఐం వద వద వాగ్వాదినీ స్వాహా **]

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *