Sri Narasimha Stotram – శ్రీ నృసింహ స్తోత్రం

Narasimha swamy stotra, Stotram Jun 19, 2023

బ్రహ్మోవాచ |
నతోఽస్మ్యనన్తాయ దురన్తశక్తయే
విచిత్రవీర్యాయ పవిత్రకర్మణే |
విశ్వస్య సర్గస్థితిసంయమాన్గుణైః
స్వలీలయా సన్దధతేఽవ్యయాత్మనే || ౧ ||

శ్రీరుద్ర ఉవాచ |
కోపకాలో యుగాన్తస్తే హతోఽయమసురోఽల్పకః |
తత్సుతం పాహ్యుపసృతం భక్తం తే భక్తవత్సల || ౨ ||

ఇన్ద్ర ఉవాచ |
ప్రత్యానీతాః పరమ భవతా త్రాయతాం నః స్వభాగా
దైత్యాక్రాన్తం హృదయకమలం త్వద్గృహం ప్రత్యబోధి |
కాలగ్రస్తం కియదిదమహో నాథ శుశ్రూషతాం తే
ముక్తిస్తేషాం న హి బహుమతా నారసింహాపరైః కిమ్ || ౩ ||

ఋషయ ఊచుః |
త్వం నస్తపః పరమమాత్థ యదాత్మతేజో
యేనేదమాదిపురుషాత్మగతం ససర్జ |
తద్విప్రలుప్తమమునాఽద్య శరణ్యపాల
రక్షాగృహీతవపుషా పునరన్వమంస్థాః || ౪ ||

పితర ఊచుః |
శ్రాద్ధాని నోఽధిబుభుజే ప్రసభం తనూజైర్-
-దత్తాని తీర్థసమయేఽప్యపిబత్తిలాంబు |
తస్యోదరాన్నఖవిదీర్ణవపాద్య ఆర్ఛ-
-త్తస్మై నమో నృహరయేఽఖిల ధర్మగోప్త్రే || ౫ ||

సిద్ధా ఊచుః |
యో నో గతిం యోగ సిద్ధామసాధు-
-రహార్షీద్యోగతపోబలేన |
నానాదర్పం తం నఖైర్నిర్దదార
తస్మై తుభ్యం ప్రణతాః స్మో నృసింహ || ౬ ||

విద్యాధరా ఊచుః |
విద్యాం పృథగ్ధారణయాఽనురాద్ధాం
న్యషేధదజ్ఞో బలవీర్యదృప్తః |
స యేన సంఖ్యే పశుబద్ధతస్తం
మాయానృసింహం ప్రణతాః స్మ నిత్యమ్ || ౭ ||

నాగా ఊచుః |
యేన పాపేన రత్నాని స్త్రీరత్నాని హృతాని నః |
తద్వక్షః పాటనేనాసాం దత్తానన్ద నమోఽస్తు తే || ౮ ||

మనవ ఊచుః |
మనవో వయం తవ నిదేశకారిణో
దితిజేన దేవ పరిభూతసేతవః |
భవతా ఖలః స ఉపసంహృతః ప్రభో
కరవామ తే కిమనుశాధి కిఙ్కరాన్ || ౯ ||

ప్రజాపతయ ఊచుః |
ప్రజేశా వయం తే పరేశాభిసృష్టా
న యేన ప్రజా వై సృజామో నిషిద్ధాః |
స ఏష త్వయా భిన్నవక్షానుశేతే
జగన్మఙ్గలం సత్త్వమూర్తేఽవతారః || ౧౦ ||

గన్ధర్వా ఊచుః |
వయం విభో తే నటనాట్యగాయకా
యేనాత్మసాద్వీర్యబలౌజసా కృతాః |
స ఏష నీతో భవతా దశామిమాం
కిముత్పథస్థః కుశలాయ కల్పతే || ౧౧ ||

చారణా ఊచుః |
హరే తవాంగ్ఘ్రిపఙ్కజం భవాపవర్గమాశ్రితః |
యదేష సాధు హృచ్ఛయస్త్వయాఽసురః సమాపితః || ౧౨ ||

యక్షా ఊచుః |
వయమనుచరముఖ్యాః కర్మభిస్తే మనోజ్ఞై-
-స్త ఇహ దితిసుతేన ప్రాపితా వాహకత్వమ్ |
స తు జనపరితాపం తత్కృతం జానతా తే
నరహర ఉపనీతః పఞ్చతాం పఞ్చవింశః || ౧౩ ||

కిమ్పురుషా ఊచుః |
వయం కిమ్పురుషాస్త్వం తు మహాపురుష ఈశ్వరః |
అయం కుపురుషో నష్టో ధిక్కృతః సాధుభిర్యదా || ౧౪ ||

వైతాలికా ఊచుః |
సభాసు సత్త్రేషు తవామలం యశో
గీత్వా సపర్యాం మహతీం లభామహే |
యస్తాం వ్యనైషీద్భృశమేష దుర్జనో
దిష్ట్యా హతస్తే భగవన్యథాఽఽమయః || ౧౫ ||

కిన్నరా ఊచుః |
వయమీశ కిన్నరగణాస్తవానుగా
దితిజేన విష్టిమమునాఽనుకారితాః |
భవతా హరే స వృజినోఽవసాదితో
నరసింహ నాథ విభవాయ నో భవ || ౧౬ ||

విష్ణుపార్షదా ఊచుః |
అద్యైతద్ధరినరరూపమద్భుతం తే
దృష్టం నః శరణద సర్వలోకశర్మ |
సోఽయం తే విధికర ఈశ విప్రశప్త-
-స్తస్యేదం నిధనమనుగ్రహాయ విద్మః || ౧౭ ||

ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే సప్తమస్కన్ధే ప్రహ్లాదానుచరితే దైత్యవధే శ్రీ నృసింహ స్తోత్రం |

శ్రీ నృసింహ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం >>

మరిన్ని శ్రీ నృసింహ స్తోత్రాలు చూడండి.

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *