Skandotpatti (Ramayana Bala Kanda) – స్కందోత్పత్తి (రామాయణ బాలకాండే)

Stotram, Subrahmanya stotralu Jun 19, 2023

తప్యమానే తపో దేవే దేవాః సర్షిగణాః పురా |
సేనాపతిమభీప్సంతః పితామహముపాగమన్ || ౧

తతోఽబ్రువన్సురాః సర్వే భగవంతం పితామహమ్ |
ప్రణిపత్య సురాః సర్వే సేంద్రాః సాగ్ని పురోగమాః || ౨

యో నః సేనాపతిర్దేవ దత్తో భగవతా పురా |
స న జాతోఽద్య భగవన్నస్మద్వైరినిబర్హణః || ౩

తత్పితా భగవాఞ్శర్వో హిమవచ్ఛిఖరేఽద్య వై |
తపః పరమమాస్థాయ తప్యతే స్మ సహోమయా || ౪

యదత్రానంతరం కార్యం లోకానాం హితకామ్యయా |
సంవిధత్స్వ విధానజ్ఞ త్వం హి నః పరమా గతిః || ౫

దేవతానాం వచః శ్రుత్వా సర్వలోకపితామహః |
సాన్త్వయన్మధురైర్వాక్యైస్త్రిదశానిదమబ్రవీత్ || ౬

శైలపుత్ర్యా యదుక్తం తన్న ప్రజాః సంతు పత్నిషు |
తస్యా వచనమక్లిష్టం సత్యమేతన్న సంశయః || ౭

ఇయమాకాశగా గంగా యస్యాం పుత్రం హుతాశనః |
జనయిష్యతి దేవానాం సేనాపతిమరిందమమ్ || ౮

జ్యేష్ఠా శైలేంద్రదుహితా మానయిష్యతి తత్సుతమ్ |
ఉమాయాస్తద్బహుమతం భవిష్యతి న సంశయః || ౯

తచ్ఛ్రుత్వా వచనం తస్య కృతార్థా రఘునందన |
ప్రణిపత్య సురాః సర్వే పితామహమపూజయన్ || ౧౦

తే గత్వా పర్వతం రామ కైలాసం ధాతుమండితమ్ |
అగ్నిం నియోజయామాసుః పుత్రార్థం సర్వదైవతాః || ౧౧

దేవకార్యమిదం దేవ సంవిధత్స్వ హుతాశన |
శైలపుత్ర్యాం మహాతేజో గంగాయాం తేజ ఉత్సృజ || ౧౨

దేవతానాం ప్రతిజ్ఞాయ గంగామభ్యేత్య పావకః |
గర్భం ధారయ వై దేవి దేవతానామిదం ప్రియమ్ || ౧౩

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా దివ్యం రూపమధారయత్ |
దృష్ట్వా తన్మహిమానాం స సమంతాదవకీర్యత || ౧౪

సమంతతస్తదా దేవీమభ్యషించత పావకః |
సర్వస్రోతాంసి పూర్ణాని గంగాయా రఘునందన || ౧౫

తమువాచ తతో గంగా సర్వదేవపురోహితమ్ |
అశక్తా ధారణే దేవ తవ తేజః సముద్ధతమ్ |
దహ్యమానాఽగ్నినా తేన సంప్రవ్యథితచేతనా || ౧౬

అథాబ్రవీదిదం గంగాం సర్వదేవహుతాశనః |
ఇహ హైమవతే పాదే గర్భోఽయం సన్నివేశ్యతామ్ || ౧౭

శ్రుత్వా త్వగ్నివచో గంగా తం గర్భమతిభాస్వరమ్ |
ఉత్ససర్జ మహాతేజః స్రోతోభ్యో హి తదాఽనఘ || ౧౮

యదస్యా నిర్గతం తస్మాత్తప్తజాంబూనదప్రభమ్ |
కాంచనం ధరణీం ప్రాప్తం హిరణ్యమమలం ప్రభమ్ || ౧౯

తామ్రం కార్ష్ణాయసం చైవ తైక్ష్ణ్యాదేవాభ్యజాయత |
మలం తస్యాభవత్తత్ర త్రపు సీసకమేవ చ |
తదేతద్ధరణీం ప్రాప్య నానాధాతురవర్ధత || ౨౦

నిక్షిప్తమాత్రే గర్భే తు తేజోభిరభిరంజితమ్ |
సర్వం పర్వతసంనద్ధం సౌవర్ణమభవద్వనమ్ || ౨౧

తం దేశం తు తతో బ్రహ్మా సంప్రాప్యైనమభాషత |
జాతస్య రూపం యత్తస్మాజ్జాతరూపం భవిష్యతి || ౨౨

జాతరూపమితి ఖ్యాతం తదాప్రభృతి రాఘవ |
సువర్ణం పురుషవ్యాఘ్ర హుతాశనసమప్రభమ్ |
తృణవృక్షలతాగుల్మం సర్వం భవతి కాంచనమ్ || ౨౩

తం కుమారం తతో జాతం సేంద్రాః సహమరుద్గణాః |
క్షీరసంభావనార్థాయ కృత్తికాః సమయోజయన్ || ౨౪

తాః క్షీరం జాతమాత్రస్య కృత్వా సమయముత్తమమ్ |
దదుః పుత్రోఽయమస్మాకం సర్వాసామితి నిశ్చితాః || ౨౫

తతస్తు దేవతాః సర్వాః కార్తికేయ ఇతి బ్రువన్ |
పుత్రస్త్రైలోక్యవిఖ్యాతో భవిష్యతి న సంశయః || ౨౬

తేషాం తద్వచనం శ్రుత్వా స్కన్నం గర్భపరిస్రవే |
స్నాపయన్పరయా లక్ష్మ్యా దీప్యమానం యథాఽనలమ్ || ౨౭

స్కంద ఇత్యబ్రువన్దేవాః స్కన్నం గర్భపరిస్రవాత్ |
కార్తికేయం మహాభాగం కాకుత్స్థ జ్వలనోపమమ్ || ౨౮

ప్రాదుర్భూతం తతః క్షీరం కృత్తికానామనుత్తమమ్ |
షణ్ణాం షడాననో భూత్వా జగ్రాహ స్తనజం పయః || ౨౯

గృహీత్వా క్షీరమేకాహ్నా సుకుమారవపుస్తదా |
అజయత్స్వేన వీర్యేణ దైత్యసైన్యగణాన్విభుః || ౩౦

సురసేనాగణపతిం తతస్తమతులద్యుతిమ్ |
అభ్యషిఞ్చన్సురగణాః సమేత్యాగ్నిపురోగమాః || ౩౧

ఏష తే రామ గంగాయా విస్తరోఽభిహితో మయా |
కుమారసంభవశ్చైవ ధన్యః పుణ్యస్తథైవ చ || ౩౨

భక్తశ్చ యః కార్తికేయే కాకుత్స్థ భువి మానవః |
ఆయుష్మాన్పుత్రపౌత్రైశ్చ స్కందసాలోక్యతాం వ్రజేత్ || ౩౩

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే బాలకాండే సప్తత్రింశః సర్గః || ౩౭

మరిన్ని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రాలు చూడండి.

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *