Mahanyasam 12 – Pratipurusham – ప్రతిపూరుషం

Mahanyasam, Stotram Jun 20, 2023

Mahanyasam 12

ప్ర॒తి॒పూ॒రు॒షమేక॑కపాలా॒న్ నిర్వ॑ప॒త్యేక॒మతి॑రిక్త॒o యావ॑న్తో గృ॒హ్యా”స్స్మస్తేభ్య॒: కమ॑కరం పశూ॒నాగ్ం శర్మా॑సి॒ శర్మ॒ యజ॑మానస్య॒ శర్మ॑ మే
య॒చ్ఛైక॑ ఏ॒వ రు॒ద్రో న ద్వి॒తీయా॑య తస్థ ఆ॒ఖుస్తే॑ రుద్ర ప॒శుస్తం జు॑షస్వై॒ష తే॑ రుద్ర భా॒గస్స॒హ స్వస్రాఽమ్బి॑కయా॒ తం జు॑షస్వ భేష॒జం గవేఽశ్వా॑య॒
పురు॑షాయ భేష॒జమథో॑ అ॒స్మభ్య॑o భేష॒జగ్ం సుభే॑షజ॒o యథాఽస॑తి |

 

సు॒గం మే॒షాయ॑ మే॒ష్యా॑ అవా”మ్బ రు॒ద్రమ॑దిమ॒హ్యవ॑ దే॒వం త్ర్య॑మ్బకమ్ |

 

యథా॑ న॒శ్శ్రేయ॑స॒: కర॒ద్యథా॑ నో॒ వస్య॑ స॒: కర॒ద్యథా॑ న॒: పశు॒మత॒: కర॒ద్యథా॑ నో వ్యవసా॒యయా”త్ | త్ర్య॑oబకం యజామహే సుగ॒న్ధిం పు॑ష్టి॒వర్ధ॑నమ్ |
ఉ॒ర్వా॒రు॒కమి॑వ॒ బన్ధ॑నాన్మృ॒త్యోర్ము॑క్షీయ॒ మాఽమృతా”త్ | ఏ॒షతే॑ రుద్ర
భా॒గస్తం జు॑షస్వ॒ తేనా॑వ॒సేన॑ ప॒రో మూజ॑వ॒తోఽతీ॒హ్యవ॑తత ధన్వా॒ పినా॑కహస్త॒: కృత్తి॑వాసాః | ప్ర॒తి॒పూ॒రు॒షమేక॑కపాలా॒న్నిర్వ॑పతి | జా॒తా ఏ॒వ ప్ర॒జా రు॒ద్రాన్ని॒రవ॑దయతే | ఏక॒మతి॑రిక్తమ్ | జ॒ని॒ష్యమా॑ణా ఏ॒వ ప్ర॒జా రు॒ద్రాన్ని॒రవ॑దయతే | ఏక॑కపాలా భవన్తి | ఏ॒క॒ధైవ రు॒ద్రం ని॒రవ॑దయతే | నాభిఘా॑రయతి | యద॑భిఘా॒రయే”త్ | అ॒న్త॒ర॒వ॒చా॒రిణగ్॑o రు॒ద్రం కు॑ర్యాత్ | ఏ॒కో॒ల్ము॒కేన॑ యన్తి || ౧ ||

 

తద్ధి రు॒ద్రస్య॑ భాగ॒ధేయ”మ్ | ఇ॒మాం దిశ॑oయన్తి | ఏ॒షా వై రు॒ద్రస్య॒ దిక్ | స్వాయా॑మే॒వ ది॒శి రు॒ద్రం ని॒రవ॑దయతే | రు॒ద్రో॒ వా అ॑ప॒శుకా॑యా॒ ఆహు॑త్యై॒ నాతి॑ష్ఠత | అ॒సౌ తే॑ ప॒శురితి॒ నిర్ది॑శే॒ద్యం ద్వి॒ష్యాత్ | యమే॒వ ద్వేష్టి॑ | తమ॑స్మై ప॒శుం నిర్ది॑శతి | యది॒ న ద్వి॒ష్యాత్ | ఆ॒ఖుస్తే॑ ప॒శురితి॑ బ్రూయాత్ || ౨ ||

 

న గ్రా॒మ్యాన్ ప॒శూన్ హి॒నస్తి॑ | నార॒ణ్యాన్ | చ॒తు॒ష్ప॒థే జు॑హోతి | ఏ॒ష వా
అ॑గ్నీ॒నాం పడ్బీ॑శో॒ నామ॑ | అ॒గ్ని॒వత్యే॒వ జు॑హోతి | మ॒ధ్య॒మేన॑ ప॒ర్ణేన॑ జుహోతి |
స్రు॒గ్ఘ్యే॑షా | అథో॒ ఖలు॑ | అ॒న్త॒మేనై॒వ హో॑త॒వ్య”మ్ | అ॒న్త॒త॒ ఏ॒వ రు॒ద్రం
ని॒రవ॑దయతే || ౩ ||

 

ఏ॒ష తే॑ రుద్ర భా॒గస్స॒హస్వస్రాఽమ్బి॑క॒యేత్యా॑హ | శ॒రద్వా
అ॒స్యామ్బి॑కా॒ స్వసా” | తయా॒ వా ఏ॒ష హి॑నస్తి | యగ్ం హి॒నస్తి॑ | తయై॒వైనగ్॑o స॒హ శ॑మయతి | భే॒ష॒జంగవ॒ ఇత్యా॑హ | యావ॑న్త ఏ॒వ గ్రా॒మ్యాః ప॒శవ॑: | తేభ్యో॑ భేష॒జం క॑రోతి | అవా”మ్బ రు॒ద్రమ॑ది మ॒హీత్యా॑హ | ఆ॒శిష॑మే॒వైతామాశా”స్తే || ౪ ||

 

త్ర్య॑మ్బకం యజామహ॒ ఇత్యా॑హ | మృ॒త్యోర్ము॑క్షీయ॒ మాఽమృతా॒దితి॒ వా వై తదా॑హ | ఉత్కి॑రన్తి | భగ॑స్య లీఫ్సన్తే* | మూతే॑ కృ॒త్వాఽఽస॑జన్తి | యథా॒ జన॑o య॒తే॑ఽవ॒సంక॒రోతి॑ | తా॒దృగే॒వ తత్ | ఏ॒ష తే॑ రుద్ర భా॒గ ఇత్యా॑హ ని॒రవ॑త్త్యై | అప్ర॑తీక్ష॒మాయ॑న్తి | అప॒: పరి॑షిఞ్చతి | రు॒ద్రస్యా॒న్తర్హి॑త్యై | ప్రవా ఏ॒తే”ఽస్మాల్లో॒కాచ్చ్య॑వన్తే | యే త్ర్య॑మ్బకై॒శ్చర॑న్తి | ఆ॒ది॒త్యం చ॒రుం పున॒రేత్య॒ నిర్వ॑పతి | ఇ॒యం వా అది॑తిః | అ॒స్యామే॒వ ప్రతి॑తిష్ఠన్తి || ౫ ||

 

వి॒భ్రాడ్బృ॒హత్పి॑బతు సో॒మ్యం మధ్వాయు॒ర్దధ॑ద్య॒జ్ఞప॑తా॒వవి॑హ్రుతమ్ | వాత॑జూతో॒
యో అ॑భి॒రక్ష॑తి॒త్మనా” ప్ర॒జాః పు॑పోష పురు॒ధా విరా”జతి ||

 

ఓం నమో భగవతే॑ రుద్రా॒య ప్రతిపూరుషం ప్రతిపూరుషం విభ్రాడితి నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ||

 

Mahanyasam 13 – Tvamagne Rudro Anuvaka, Deva Deveshu Shrayadhvam – త్వమగ్నే రుద్రోఽనువాకః

 

సంపూర్ణ మహాన్యాస సూచిక చూడండి.

Mahanyasam 12

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *